2
Waa u pii ne, n kai- ngĩĩ yrũhũ n yar ye na, ye ma syi ye ba naa kapee- pye ye. Wii ma -sẽ kapee pye, koholefua ma, u sẽ kapee pye yãã ye, u ga ba dye ye kuɛ ye u Yãhã syii ye kẽ. Woo kẽ Yesu Crise ne, woo wii u sroŋ. U ba ku mpar draha wo wo kapee- wãpye wĩĩ na. Loo n ta, Yãhã n ga wo wãnar sya wo ye wo kapee- wãpye wĩĩ na. N sẽ yee wii ya kapee- ye, nawee- kur byɛ kapee-.
Wii u seefar le Yãhã ne
Kãnde lii Yãhã le ta, wo ma le kataŋ yãr, wo ga cã wo ma Yãhã ne. Wii ma yee woo ma Yãhã ne, u sẽ -sẽ le kãnde kataŋ yãr ye, woofua ma kawarfuafua. U Yãhã cĩĩnde fla sye. Wii u -sẽ Yãhã laam wĩĩ pye, Yãhã wĩĩ sroŋ n tãy woofua ye cĩĩnde. Wo laam wo, nawee tuu ga waha pye mii u cã u seefar le Yãhã ne, loo ne nde: Wii ma yee woo seefar le Yãhã ne, u yai u naa u troho tãhã Yesu yor wo.
Yãhã kãnde katanfuɛ̃
Naambiyãbuam, lii tẽ ga yrũhũ yar ye na, Yãhã kãnde katanfuɛ̃ laa sẽ ne ye; katan lii le bii cãã yar ye na, loo ne. Loo katandyaha nde kapãn laa ne; ye le luhu yãã: Le ma katandyaha, ma maha ma katanfuɛ̃. Lii le ta le n nii katanfuɛ̃ le nde: Yesu Crise u troho tãhã le wo, ye byɛ ne. Ye sẽ yãã, wam tɛr n kãã, le Yesu Crise cĩĩnde cãã- n nii n yɛhɛ wo kẽ.
Wii ma yee woo u troho tãhã ke cãã- na, ma -sẽ tyii u nampyeŋ wĩĩ n fũhũ u ye, ufua ma wam wo nantãŋ. 10 Wii nampyeŋ ntãŋ ma dye u tãy, ufua ma cãã- wo. Waa ter saha kapee wãpyeŋ yãŋ gbe woofua pyer na ye. 11 Wii ma -sẽ tyii u nampyeŋ wĩĩ n fũhũ u ye, ufua ma wam wo, u u troho tãhã wam wo, u sẽ u ya kakuɛ cã ye, pe wam u ta u n nii fũũ wãŋ syi dyaŋ.
Driyɛ̃ wũhũ, Yãhã wũhũ ne
12 Waa u pii ne,
n saba nwo yrũhũ ye kẽ, ye le cã ye yee,
ye kapee- yee laha kãã wa
ye yĩŋ na gbɛgbɛ Yesu kãmay na.
13 Yii mpãy tee ma wãlɛ,
n saba nwo yrũhũ ye kẽ, ye cã ye yee,
wii tuu pye ke kai- byɛ fegbeyale wo,
ye u wĩĩ cã yigi.
Yii mpãy tee ma naanfãm,
n saba nwo yrũhũ ye kẽ, ye cã ye yee,
Setane wii u ma sãndãpee yĩŋfua, ye u yia.
14 Waa u pii ne,
n saba nwo yrũhũ ye kẽ, ye cã ye yee,
ye wo Tuhufua Yãhã wĩĩ cã yigi.
Yii mpãy tee ma wãlɛ,
n saba nwo yrũhũ ye kẽ, ye cã ye yee,
wii tuu pye ke kai- byɛ fegbeyale wo,
ye u wĩĩ cã yigi.
Yii mpãy tee ma naanfãm,
n saba nwo yrũhũ ye kẽ, ye cã ye yee,
laam ma ye ye Yãhã wũhũ kuɛ ye.
Ye Yãhã kapãn sya le yaha ye laam wo,
ye maha sãndãpee yĩŋfua yia.
