कोरिन्‍थला वोतुप तेपा कितुपतिवाला
पावलकी टिवु यिकी थल्‍मा
दी थेपकी कोर्ला
दी ति पावलकी कोरिन्‍थीतिवाला टिवु यिकी थल्‍मा यिन। पावलकी कोरिन्‍थीला चर्च च्‍यिक गो चुनोक। ख्रीष्‍टला तेपा क्‍यावु तप्‍की ती चर्चकी ख्रीष्‍टियानतिवी मिजीला माङ्‍शोक कलेतिवा ख्‍येल्‍नोक। ती कलेतिवा दोकुपला पावलकी दी यिकी ति टिवु यिन। ती पेला कोरिन्‍थी ति तेरी लुङ्‍बाकी मुला तम्‍जी वोतुप ग्रीककी छासे ग्‍येसा ग्‍येर्पु यिनोक। ती ति अखैया सिरुप रोमी लुङ्‍बाकी ग्‍येल्‍सा नोक। ती ग्‍येसाकी छासे मिङ फेलुप छोङ ताङ मिङ फेलुप रिक्‍शुङ ति कनिवा साङ ङोशी मारेला गाल्‍नोक। ती ग्‍येसा ति किताङ नालु मेलोवा गलुप ताङ फयान नम्‍बा बङी वोतुप ग्‍येसा यिन सिनी ङो शेकिनोक।
पावलकी तेरी सिनाङ पप ग्‍येर्पु क्‍यावु ति ती ताम्‍ङेतिवाला दोकुप यिन। तिवा ति चर्चला ख्‍ये पेतुप, किताङ नालु मेलोवा, पुम्‍पेजा ख्‍योक्‍पेजाकी तम्‍जी, जेन्‍दीकी कोर्ला टिवातिवा, सेमगी ताम्‍ङे, चर्चकी ठिम, कोन्‍छ्‍योककी थु चाङ्‍माकी कटिन ताङ शिनी सेन्‍बु लङ्‍गुप ताम्‍ङेतिवा यिन। पावलकी ती ताम्‍ङेतिवा खोरुङला वोतुप छासे रिक्‍पा ताङ ङार नेसुर दी यिकीला हाक्‍को ज्‍यितुपला टिनी वे।
लोप्‍च्‍येन च्‍युक्‍सुमला ङ्‍यिङ्‍ज्‍ये ति कोन्‍छ्‍योककी खोरे गिपातिवाला नङ्‍गुप बुल्‍वा नाङ्‍ला तेरी सिनाङ ल्‍यामु यिन सिनी टि वे। दी यिकीला तेरी सिनाङ खक्‍छ्‍येवु ताम्‍ङे ति दी राङ यिन।
मुला राङ वोतुप लोप्‍च्‍येनतिवा
थेपकी कोर्ला १:१-९
चर्चला ख्‍ये पेतुप १:१०–४:२१
पुम्‍पेजा ख्‍योक्‍पेजी मिछाङकी मिजी ५:१–७:४०
ख्रीष्‍टियानतिवा ताङ ल्‍हलु तेन्‍दुपतिवा ८:१–११:१
चर्चकी मीतिवी मिजी ताङ सोवा देकुप ११:२–१४:४०
ख्रीष्‍ट ताङ तेपा कितुपतिवा सेन्‍बु लङ्‍गुप १५:१-५८
यहूदियाकी ख्रीष्‍टियानतिवी थोक्‍ला १६:१-४
रङगी ताम्‍ङेतिवा ज्‍याक्‍नी सिन्‍दा क्‍यावु १६:५-२४
1
