17
Upiidagookpaan na aabɔr
Le Uwumbɔr aatuuntiib bilole bi joo ŋisambil ŋilole ngbaan na ubaa dan ki nan len m chee ki bui mi ke, “Dan do, aan m nan mɔk si Uwumbɔr aah ga daa upiidagookpaan u bi nnyunkpaan chee na aatafal pu na. Dulnyaa aabɔrb gɔr chaa upiidagoor ngbaan chee. Dulnyaa aanib mu gɔr chaa u chee ki nyu waadagoor aadaan ki gbii.”
Le Uwumbɔr Aafuur Nyaan fir m pu, le waatuun ngbaan yoor mi ki di buen nteersakpiin ni. Le m ti kan upii ubaa dik upeel u man na pu. Ŋiyimbil ŋi seei Uwumbɔr na nan bi upeel ngbaan aawon mɔmɔk pu. U nan kpa ŋiyil ŋilole ni iyiin kipiik. Upii ngbaan nan pee tiwanpeenkaan nyaan, nibaa chee man, niken chee mu bɔn ke nsiin na, ki pee nleen mu ŋan ki kpa kidaak na uneen ni. Waawanpeenkaan pu nan ye salmaa ni ŋitakpabinyaan ŋi kpa kidaak na. U nan joo salmaa aasambil uŋaal ni. Tiwan ni kaa ŋan, ki ye waadagook aawan, ki kpa tijɔŋ na nan gbii waasambil ngbaan ni. Liyimbil li aatataa bɔɔ na nan ŋmee paa uyigbeer pu. Liyimbil ngbaan le ye ke, “Kitisakpeŋ Babiloŋ ki ye bipiidagoob ni bininsum mɔmɔk aana na.” Le m kan upii ngbaan gbii ndaan ki dɔ; ba pu? u nyun Uwumbɔr aanib aasin, ni binib bi kpo Yesu pu na aasin ki gbii.
Maah kan u na, le ni gar mi pam. Le Uwumbɔr aatuun ngbaan baa mi ke, “Ba pu ni gar si? M ga kpiir upii ngbaan aabɔr, ni waah dik upeel u pu na aabɔr aatataa, ki tuk si. Upeel u kpa ŋiyil ŋilole ni iyiin kipiik aan aa kan u na, u nan bi, kaa ki bi. Ni yaa kpee siib kan, u ga nyan ni libuul li nyoo kaa kpa limɔk na ni, ki cha nin chee bi ga kuln u. Le dulnyaa ni aanib bi aayimbil aa ŋmee limɔfal aagbaŋ ni buyoonn Uwumbɔr aa nan kee naan dulnyaa wee na, yaa kan upeel ngbaan kan, ni ga gar bi pam; ba pu? u nan bi, kaa ki bi, ki ga ki gir ni.
“Unii umɔk kpa nlan na, u dakl lik ki bee nimina aatataa. Upeel ngbaan aayil ŋilole na ŋaŋ ŋijoo ŋilole ŋi upii ngbaan ka ŋi pu na, ki mu ŋaŋ bibɔrb bilole. 10 Bibɔrb bilole ngbaan ponn ni biŋmu lir a, ubaa laa bi dandana wee, uken aa kee fuu ni. U yaa nan fuu ni kan, waan ki yunn. 11 Upeel u nan bi, kaa ki bi na le ŋaŋ ubɔr niniin, ki ye bibɔrb bilole ngbaan ponn ni ubaa, ki cha nin chee bi ga kuln u na.
12 “Saah kan iyiin kipiik i na, i ŋaŋ bibɔrb kipiik bi kaa kee ji nnaan na la. Bi ni upeel ngbaan ga kan bibɔrb aapɔɔn, ni yunn siib. 13 Bibɔrb kipiik ngbaan kpa kimɔbaan, ki di baapɔɔn ni baayiko tii upeel ngbaan. 14 Bi ga faa Uwumbɔr Aapihbo butɔb. Le Upihbo ngbaan ga nyaŋ bi; ba pu? u ye dindatiib mɔmɔk Aadindaan, ki ye bibɔrb mɔmɔk Aabɔrkpaan la. Binib bi dii u na le ye waah nyan bi ki yin bi na, le bi si uchaŋ ni.”
15 Le Uwumbɔr aatuun ngbaan ki bui mi ke, “Aa kan nnyunkpaan mu upiidagoor ngbaan ka mu chee na. Nnyunkpaan ngbaan ŋaŋ binib la. Bi ye ŋitimbol mɔmɔk aanib bi bi dulnyaa wee ni, ki len iliin imɔk bi dulnyaa wee ni na. 16 Saah kan iyiin kipiik i na ni upeel ngbaan ga li nan upiidagoor, ki ga yoor waawan mɔmɔk ki cha u chuun uŋmeen, ki ga ji waawon ki see u mmii; 17 ba pu? Uwumbɔr le cha bi ban bi ŋa waageehn, ki cha bi kpa kimɔbaan ki di baanaan tii upeel ngbaan u ji ki nan saa buyoonn Uwumbɔr aah len pu na nan ŋa.
18 “Saah kan upii u na, u ye kitisakpeŋ ki ye dulnyaa ni aabɔrb aayidaan na la.”