2
थेसलोनिकेला पावलकी क्‍यावु लाका
अच्‍युनुपतिवा, ङ्‍यिराङ ख्‍यिरा चिप्‍ला वावु ति तेर्मे राङ मागल सिनी ख्‍यिराङला छ्‍या वे। गोमाला ङ्‍यिराङ फिलिप्‍पीला वोतुप पेला छेटाङ खुरुप ताङ तेकी मीतिवी ङ्‍यिराङला ङ्‍यिङ्‍मर क्‍यावु ति ख्‍यिराङला छ्‍या वे। ङ्‍यिराङ थेसलोनिकेला वासिमा साङ तेकी मीतिवा ङ्‍यिरा तेन्‍दोकला लासुङ, यिन्‍सिनाङ कोन्‍छ्‍योककी ङ्‍यिराङला ङाडेङ नङ्‍गुप तप्‍की खोकी लेन ल्‍यामु ति ख्‍यिराङला ख्‍याप्‍टाक क्‍यायिन। ङ्‍यिरा ख्‍यिराङला ख्‍याप्‍टाक क्‍यावु लेन ल्‍यामु ति ङ्‍यिरा नासाम मेलोवा ताङ्‍नी क्‍यावु मिन, सेम मेटेङ्‍बु क्‍यानी क्‍यावु साङ मिन, ताम्‍ङे जोनी ख्‍यिराङला केन्‍दुपला साङ मिन। यिने कोन्‍छ्‍योककी ङ्‍यिराङला लो तेन्‍नी लेन ल्‍यामु ख्‍याप्‍टाक कि च्‍यिसुङ। ङ्‍यिरा ख्‍याप्‍टाक क्‍यावु लेन ल्‍यामु ति मीला गा लोङ्‍गुपला मिन, यिने दाक्‍पी सेम ल्‍हाप कोन्‍छ्‍योकला गा लोङ्‍गुपला यिन। ङ्‍यिरा नाम्‍साङ मीतिवाला ताम्‍ङे ल्‍यामु तिराङ क्‍यानी गा लोङ्‍गुप लाका माक्‍या। तमा देर्पा साङ माक्‍यावु ति ख्‍यिराङला छ्‍या राङ वे। दीकी पङ्‍बु ति कोन्‍छ्‍योक राङ यिन। 6-7 ङ्‍यिराङ ख्रीष्‍टकी लोमा छ्‍ये यिन्‍दुप तप्‍की ङ्‍यिरा ख्‍यिरा खला ओङ्‍ज्‍येन साङ कि थुप्‍किवी, यिने ख्‍यिराङ ताङ मी यम्‍बा सु नेसुर साङ ङ्‍यिरा ताङ्‍देन माछल्‍नी आमी खोरो आङातिवाला ल्‍हावु दोके ङ्‍यिराङ ख्‍यिरा पर्ला सेम बोल्‍मु च्‍युङ्‍यिन। तुक क्‍यानी ङ्‍यिरा ख्‍यिराङला छासे ङ्‍यिङ्‍ज्‍ये लानी कोन्‍छ्‍योककी लेन ल्‍यामु तिराङ ख्‍याप्‍टाक क्‍यावु मिन, ङ्‍यिरा मिजी साङ ख्‍यिरा थोक्‍ला तेरुप छलिन।
अच्‍युनुपतिवा, ङ्‍यिरा हुर्ताक क्‍यानी रङगी टेमु क्‍यावु याङ ख्‍यिराङला छ्‍या राङ वे। ख्‍यिराङ सुला साङ काले मेख्‍येल्‍शी सिनी ङ्‍यिरा ङ्‍यी ताङ नुप्‍ज्‍या लाका बङी क्‍यानी कोन्‍छ्‍योककी लेन ल्‍यामु ति ख्‍यिरा पर्ला ख्‍याप्‍टाक क्‍यायिन। 10 तमा ख्‍यिराङ तेपा कितुपतिवी पर्ला ङ्‍यिरा किताङ नालु ति चाङ्‍मा ताङ टेङ्‍बु वोतुप ताङ काङ साङ क्‍येन मेतुप ति ख्‍यिराङ राङ पङ्‍बु वे, तमा कोन्‍छ्‍योक साङ पङ्‍बु वे। 