2
कोन्‍छ्‍योककी थु चाङ्‍मा फेवु
ती ज्‍युक्‍ला यहूदीतिवी पेन्‍तिकोस सिरुप तुछ्‍येन* २:१ पेन्‍तिकोसकी कोर्ला हाक्‍कोवुला दी थेपकी ग्‍यपला वोतुप “काले वोतुप छिकतिवा”ला ल्हाप। यी लेसुङ। ती तुछ्‍येनला तेपा कितुप मीतिवा दासा च्‍यिकला राङ जोम्‍नोक। ती पेला शार्क्येक देवाच्‍येन नेमा वोरु यी वावु तिवी थोसुङ। ती वोरु ति कशेन लुङ ग्‍येर्पुकी वोरु दोके नोक। तमा तिवा देन वोतुप खाङ्‍बा तिरुङ क्‍येङ्‍सुङ। तमा ते मे मेवुर च्‍यिन्‍दै वावु ति तिवी थोङ्‍सुङ। ती मेवुर ति छो छो गल्‍नी तिवा रे रेकी गो खला देसुङ। तमा ते जोम्‍बुपतिवा तेरी कोन्‍छ्‍योककी थु चाङ्‍माकी क्‍येङ्‍नी थु चाङ्‍माकी ओङला ग्‍येताम कुतुक कुतुकला तिवी ताम्‍ङे कितुप छाल्‍सुङ।
ती पेला जम्‍बुलिङकी तेरी लुङ्‍बा लुङ्‍बा नेसुर कोन्‍छ्‍योकला सोवा देकुप यहूदीतिवा साङ ती तुछ्‍येनकी थोक्‍ला यरूशलेमला वानोक। तुका वोरु थोसिमा मी माङ्‍छ्‍योक ते जोम्‍नी छासे हलेवा क्‍यासुङ। च्‍यिलासिसिन ते तिवी दाक दाक्‍पी ग्‍येतामला ताम्‍ङे क्‍यावु ति थोसुङ। तमा तिवा हलेवा लानी च्‍यिककी च्‍यिकला सिक्‍यासुङ, “काङ दी दाक्‍पी ग्‍येतामला ताम्‍ङे लपुपतिवा याङ गालीलकी मीतिवा मिन? तुकै यिन्‍सिन दिवी चुक क्‍यानी दाक्‍पु तेरीकी ग्‍येतामला ताम्‍ङे लप थुप्‍किवी? दे याङ दाक्‍पु पार्थीतिवा ताङ मादीतिवा ताङ एलामीतिवा ताङ मेसोपोटामिया ताङ यहूदिया ताङ कापाडोकिया ताङ पोन्‍टस ताङ एशियाकी मीतिवा ताङ 10 फ्रिगिया ताङ पामफिलिया ताङ मिश्र ताङ कुरेनीला ख्‍येलुप लिबियाकी दासा ताङ रोम नेसुर वावु मीतिवा (तिवा ति रोम नेमा वावु यहूदी ताङ यम्‍बा यहूदी छ्‍योला शुवु छ्‍यिग्‍यपकी मीतिवा यिन) ताङ 11 क्रेटला देतुप मीतिवा ताङ अरबीतिवा साङ देनी वे। तमा ङ्‍यिराङ दाक दाक्‍पी ग्‍येतामला कोन्‍छ्‍योककी क्‍या नङ्‍गुप हलेवु लाकाकी कोर्ला तिवी ताम्‍ङे क्‍यावु ति थोयी वे।” 12 तमा तिवा तेरी हलेवा लानी काङ कितुप काङ कितुप गल्‍नी दीकी तेन्‍दोक ति काङ यिनाङ सिनी च्‍यिककी च्‍यिकला टिसुङ। 13 यिने मी माङ्‍छ्‍योककी पर नेमा ललइकी मारे ताङ्‍नी, “दिवा याङ गुन्‍डुम छ्‍याङ थुनी जिनोक।” सिनी सिक्‍यासुङ।
