तिमोथीला पावलकी टिवु यिकी थल्‍मा
दी थेपकी कोर्ला
तिमोथी ति एशिया लुङ्‍बाकी नाज्‍युङ ख्रीष्‍टियान यिन। तीकी आमा ति यहूदी नोक, पपा ति ग्रीक यिनोक। ती ति पावलकी लेन ल्‍यामु ख्‍याप्‍टाक कितुप पेला पावलकी मुला राङ युकुप ताङ दाल्‍जा किटे कितुप मी यिनोक। दी यिकी थल्‍मा ति पावलकी ती खक्‍छ्‍येवु ताम्‍ङेकी कोर्ला ङ्‍याम क्‍यानी टिवु यिन।
पावलकी दी यिकी ति तेरी सिनाङ गोमाला चर्चला वोतुप येन्‍देन मेटेङ्‍बुकी तेन्‍दोकला टिवु यिन। तुका येन्‍देन मेटेङ्‍बु ति यहूदी मी ताङ यहूदी मिन्‍दुप मिरिक यम्‍बाकी नासाम नेसुर वावु तेपा मेटेङ्‍बु वोतुप येन्‍देन यिन। ती येन्‍देनला दी जम्‍बुलिङ ति दिक्‍पी क्‍येङ वे। चो पेला मीतिवी खक्‍छ्‍येवु छ्‍याकला वोतुप रिक्‍पा हाक्‍माकोवे, साप समातिवा मुक्‍युर्वे, जेन्‍दी मिकिवे, ती पेला सेक तीला थर्वा मेङ्‍येवी सिनी तिवी सिक्‍या वे। तुक क्‍यानी पावलकी चर्चकी गोमा कितुपतिवी चुक क्‍यानी गोमा कि गोकिवी, चुका शब्‍ज्‍यी कि गोकिवी, तमा गोमा कितुपतिवा ताङ तिवाला दाल्‍जा किटे कितुपतिवा चुका परकी ति वुङ गोकिवी सिनी तेरी टोङ्‍गुतिवा दी यिकीला टिनी वे। तेरी सिनाङ तिङ्‍ला पावलकी तिमोथीला तेपा कितुपतिवी चर्चकी थोक्‍ला कि गोवु लाकाकी कोर्ला ताङ चुक क्‍यानी येशू ख्रीष्‍टकी थोक्‍ला शब्‍ज्‍यी कितुप मी ल्‍यामु च्‍युङ गोकिवी सिनी टोङ्‍गु बिन वे।
मुला राङ वोतुप लोप्‍च्‍येनतिवा
यिकीकी कोर्ला १:१-२
चर्चकी कोर्ला ताङ बुल्‍वाकी कोर्ला टोङ्‍गुतिवा १:३–३:१६
तिमोथीला तीकी लाकाकी कोर्ला टोङ्‍गुतिवा ४:१–६:२१
1
पावलकी टसी देलेक
टसी देलेक! दी यिकी ति दाक्‍पुला थर्वा नङ्‍गुप चोवो कोन्‍छ्‍योक ताङ दाक्‍पी रेवा क्‍यावु येशू ख्रीष्‍टकी क नेसुर खोकी लोमा छ्‍ये च्‍युङ्‍गुपला पेतुप ङ पावलकी वुतुङ के तेपा कितुप आङ तिमोथीला टिवु यिनो। पपा कोन्‍छ्‍योक ताङ दाक्‍पी चोवो येशू ख्रीष्‍ट नेमा ख्‍युरुङला कटिन ताङ च्‍यम्‍बा ताङ लोदिमु वुङ्‍शी।
येन्‍देन मेटेङ्‍बु नेसुर च्‍याङ्‍से देतुप कोर्ला
ङ माकेडोनिया डोप पेला ख्‍युरुङला ङे एफिससला राङ दे सिक्‍यावु तेन्‍दोक ति तेकी येन्‍देन मेटेङ्‍बु लोपुप मीतिवाला तुक माकी सिनी क तेरुपला यिन। तमा तिवाला यहूदी गिपाकी पगावा हङ्‍गावाकी काङ काङ क्‍यासुङ, तिवा सु सु यिन सिरुप कोर्ला साङ ङ्‍याम अला माकी सिनी क तेरुपला यिन। च्‍यिलासिसिन तुक क्‍यावु ति कोन्‍छ्‍योककी खोरे नोवाला क्‍यावु लाकाकी थोक्‍ला ताम्‍ङे कितुप सिनाङ केवुल तिराङ क्‍यावु यिन। दाक्‍पी तिवाला क बिन्‍दुप तेन्‍दोक ति तिवा सेम टेङ्‍बु ताङ नासाम ल्यामु वोतुप ताङ तेपा टेङ्‍बु क्‍यानी ङ्‍यिङ्‍ज्‍ये कि ज्‍यितुपला यिन। यिने ललाइ मीतिवा तुका ताम्‍ङेला क्‍युर ज्‍याक्‍नी ताम्‍ङे मेशोलोकला येनी देन वे। तिवा खोप्‍राङला ति मोशाकी ठिमकी गेकेन सिरुप नोकिवी, यिने तिवी खोप्‍रे क्‍यावु ताम्‍ङे ताङ तेन्‍तेन क्‍यानी लापुप ताम्‍ङे ति खोप्‍राङला राङ ल्‍यामु हाक्‍मोकोवी।
