3
मी थेङ्‍बा यीला टेक च्‍यितुप
ङ्‍यिम्‍ज्‍यिक पत्रुस ताङ यूहन्‍ना ङ्‍यिमी गुङगी छ्‍युजी सुम चोयीला यहूदी ल्‍हङाङ नाङ्‍ला मोपोर कितुपला डोयी नोक। ते ल्‍हङाङ नाङ्‍ला शुकुप मीतिवी लोला टङ्‍गा लोङ ज्‍यितुपला क्‍येप पेला नेज्‍युनी काङ्‍बा योप मुथुवु मी थेङ्‍बा यीला मीतिवी ङ्‍यिमी टेङ खुन वानी ल्‍हङाङकी गे चाला क्‍यल ज्‍योकिनोक। ती गोकी मिङ ति “गो डछ्‍यावु” सिनोक। पत्रुस ताङ यूहन्‍ना ल्‍हङाङ नाङ्‍ला शुकुप थोङ्‍नी ती मी थेङ्‍बा तीकी पत्रुस ताङ यूहन्‍नाला टङ्‍गा लाङ्‍सुङ। तमा पत्रुस ताङ यूहन्‍नाकी तीला ल्‍यामो क्‍या ल्‍हानी पत्रुसकी “ङ्‍यिरा थाकाला ल्हो ताङ!” सिनी सिक्‍यासुङ। तमा काङ रे च्‍यिक रे तेर्किते नोनी ती मी थेङ्‍बा तीकी पत्रुस ताङ यूहन्‍नाला ल्‍हा ल्‍हावा देसुङ। तमा पत्रुसकी सिक्‍यासुङ, “सेर ताङ ङुल याङ ङ्‍यिरा लोला मे, यिने ङ्‍यिरा लोला काङ नोके, ती ति ख्‍युरुङला तेरिन। नासरतकी येशू ख्रीष्‍टकी मिङला यु!” तमा पत्रुसकी तीकी लाक्‍पा नालोक्‍पाला जिम्‍नी लोङ्‍डे क्‍यासुङ, क्‍यासिमा शार्क्येक तीकी काङ्‍बा ताङ छिङ्‍गुरतिवाला ङार ङ्‍येतुप ताङ खोक लानी युसुङ। तमा फिर्नी युकिन सिरा कोन्‍छ्‍योकला सोवा देकिन ल्‍हङाङ नाङ्‍ला शुसुङ। तमा ती मी थेङ्‍बा ति लानी कोन्‍छ्‍योकला सोवा देकिन युकुप ति मीतिवा तेरीकी थोङ्‍सुङ। 10 ती थोङ्‍सिमा “गो डछ्‍यावु” चाला देनी नरी लोङ्‍गुप मी थेङ्‍बा ति दी राङ यिन सिनी ङो शेसुङ। तमा ती मी ति ल्‍यामो क्‍यानी लानी युकुप थोङ्‍सिमा तिवा तेरी हलेवा क्‍यासुङ।
पत्रुसकी ख्‍याप्‍टाक क्‍यावु
11 ती मी थेङ्‍बा ति पत्रुस ताङ यूहन्‍नाकी लाक्‍पाला जिम्‍नी मुला राङ वोतुप थोङ्‍सिमा मीतिवा तेरी हलेवा लानी सोलोमन लेङाङ खला छ्‍योङ्‍बाल ग्‍यकिन वासुङ। 12 ती थोङ्‍नी पत्रुसकी मीतिवाला सिक्‍यासुङ, “ओ इस्राएलकी मीतिवा, ख्‍यिराङ च्‍यिला हलेवा किवी? काङ दी मीला युक थुपुप जोवु ति ङ्‍यिराङला खक्‍छ्‍येवु ङार वोतुप तप्‍की यिन सिनी ख्‍यिराङ हलेवा क्‍यानी ल्‍हानी देकिवी? याङ्‍ना ङ्‍यिरा कोन्‍छ्‍योककी थोङ्‍दाङला क्‍यावु लाका ल्‍यामुकी यिन्‍दे सिनी नासाम तोङ्‍गिवी? 13 अब्राहाम ताङ इसहाक ताङ याकूब ताङ दाक्‍पी पगावा हङ्‍गावाकी कोन्‍छ्‍योककी खोला शब्‍ज्‍यी बुलुप येशूला मोवा कि छ्‍योवु जो नाङ्‍सुङ। ती येशूला राङ ख्‍यिरा पिलातसकी लकला चेक तेतुप यिन। तमा पिलातसकी खोला पिताङ तोङ्‍गुप सिक्‍यासिनाङ ख्‍यिराङ माङ्‍येन। 