टसी देलेक! दी यिकी ति कोन्‍छ्‍योककी नोवा नेमा ख्रीष्‍ट येशूकी लोमा छ्‍ये च्‍युङ्‍गुपला खोकी कताङ नङ्‍गुप ङ पावल ताङ दाक्‍पी नुप सोस्‍थेनेसकी छ्‍योक नेसुर कोरिन्‍थला वोतुप कोन्‍छ्‍योककी चर्च ताङ येशू ख्रीष्‍ट नेसुर टेङ्‍बु च्‍युङ्‍गुप मीतिवा ताङ चाङ्‍मा वोतुप गिपा च्‍युङ्‍गुपला कोन्‍छ्‍योककी पेन नङ्‍गुपतिवा ताङ तेरी दासाला येशू ख्रीष्‍टला दाक्‍पी चोवो सिनी खोकी मिङला कतङ्‍गुप मीतिवा तेरीला टिवु यिनो। ख्‍यिराङ तेरीला दाक्‍पी पपा कोन्‍छ्‍योक ताङ चोवो येशू ख्रीष्‍ट नेमा कटिन ताङ लोदिमु वुङ्‍शी।
थुचिछे बुलुप
ङ ख्‍यिरा थोक्‍ला कोन्‍छ्‍योकला नरी थुचिछे बुलिन, च्‍यिलासिसिन येशू ख्रीष्‍ट नेसुर खोकी ख्‍यिराङला कटिन नङ वे। खो नेसुर कोन्‍छ्‍योककी ख्‍यिराङला मीतिवा तेरीला ताम्‍ङे लपुप ताङ तेरी हाक्‍कोवु रिक्‍पा बङी नङ्‍नी वे। तमा ङ्‍यिरा ख्‍यिराङला येशू ख्रीष्‍टकी कोर्ला बिन्‍दुप पङ्‍बु ति ख्‍यिरा मिजीला रम्‍बु च्‍युङ्‍नी वे। तुक क्‍यानी ख्‍यिराङ दाक्‍पी चोवो येशू ख्रीष्‍ट लोक्‍नी फेवु तुजेला गुनी देतुप तप्‍की कोन्‍छ्‍योककी ख्‍यिराङला खोकी थु चाङ्‍माकी नङ्‍गुप ङ्‍येम्‍बा साङ बङी नङ्‍गिवी। तमा दाक्‍पी चोवो येशू ख्रीष्‍ट फेपुप तुजे सेक ख्‍यिराङ काङ साङ क्‍येन मेतुप जोपला खोकी ख्‍यिराङला रम्‍बु जो नङ्‍गिवी। कोन्‍छ्‍योक ति खोङ्‍तेर्मु वे। खोकी खोरे सेवु दाक्‍पी चोवो येशू ख्रीष्‍टकी मुला डिक्‍जोम कितुपला ख्‍यिराङला कताङ नङ वे।
चर्चकी मीतिवा ख्‍ये पेतुप
10 अच्‍युनुपतिवा, चोवो येशू ख्रीष्‍टकी मिङला ङ ख्‍यिराङला ठाकुरे सिरिन। ख्‍यिराङ च्‍यिक ताङ च्‍यिककी मुला थिन्‍नी दे। ख्‍यिरा पर्ला ख्‍ये पेतुप लाका माकी, यिने सेम च्‍यिक राङ च्‍युङ्‍नी दे। 11 च्‍यिलासिसिन ख्‍यिरा पर्ला खाँदा शोर्नोक सिरुप लेन ति क्‍लोएकी मिछाङकी मीतिवी ङला बिन्‍सुङ। 12 ती लेन ति काङ यिन सिसिन, ख्‍यिरा पर्ला ललाइकी “ङ पावलकी ति यिन।”, ललाइकी “ङ अपोल्‍लोसकी ति यिन।”, तमा ललाइकी “ङ केफासकी ति यिन।”, तमा ललाइकी “ङ ख्रीष्‍टकी ति यिन।” सिनी सिनोक लो। 13 काङ च्‍यिक राङ वोतुप येशू ख्रीष्‍ट साङ कुतुक कुतुक वे रो? काङ ख्‍यिरा थोक्‍ला पावल ग्‍यङ्‍शिङला टुङ्‍गुप यिन रो? काङ ख्‍यिरा पावलकी मिङला बप्‍तिस्‍मा लावु यिन रो? 