15 Ye ma syi ye taha kuee driyɛ̃ wũhũ na ye faha Yãhã yaha ye. Ye ma syi ye yĩnde n yi too driyɛ̃ ngaa na ye. Driyɛ̃ wĩĩ ma n tãy wii ye, wo Tuhufua Yãhã wĩĩ saha tãy ufua ye ye. 16 Driyɛ̃ wãn nde byɛ nde: Kapee- nkãy byɛ nawee tuu ga n yigi u laam wo, tesẽ yĩnde wĩĩ ne, ma suhu yataŋ ne wale wãn kuɛ ye, too nde sẽ n yir Yãhã fla na ye, te n yir driyɛ̃ nge goo laam wo. 17 Ke driyɛ̃ -sẽ nge, ke n pai kua kãã ke wãn ne te yĩnde yigi nawee- kẽ. Mboo nawee, maʼa -sẽ Yãhã laam wĩĩ pye, maa cĩĩnde yrã yãã Yãhã Yai wo, wãkuayãã wee loo na ye.
Wii u ma kawar Crise
18 Waa u pii ne, ke driyɛ̃ kuayale nɔ wa. Ye le luhu yãã, u kawar Crise yai u yi ke driyɛ̃ kuayale wo. Yagaa, nawee- mpãy ma wa, pe nihi. Wo ga waha poo mii bya yee kawar Crise. Mboo wii ma koo fla yãŋ, maa cã ke driyɛ̃ kuayale nɔ gbe taha. 19 Poo nawee- mii, pe yi wo nklãŋ wo, pe laam sẽ -sẽ pye wo wãŋ ne wãcɛŋ ye. Pe laam ma ne pye wo wãŋ ne wãcɛŋ, pe ne ga kuee wo ne. Pe pe ya cɛr yi wo nklãŋ wo, wo sẽ le cã laha la yagaa ma yee, pe sẽ pye wo ne cĩĩnde ye?
20 Yii poo na, Yãhã gii ke laha ke kãnkai- byɛ wo, ke Yãhã Yrã le ye laam wo, koo kẽ ye n Yãhã cĩĩnde cã. 21 Yaʼa yãã, tẽ saba nwo yrũhũ ye kẽ, le sẽ nii mii, ye sẽ le Yãhã cĩĩnde cã ye. Ye Yãhã cĩĩnde cã, ye maha cã ma yee, kawar sẽ n yi cĩĩnde wo ye, loo ne ta n u saba yrũhũ ye kẽ. 22 Nawee wii syi -sẽ kẽ u ma kawarfuafua? Woo kẽ wii ne u n yee, a Yesu sẽ kẽ u Yãhã Yĩndefua Crise ne ye. Woo kẽ u ma u kawar Crise, u wo Tuhufua Yãhã wĩĩ sye, ma maha ke Dya sye taha le na. 23 Ye cã ma yee, wii ma Yãhã Dya sye, u Yãhã bya sye. Wii ma le sya u laam wo, ma maha le pãã nawee- yĩnde na ma yee, Yãhã Dya kẽ Yesu ne, ufua ma Yãhã bya ne.
24 Loo ne, yii, Yãhã kaplãŋ nkãy tee cãã luhu, -ye ke le yaha ye laam wo! Koo ngĩĩ ma kuee yai ye laam wo, yaa nii loho saa naa n yi ye nsoho wo, Yãhã Dya ne tesẽ Yãhã ne ye. 25 Yãhã Dya tuu -sẽ yee woo ga ba ngii wãã wo kẽ, koo kẽ cĩĩnde yrã ne, lii wãkuayãã wee le na ye. 26 Mpãy pe n kɛ pe ye wlãhã le pe kãmpee wo, n kaplãŋ ngĩĩ yrũhũ ye kẽ poo wĩĩ na. 27 Yii poo na, Yesu Yãhã Yrã le ye laam wo, le n kuee yai ye laam wo. Yãhã Yrã le -sẽ ma ye laam wo, ye maha yai la, ye naa waa ter kaklaha luhu? Aye rɛhɛ! Ye cã Yãhã Yrã ne, le ye klaha kai- byɛ ne. Cĩĩnde wũhũ ya le ye klaha, kawar wũhũ sẽ kẽ ye. Loo na, ye nii loho ma n naa n yi ye nsoho wo Yesu ne ye, mii Yãhã Yrã le ye klaha le ne mii.
Yoo syi u ma Yãhã puee?
28 Ãwã, waa u pii ne, ye nii loho ma n naa n yi ye nsoho wo Yesu ne ye! Wo ma nii loo pye, Yesu ma ba fe gbe yi per gii, wo laam ga ba tege nii tee nen wo, fyar saa ba wo yigi u yĩnde na ye. 29 Tee cã u Yesu Crise sroŋ, u sẽ kapee pye yãã ye, ye yai ye maha cã ye yee, nawee wii kãnde ma sroŋ, Yãhã puee kẽ woo ne.