मी माङ्‍छ्‍योकला पत्रुसकी सुङ ख्‍याप्‍टाक क्‍यावु
14 तमा पत्रुसकी लोमा छ्‍ये मिरा च्‍युच्‍यिक ताङ मुला खोक लानी थोर ग्‍यकिन सिरा तिवाला सिक्‍यासुङ, “ओ यहूदिया ताङ यरूशलेमला देतुप मीतिवा, ङे सिक्‍यावु ताम्‍ङे ङ्‍येन्‍नी हाक्‍कोवा की! 15 ख्‍यिरा नासाम तङ्‍गुप दोके दिवा माजी वे, च्‍यिलासिसिन तन्‍दा याङ मलोक टोपकी छ्‍युजी गु तिराङ गल वे। 16 यिने दीकी कोर्ला कोन्‍छ्‍योककी लुङ्‍तेम्‍बा योएलकी दुक सिक्‍या वे।
17 ‘ज्‍युक्‍थमाला ङ तेरी मीतिवी खला ङे थु ति तोङ्‍गितो।
तमा ख्‍यिरा पुज्‍युङपुमतिवी नम्‍दर शेकितो।
ज्‍येन्‍दातिवी कोन्‍छ्‍योककी ज्‍यल्‍का थोप्‍कितो।
तमा गावागुवातिवी मिलाम थोङ्‍गितो।
18 ती छेर्मु ङला शब्‍ज्‍यी कितुपतिवी खला ङ ङे थु चाङ्‍मा तोङ्‍गितो।
तमा तिवी नम्‍दर शेकितो।
19 येलुङ ङ येर नाम्‍खाला हलेवु लाकातिवा ताङ मर जम्‍बुलिङला ठक ताङ मे ताङ तुसोककी ततिवा छ्‍या देन्‍गितो।
20 तमा चोवो कोन्‍छ्‍योककी मोवा ताङ ग्‍येछ्‍यावु तुजे वुङ्‍गुप सिनाङ गोमाला ङ्‍यिमा नक्‍तोमी डितो।
उला ति ठक दोके मर्वु डितो।
21 ती पेला सी ङला र्‍होक्‍टे की सिनी चोवोला गोङ्‍बा शिवे,
तिवाला थर्वा ङ्‍येकितो।’* २:१७-२१ योएल २:२८-३२
22 ओ इस्राएलकी मीतिवा, ङे ताम्‍ङे ङ्‍येना! चोवो कोन्‍छ्‍योककी नासरतकी येशूला ख्‍यिरा चिप्‍ला तङ्‍नी ओङ छ्‍येवु लाकातिवा ताङ हलेवु लाकातिवा ताङ ततिवा छ्‍या तेन्‍सुङ। ती ताम्‍ङे याङ ख्‍यिराङला साङ छ्‍या राङ वोज्‍यिवी। 23 येशूला ख्‍यिरा कोन्‍छ्‍योककी सुङला मुयुकुपतिवी लकला चेक तेनी ग्‍यङ्‍शिङ लोला कल्‍नी से च्‍यिसुङ। दी ति कोन्‍छ्‍योककी नोवा ताङ दीकी कोर्ला ति तोङ्‍ला राङ खोला छ्‍या नोक। 24 येशूकी छेटाङ बङी खुर्नी टुङ्‍सिनाङ कोन्‍छ्‍योककी खोला टुङ्‍गुप ने ङोसु लाङ्‍सुङ। च्‍यिलासिसिन खो शेप ति शितोक दे मुथुपी। 25 दाऊदकी खोकी कोर्ला दुक सिनोक,
‘चोवोला नरी ङे दोङ्‍ला राङ थोङ्‍गिवी।
खो ङे लाक्‍पा यावी थाकाला ज्‍यु वोतुप तप्‍की ङ येर मर मोडोवी।
26 ती तप्‍की ङ गा लानी सेम किर्मु गल वे।