11-12 पपी खोरो पुज्‍युङपुमला क्‍यावु दोके ङ्‍यिरा ख्‍यिराङ रे रेला टोङ्‍गु ताङ ङाडेङ बिन्‍दुप ति ख्‍यिराङला राङ छ्‍या वे। तुका टोङ्‍गु बिन्‍दुप ति ख्‍यिरा किताङ नालु ति कोन्‍छ्‍योककी सेमला डो छ्‍योवु च्‍युङ्‍गुपला यिन। ती कोन्‍छ्‍योककी ख्‍यिराङला खोकी ग्‍येल्‍खाप ताङ खोकी मोवाला कताङ नाङ्‍सुङ।
13 तुक क्‍यानी ख्‍यिरा थोक्‍ला ङ्‍यिराङ कोन्‍छ्‍योकला नरी थुचिछे बुलिन। च्‍यिलासिसिन ख्‍यिरा सुङ ङ्‍येन्‍दुप पेला मी सुङ दोके क्‍यानी मिन, यिने कोन्‍छ्‍योककी सुङ दोके क्‍यानी सेमला लासुङ। वुतुङ के ती सुङगी ख्‍यिराङ तेपा कितुपतिवी मिजीला लाका साङ कियी वे। 14 अच्‍युनुपतिवा, ख्‍यिराङ यहूदियाला वोतुप तेपा कितुप कोन्‍छ्‍योककी चर्चकी मीतिवी दोके लुमु सेतुप च्‍युङ्‍सुङ। च्‍यिलासिसिन यहूदियाला वोतुप तेपा कितुप मीतिवाला तेपा मिकिवु यहूदीतिवी छेटाङ बिन्‍दुप दोके ख्‍यिरा साङ ख्‍यिरा लुङ्‍बी मीतिवा नेसुर छेटाङ खुरिन वे। 15 ती यहूदीतिवी राङ गोमाला कोन्‍छ्‍योककी लुङ्‍तेम्‍बातिवाला साङ सेतुप यिन, चोवो येशूला साङ सेसुङ। ङ्‍यिराङला साङ कनी ग्‍येसाला गल्‍सिनाङ दे माच्‍यिनी शार्सुङ। तमा तिवा कोन्‍छ्‍योकला गा मालाङ्‍नी मी तेरीकी तेन्‍दोकला लङ्‍गिनोक। 16 तमा यहूदी मिन्‍दुप मिरिक यम्‍बाकी मीतिवा थर्शी सिनी ङ्‍यिरा तिवाला सुङ ख्‍याप्‍टाक कितुप पेला साङ तिवी ङ्‍यिराङला क्‍येक्‍सुङ। तुक क्‍यानी तिवा ङ्‍यिमी टेङ दिक्‍पी क्‍येङ्‍गुप तप्‍की कोन्‍छ्‍योककी पर्च्या ति तिवी खला ख्‍येल्‍नी वे।
थेसलोनिकीतिवाला पावलकी ठेतुप नो क्‍यावु
17 अच्‍युनुपतिवा, दाक्‍पु तन्‍दा चेयी पर सेक दासा कुतुक कुतुकला देनी वे, यिने सेम ति च्‍यिक्‍पा राङ वोतुप तप्‍की ख्‍यिराङला छासे ठेयिन्‍दे लासुङ। 18 तुक क्‍यानी ङ्‍यिराङ ख्‍यिरा चाला वुङ्‍गुप नो क्‍यायिन। ङ पावल साङ थेङ्‍मा अलायी ख्‍यिरा ते वुङ्‍गुप छलिन, यिने शैतानकी ङ्‍यिराङला क्‍येक्‍सुङ। 19 च्‍यिलासिसिन चोवो येशू फेपुप पेला खोकी दोङ्‍ला ङ्‍यिरा रेवा ताङ लोदिमु ताङ तेके क्‍यावु उशाक ति काङ ख्‍यिराङ राङ मिन रो? 20 ङ्‍यिरा मोवा ताङ लोदिमु साङ वुतुङ के ख्‍यिराङ राङ यिन।