लोमा छ्‍येतिवी क्‍यावु हलेवु लाका
दी थेपकी कोर्ला
दी थेप ति लूकाकी टिवु यिन। लूकाकी दी थेपला खोरो टिवु कोन्‍छ्‍योककी लेन ल्‍यामु ति नरी ज्‍याक्‍नी वे। तीकी तेन्‍दोक ति गोमी येशूकी लोमातिवाला चुक क्‍यानी कोन्‍छ्‍योककी थु चाङ्‍माकी ओङ थोप्‍नी “यरूशलेमला ताङ यहूदियाला ताङ सामरिया लुङ्‍बातिवाला ताङ जम्‍बुलिङकी अर्शा उर्शा सेक खोकी लेन ल्‍यामु फेल च्‍यिसुङ।” (लोमा छ्‍येतिवी लाका १:८) सिनी सिरुपला यिन। ख्रीष्‍टियानतिवी तेपा क्‍यावु लेन ल्‍यामु ति यहूदीतिवा नेसुर फेल्‍नी तेरी जम्‍बुलिङकी थोक्‍ला तेपा कितुप च्‍युङ्‍गुप यिन। दी थेप रोकुपतिवी ख्रीष्‍टियानतिवा रोमी ग्‍येल्‍खापला ना तोङ्‍गुपकी थोक्‍ला मिन, यहूदी फयानला लम्‍सु तोङ्‍गुपला यिन सिनी लो तेन ज्‍यितुपला टिवु यिन।
लोमा छ्‍येतिवी क्‍यावु लाका खक्‍छ्‍येवुतिवा छो सुमला गो थुप्‍किवी। १) येशू देवाच्‍येनला तेक्‍नी फेप्‍सिमा यरूशलेमला ख्रीष्‍टियानतिवी काङ क्‍यासुङ सिरुप कोर्ला। २) प्‍यालेस्‍टाइनकी यम्‍बा दासातिवाला कोन्‍छ्‍योककी सुङ टम्‍बुप। ३) भुमध्‍य ग्‍येम्‍छोकी गारी गुरीकी लुङ्‍बातिवाला ताङ रोम सेक कोन्‍छ्‍योककी सुङ ख्‍याप्‍टाक क्‍यावु।
दी थेपकी खक्‍छ्‍येवु तेन्‍दोक ति कोन्‍छ्‍योककी थु चाङ्‍माकी लाका यिन। खो पेन्‍तिकोसकी छेर्मु* १:० पेन्‍तिकोसकी कोर्ला हाक्‍कोवुला दी थेपकी ग्‍यपला वोतुप “काले वोतुप छिकतिवा”ला ल्हाप। यरूशलेमला वोतुप तेपा कितुपतिवी पर्ला ङार ताङ क्‍यानी फेप्‍किवी। तमा खोकी दी थेपला सिक्‍यावु वुतुङ के च्‍युङ्‍गुप ताम्‍ङेतिवी कोर्ला चर्च ताङ चर्चकी गोमा कितुपतिवाला तेपा रम्‍बु जो नङ्‍गिवी। थल्‍माकी ख्रीष्‍टियानतिवी लेन ल्‍यामु ति नम्‍बा बङीकी टिक्‍पे टिक्‍पे फयानकी कोर्ला टोङ्‍गुतिवा बिन वे। दी थेपला टिवु ताम्‍ङेतिवाला ल्‍हासिन तेपा कितुपतिवी मिजी ताङ तिवी डिक्‍जोम ति लेन ल्‍यामु नेसुर चो ङार नोक सिरुप ति छ्‍या देन्‍गिवी।
मुला राङ वोतुप लोप्‍च्‍येनतिवा
पङ्‍बुकी थोक्‍ला टडिक क्‍यावु १:१-२६
क) येशूकी तिङ्‍मी क ताङ थाक्‍छ्‍येतुप १:१-१४
ख) यहूदाकी छापला पेतुप मी १:१५-२६