14 ङ कोन्‍छ्‍योकला थुचिछे बुलिन। ङे याङ क्रिस्‍पस ताङ गायसला मिसिन यम्‍बा सुला साङ बप्‍तिस्‍मा माबिन वे। 15 तुक क्‍यानी ख्‍यिराङ सी साङ ङ पावलकी मिङला बप्‍तिस्‍मा लावु यिन सिनी सि मुथुपी। 16 ए ङोतोक, स्‍तिफनासकी मिछाङकी मीतिवाला ति बप्‍तिस्‍मा बिन्‍दुप यिन। ती ज्‍युक्‍ला यम्‍बा सुला साङ बप्‍तिस्‍मा बिन्‍दुप ति ङला टासा मे। 17 च्‍यिलासिसिन ख्रीष्‍टकी ङला मीतिवाला बप्‍तिस्‍मा तेरुपला मिन, लेन ल्‍यामु ख्‍याप्‍टाक कितुपला तङ्‍गुप यिन। ती लेन ल्‍यामु ख्‍याप्‍टाक क्‍यावु ति जम्‍बुलिङकी रिक्‍पाकी ताम्‍ङे नेमा मिन। दोजो ङे जम्‍बुलिङकी रिक्‍पा नेमा ख्‍याप्‍टाक क्‍यावु यिन्‍सिन ख्रीष्‍ट ग्‍यङ्‍शिङला टुङ्‍गुप ति तेर्मे जोवु यिन।
कोन्‍छ्‍योककी ङार ताङ रिक्‍पा वोतुप ख्रीष्‍ट
18 ख्रीष्‍ट दाक्‍पी दिक्‍पी थोक्‍ला ग्‍यङ्‍शिङला कल्‍नी टुङ्‍गुप कोर्ला लेन ल्‍यामु ख्‍याप्‍टाक कितुप पेला तेपा माक्‍यानी ना डोपतिवी “ती ति तेर्मे यिन।” सिनी सिवी, यिने दाक्‍पु दिक्‍पा ने थरुपतिवी याङ “ती ति कोन्‍छ्‍योककी नङ्‍गुप ङार यिन।” सिनी सिवी। 19 कोन्‍छ्‍योककी सुङला दुक सिनी टि वे,
“ङ खामु वोतुपतिवी रिक्‍पा ति ना तोङ्‍यिन।
तमा च्‍यङ्‍बु वोतुपतिवी च्‍यङ्‍बु साङ ना तोङ्‍यिन।”* १:१९ यशैया २९:१४
20 ती तप्‍की रिक्‍पा वोतुपतिवी रिक्‍पा ति काङ फेन थोसुङ रो? छ्‍योकी गेकेनतिवी येन्‍देन ति काङ फेन थोसुङ रो? तमा ताम्‍ङे लपुपला खामु वोतुपतिवी ताम्‍ङे ति काङ फेन थोसुङ रो? कोन्‍छ्‍योककी दी जम्‍बुलिङकी रिक्‍पा वोतुपतिवी रिक्‍पा ति काङ साङ फेन मोथोवु जो नाङ्‍सुङ। 21 जम्‍बुलिङकी मीतिवी खोरो रिक्‍पाकी कोन्‍छ्‍योकला ङो माशेवु तप्‍की दाक्‍पुला खोकी रिक्‍पा नाङ्‍सुङ। खोकी रिक्‍पा नेसुर दाक्‍पी ख्‍याप्‍टाक क्‍यावु सुङ ति तेर्मे यिन सिरुपतिवी पर्ला सी ती सुङला तेपा किवे, तिवाला कोन्‍छ्‍योककी र्‍होकुप नो क्‍यासुङ। 22 यहूदीतिवा ति कोन्‍छ्‍योक नेमा वुङ्‍गुप हलेवु त छोल्‍गिवी, तमा ग्रीकतिवा ति कोन्‍छ्‍योककी थोक्‍ला हाक्‍कोवु रिक्‍पा छोल्‍गिवी। 