यूहन्‍नाकी टिवु यिकी थल्‍मा
दी थेपकी कोर्ला
यूहन्‍नाकी दी यिकी थल्‍मा ति नोवा ङ्‍यीकी थोक्‍ला टिवु यिन। नोवा च्‍यिक ति दी यिकी रोकुपतिवाला कोन्‍छ्‍योक ताङ खोकी सेवु येशू ख्रीष्‍टकी मुला तम्‍जी ल्‍यामु च्‍युङ्‍नी मिजी क्‍योङ्‍गुप ङाडेङ तेरुपला यिन। नोवा ङ्‍यिवा ति ती तम्‍जीला थरा थुरा जोप येन्‍देन मेटेङ्‍बुला ङ्‍येन्‍दुप मेवी सिनी च्‍याङ्‍से दे ज्‍यितुपला यिन। ती येन्‍देन मेटेङ्‍बु तेरुपतिवी दी जुला वोतुप मिजीकी तम्‍जी नेसुर दुक्‍टा क्‍येकिवी। येशू कोन्‍छ्‍योककी सेवु यिन, यिने मी जुजमला जम्‍बुलिङला फेपुप ति मिन सिनी येन्‍देन मेटेङ्‍बु टाम्‍नोक, तमा सेन्‍बु लुवुला दी जम्‍बुलिङकी मिजीकी पप नेसुर कुतुक दे गोकिवी, थर्वा ङ्‍येतुपला ठिम ताङ ङ्‍यिङ्‍ज्‍ये मोगोवी सिनी मीतिवाला लोप्‍किनोक।
तुका येन्‍देन मेटेङ्‍बुला यूहन्‍नाकी ङ्‍यिर्मु क्‍यासुङ, तमा तीकी येशू ख्रीष्‍ट मी जुजमला फेपुप कोन्‍छ्‍योककी सेवु राङ यिन सिनी ठछ्‍येली सिक्‍या वे। तमा येशूला तेपा कितुप ताङ कोन्‍छ्‍योकला ङो शेवुतिवा तेरीकी च्‍यिककी च्‍यिकला ङ्‍यिङ्‍ज्‍ये कि गोकी सिनी ङार क्‍यानी सिक्‍या वे।
मुला राङ वोतुप लोप्‍च्‍येनतिवा
यिकीकी कोर्ला १:१-४
वोसिर ताङ नक्‍तोमी १:५–२:२९
कोन्‍छ्‍योककी गिपा ताङ शैतानकी गिपा ३:१-२४
ङ्‍यिङ्‍ज्‍ये कि गोवु कोर्ला ४:१-६
टेङ्‍बु ताङ जिनोक ४:७-२१
तेपाकी ग्‍येलुप ५:१-२१
1
मिजी तेरुप सुङ
दी ताम्‍ङेतिवा ति मिजी तेरुप सुङगी कोर्ला टिवु यिन। दी मिजी तेरुप सुङ ति थल्‍माला जम्‍बुलिङ ज्‍येङ्‍गुप पेला राङ वोतुप यिन, तमा ती ति ङ्‍यिरा थोवु ताङ मिककी थोङ्‍गुप साङ यिन, ङ्‍यिरा ल्‍हावु ताङ थोवा तङ्‍गुप साङ यिन। ती मिजी ति जम्‍बुलिङला फेवु ङ्‍यिरा थोङ्‍सुङ। तुक क्‍यानी ती नाम्‍साङ मिशिवु मिजीकी कोर्ला ङ्‍यिराङ ख्‍यिराङला पङ्‍बु बिन्‍नी सिरिन। ती मिजी ति थल्‍माला के पपा कोन्‍छ्‍योककी मुला नोक, ती ति ङ्‍यिरा पर्ला फेप्‍सुङ। ङ्‍यिरा काङ थोङ्‍गुप ताङ थोवु ति ख्‍यिराङला सिरिन वे। च्‍यिलासिसिन ख्‍यिराङ ङ्‍यिरा मुला डिक्‍जोम च्‍युङ्‍नी तम्‍जी ल्‍यामु वुङ्‍शी। तमा ङ्‍यिरा डिक्‍जोम ति पपा कोन्‍छ्‍योक ताङ खोकी सेवु येशू ख्रीष्‍टकी मुला जो वे। दाक्‍पु तेरीला लोदिमु वुङ्‍शी सिनी ङ्‍यिरे दी ताम्‍ङे ति टिवु यिनो।
कोन्‍छ्‍योक ति ठछ्‍येली वे
ङ्‍यिरा येशू ख्रीष्‍ट नेमा थोवु लेन ल्‍यामु ति ख्‍यिराङला शेतिनो। ती ति काङ यिन सिसिन कोन्‍छ्‍योक ति ठछ्‍येली वोतुप वोसिर टेङ्‍बु वे। खोकी मुला काङ साङ नक्‍तोमी वोतुप दोके मेटेङ्‍बु मे। दोजो दाक्‍पु खो ताङ मुला डिक्‍जोम च्‍युङ्‍नी तम्‍जी ल्‍यामु वे सिनी सिवी, यिने नक्‍तोमीला राङ युकुप दोके मेटेङ्‍बु किवी सिसिन, दाक्‍पु ति जिनोक जोप ताङ मेटेङ्‍बु यिन। यिने खो ठछ्‍येलीला वोतुप दोके दाक्‍पु साङ खो मुला राङ ठछ्‍येलीला युकिवी सिसिन दाक्‍पु डिक्‍जोम ल्‍यामु च्‍युङ्‍गिवी। तमा खोकी सेवु येशू ग्‍यङ्‍शिङला कल्‍नी तेन्‍दुप ठक नेसुर दाक्‍पी दिक्‍पातिवा तेरी ताकिवी। दोजो दाक्‍पी ङला याङ दिक्‍पा राङ मे सिवी सिसिन, दाक्‍पी दाक्‍पुला राङ जिनोक जोवु दोके यिन। तमा दाक्‍पी सेमला टेङ्‍बु मेतुप यिन। यिने दाक्‍पी ङ दिक्‍छेन यिन सिनी दिक्‍पा ने ग्‍युर्सुङ सिसिन, दाक्‍पी तेरी दिक्‍पातिवा खोकी माफ नङ्‍गिवी, तमा दाक्‍पुला तेरी मेटेङ्‍बु नेसुर टेङ्‍बु जो नङ्‍गिवी। च्‍यिलासिसिन खो खोङ्‍तेर्मु ताङ टेङ्‍बु वोतुप कोन्‍छ्‍योक यिन। 10 येलुङ दोजो दाक्‍पी ङे याङ दिक्‍पा माक्‍या वे सिवी सिसिन, कोन्‍छ्‍योकला दाक्‍पी जिनोक जोप मी दोके जेवी, तमा खोकी सुङ ति दाक्‍पी मिजीला मेवी।