यरूशलेमला पङ्‍बु बिन्‍दुप २:१–८:३
यहूदिया ताङ सामरियाला पङ्‍बु बिन्‍दुप ८:४–१२:२५
पावलकी लेन ल्‍यामु ख्‍याप्‍टाक क्‍यावु १३:१–२८:३१
क) थल्‍माला लेन ल्‍यामु ख्‍याप्‍टाक कि गलुप १३:१–१४:२८
ख) यरूशलेमला लोमा छ्‍येतिवी मुला केवुल कितुप १५:१-३५
ग) थेङ्‍मा ङ्‍यिवाला लेन ल्‍यामु ख्‍याप्‍टाक कि गलुप १५:३६–१८:२२
घ) थेङ्‍मा सुम्‍बाला लेन ल्‍यामु ख्‍याप्‍टाक कि गलुप १८:२३–२१:१६
ङ) यरूशलेम, कैसरिया ताङ रोमला पावल चोन्‍खाङला शोरुप २१:१७–२८:३१
1
कोन्‍छ्‍योककी थु चाङ्‍माकी कोर्ला थाक्‍छ्‍येन नङ्‍गुप
थियोफिलस ला, येशूकी क्‍या नङ्‍गुप ताङ लोपुपला गो चुवु तेरी ताम्‍ङेतिवा थल्‍माला ङे टिवु थेप १:१ ती थेप ति “लूकाकी टिवु लेन ल्‍यामु” यिन। नाङ्‍ला टि वे। ती थेप नाङ्ला खोकी पेन नङ्‍गुप लोमातिवाला कोन्‍छ्‍योककी थु चाङ्‍मा नेमा क नङ्सिमा खो देवाच्‍येनला तेङ फेवु छेर्मु सेककी ताम्‍ङे ति तेरी वे। खोकी दुक्‍पा खुर्नी ङोसु लासिमा तिवाला खो ङोसु लावु ति हाक्‍को ज्‍यितुपला पङ्‍बु बङी छ्‍या तेन्‍सुङ। तमा ङ्‍यिमा खल ङ्‍यी सेक थेङ्‍मा अलायी खोरो लोमा छ्‍येतिवी पर्ला राङ छ्‍यर्नी तिवाला कोन्‍छ्‍योककी ग्‍येल्‍खापकी कोर्ला सुङ्‍सुङ। खोरो लोमा छ्‍येतिवी मुला ज्‍युवु पेला खोकी तिवाला दुक सिनी क नाङ्‍सुङ, “ख्‍यिराङ यरूशलेम नेवा कनी साङ माडो, यिने कोन्‍छ्‍योककी ख्‍यिराङला नङ्‍गिवी सिनी थाक्‍छ्‍येन नङ्‍गुप ताम्‍ङेला गुनी देता। तीकी कोर्ला ङे गोमाला के ख्‍यिराङला सिक्‍यायिन। यूहन्‍नाकी याङ ख्‍यिराङला छ्‍युकी बप्‍तिस्‍मा बिन्‍सुङ, यिने त ङ्‍यिमा चेयी ज्‍युक्‍ला ख्‍यिराङला कोन्‍छ्‍योककी थु चाङ्‍माकी बप्‍तिस्‍मा थोप्‍कितो।”
येशू देवाच्‍येनला तेङ फेवु
येशू तिवा मुला राङ जोम्‍नी वोतुप पेला लोमा छ्‍येतिवी येशूला टिसुङ, “चोवो, येलुङ इस्राएल लुङ्‍बा ति रोमी लुङ्‍बा नेसुर पि तोङ्‍गुप तुजे ति तन्‍दा राङ यिन?” तमा खोकी लोमातिवाला सुङ्‍सुङ, “दी तुजे ति कोन्‍छ्‍योककी ओङ्‍ज्‍येन नेमा राङ खोकी तेन्‍तेन क्‍यानी वे। ती ति ख्‍यिरा हाक्‍को गोवु लाका मिन। यिने कोन्‍छ्‍योककी