थेसलोनिकेला वोतुप तेपा कितुपतिवाला
पावलकी टिवु यिकी थल्‍मा
दी थेपकी कोर्ला
थेसालोनिके ति रोमी लुङ्‍बाकी माकेडोनियाकी ग्‍येल्‍सा यिन। पावलकी फिलिप्‍पी क्‍युर ज्‍यक्‍सिमा ती थेसालोनिके ग्‍येसाला चर्च गो चुनोक। यिने ते शार्क्येक यहूदीतिवी पावलकी तेन्‍दोकला लासुङ। तिवा ति यहूदी मिनोक, यिने यहूदी फयानला ति गा किनोक। तमा तिवी पावलकी ख्‍याप्‍टाक क्‍यावु लेन ल्‍यामु ति मी यम्‍बी सेमला लावु साङ गा मिकिनोक। ती तप्‍की पावल थेसलोनिके क्‍युर ज्‍याक्‍नी बेरियाला डोप सोङ्‍सुङ। ज्‍युक्‍ला पावल कोरिन्‍थला वासिमा खोरो मुला राङ लाका कितुप तिमोथी नेसुर थेसलोनिकेला वोतुप चर्चकी कोर्ला लेन ङ्‍येसुङ।
दी थल्‍माकी यिकी ति पावलकी थेसलोनिकेला वोतुप ख्रीष्‍टियानतिवाला ङाडेङ तेरुपला टिवु यिन। पावलकी तिवी तेपा ताङ ङ्‍यिङ्‍ज्‍येकी कोर्ला लेन थोवु तप्‍की तिवाला थुचिछे सिनी दी यिकी तङ्‍गुप यिन। दी यिकीला पावलकी खुरुङ तिवी मुला वोतुप पेला चुका मिजी क्‍याङ्‍सुङ सिनी तीकी कोर्ला तिवाला टेन्‍सो लाङ वे। ती ज्‍युक्‍ला तीकी ख्रीष्‍ट फेपुपकी कोर्ला चर्चला क्‍यावु टिवातिवाला दुका टिलेन बिन्‍सुङ: काङ ख्रीष्‍ट फेपुप सिनाङ गोमाला तेपा क्‍यानी शेप मी ति खो फेपुप पेला नाम्‍साङ मिशिवु मिजी थोप छ्‍योवु च्‍युङ थुप्‍किवी? ख्रीष्‍ट येलुङ नम फेप्‍किवी? ती कोकापला पावलकी तिवाला ख्रीष्‍ट फेपुपला गुनी देतुप पेला खरक्‍पा सोके खोकी लाका क्‍या क्‍यावा दे सिनी तिवाला योक कुसुङ।
मुला राङ वोतुप लोप्‍च्‍येनतिवा
पावलकी ङोशी १:१
थुचिछे ताङ सोवा देकुप १:२–३:१३
ख्रीष्‍टियान च्‍योलामकी कोर्ला टोङ्‍गु ४:१-१२
ख्रीष्‍ट फेपुप कोर्ला टोङ्‍गु ४:१३–५:११
तिङ्‍मी टोङ्‍गु ५:१२-२२
यिकी सिन्‍दा क्‍यावु ५:२३-२८
1
पावलकी थेसलोनिकीतिवाला टसी देलेक
टसी देलेक! पावल ताङ सिलास ताङ तिमोथी नेसुर पपा कोन्‍छ्‍योक ताङ चोवो येशू ख्रीष्‍टला तेपा कितुप थेसलोनिकेला वोतुप चर्चकी मीतिवाला दी यिकी ति टिवु यिनो।
ख्‍यिराङ तेरीला कोन्‍छ्‍योककी कटिन ताङ लोदिमु वुङ्‍शी।
थेसलोनिकीतिवी तेपा
ङ्‍यिराङ मोपोर कितुप पेला कोन्‍छ्‍योकला नरी थुचिछे पुल्‍नी ख्‍यिराङ तेरीला टेन्‍दा किवी, च्‍यिलासिसिन दाक्‍पी पपा कोन्‍छ्‍योककी थोङ्‍दाङला ख्‍यिरा लाका खोङ्‍तेर्मु क्‍यावु ताङ मी यम्‍बाला ङ्‍यिङ्‍ज्‍ये क्‍यावु ताङ चोवो येशू ख्रीष्‍टला रेवा क्‍यानी गुन देतुप तप्‍की यिन।
अच्‍युनुपतिवा, कोन्‍छ्‍योककी ख्‍यिराङला ङ्‍यिङ्‍ज्‍ये क्‍यानी पेन नङ्‍गुप यिन सिनी ङ्‍यिराङला छ्‍या वे। च्‍यिलासिसिन ङ्‍यिरा ख्‍याप्‍टाक क्‍यावु लेन ल्‍यामु ति ख्‍यिरा ते सुङला तिराङ बिन्‍दुप मिन, यिने ओङ ताङ कोन्‍छ्‍योककी थु चाङ्‍मा नेमा तेन्‍तेन क्‍यानी बिन्‍दुप यिन। ङ्‍यिराङ ख्‍यिरा पर्ला वोतुप पेला चुक क्‍यानी ख्‍यिराङला दाल्‍जा किटे क्‍यासुङ सिरुप ति ख्‍यिराङला राङ छ्‍या वे। ख्‍यिराङला छेटाङ ताङ दुक्‍पा बङी च्‍युङ्‍सिनाङ कोन्‍छ्‍योककी थु चाङ्‍माकी लोदिमु नङ्‍गुप तप्‍की ख्‍यिरा कोन्‍छ्‍योककी सुङ ल्‍यामु क्‍यानी ङ्‍येन्‍सुङ। तुक क्‍यानी ख्‍यिरा ङ्‍यिराङ ताङ चोवो येशूकी दोके लुमु सेतुप च्‍युङ्‍सुङ। ती तप्‍की माकेडोनिया ताङ अखैयाकी तेपा कितुपतिवा तेरीकी पर्ला ख्‍यिराङ पे च्‍यिक च्‍युङ्‍सुङ। च्‍यिलासिसिन ख्‍यिरा नेसुर राङ चोवो येशूकी सुङ ति माकेडोनिया ताङ अखैयाला तिराङ फेलुप मिन, यिने कोन्‍छ्‍योकला ख्‍यिरा क्‍यावु तेपा ति दासा तेरीला फेलुप तप्‍की त ख्‍यिराङला दीकी कोर्ला ङ्‍यिरा सि गोवु ताम्‍ङे काङ साङ मे। तमा ङ्‍यिराङ ख्‍यिरा पर्ला वुङ्‍गुप पेला ख्‍यिरा ङ्‍यिराङला गासो शुवु ताङ कुतिवाला शब्‍ज्‍यी बुलुप क्‍युर ज्‍याक्‍नी ङोसु ताङ टेङ्‍बु वोतुप कोन्‍छ्‍योकला सोवा पुलुप ताम्‍ङे ति माकेडोनिया ताङ अखैयाकी मीतिवी खोप्‍रे राङ लप्‍किवी। 10 तोजो तिराङ मिन, टुङ्‍गुप ने ङोसु लानी दाक्‍पुला त ख्‍येल वुङ्‍गुप छ्‍येर्पा नेसुर र्‍होक ज्‍यितुप कोन्‍छ्‍योककी सेवु ति देवाच्‍येन नेमा फेवुला ख्‍यिराङ गुन देतुप ताम्‍ङे साङ तिवी खोप्‍रे राङ लप्‍किवी।