28
Yesu wãyir gbã wo
(Mar 16.1-10; Luke 24.1-12; Nsãn 20.1-10)
Ke kanii per ba tɛr wa, koo yĩŋsyii kẽ cãwãã per cir* 28.1 Koo per kẽ jimaasyi per ne.. Koo per sukũhũntãy na, yĩnwɔŋ wo, Madalafa Maari ma suhu u Maari nen nwo ne, pe n yir ga le gbĩĩ yãŋsaha wo.
Kãntraha n yɛhɛ fãnga ne, yãhãyĩŋ tẽnlɛhɛ waa n tege yãhãyĩŋ na, ma ba ke ntẽmbangbãŋ kloŋ kãã le gbĩĩ yɛ̃ na, ma nii ke yĩŋ na. U naa n yɛhɛ mii yãhã wãyɛhɛ kalkal wãŋ syi dyaŋ. U nayrɛ pye wãfir perper mii sesantĩhĩ wãŋ syi dyaŋ. Le gbĩĩ sẽŋfa n nii n sege fyar koho wo, ma sɛr yigi nii ke fla na mii cĩĩnde nakur dyaŋ.
U yãhãyĩŋ tẽnlɛhɛ n yɛ̃ kuã ma pe ca pye ma yee: «Yii poo na, ye ma n fya ye! Yesu wii pe kuey mar boo trã na, n cã woo kẽ ree n kɛ. U wee nwo ye. Tuu ba le yar mii, u yir gbã wo, ma dur ba yrãŋ na gbaafa ye. U nakugu ke ba sãy ta na, -ye pa ye ba ke fla yãŋ, -tee ta tɛr ga, yaa u kãnyãrwai yar ye yee, u yir gbã wo, ma dur ba yrãŋ na gbaafa ye. -Ye yãŋ, u ga ba cãã tɛr ye yaha Galɛlɛ kãntraha wo; koo fla kẽ tee n gaha u yãã. Koo kai- ngĩĩ kẽ tẽ ba yee, n ga pãã ye ye. Tẽ ye yar mii, le ga nii koo syi.»
U yãhãyĩŋ tẽnlɛhɛ kaplãŋ n nuhu yigi pe ca kẽ, pe -sẽ maha ba fya. Pe n tɛr kãã le gbĩĩ fla yaha farfar, ma n fã ma n gaha ke kai- tɔ̃r Yesu kãnyãrwai ye. Yesu n pe wãã kãnde wo, ma pe syar ma yee: «N ye syar.» Pe ca n yũhũ crã u na, ma kãnklũy gbãã, ma u trɛ yigi yãŋ, ma u sey. 10 Loo na, Yesu n pe pye ma yee: «Ye ma n fya ye! -Ye ka, yaa ra kãnyãrwai yar, pe ka Galɛlɛ kãntraha na. Koo fla kẽ pe n gaha ra yãã.»
Pe kawar fua Yesu wãyir wĩĩ na gbã wo
11 Pe ca pye nantãŋ kaŋ na, mpãy pe naa le gbĩĩ sẽŋ, pe n dye le klo wo, ma ke kai- byɛ tɔ̃r pe Yãhã yũndefa yĩŋfa ye, kai- nkãy ke pye. 12 Poo n pe ya wãã pe wãlɛ ne, ma pãã ta, ma wangbãy wãã le gbĩĩ sẽŋfa kẽ, 13 ma pe pye ma yee, a pe kawar fua nawee- ye, a yĩmper wo pe pye wãy na, Yesu kãnyãrwai n pa, maa u nakugu yuhu gbe yi le gbĩĩ wo. 14 Pe n maha le gbĩĩ sẽŋfa pye ma yee, a Pilati ma le luhu, poo ga u laam yĩn, laa saa pe dye ye. 15 Le gbĩĩ sẽŋfa n pe war sya. Pe pe yar mii, pe n pye koo syi. Too kawar nde n cããŋ pe Yiifee- nsoho wo, ma sya ba waa ke nanga na.
Yesu tẽn lii le soho u kãnyãrwai koho wo
(Mar 16.14-18; Luke 24.36-49; Nsãn 20.19-23; Tẽnl 1.6-8)
16 Yesu tuu ba yãŋ gii yar yaha Galɛlɛ kãntraha na u kãnyãrwai sẽnsye nen na, pe n ka ke fla na. 17 Pe ga u yãã, pe n u sey. Pe laam wo, mpãy sẽ -sẽ ba le sya ma yee Yesu kẽ cĩĩnde ye, ma naa laalaa pye.
18 Yesu n yũhũ crã pe na, ma pãã pe ne ma yee: «Yãhã kai- byɛ fãnga wãã ra kẽ, yãhãyĩŋ na tesẽ kãntraha ne. 19 -Ye ka, yaa naa kãntrahafa byɛ klaha ta kaklaha ne, pe n naa ra kãnde yãr, tee naa pe tãã Tuhufua Yãhã myaha ne, tesẽ ke Dya myaha ne, ma suhu ke Yrã Fãnga myaha ne! 20 Tẽ kai- nkãy byɛ tɔ̃r ye ye, -ye ke yar pe na, -ye pe ta pe n naa ke yãr! -Ye yãŋ, n ma ye ne plii byɛ, driyɛ̃ n sya ba kua.»

*28:1 28.1 Koo per kẽ jimaasyi per ne.