थु चाङ्‍मा ख्‍यिरा खला फेप्‍सिमा ख्‍यिरा ओङ ङ्‍येनी यरूशलेमला ताङ तेरी यहूदियाला ताङ सामरियाला ताङ जम्‍बुलिङकी दासा अन्‍तिम सेक्‍ला ख्‍यिरा ङे कोर्ला पङ्‍बु तेर्कितो।” खोकी तुक सुङ्‍सिमा लोमातिवी ल्‍हयी ल्‍हयी राङ कोन्‍छ्‍योककी खोला येर देवाच्‍येन ने टि फेप्‍सुङ। तमा मुक्‍पी पर्ने तोक तोर्सुङ। 10 लोमातिवी खो नाम ने टि फेवु ति ल्‍हयी वोतुप पेला शार्क्येक मज्‍या कर्मु कोन्‍दुप मिरा ङ्‍यी तिवी चिप्‍ला छ्‍यर्नी 11 तिवाला सिक्‍यासुङ, “ओ गालीलकी मीतिवा, ख्‍यिराङ च्‍यिला दे लानी नामला ल्‍हानी देकिवी? तन्‍दा ख्‍यिरा पर नेमा येर देवाच्‍येनला टि फेवु येशू ति तन्‍दा चुक क्‍यानी ख्‍यिरा ल्‍हयी ल्‍हयी देवाच्‍येन ने टि फेप्‍वे, तुक राङ क्‍यानी खो येलुङ दी जम्‍बुलिङला लोक्‍नी फेप्‍किवी।”
मतियासला यहूदाकी छापलाज्‍यकुप
12 ती ज्‍युक्‍ला लोमा छ्‍येतिवा जैतुन पम्‍दोक नेमा यरूशलेमला लोक्‍सुङ। ती जैतुन पम्‍दोक ति यरूशलेम ने अला थाक्‍रिङ्‍बु मिन्‍दुक १:१२ घण्‍टा फेका चोयी थाक्‍रिङ्‍बु नोक।13 तिवा यरूशलेम लेप्‍सिमा खोप्‍राङ देतुप खाङ्‍बी तेङाङ तेला गाल। तिवा ति पत्रुस ताङ यूहन्‍ना ताङ याकूब ताङ अन्‍द्रियास ताङ फिलिप ताङ थोमा ताङ बारथोलोमाइ ताङ मत्ती ताङ अल्‍फयसकी पुज्‍युङ याकूब ताङ जिलोट§ १:१३ ती जिलोट ति देशभक्त सिरुप छोक्‍पाकी मिङ यिन। सिनी ङो शेवु सिमोन ताङ याकूबकी पुज्‍युङ यहूदा यिनोक। 14 ती लोमातिवा ति पुम्‍पेजातिवा ताङ येशूकी आमा मरियम ताङ खोकी नुपतिवा ताङ मुला जोम्‍नी सेम च्‍यिक राङ थिन्‍नी मोपोर क्‍या क्‍यावा देकिनोक।
15 ती पेला ते तेपा कितुपतिवा मी मिरा सयी च्‍यिक ताङ खल ज्‍यिक चोयी जोम्‍नोक। तमा पत्रुसकी तिवी पर्ला टङी लानी सिक्‍यासुङ, 16 “ओ अच्‍युनुपतिवा, यहूदाकी येशूला जिम तेरुपकी कोर्ला याङ दाऊदकी ख नेमा कोन्‍छ्‍योककी थु चाङ्‍माकी गोमाला के सुङ्‍गुप यिन। कोन्‍छ्‍योककी सुङगी नाङ्‍ला वोतुप ती सुङ ति तेरी छेसुङ। 17 यहूदा ति ङ्‍यिराङ दोके कोन्‍छ्‍योकला शब्‍ज्‍यी बुलुपला येशूकी पेतुप मी यिन। 