तुक क्‍यानी ङ कोन्‍छ्‍योकला रेवा क्‍यानी सोवा देकिन मिजी क्‍योङ्‍यिन।
27 च्‍यिलासिसिन कोन्‍छ्‍योककी ङला शेप मीला ज्‍योकुप टककी फुक नाङ्‍ला राङ क्‍युर्नी मोज्‍योकिवी।
तमा खोरो पेतुप मीला शेप ति शितोक ताङ रुल्‍नी ना साङ डो मिज्‍यिवी।
28 कोन्‍छ्‍योककी राङ ङला मिजी टेङ्‍बुकी लाम छ्‍या तेन नाङ्‍सुङ।
तमा ङ कोन्‍छ्‍योक ताङ मुला छासे गा कितिन।’* २:२५-२८ भजन १६:८-११
29 ओ अच्‍युनुपतिवा, दाक्‍पी हङ्‍गावा दाऊदकी कोर्ला ङ तेन्‍तेन क्‍यानी ख्‍यिराङला सिरिन, खो शिनी मुक्‍तुम ग्‍यप्‍सुङ। ती खोकी फुङ्‍बु ज्‍यकुप टककी फुक ति तन्‍दा सेक दाक्‍पी पर्ला राङ वे। 30 खो कोन्‍छ्‍योककी लुङ्‍तेम्‍बा यी यिन्‍दुप तप्‍की खोरे गिपा नेमा राङ मिरा च्‍यिक ग्‍येला कितुप मी क्‍येनी खोरे ठीला देकिवी सिरुप दाऊदला छ्‍या नोक। दी ति कोन्‍छ्‍योककी दाऊद ताङ मुला थाक्‍छ्‍येवु यिन। 31 ज्‍युक्‍ला वुङ्‍गुप ताम्‍ङे गोमाला के छ्‍या वोतुप तप्‍की ख्रीष्‍ट टुङ्‍नी ङोसु लङ्‍गुप कोर्ला दाऊदकी दुक सिक्‍या वे, ‘खो ङ्‍येलाला २:३१ ग्रीक ताम्‍ङेला हादेस सिवी। साङ मालुम, रुलुप साङ मारुल।’ 32 ती येशूला राङ कोन्‍छ्‍योककी ङोसु लाङ्‍सुङ। ती ताम्‍ङेकी कोर्ला दाक्‍पु तेरी पङ्‍बु वे। 33 ती येशूला कोन्‍छ्‍योककी खोकी यावी थाकाला छासे ताङ्‍देन वोतुप ठीकी खला ज्‍याक नाङ्‍सुङ। तमा खोकी थाक्‍छ्‍येन नङ्‍गुप थु चाङ्‍मा ति येशूला थोप्‍नी ती ति ङ्‍यिरा पर्ला तङ नाङ्‍सुङ। ती ताम्‍ङे ति तन्‍दा ख्‍यिरा थोङ्‍गुप ताङ थोयी वे। 34 च्‍यिलासिसिन दाऊद खोरुङ देवाच्‍येनला मालेप्‍सिनाङ दुक सिवी,
‘कोन्‍छ्‍योककी ङे चोवोला सुङ्‍सुङ,
35 “ख्‍योरो डतिवाला ख्‍योरो काङ्‍बी वोक्‍ला मालेप्‍वा सेक्‍ला ख्‍युरुङ ङे लाक्‍पा यावी थाकाला दे।” ’* २:३४-३५ भजन ११०:१
36 ती तप्‍की ख्‍यिरा ग्‍यङ्‍शिङला कलुप ती येशूला कोन्‍छ्‍योककी चोवो ताङ ख्रीष्‍ट जो नाङ्‍सुङ सिरुप ताम्‍ङे ति तेरी इस्राएलकी मीतिवी ल्‍यामो क्‍यानी हाक्‍को गोकिवी।”
