4
ज्‍यिन्‍दाकतिवा, ख्‍यिरा साङ देवाच्‍येनला रङगी ज्‍यिन्‍दाक वे सिरुप ति हाक्‍कोनी रङगी लावातिवाला ख्‍ये मापेवा क्‍यानी टेङ्‍बु किसा।
टोङ्‍गु यम्‍बा
ख्‍यिराङ नरी मोपोर क्‍या क्‍यावा देता। मोपोर कितुप पेला चेर्मु क्‍यानी थुचिछे पुल्‍नी मोपोर किसा। तमा ङ्‍यिरा थोक्‍ला साङ मोपोर किसा। कोन्‍छ्‍योककी सुङ ख्‍याप्‍टाक कितुपला खोकी दाक्‍पी थोक्‍ला गो पेनी ख्रीष्‍टकी छ्‍याकला वोतुप ताम्‍ङेतिवा ख्‍याप्‍टाक कि थुप्‍शी। तीकी थोक्‍ला राङ ङ चोन्‍खाङला शोर्नी वे। तमा कि थुपा सेक ल्‍यामो क्‍यानी ती सुङ ति ङे ख्‍याप्‍टाक कि थुप्‍शी सिनी तीकी थोक्‍ला ख्‍यिरा मोपोर किटे किसा। तेपा मिकिवुतिवी मुला किताङ नालु कितुप पेला कोन्‍छ्‍योककी नङ्‍गुप रिक्‍पा नेसुर किसा। तमा ख्‍यिराङला थोपुप तुजेला तेरी ल्‍यामु क्‍यानी लाका किसा। छे टोवाकी समा शिम्‍बु जोवु दोके ख्‍यिरा ताम्‍ङे लप्‍ताङ ति नरी कटिन नेसुर वुङ गोकिवी। तुक क्‍यासिन सी ख्‍यिराङला टिवा टिसिनाङ ख्‍यिरा तिवाला ल्‍यामु क्‍यानी टिलेन तेर थुप्‍किवी।
तिङ्‍मी टसी देलेक
दाक्‍पी नुप तुखिकसकी राङ ङे कोर्ला तेरी लेन ति ख्‍यिराङला लप्‍कितो। ती ति ङे ङ्‍यिङ्‍ज्‍येवु नुप यिन, तमा ङे मुला राङ चोवोला शब्‍ज्‍यी कितुप खोङ्‍तेर्मु वोतुप मी यिन। ङे तीला ख्‍यिरा ते तोङ्‍गुप तेन्‍दोक ति तीकी ङ्‍यिरा कोर्ला ख्‍यिराङला ल्‍यामो हाक्‍को ज्‍यितुप ताङ ख्‍यिरा सेमला ङाडेङ तेरुपला यिन। तीकी मुला ङ्‍यिरा ङ्‍यिङ्‍ज्‍येवु ताङ खोङ्‍तेर्मु वोतुप नुप ओनेसिमस साङ वुङ्‍यिन वोतो। ती ति ख्‍यिरा मु नेसुर राङ वावु मी यिनो। दे च्‍युङ्‍गुप ताम्‍ङेतिवा तिवी राङ तेरी ख्‍यिराङला लप्‍कितो।
10 ङ ताङ मुला राङ चोन्‍खाङला वोतुप अरिस्‍तार्खसकी साङ ख्‍यिराङला टसी देलेक सिनी तङ वोतो। तमा बारनाबासकी नुप मर्कूसकी साङ ख्‍यिराङला टसी देलेक सिनी तङ वोतो। ती मर्कूसकी कोर्ला गोमाला साङ ङे ख्‍यिराङला सिक्‍यायिनो। ती ख्‍यिरा ते वासिमा तीला ल्‍यामो क्‍यानी गासो शुसा। 11 युस्‍तस सिरुप येशूकी साङ ख्‍यिराङला टसी देलेक सिनी तङ वोतो। यहूदीतिवी पर्ला तिवा ति कोन्‍छ्‍योककी ग्‍येल्‍खापकी थोक्‍ला ङे मुला राङ लाका कितुपतिवा यिन। वुतुङ के तिवी ङला छासे टोङ्‍गु बिन्‍सुङ। 12 ख्‍यिरा मु नेसुर वावु इपाफ्रासकी ख्‍यिराङला टसी देलेक सिनी तङ वोतो। ती ति येशू ख्रीष्‍टकी थोक्‍ला शब्‍ज्‍यी कितुप मी यिन। तीकी ख्‍यिराङ तेपा रम्‍बु ताङ डेकला देनी कोन्‍छ्‍योककी नोवा ति काङ यिन सिनी तेन्‍तेन हाक्‍को थुप्‍शी सिनी नरी ख्‍यिरा थोक्‍ला मोपोर क्‍या क्‍यावा देकिवी। 13 ङ तीकी थोक्‍ला पङ्‍बु तेरिन, तीकी वुतुङ के ख्‍यिराङ ताङ लाउडिकिया ताङ हिरापोलिसला वोतुप मीतिवी थोक्‍ला छासे टेमु क्‍या वे। 14 ङ्‍यिरा ङ्‍यिङ्‍ज्‍येवु आम्‍ज्‍यी लूका ताङ डेमासकी ख्‍यिराङला टसी देलेक सिनी तङ वोतो। 15 लाउडिकियाला वोतुप नुपतिवा ताङ नुम्‍फास ताङ तीकी खाङ्‍बा जोम्‍बुप चर्चकी मीतिवाला ङ्‍यिरा छ्‍योक नेसुर टसी देलेक सिनी सिसा। 16 दी यिकी ति ख्‍यिरा रानी सिन्‍सिमा लाउडिकियाला वोतुप चर्चला साङ रोक च्‍यिता। तुक राङ क्‍यानी लाउडिकियाकी चर्च नेसुर वावु यिकी साङ ख्‍यिरा रोसा। 17 तमा “चोवोकी नङ्‍गुप लाका ति तेरी डुप राङ गोकिवी।” सिनी अर्खिप्‍पसला सिसा।
18 ङ पावलकी छ्‍योक नेमा ख्‍यिराङला टसी देलेक वोतो। दी टसी देलेक सिक्‍यावु ति ङे लाक्‍पी राङ टिवु यिनो। ङ चोन्‍खाङला शोर्नी च्‍याटोक ग्‍यपुप ति ख्‍यिरा टोक माज्‍येता। कोन्‍छ्‍योककी कटिन ति ख्‍यिरा मुला लुशी।