Marɛkɛ kapãyĩĩ
1
Nsãn tuu ba fe yi nawee- wo
(Mat 3.1-12; Luke 3.1-18; Nsãn 1.19-28)
Le kapãyĩĩ ne nde, kapãyĩĩ lii le Yãhã Dya wĩĩ tɔ̃r, wii u ma ke Yĩndefua Crise.
Ke kai- ba fe gbe mii faale Yãhã kaplãŋ tɔ̃rfua Yisa bii le cãã yrũhũ yaha Yãhã sabangbãŋ wo mii. U bii le yrũhũ, a Yãhã ke Dya Yesu pye ma yee:
«Awa, n nwo, n ta tẽnlɛhɛ nɔ wãã ma yahasee ye,
u n ga kãnde gbihi yaha ma kẽ.»
«Naa waa yĩmbui ne,
le n yir drawaha fla wo ma yee:
‹-Ye Yĩŋfua Yãhã wãpaŋ kãnde gbihi yaha u kẽ,
-ye ke kãmbɛhɛ ta ke n sroŋ yɔ̃!› »
Dya waa ba yi drawaha fla wo, ma u ya yar nawee- na. U myaha ba kẽ Nsãn. Woo pye Yãhã tẽnlɛhɛ. U nawee- tãã naa n yi loho wo, ma maha pe yee naa n pai, maa naa pe yar ma yee: «-Ye le sya ye cã ye kapee- wãpyeŋ sẽ yɔ̃ ye, -ye ke miy yaha! -Tee pa, ta n ba ye tãã yi loho wo. Yãhã -sẽ ga ye kapee- laha kãã ye yĩŋ na.» Yurusalɛm klofa, tesẽ Yudɛ kãntrahafa ne, pe byɛ -sẽ naa n pai u ye. Nawee- byɛ yĩnde na pe naa pe kapee- tɔ̃r Yãhã ye, Nsãn n -sẽ pe tãã naa n yi Yurdane lafeŋ loho wo.
Nsãn nayroho fai pye yũhũmii sraha yor, pe ta ma ke tyĩn. U ba sapaha ta ma u ya pua naa n cɛr nsĩĩ wo. Jĩmblɛ te pye u digi, sɔ̃r ne. U naa nawee- pye ma yee: «Waa ter -sẽ ma tuu n pai. Woo cɛr yaha ra kẽ mahamaha. Ta syi gɛ sẽ yai n kuɛ tege, n u ntãn sale fɛr u trɛ na ye. Ndoo ye tãã n yi loho ya wo, woo -sẽ ga ba naa ye tãã Yãhã Yrã Fãnga ne.»
Yesu wãtããyi, u wãtyĩnyãŋ ne kapee- wãpyeŋ kuɛ ye
(Mat 3.13—4.11; Luke 3.21-22; 4.1-13)
Too plii na, Yesu n -sẽ yir Galɛlɛ kuɛ klo laa wo pe n yee Nasarɛte, ma pa Nsãn n ba u tãã yi Yurdane lafeŋ loho wo. 10 Yaliile Yesu naa n yi ke loho wo, yãhãyĩŋ n fe yãr, u n yãã Yãhã Yrã Fãnga tege u na kãnsyã waa ter dyaŋ. 11 Yĩmbui laa n yir yãhãyĩŋ kuɛ ye ma yee: «Ta Dya kẽ ma ne, ma ntãŋ dye gboho ra tãy, ma ra laam yĩn yalebyɛ.»
12 Le yalebya wo, Yãhã Yrã Fãnga n Yesu ta u n ka drawaha fla wo. 13 U n ga kuee ke fla na plii gbeesĩĩ, Setane, sãndãpee yĩŋfua n u tyĩn naa n yãŋ kapee- wãpyeŋ kuɛ ye. Yesu pye wlaha wãn nsoho wo. Yãhãyĩŋ tẽnlɛhɛ n pa, ma ba nii koho le u ye.
Yesu u kãnyãrwai cir ye yãŋ yi
(Mat 4.12-22; Luke 4.14-15; 5.1-11)
14 U Nsãn n ba le nwompihi wo. Yesu n yir loo na, ma ka Galɛlɛ kuɛ ye, maa nii Yãhã kapãyĩĩ tɔ̃r nawee- ye. 15 U naa n yee: «-Ye luhu yɔ̃, Yãhã Yai nɔ gbe taha, Yãhã n traha ke dye ye kuɛ ye. -Ye le sya ye cã ye kapee- wãpyeŋ sẽ yɔ̃ ye, -tee le kapãyĩĩ sya!»
16 Yesu tuu naa n tɛr Galɛlɛ langbãŋ yɛ̃ na, u n fuayigifa syãm mpãy yãã. Syimu ba kẽ u cĩĩfua Andere ne. Pe pye pe naa jɔɔ- miy ke langbãŋ na. 17 Yesu n pe pye ma yee: «-Ye naa n taha ra na ye kuãŋ ne! Tee naa fua- le jɔɔ wo mii, yagaa, nawee- me tee ga naa n le kãnfuɛ̃ wo ke syi.» 18 Le yalebya wo, pe n pe jɔɔ- miy yaha, ma taha u na pe kuãŋ ne.
19 U n ka yahasee ye, maa nawee- syãm mpãy yãã. Sewede pii ba me, Syake tesẽ u cĩĩfua Nsãn ne. Pe pye pe salangbãŋ wo, ma naa pe jɔɔ- gbihi. 20 Yesu n pe yee, pe naa n taha woo na. Le yalebya wo, pe n pe tuhufua ta yaha ke salangbãŋ wo, u tẽntẽ- ne, ma taha Yesu na pe kuãŋ ne.
