थेसलोनिकेला वोतुप तेपा कितुपतिवाला
पावलकी टिवु यिकी ङ्‍यिवा
दी थेपकी कोर्ला
थेसलोनिकीतिवी चर्चला ख्रीष्‍ट फेपुप कोर्ला ताम्‍ङे टाम्‍नोक। ती ताम्‍ङे ति फेलिन गल्‍नी ते छासे हराङ हुरुङ गाल्‍नोक। च्‍यिलासिसिन तिवी ख्रीष्‍ट फेपुप तुजे गोमाला के लेम वे सिनी तेपा किनोक। ती तप्‍की पावलकी तीकी तेन्‍दोकला लङ्‍गुपला दी यिकी ङ्‍यिवा ति टिवु यिन। पावलकी दी यिकीला ख्रीष्‍ट फेपुप गोमाला खोकी तेन्‍दोकला लङ्‍गुप ताङ “ठिमला क्‍युर्नी ज्‍योकुप” छ्‍याकला वोतुप गोमा कितुपतिवा नेसुर मेटेङ्‍बु लाका दुक्‍टातिवा वुतुङ के बङी फरिन डिवी सिनी ठछ्‍येली सिक्‍या वे।
पावलकी दी यिकी रोकुपतिवाला चो दुक्‍पा ताङ छेटाङ ख्‍येल्‍सिनाङ तेपा रम्‍बु क्‍यानी देतुप ताङ मिजी क्‍योङ्‍गुपला खोरुङ ताङ खोरो दाल्‍जातिवी दोके नरी लाका ल्‍यामु क्‍यानी दे गोकिवी सिनी ङाडेङ बिन वे।
मुला राङ वोतुप लोप्‍च्‍येनतिवा
यिकीकी कोर्ला १:१-२
सोवा ताङ गोङ्‍बा १:३-१२
ख्रीष्‍ट फेपुप कोर्ला टोङ्‍गु २:१-१७
ख्रीष्‍टियानकी च्‍योलाम ३:१-१५
यिकी टिनी सिन्‍दा क्‍यावु ३:१६-१८
1
पावलकी टसी देलेक
टसी देलेक! दी यिकी ति ङ पावलकी सिलास ताङ तिमोथी मुला राङ दाक्‍पी पपा कोन्‍छ्‍योक ताङ चोवो येशू ख्रीष्‍टला तेपा कितुप थेसलोनिकेकी चर्चकी मीतिवाला टिवु यिनो। दाक्‍पी पपा कोन्‍छ्‍योक ताङ चोवो येशू ख्रीष्‍ट नेसुर ख्‍यिराङला कटिन ताङ लोदिमु वुङ्‍शी।
ख्रीष्‍टकी ठिम क्‍या नङ्‍गुप कोर्ला
अच्‍युनुपतिवा, ख्‍यिरा थोक्‍ला ङ्‍यिराङ नरी कोन्‍छ्‍योकला थुचिछे बुल राङ गोकिवी। च्‍यिलासिसिन ख्‍यिरा येशूला क्‍यावु तेपा ति ङ्‍यिमा तक्‍पा रम्‍बु डोयी वे। तमा ख्‍यिरा च्‍यिककी च्‍यिकला मङ मङ ङ्‍यिङ्‍ज्‍ये साङ छासे कियी वे। ख्‍यिराङ चो छेटाङ ताङ शैतानकी खोक्‍पा ल्‍हाप ताम्‍ङेतिवा ख्‍येल्‍सिनाङ येशूला तेपा रम्‍बु क्‍या देतुप ताङ हम क्‍यानी देतुप तप्‍की ङ्‍यिराङ कोन्‍छ्‍योकला तेपा कितुप चर्चकी मीतिवी पर्ला तेके कियी वे।
कोन्‍छ्‍योककी ख्‍ये मापेवा क्‍यानी च्‍यिक्‍पा राङ ठिम क्‍या नङ्‍गिवी सिरुप पङ्‍बु छ्‍या देन्‍दुपला ख्‍यिरा तुका छेटाङ ताङ दुक्‍पा खुरुप यिन। ख्‍यिरा तुक क्‍यानी छेटाङ ताङ दुक्‍पा खुर्सिन कोन्‍छ्‍योककी ग्‍येल्‍खापला शुक छ्‍योकिवी। दी ताम्‍ङे ति ख्‍यिरा हाक्‍कोवा की। कोन्‍छ्‍योक ति ठिम टेङ्‍बु क्‍या नङ्‍गुप कोन्‍छ्‍योक यिन। खोकी ख्‍यिराङला छेटाङ तेरुपतिवाला छेटाङ तेर्किवी। तमा ख्‍यिराङ खोकी थोक्‍ला दुक्‍पा खुरुपतिवा ताङ ङ्‍यिराङला ति सेम किर्मु नङ्‍गिवी। चोवो येशू देवाच्‍येन नेमा बरुप मे ताङ ङार छ्‍येवु ओङ वोतुप देवाच्‍येनकी लेन क्‍योलुप थुतिवी मुला फेपुप पेला कोन्‍छ्‍योकला ङो माशेवु ताङ दाक्‍पी चोवो येशूकी लेन ल्‍यामुला तेपा मिकिवु मीतिवाला खोकी पर्च्या तोङ्‍गिवी। तमा ती पर्च्या ङ्‍येतुपतिवा ति चोवो येशूकी मु नेसुर ताङ खोकी ङार छ्‍येवु ओङ वोतुप मोवा नेसुर तेन्‍नी नरीकी थोक्‍ला ना तोङ्‍गिवी। 10 चोवो येशू फेपुप तुजेला खोला तेपा कितुपतिवा तेरीकी खोला मोवा कितुप ताङ सोवा देकिवी। ङ्‍यिरा पङ्‍बु बिन्‍दुप ताम्‍ङेला ख्‍यिरा तेपा क्‍यावु तप्‍की ती पेला ख्‍यिराङ साङ तिवी मुला राङ वुङ्‍गिवी। 11 ती तप्‍की ख्‍यिराङ ल्‍यामो क्‍यानी नासाम तोङ। खोकी नोवा नेसुर ख्‍यिराङला कताङ नङ्‍गुप दोके क्‍यानी मिजी क्‍योङ्‍गुप ताङ ख्‍यिरा नासाम ताङ तेपा नेसुर वुङ्‍गुप तेरी लाका ति खोकी ङार नेसुर तेरी डुप्‍शी सिनी ङ्‍यिराङ नरी दाक्‍पी कोन्‍छ्‍योकला मोपोर किवी। 12 तुक क्‍यासिमा दाक्‍पी कोन्‍छ्‍योक ताङ चोवो येशूकी कटिन नेसुर ख्‍यिरा खोकी मिङला मोवा कितुप ताङ ख्‍यिराङला साङ कोन्‍छ्‍योक नेमा वुङ्‍गुप च्‍यम्‍बा ङ्‍येकिवी।