तिमोथीला पावलकी टिवु यिकी ङ्‍यिवा
दी थेपकी कोर्ला
दी यिकी ङ्‍यिवा ति पावलकी सुङ ख्‍याप्‍टाक कितुपला खोरुङ सिनाङ छ्‍युङा वोतुप शब्‍ज्‍यी कितुप तिमोथीला टिवु खोरो पेताङ यिन। तीकी तेन्‍दोक ति “हम कितुप” यिन। दी यिकीला पावलकी तिमोथीला कोन्‍छ्‍योकला मोवा क्‍यानी ख्रीष्‍ट येशूकी कोर्ला पङ्‍बु बिन्‍नी देतुप ताङ खोकी लेन ल्‍यामु ताङ ठिम ङ्‍यिङ्‍बाकी कोर्ला पङ्‍बु तेरुप येन्‍देन टेङ्‍बुला रम्‍बु क्‍यानी दे, तमा दुक्‍पा ख्‍येलुप ताङ मीतिवी तेन्‍दोकला लासिनाङ गेकेन ताङ सुङ ख्‍याप्‍टाक कितुप मीकी कि गोवु लाका कियी दे सिनी ङाडेङ तेरुपला पेताङ बिन्‍दुप यिन।
दी यिकीला खक्‍छ्‍येवु ताम्‍ङे ति “जम्‍बुलिङकी अम्‍बराङ्‍शिङ ताम्‍ङे नेसुर” च्‍याङ्‍से दे सिनी सिक्‍या वे। तुका ताम्‍ङे अम्‍बराङ्‍शिङ ङ्‍येन्‍दुपतिवाला ख्‍येप्‍साङ मेवी, ना तोङ्‍गुप ते क्‍योल्‍गिवी सिनी सिन वे।
दी तेरी ताम्‍ङेकी कोर्ला पावलकी तिमोथीला तीकी मिजी ताङ नोवाकी पङ्‍बु ति खोरो तेपा ताङ हम क्‍यानी देतुप ताङ ङ्‍यिङ्‍ज्‍ये कितुप ताङ छेटाङला ख्‍येलुप कोर्ला टेन्‍सो लोङ्‍गिवी।
मुला राङ वोतुप लोप्‍च्‍येनतिवा
पावलकी ङोशी १:१-२
सोवा ताङ गोङ्‍बा १:३–२:१३
पेताङ ताङ च्‍याङ्‍से देतुप २:१४–४:५
पावलकी खोरो ताम्‍ङे ४:६-१८
तिङ्‍मी टसी देलेक ४:१९-२२
1
पावलकी तिमोथीला टसी देलेक
टसी देलेक! येशू ख्रीष्‍टला वोतुप थाक्‍छ्‍येन नङ्‍गुप मिजी नेसुर कोन्‍छ्‍योककी नोवाकी पेन नङ्‍गुप ख्रीष्‍ट येशूकी लोमा छ्‍ये ङ पावलकी आङ तिमोथीला दी यिकी ति टिवु यिनो।
पपा कोन्‍छ्‍योक ताङ दाक्‍पी चोवो ख्रीष्‍ट येशू नेमा ख्‍युरुङला कटिन ताङ च्‍यम्‍बा ताङ लोदिमु वुङ्‍शी।
कोन्‍छ्‍योककी लेन ल्‍यामुला खोङ्‍तेर्मु वुङ गोकिवी
ङ ङ्‍यी ताङ नुप्‍ज्‍या मोपोर कितुप पेला ख्‍युरुङला नासाम तङ्‍नी चोवो कोन्‍छ्‍योकला थुचिछे बुलिन। ती कोन्‍छ्‍योकला ङे पगावा हङ्‍गावातिवी शब्‍ज्‍यी पुलुप दोके ङ साङ सेम टेङ्‍बु क्‍यानी शब्‍ज्‍यी बुलिन। ख्‍योरो सेम्‍दुक क्‍यानी मिक्‍च्‍युर तङ्‍गुप ति नासाम शर्नी ङ ख्‍युरुङला ठेयिन्‍दे लङ्‍गिनोक। ख्‍युरुङला ठेतुप ङ्‍येसिन ङला छासे सेम लोदिमु गिवी। ख्‍योरो सेम टेङ्‍बु क्‍यानी तेपा क्‍यावु ति ङला नासाम शर्किनोक। ती तेपा ति तोङ्‍ला ख्‍योरो गाका लोइसला ताङ ख्‍योरो आमा युनिसला साङ वे, तमा तन्‍दा ख्‍योरो मिजीला साङ वोतुप ति ङला तेन्‍तेन वे। तुक क्‍यानी ङ ख्‍युरुङला ताम्‍ङे यी टेन्‍दा लोङ्‍यिन। ती ति काङ यिन सिसिन, ङे ख्‍योरो गोला लाक्‍पा ज्‍याक्‍नी मोपोर क्‍यासिमा कोन्‍छ्‍योककी ख्‍युरुङला नङ्‍गुप कटिनकी ङ्‍येम्‍बा ति टोक माज्‍येनी तीला रम्‍बु जोपला यिन। च्‍यिलासिसिन कोन्‍छ्‍योककी दाक्‍पुला ज्‍यिवा लङ्‍गुप सेम मिन, ओङ ताङ ङ्‍यिङ्‍ज्‍ये ताङ डेकला देतुप सेम नङ्‍नी वे।