ल्‍यामु क्‍यानी ती ठिमला सिक्‍यावु दोके मिजी क्‍याङ्‍सुङ सिसिन ती ठिम ति ल्‍यामु वे सिरुप ति दाक्‍पुला छ्‍या वे। ती ठिम ति मी टेङ्‍बुकी थोक्‍ला मिन, यिने ठिमला मुयुकुपतिवा ताङ सिक्‍यावु ताम्‍ङेला मेङ्‍येन्‍दुपतिवा ताङ कोन्‍छ्‍योकला मेतेन्‍दुपतिवा ताङ दिक्‍छेनतिवा ताङ मेटेङ्‍बुतिवा ताङ कोन्‍छ्‍योकला मारे तोङ्‍गुपतिवा ताङ पपाआमा ताङ मी यम्‍बाला सेतुप मीतिवी थोक्‍ला ताङ 10 शम्‍डेन कितुपतिवा ताङ ख्‍योक्‍पेजा ख्‍योक्‍पेजी मुला ङोजु मेतुप लाका कितुप ताङ मीतिवाला लुनी चोङ्‍गुपतिवा ताङ जिनोक जोपतिवा ताङ जिनोक जोनी न क्‍योलुपतिवा ताङ येन्‍देन टेङ्‍बुकी तेन्‍दोकला लङ्‍गुपतिवी थोक्‍ला यिन। 11 दाक्‍पी येन्‍देन ति मोलाम नङ्‍गुप कोन्‍छ्‍योक टेङ्‍बुकी मोवा वोतुप लेन ल्‍यामु ताङ मुला डिकिवी। ती ति खोकी ङला चेक तेन नङ्‍नी वे।
कोन्‍छ्‍योककी च्‍यम्‍बाकी थोक्‍ला थुचिछे पुलुप
12 ङला ङार नङ्‍गुप दाक्‍पी चोवो ख्रीष्‍ट येशूला थुचिछे बुलिन, च्‍यिलासिसिन खोकी खोरुङला शब्‍ज्‍यी कितुपकी थोक्‍ला ङला खोङ्‍तेर्मु वोतुप सिनी चिसुङ। 13 गोमाला याङ ङे खोला मारे तङ्‍नी तेपा कितुपतिवाला दुक्‍पा बिन्‍नी ङ्‍यप्‍च्‍ये क्‍यायिन। ती ति ङे खोला तेपा माक्‍यावु पेला हाक्‍माकोनी क्‍यावु तप्‍की तन्‍दा खोकी ङला च्‍यम्‍बा नाङ्‍सुङ। 14 चोवोकी ङला नङ्‍गुप कटिन ति छासेकी ग्‍येर्पु वे। तोजो तिराङ मिन, खोकी ङला ख्रीष्‍ट येशूला वोतुप तेपा ताङ ङ्‍यिङ्‍ज्‍ये बङी क्‍या नाङ्‍सुङ।
15 दी सुङ ति मी तेरीकी यिन्‍ज्‍यिक मिन्‍ज्‍यिक सेमला लिङ गोकिवी। च्‍यिलासिसिन दी सुङ ति दिक्‍छेनतिवाला दिक्‍पा ने थर ज्‍यितुपला येशू ख्रीष्‍ट दी जम्‍बुलिङला फेपुपकी कोर्ला यिन। ती दिक्‍छेनतिवी नाङ्‍ला तेरी सिनाङ दिक्‍छेन ति ङ राङ यिन। 16 यिन्‍सिनाङ कोन्‍छ्‍योककी ङला च्‍यम्‍बा नाङ्‍सुङ। च्‍यिलासिसिन ङ दिक्‍छेन यिन्‍सिनाङ ङे मिजी नेसुर येशू ख्रीष्‍टकी छासेकी हम क्‍या देतुप ओङ छ्‍या तेन्‍नी खोला तेपा क्‍यानी नाम्‍साङ मिशिवु मिजी थोपुपकी थोक्‍ला ङ ति पङ्‍बु च्‍युङ्‍गुप यिन। 17 तमा थल्‍मा नेज्‍यु नरीकी नरी सेक ज्‍यु वोतुप दाक्‍पी मिककी मोथोङ्‍गुप ग्‍येल्‍वु ताङ च्‍यिक राङ वोतुप कोन्‍छ्‍योकला ताङ्‍देन ताङ मोवा ति नरीकी नरी वुङ्‍शी। आमिन।
तिमोथीकी कि राङ गोवु लाका
18 ङे ङ्‍यिङ्‍ज्‍येवु आङ तिमोथी, गोमाला के कोन्‍छ्‍योककी लुङ्‍तेम्‍बातिवी ख्‍योरो थोक्‍ला नम्‍दर शेतुप ताम्‍ङे दोके ङ येलुङ क तेरिन। मक्‍मीतिवी ङाडेङ क्‍यानी थमु ग्‍यकुप दोके क्‍यानी चोवो कोन्‍छ्‍योककी थोक्‍ला लाका ल्‍यामु की। 19 तमा येशू ख्रीष्‍टला तेपा कितुप ताङ सेम टेङ्‍बु क्‍यानी दे। ललाइ ललाइकी सेम टेङ्‍बु माक्‍यानी खोरो क्‍यावु तेपा साङ ना गाल्‍सुङ। 20 तिवी पर्ला हुमेनियस ताङ अलेक्‍जेन्‍डर साङ यिन। तिवी कोन्‍छ्‍योकला मारे तोङ्‍गुप मेङ्‍नोक सिरुप ति हाक्‍कोशी सिनी ङे तिवाला शैतानकी लकला ख्‍येल च्‍यितुप यिन।