18 यिने यहूदाकी लाका दुक्‍टा क्‍यानी शम्‍बुप टङ्‍गाकी शिङ यी ङ्‍योसुङ। तमा ती ज्‍युक्‍ला ती ति पिचर्मा लुम्‍नी सुप कानी ग्‍येमाक तिरुङ तेरी पाङ्‍ला थेन्‍सुङ। 19 ती ताम्‍ङे ति यरूशलेमकी मीतिवा तेरीला हाक्‍कोसुङ। तमा ती शिङगी मिङ ति तिवी ताम्‍ङेला आखेल्‍दामा सिनी ज्‍याक्‍सुङ। तीकी तेन्‍दोक ति ठककी शिङ सिक्‍यावु यिन।” 20 येलुङ पत्रुसकी सिक्‍यासुङ, “भजनसंग्रहला दुक सिनी टि वे,
‘तीकी खाङ्‍बा ति तोङ्‍बा सिङी डोशी।
तमा ते सु साङ मेदेशी।
तीकी ओङ साङ मी यम्‍बी राङ ठोक्‍शी।’* १:२० भजन ६९:२५; १०९:८
21 तुक क्‍यानी चोवो येशू ङ्‍यिरा मुला वोतुप पेला नरी ङ्‍यिरा मुला राङ फार छुर युकुप मीतिवी पर नेमा यहूदाकी छापला मी मिरा च्‍यिक पेनी ज्‍योक गोकिवी। 22 ती मी ति यूहन्‍नाकी बप्‍तिस्‍मा तेरुप पेला नेज्‍युनी चोवो येशू ङ्‍यिरे पर नेमा देवाच्‍येनला टि फेवु तुजे सेक ङ्‍यिरा मुला राङ वोतुप ति वुङ गोकिवी। च्‍यिलासिसिन ती मी तीकी येशू टुङ्‍नी ङोसु लावु ताम्‍ङेकी पङ्‍बु ति ङ्‍यिरा मुला राङ तेर गोकिवी।”
23 तुक क्‍यानी तिवी बारसाबास सिरुप योसेफ (तीला युस्‍तस साङ सिनोक) ताङ मतियास ति दी लाका कि छ्‍योवु वे सिनी सिक्‍यासिमा 24 दुक सिनी मोपोर क्‍यासुङ, “ओ, तेरी मीतिवी सेमगी ताम्‍ङे हाक्‍कोवु चोवो कोन्‍छ्‍योक, दी मिरा ङ्‍यिवुकी पर्ला सुला बेतुप ति कोन्‍छ्‍योककी नोवा नोके, ती ति ङ्‍यिराङला छ्‍या तेन नाङ। 25 तमा ती पेतुप मी ति लोमा छ्‍येकी छापला देनी शब्‍ज्‍यी कितुप लाका कि थुप्‍शी। च्‍यिलासिसिन ती शब्‍ज्‍यी बुलुप लाका ति यहूदाकी क्‍युर ज्‍याक्‍नी ती ति ङ्‍येलाला गाल।” 26 ती ज्‍युक्‍ला तिवी ती पेतुप मिरा ङ्‍यीकी पर्ला ग्‍येन ग्‍येप्‍सुङ। तमा ग्‍येन ति मतियासकी मिङला ख्‍येल्‍नी ती ति लोमा छ्‍ये मिरा च्‍युच्‍यिक ताङ मुला चिसुङ।

*^ १:० पेन्‍तिकोसकी कोर्ला हाक्‍कोवुला दी थेपकी ग्‍यपला वोतुप “काले वोतुप छिकतिवा”ला ल्हाप।

1:1 १:१ ती थेप ति “लूकाकी टिवु लेन ल्‍यामु” यिन।

1:12 १:१२ घण्‍टा फेका चोयी थाक्‍रिङ्‍बु नोक।

§1:13 १:१३ ती जिलोट ति देशभक्त सिरुप छोक्‍पाकी मिङ यिन।

*1:20 १:२० भजन ६९:२५; १०९:८