16
Uwumbɔr aaŋuul aasambil
Le m ŋun nneel sakpiin nyan ni Uwumbɔr Aadichal ni, ki tuk Uwumbɔr aatuuntiib bilole ngbaan ke, “Li cha ti di falaa u bi ŋisambil ŋilole ni na kpir dulnyaa ni; ba pu? Uwumbɔr gee liŋuul bi pu.”
Le Uwumbɔr aatuun ubaa buen ki ti di falaa u bi waasambil ni na kpir dulnyaa ni. Le ni ŋa ibuun i wu sakpen na ki baan binib bi kpa upeel ngbaan aadaan ki dii waawaal na pu.
Le Uwumbɔr aatuun leler mu di falaa u bi waasambil ni na kpir nnyusakpem ponn ni. Le nnyusakpem ngbaan aanyun kpaln nsin ke linikpol aasin na. Le tiwan nimɔk bi nnyusakpem ponn ni na kpo.
Le Uwumbɔr aatuun tatar mu di falaa u bi waasambil ni na kpir ŋimɔɔ ni, ni inyunbun ni. Le nnyun ngbaan kpaln nsin. Le m ŋun Uwumbɔr aatuun u ye nnyun aayidaan na len ke, “Uwumbɔr u ye chain daan, ki nan bi, ki beenin bi na, saah daa binib ngbaan aatafal kina na, aa ŋa ni ŋan; ba pu? bi ku saanib ni saabɔnabtiib ki cha baasin nyan, le aa mu cha baanyun kpaln nsin bi nyu. Bi ŋeer kina la.” Le m ŋun nneel nyan ni kitork aabimbiln ni ki len ke, “Tidindaan Uwumbɔr, u yeh mpɔɔn mɔmɔk na, ni ye mbamɔn, aa jin binib tibɔr mbamɔm ki ŋa bi naah ŋeer bi pu na.”
Le Uwumbɔr aatuun nanar mu di falaa u bi waasambil ni na kpir nwiin pu. Le Uwumbɔr cha mu seer binib ke mmii aah seer pu na. Le ntoton sakpen seer binib. Le bi sii Uwumbɔr u kpa mpɔɔn ki cha bi ji falaa kina na. Baa kpeln baabimbin, kaa nyuŋ u.
10 Le Uwumbɔr aatuun ŋmuŋmur mu di falaa u bi waasambil ni na kpir upeel ngbaan aabɔrjal pu. Le waanaan bɔln. Le binib junni bilambil iween pu. 11 Iween ngbaan pu, ni ibuun ngbaan pu, le bi seei Uwumbɔr u bi paacham na, kaa kpeln baabimbin, kaa di cha baatunwanbir.
12 Le Uwumbɔr aatuun loloob mu di falaa u bi waasambil ni na kpir limɔɔsakpeln li bi yin li ke Yufrates na ni. Le laanyun foor, ki ŋa nsan ki tii bibɔrb bi nyan ni liwipuul wɔb na. 13 Le m kan tiyayaar ti naahn titaateeraakpann na titaa nyan ni kipeewanbiik, ni upeel ngbaan, ni waabɔnabr u ŋmanni binib na aamɔi ni la. 14 Tiyayaar ngbaan ye kinimbɔŋ yaan la, le ki tun lijinjiir aatun, ki buen dulnyaa wee ni aabɔrb mɔmɔk chee, ki ti kuun bi, ke bi to butɔb, Uwumbɔr u yeh mpɔɔn mɔmɔk na aawiinsakpiin daal.
15-16 Tiyayaar ngbaan nan kuun bi lipepel libaa wɔb. Hiibru* : Hiibru aaliin ye Juu yaab aaliin la. aaliin ponn ni bi yin nima chee ke Amagedonn. Le Yesu bui ke, “Li pel man, m ga dan ke unaayuk aah choo pu na la. Uwumbɔr aanyoor bi binib bi si kii bundaln m ga nan fuu ni na, ki lik baawanpeenkaan ke bi taa chuun biŋmeen, ki taa ji inimɔɔn.”
17 Le Uwumbɔr aatuun lolole mu di falaa u bi waasambil ni na kpir libuln pu. Le nneel sakpiin nyan ni Uwumbɔr aabɔrjal li bi waadichal ni na, ki len ke, “Ni ŋa doo a.” 18 Le utaal moor, kifuuk mu faa, le utaal teen, le kitiŋ deŋ sakpen ki ti nyaŋ. Uwumbɔr aah nan naan binib buyoonn na, kitiŋ aa nan deŋ sakpen ke kaah deŋ n‑yoonn ngbaan sakpen pu na. 19 Le kitisakpeŋ ngbaan aadir mɔmɔk yakr nfum mutaa ki lir kitiŋ. Ŋinibol mɔmɔk aatim mu lir kitiŋ a; ba pu? Uwumbɔr aa suln kitisakpeŋ Babiloŋ ngbaan aanib aatunwanbir bɔr, ki tii bi kiyikuuk ki gbii ndaan mu ye waaŋuul sakpen na, ki cha bi nyu. 20 Le ŋidik mɔmɔk muin nnyun ni kaa ki bi, ŋijoo mɔmɔk mu lir. 21 Le utaal nun ŋitaatakpabil sakpiin, ki lir binib pu. Ŋi mɔmɔk nan nyuun ke njikaabim bɔtɔ aah nyuun pu na. Le binib sii Uwumbɔr ŋitaatakpabil ngbaan aabɔbir pu; ŋi nan ŋa bi falaa pam.

*16:15-16 : Hiibru aaliin ye Juu yaab aaliin la.