Sãndũpee wãkartege dya waa yĩŋ na kanii per wo
(Luke 4.31-37)
21 Yesu n ka u kãnyãrwai ne klo laa wo pe n yee Kapornu. Kanii per wo u n ka Yiifee- yawãhã nwoŋ wo, ma ga nii nawee- klaha. 22 U kaklaha ter n nawee- fe gbe, ma maha yɛ̃ gbãã pe na. U kaklaha sẽ pye mpãy wãŋ syi dyaŋ pe n yee Yãhã kaiyarfa ye, u kaklaha pye fãnga ne.
23 Ke yawãhã nwoŋ wo dya waa pye, sãndũpee pye u yĩŋ na. U n tẽ sya ma yee: 24 «Eh, Nasarɛtefa Yesu, maa nwa pye wo na? Ma pa la ma n pai wo wĩĩ klaha- tãŋ? N cã yoo kẽ ma ne: Mboo kẽ wii ne u ma Yãhã wũũ.» 25 Yesu n sã waha u sãndũpee na ma u pye: «Yaha le, -taa tege kãã dya nwo yĩŋ na!» 26 U sãndũpee n tege kãã u dya na, ma n tẽ fãnga ne, ma u yɛhɛ mii wãtookufua dyaŋ.
27 Le n pe byɛ fe gbe ga far tɛr, pe n sya nii n yee: «-Ye naa laa yãŋ nde! U kai- byɛ cã tãŋ, waa sẽ u kaklaha syi ter yãã yãã ye. Dya nwo n sã sãndãpee gɛ na, pe n nii n luhu u ye.» 28 Yesu myaha n ta tɛr yi Galɛlɛ kãntraha kui byɛ wo.
Yesu yanfa buar jaa
(Mat 8.14-17; Luke 4.38-41)
29 Loo kur ye, Yesu n yi ke Yiifee- yawãhã nwoŋ wo, ma ka Syimu ye kaha wo Andere ne. Syake tesẽ Nsãn ne pe bya pye pe ne. 30 Syimu cɔɔ nahafua pye, u ba sãy nii, u kadye ba war. Yesu wãdyetãŋ pe n u cɔɔ wĩĩ pãã u ye. 31 U n yũhũ crã, ma u yigi u koho na ma u ta u n yir. Ke kadye n u miy yaha, u n nii pe nampay yi.
32 Yainkɔŋ wo, yainde le ba dye tɛr wa, nawee- n yanfa byɛ gbe ba Yesu fla na, tesẽ mpãy ne sãndãpee pye pe yĩŋ na. 33 Pe klofa byɛ n pe ya wãã ba yɛr tã ke kapahayɛ̃ na. 34 Yesu n yanfa ter byɛ jaa, ma maha sãndãpee kar tege kãã mpãy yĩŋ na. U sẽ naa n tyii pe sãndãpee na pe n naa laa pãã u wĩĩ na ye, poo ba cã yoo kẽ u ne.
Yesu le kapãyĩĩ wĩĩ pãã Galɛlɛ kuɛ ye
(Luke 4.42-44)
35 Ke yĩŋsyii wo, sukũhũntãy pẽmpẽm na yĩnwɔŋ wo, Yesu n yir yi ke kaha wo. U n tɛr dragba gaa laam wo, le klo kãnkãy na, ma ga nii u laam wũhũ tɔ̃r Yãhã ye. 36 Syimu tesẽ mpãy ne pe pye u ne, pe n tɛr u taysaha wo. 37 Pe ga u yãã, pe n u pye ma yee: «Nawee- byɛ ma pe ma kɛ.» 38 Yesu n pe pye ma yee: «Waa ka kuɛ ngaa ye kãnkãy kui wo. N yai n le Yãhã Yai kapãyĩĩ tɔ̃r pe byɛ ye. Ta wãpaŋ yĩŋ kẽ nde.» 39 Koo syi kẽ u n ba Galɛlɛ kãntraha byɛ tay klaha tãŋ. U naa le kapãyĩĩ tɔ̃r pe nawee- ye te Yiifee- yawãhã nwey wo, ma maha sãndãpee kar tege naa n kãã nawee- yĩŋ na.
Yesu gber waa jaa
(Mat 8.1-4; Luke 5.12-16)
40 Too plii nsoho wo, gber waa n ba pa Yesu ye, ma ba kãnklũy gbãã u yahasee ye, ma u nar ma yee: «Le ma tãy ma ye, ma ga waha ta ra n jaa n nii gbɛgbɛ nayɔ̃r saha na!» 41 U fɛn n Yesu yigi, u n koho nɔ wãã ma tɛ u na, ma u pye ma yee: «Ãwã le tãy ra ye, jaa ma nii gbɛgbɛ nayɔ̃r saha na.» 42 Le yalebya wo, ke yãhã n ta tɛr laha kãã u dya na, u n nii gbɛgbɛ nayɔ̃r saha na. 43 Yesu n ta tɛr u dur wãã, ma -sẽ u yar waha ma yee: 44 «Luhu yɔ̃, maʼa syi nde pãã waa ye ye! -Taa ka, maa mii yar Yãhã yũndefua na, ma ma wãjaa diŋ yi, diŋ gii faale wãdyaha Musa tuu bii tɔ̃r yaha mpãy kẽ pe pye yãhã ne pe kadye na, ma jaa. Ke syi ne nawee- ga waha cã ma jaa.»
45 U dya sẽ -sẽ waha le kai le yaha u laam wo ye. U n ka, maa le tɔ̃r teebɛhɛ byɛ wo. Ke syi ne, Yesu sẽ waha naa u ya yar klo laa gɛ wo ye, u naa n kuee dragba wo. Nawee- n maha naa n yir teebɛhɛ byɛ wo, ma naa n pai u ye.