2
कोन्‍छ्‍योकला सोवा देकुप कोर्ला येन्‍देन
तेरी सिनाङ गोमाला ङ ख्‍युरुङला ठाकुरे सिरिन। तेपा कितुप तेरी मीतिवी थोक्‍ला ख्‍योरो कोन्‍छ्‍योकला गोङ्‍बा शुनी मोपोर कितुप ताङ खोला थुचिछे पुल। तमा ग्‍येल्‍वुतिवा ताङ ग्‍येल्‍वी ओङला लाका कितुप मी छ्‍येतिवा तेरीकी थोक्‍ला साङ मोपोर की। तुक क्‍यासिन दाक्‍पु लोदिमु क्‍यानी कोन्‍छ्‍योकला सोवा देकुप ताङ ल्‍यामु वोतुप मिजी क्‍योङ थुप्‍शी। दी ति दाक्‍पुला दिक्‍पा ने थर ज्‍यितुप कोन्‍छ्‍योककी थोङ्‍दाङला ल्‍यामु ताङ खोला सोवा देक छ्‍योवु डिवी। मीतिवा तेरी दिक्‍पा ने थर्नी टेङ्‍बु वोतुप कोन्‍छ्‍योककी रिक्‍पा ङ्‍येशी सिरुप ति कोन्‍छ्‍योककी नोवा यिन। कोन्‍छ्‍योक ति च्‍यिक राङ ज्‍यु वे। तमा कोन्‍छ्‍योक ताङ मीतिवी पर्ला डिक्‍नी तम्‍जी ल्‍यामु जोप मिरा च्‍यिक वे। ती मी ति ख्रीष्‍ट येशू यिन। खोकी तेरी मीतिवाला दिक्‍पा ने थर ज्‍यितुपला खोरे मिजी साङ मी थोक्‍ला जिन्‍बा च्‍युङ्‍सुङ। तीकी कोर्ला पङ्‍बु छ्‍या देन्‍दुप टेके तुजे ति तन्‍दा राङ यिन। तीकी थोक्‍ला ङ खोकी सुङ ख्‍याप्‍टाक कितुपला लोमा छ्‍ये च्‍युङ्‍गुप यिन। तुक क्‍यानी ङ यहूदी मिन्‍दुप मिरिक यम्‍बाकी मीतिवाला तेपा कि ज्‍यितुपला ताङ टेङ्‍बुकी कोर्ला लोपुप गेकेन साङ च्‍युङ्‍गुप यिन। दी ताम्‍ङे ती टेङ्‍बु सिरिन, जिनोक मिन।
ती तप्‍की तेरी जोम्‍नी सोवा देकुप पेला ख्‍योक्‍पेजातिवी सेमला ङ्‍यिर्मु मिकिवु ताङ खाँदा माक्‍यानी क्‍येन मेतुप लाक्‍पा लाङ्‍नी मोपोर किशी सिरुप ति ङे नोवा वे। तुक राङ क्‍यानी पुम्‍पेजातिवी साङ छ्‍येजु कितुप मिन, कुसु ज्‍यम्‍बु क्‍यानी दाक दाक्‍पुला पोमु वुङ्‍गुप मज्‍यातिवा कोन्‍शी। र्‍ह ल्हामा ल्हानी मज्‍या ल्‍यामु कोन्‍नी छ्‍यानी सेर ताङ मोती ताङ गोङ नावु मज्‍यातिवा कोन्‍नी मिन, 10 यिने किताङ नालु ल्‍यामु वुङ गोकिवी। तुक कितुप ति कोन्‍छ्‍योकला मोवा कितुप पुम्‍पेजातिवाला पोमु गिवी। 11 पुम्‍पेजातिवा खरक्‍पा सोक सोके देतुप ताङ ओङ वोतुप मीतिवी खला ङ्‍येन्‍दुपला लोप्‍शी। 12 पुम्‍पेजातिवी ख्‍योक्‍पेजाला लोपुप ताङ ख्‍योक्‍पेजाला ओङ्‍ज्‍येन कि सिनी ङ मिसिर, यिने तिवा खरक्‍पा सोक सोके देशी। 13 च्‍यिलासिसिन थल्‍माला कोन्‍छ्‍योककी आदमला जो नङ्‍गुप यिन, ती ज्‍युक्‍ला पुम्‍पेजा हव्‍वाला जो नङ्‍गुप यिन। 14 आदम ति शैतानकी जिनोकला ख्‍येलुप मिन, पुम्‍पेजा ति शैतानकी जिनोकला ख्‍येल्‍नी दिक्‍पाला शोरुप यिन। 15 यिने पुम्‍पेजातिवी येशूला तेपा कितुप ताङ ङ्‍यिङ्‍ज्‍ये कितुप ताङ टेङ्‍बुकी मिजी क्‍याङ्‍सुङ सिसिन आङा क्‍येप पेला कोन्‍छ्‍योककी तिवाला र्‍होकिवी।