14 खो ति चाङ्‍मा ताङ टेङ्‍बु यिन्‍सिनाङ खोला ख्‍यिरा गा माक्‍यानी मी शेन्‍बा यीला के पिताङ तोङ सिनी गोङ्‍बा शुसुङ। 15 तमा मिजी नङ्‍गुप तीला सेसुङ। यिन्‍सिनाङ कोन्‍छ्‍योककी खोला शेप ने ङोसु लाङ्‍सुङ। दीकी पङ्‍बु ति ङ्‍यिराङ यिन। 16 ख्‍यिरा थोङ्‍गुप ताङ ङो शेवु दी मी ति येशूकी मिङ नेसुर काङ्‍बा चुनी युक थुपुप गाल्‍सुङ। येशूला तेपा क्‍यावु तप्‍की राङ हारिङ ख्‍यिरा मिककी थोङ्‍यिन दी मी ति टेकुप यिन।
17 ओ अच्‍युनुपतिवा, ख्‍यिराङ ताङ ख्‍यिरा ठिम कितुपतिवी खो सु यिन सिरुप ति हाक्‍माकोनी येशूला सेतुप यिन सिरुप ति ङला छ्‍या वे। 18 यिने ख्रीष्‍टकी छेटाङ खुर राङ गोकिवी सिनी गोमाला नेज्‍युनी कोन्‍छ्‍योककी लुङ्‍तेम्‍बातिवी नम्‍दर शेतुप ति कोन्‍छ्‍योककी तेरी छे च्‍यिसुङ। 19 ती तप्‍की ‘ङ दिक्‍छेन यिनोक’ सिनी सेम ग्‍युर्नी कोन्‍छ्‍योककी थाकाला ग्‍युर! तुक क्‍यासिन खोकी ख्‍यिरा दिक्‍पा ता च्‍यिनी लोदिमु नङ्‍गिवी। 20 तमा खोकी ख्‍यिरा थोक्‍ला तोङ्‍ला के पेन नङ्‍गुप ख्रीष्‍ट यिन्‍दुप येशूला तङ नङ्‍गिवी। 21 ती येशू ति कोन्‍छ्‍योककी तोङ्‍ला नेज्‍युनी पेतुप खोरे लुङ्‍तेम्‍बा टेङ्‍बुतिवी ख नेमा सुङ्‍गुप तेरी च्‍यालकतिवा सम्‍बा जोप तुजे माङुवा सेक्‍ला देवाच्‍येनला राङ ज्‍यु गोकिवी। 22 मोशाकी दुक सिक्‍या वे, ‘ख्‍यिरा मीतिवी पर नेमा राङ ङ दोके लुङ्‍तेम्‍बा मिरा च्‍यिकला कोन्‍छ्‍योककी टडिक क्‍या नङ्‍गिवी। ती लुङ्‍तेम्‍बाकी काङ सुङ्‍गुप ति तेरी ख्‍यिरा ङ्‍येन गोकितो।* ३:२२ व्यवस्था १८:१५, १८ 23 तमा सी ती लुङ्‍तेम्‍बाकी सुङ्‍गुप ताम्‍ङे मेङ्‍येन्‍वे, तिवा तेरी तिवी पर नेमा ना तोङ्‍गिवी।’* ३:२३ व्यवस्था १८:१९ 24 तीकी कोर्ला शमूएल ताङ ती ज्‍युककी कोन्‍छ्‍योककी लुङ्‍तेम्‍बातिवा तेरीकी साङ तन्‍दा वुङ्‍गुप तुजेकी कोर्ला सिक्‍या वे। 25 चुका कोन्‍छ्‍योककी ख्‍यिरा हङ्‍गावातिवाला थाक्‍छ्‍येसुङ, ख्‍यिराङ साङ ती कोन्‍छ्‍योककी लुङ्‍तेम्‍बातिवा ताङ थाक्‍छ्‍येवुकी गिपा राङ यिन। ख्‍यिरा हङ्‍गावा अब्राहामला ‘ख्‍योरो गिपा नेसुर राङ जम्‍बुलिङकी तेरी मिछाङतिवी मोलाम थोप्‍कितो’ सिनी कोन्‍छ्‍योककी सुङ्‍सुङ।* ३:२५ उत्‍पत्ति १२:३; २२:१८; २६:४ 26 ख्‍यिराङ रे रेला ख्‍यिरा क्‍यावु लाका दुक्‍टा नेमा ग्‍युर च्‍यिनी मोलाम नङ्‍गुपला कोन्‍छ्‍योककी खोरुङला शब्‍ज्‍यी बुलुप मी यी पेसुङ। पेसिमा तेरी सिनाङ गोमाला तीला ख्‍यिरा ते ताङ्‍सुङ।”

*3:22 ३:२२ व्यवस्था १८:१५, १८

*3:23 ३:२३ व्यवस्था १८:१९

*3:25 ३:२५ उत्‍पत्ति १२:३; २२:१८; २६:४