37 पत्रुसकी सुङ ख्‍याप्‍टाक क्‍यावु थोसिमा ते वोतुप मीतिवी सेमला छासे दुङल लानी पत्रुस ताङ यम्‍बा लोमा छ्‍येतिवाला दुक सिक्‍यासुङ, “ओ अच्‍युनुपतिवा, त ङ्‍यिरा काङ कि गोकिवी?” 38 तमा पत्रुसकी तिवाला सिक्‍यासुङ, “ख्‍यिराङ तेरीकी ख्‍यिरा क्‍यावु दिक्‍पा नेमा थरुपला सेम ग्‍युर्नी येशू ख्रीष्‍टकी मिङला बप्‍तिस्‍मा लो! तमा कोन्‍छ्‍योककी थु चाङ्‍माकी ङ्‍येम्‍बा ति ख्‍यिराङला थोप्‍कितो। 39 च्‍यिलासिसिन कोन्‍छ्‍योककी थाक्‍छ्‍येवु ति ख्‍युरुङ ताङ ख्‍योरो गिपा ताङ थाक्‍रिङ्‍बु वोतुप मीतिवा ताङ सु सुला खोकी कताङ नङ्‍गिवे तिवा तेरीकी थोक्‍ला यिन।” 40 पत्रुसकी यम्‍बा ताम्‍ङेतिवा साङ बङी सिक्‍यासुङ। तमा तिङ्‍ला तिवाला दुक सिनी टोङ्‍गु बिन्‍सुङ, “ख्‍यिराङ दी दुक्‍टाकी गिपा ने र्‍होकुप लाका किसा।” 41 तमा सु सुकी पत्रुसकी सिक्‍यावु सुङ थोवे, तिवी बप्‍तिस्‍मा लासुङ। ती छेर्मु तो मिसिन मी तोङ्‍डा सुम चोयी तिवी दला शुसुङ। 42 तमा तिवा यम्‍बा तेपा कितुपतिवा ताङ मुला थिन्‍नी लोमा छ्‍येतिवी येन्‍देन ङ्‍येन्‍दुप ताङ डिक्‍जोम कितुप ताङ चोवोकी डेन साप लाका ताङ मोपोर क्‍या क्‍यावा देकिनोक।
तेपा कितुपतिवा मुला ठेतुप
43 ती पेला लोमा छ्‍येतिवी छासे हलेवु लाका ताङ ततिवा छ्‍या तेन्‍सिमा मीतिवा ज्‍यिवा क्‍यासुङ। 44 ती तेपा कितुपतिवा तेरी मुला राङ देकिनोक। तमा दाक दाक्‍पी मुला वोतुप तेरी च्‍यालकतिवा पिर्मा क्‍यानी थोकिनोक। 45 तिवी खोप्‍राङ मुला वोतुप टोङ्‍बा ताङ समा च्‍यालकतिवा साङ चोनी कतुकारला ख्‍येलुपतिवा तेरीला गोनी तेर्किनोक। 46 तिवा ङ्‍यिमी टेङ सेम च्‍यिक्‍पा राङ च्‍युङ्‍नी यहूदी ल्‍हङाङला जोम्‍गिनोक। तमा खाङ्‍बा खाङ्‍बाला कताङ्‍नी मुला राङ देनी सेम गा ताङ क्‍यानी समा सेनोक, 47 कोन्‍छ्‍योकला सोवा देकिनोक। तमा तेरी मीतिवी तिवाला ल्‍यामु सिनोक। दिक्‍पा ने थरुपतिवाला ति कोन्‍छ्‍योककी ङ्‍यिमी टेङ फेल्‍नी डो ज्‍यिकिनोक।

*2:1 २:१ पेन्‍तिकोसकी कोर्ला हाक्‍कोवुला दी थेपकी ग्‍यपला वोतुप “काले वोतुप छिकतिवा”ला ल्हाप।

*2:21 २:१७-२१ योएल २:२८-३२

*2:28 २:२५-२८ भजन १६:८-११

2:31 २:३१ ग्रीक ताम्‍ङेला हादेस सिवी।

*2:35 २:३४-३५ भजन ११०:१