ती तप्‍की दाक्‍पी चोवो येशूकी थोक्‍ला पङ्‍बु तेरुपला ङोछा माकी, याङ्‍ना खोकी थोक्‍ला ङ चोन्‍खाङला शोरुप यिन सिनी साङ ङोछा माकी। यिने कोन्‍छ्‍योककी ओङला खोकी लेन ल्‍यामु ख्‍याप्‍टाक कितुपला दुक्‍पा खुर। खोकी दाक्‍पुला दिक्‍पा ने थर च्‍यिनी दाक्‍पु टेङ्‍बु च्‍युङ्‍गुपला कताङ नाङ्‍सुङ। ती ति दाक्‍पी लाका ल्‍यामु क्‍यावु तप्‍की मिन, यिने खोकी नोवा ताङ कटिनकी जोसालेन्‍सिन यिन। ती कटिन ति जम्‍बुलिङ ज्‍येङ्‍गुप पेला नेज्‍युनी येशू ख्रीष्‍ट नेसुर खोकी दाक्‍पुला नङ वे। 10 तन्‍दा ती कटिन ति दाक्‍पुला दिक्‍पा ने थर ज्‍यितुप येशू ख्रीष्‍ट फेप्‍नी छ्‍या तेन वे। खो टुङ्‍नी साङ ङोसु लानी शेपकी ओङला ग्‍येल्‍नी लेन ल्‍यामु नेसुर दाक्‍पुला नाम्‍साङ मिशिवु मिजी वोतुप ति छ्‍या तेन्‍सुङ। 11 ती लेन ल्‍यामु ख्‍याप्‍टाक कितुपला खोकी लोमा छ्‍ये ताङ गेकेन सिनी ङला पेन नङ्‍गुप यिन। 12 ती तप्‍की ङला दुक्‍पा वोसिनाङ तीकी थोक्‍ला ङ ङोछा मिकी। च्‍यिलासिसिन ङे सुला तेपा क्‍या वे, ती ति ङला ल्‍यामु क्‍यानी छ्‍या वे। खो माफेवा सेक खोकी ङला चेक तेन नङ्‍गुप लाका ति खोकी राङ र्‍होक्‍नी ज्‍योकिवी सिरुप ति ङला तेन्‍तेन वे। 13 येशू ख्रीष्‍ट नेसुर वुङ्‍गुप तेपा ताङ ङ्‍यिङ्‍ज्‍ये नेसुर ङे ख्‍युरुङला बिन्‍दुप येन्‍देन टेङ्‍बुला सिक्‍यावु दोके लुमु से। 14 तमा ख्‍युरुङला चेक तेतुप सुङ टेङ्‍बु ति दाक्‍पी मुला ज्‍यु वोतुप कोन्‍छ्‍योककी थु चाङ्‍माकी ओङला र्‍होक्‍नी ज्‍योक।
15 ख्‍युरुङला छ्‍या राङ वे, एशिया लुङ्‍बाला देतुपतिवा तेरीकी ङला क्‍युर ज्‍याक्‍नी गाल्‍सुङ। तिवी पर्ला फुगेलस ताङ हर्मोगेनस साङ यिन। 16 चोवोकी ओनेसिफरसकी मिछाङला मोलाम नङ्‍शी, च्‍यिलासिसिन तीकी ङला माङ्‍शोक टोङ्‍गु बिन्‍सुङ। तमा ङ चोन्‍खाङला ख्‍येलुप थोक्‍ला साङ तीकी ङोछा माक्‍यानी 17 रोमला वासिमा कोरा ख्‍यर ख्‍यिर ग्‍यप्‍नी ङला छाल्‍नोक। तमा ङ ताङ मुला ठेसुङ। 18 चोवो फेपुप तुजेला खोकी तीला च्‍यम्‍बा नङ्‍शी। एफिससला वोतुप पेला तीकी ङला कशेन दाल्‍जा किटे क्‍यासुङ, ती ताम्‍ङे ति ख्‍युरुङला साङ छ्‍या वे।