23 यिन्‍सिनाङ ङ्‍यिराङ ति ग्‍यङ्‍शिङला कल्‍नी टुङ्‍गुप येशू ख्रीष्‍टकी कोर्ला सुङ ख्‍याप्‍टाक किवी। ती सुङ ङ्‍येन्‍दुप पेला यहूदीतिवी दी ताम्‍ङे ति कोन्‍छ्‍योकला मारे तोङ्‍गुप यिन सिनी सिवी, ग्रीकतिवी दी ताम्‍ङे ति फेन मोथोवु यिन सिनी सिवी। 24 यिने कोन्‍छ्‍योककी कताङ नङ्‍गुपतिवी थोक्‍ला यहूदी यिन्‍शी ग्रीक यिन्‍शी, ख्रीष्‍ट ति कोन्‍छ्‍योककी ङार ताङ रिक्‍पा यिन सिनी हाक्‍कोकिवी। 25 च्‍यिलासिसिन दाक्‍पी थोङ्‍दाङला कोन्‍छ्‍योककी अम्‍बारङ्‍शिङ क्‍यावु दोके थोङ्‍सिनाङ, ती ति मीतिवी रिक्‍पा सिनाङ छासे छ्‍ये वे। कोन्‍छ्‍योक ति काङ कि मुथुपु दोके थोङ्‍सिनाङ मीतिवी ङार सिनाङ छासे छ्‍ये वे।
26 अच्‍युनुपतिवा, कोन्‍छ्‍योककी ख्‍यिराङला पेन नङ्‍गुप पेला ख्‍यिराङ चुकै वे? नासाम तोङ। जम्‍बुलिङकी मीतिवी थोङ्‍दाङला ख्‍यिरा पर्ला रिक्‍पा वोतुप ताङ ओङ छ्‍ये वोतुप ताङ गी ल्‍यामु वोतुप अला मे। 27 यिने कोन्‍छ्‍योककी दी जम्‍बुलिङकी रिक्‍पा वोतुप मीतिवाला ङोछाला ख्‍येल ज्‍यितुपला जम्‍बुलिङकी अम्‍बारङ्‍शिङ वोतुप मीतिवाला पेन नाङ्‍सुङ। तमा ओङ छ्‍ये वोतुप मीतिवाला ङोछाला ख्‍येल ज्‍यितुपला जम्‍बुलिङकी ओङ मेतुप मीतिवाला पेन नाङ्‍सुङ। 28 तोजो तिराङ मिन, मीतिवी छ्‍ये यिन सिनी सिक्‍यावु मीतिवाला तेन्‍दोक मेतुप जो नङ्‍गुपला कोन्‍छ्‍योककी दी जम्‍बुलिङला तेरीकी ङ्‍यिङ्‍मर क्‍यावु ताङ तेरीकी मर्च्या क्‍यावु मीतिवाला पेन नाङ्‍सुङ। 29 खोकी तुक क्‍या नङ्‍गुप ति दाक्‍पु सु साङ ङ राङ छ्‍ये यिन सिरुप नो मिकिशी सिनी यिन। 30 यिने कोन्‍छ्‍योककी ख्‍यिराङला येशू ख्रीष्‍ट ताङ मुला जु च्‍यिक राङ जो नङ्‍गुप यिन। खोकी ख्रीष्‍ट नेमा दाक्‍पुला खोकी रिक्‍पा नाङ्‍सुङ। तमा खोकी थोङ्‍दाङला दाक्‍पुला चाङ्‍मा ताङ टेङ्‍बु वोतुप जोनी दिक्‍पा ने थर च्‍यिसुङ। 31 ती तप्‍की कोन्‍छ्‍योककी सुङला साङ “दोजो तेके कितुप यिन्‍सिन चोवो कोन्‍छ्‍योककी थोक्‍ला राङ तेके किशी।” सिनी टि वे।* १:३१ यर्मिया ९:२३, २४

*1:19 १:१९ यशैया २९:१४

*1:31 १:३१ यर्मिया ९:२३, २४