21
येशू लोमा मिरा दिनकी चिप्‍ला छ्‍यरुप
ती ज्‍युक्‍ला येलुङ येशू तिबेरियास ग्‍येम्‍छोकी गारीला लोमातिवी चाला छ्‍यार्सुङ। खो दुकै क्‍यानी छ्‍यरुप यिन। ते सिमोन पत्रुस, दिदुमस सिरुप थोमा, गालीलकी काना ग्‍येसाकी नथानेल, जब्‍दियाकी पुज्‍युङतिवा ताङ यम्‍बा येशूकी लोमा मिरा ङ्‍यी तेरी मुला राङ जोम नोक। सिमोन पत्रुसकी तिवाला “ङ याङ ङ्‍या जिम्‍बुपला डोयी।” सिनी सिक्‍यासिमा तिवी पत्रुसला “ङि्‍यराङ साङ ख्‍योरो मुला राङ डोयी।” सिनी सिक्‍यासुङ। तमा तिवा मुला राङ टुला जेनी गाल्‍सुङ। यिने ती नुपला तिवी ङ्‍या च्‍यिक साङ जिम माथुप। ती सला टोपला नाम लासिमा येशू ग्‍येम्‍छो गारीला लानी ज्‍युनोक, यिने लोमातिवी खो ति येशू राङ यिन सिनी ङो माशे। ती पेला येशूकी तिवाला “आङातिवा, काङ ख्‍यिरा ङ्‍या जिम्‍बुप?” सिनी टि नाङ्‍सुङ। तमा तिवी खोला “मिन, काङ साङ माजिम वे।” सिनी सिक्‍यासुङ। खोकी तिवाला “ख्‍यिरा जाल ति टुकी यावी थाकाला ग्‍योप, तुक क्‍यासिन ङ्‍या जिम्‍गितो।” सिनी सुङ्‍सुङ। तमा तिवी जाल ग्‍यप्‍सिमा ङ्‍या कशेन थोप्‍नी तिवी जाल थेन माथुप्‍नोक। ती पेला येशूकी ङ्‍यिङ्‍ज्‍येवु लोमा तीकी पत्रुसला “खो याङ चोवो के यिनोक।” सिनी सिक्‍यासुङ। खो चोवो यिन सिरुप ताम्‍ङे थोनी पत्रुसकी खोरो पिनी ज्‍यकुप खयिटो टिल्‍नी ग्‍येम्‍छो नाङ्‍ला छ्‍योङ्‍बाल ग्‍यप्‍सुङ। यिने यम्‍बा लोमातिवा टी नाङ्‍ला राङ देनी ङ्‍या क्‍येङ्‍गुप जाल ति थेनिन सिरा ग्‍येम्‍छो गारी नेवा वुङ्‍यिन नोक, च्‍यिलासिसिन तिवा ग्‍येम्‍छो गारी नेसुर थाक्‍रिङ्‍बु मेनी मिटर सयी च्‍यिक चोयी तिराङ फेचेक नोक।
तमा तिवा ग्‍येम्‍छो गारीला पाप्‍सिमा ल्‍हासालेन्‍सिन ते मेताक खला ङ्‍या ज्‍यकुप ताङ शुब्‍ज्‍याङ साङ ज्‍यकुप थोङ्‍सुङ। 10 तमा येशूकी तिवाला “ख्‍यिरा तन्‍दा मलोक जिम्‍बुप ङ्‍या चेयी दे खुर शोक।” सिनी सुङ्‍सुङ। 11 ती पेला सिमोन पत्रुस ति येलुङ टुला जेनी ङ्‍या बङी क्‍येङ्‍गुप जाल ति ग्‍येम्‍छो गारीला थेन्‍सुङ। ती जालकी नाङ्‍ला ख्‍येलुप ङ्‍या ति तेरी क्‍यानी सयी च्‍यिक ताङ खाल ङ ताङ सुम चोके नोक। ती जालकी नाङ्‍ला तोजो ङ्‍या मङ्‍मु थोप्‍सिनाङ जाल ति माराल। 12 तमा येशूकी तिवाला “लो, वानी खयुप सो।” सिनी सुङ्‍सुङ। ती पेला लोमातिवी पर्ला सी साङ खोला सु यिन सिनी टेप ङाडेङ माक्‍या, च्‍यिलासिसिन खो चोवो यिन सिरुप ति तिवी ङो शेनोक। 13 तमा येशू फेप्‍नी शुब्‍ज्‍याङ लानी तिवाला नाङ्‍सुङ, तमा तुक राङ क्‍यानी ङ्‍या साङ तिवाला नाङ्‍सुङ। 14 दी ति येशू टुङ्‍नी येलुङ ङोसु लासिमा लोमातिवाला छ्‍यरुप थेङ्‍मा सुम्‍बा यिन।
येशूकी पत्रुसला ताम्‍ङे क्‍या नङ्‍गुप
15 तमा तिवी खयुप सोनी सिन्‍सिमा येशूकी सिमोन पत्रुसला “यूहन्‍नाकी पुज्‍युङ सिमोन, ख्‍योरो ङला दी यम्‍बातिवी सिनाङ मङ ङ्‍यिङ्‍ज्‍ये किवी?” सिनी टिसुङ। तमा पत्रुसकी खोला “लसे चोवो, चोवोला ङे ङ्‍यिङ्‍ज्‍ये क्‍यावु ति चोवोला राङ छ्‍या वे।” सिनी सिक्‍यासुङ। तमा येशूकी तीला “ख्‍युरुङ ङे लुक रुकतिवाला चोसा।” सिनी सुङ्‍सुङ। 16 थेङ्‍मा ङ्‍यिवाला येलुङ येशूकी पत्रुसला “यूहन्‍नाकी पुज्‍युङ सिमोन, ख्‍युरुङ वुतुङ के ङला ङ्‍यिङ्‍ज्‍ये किवी?” सिनी टि नाङ्‍सुङ। तमा पत्रुसकी “लसे चोवो, चोवोला ङे ङि्‍यङ्‍ज्‍ये क्‍यावु ति चोवोला राङ छ्‍या वे।” सिनी सिक्‍यासुङ। तमा खोकी तीला “ख्‍युरुङ ङे लुकतिवाला ल्‍होसा।” सिनी सुङ्‍सुङ। 17 तमा थेङ्‍मा सुम्‍बाला येशूकी पत्रुसला “यूहन्‍नाकी पुज्‍युङ सिमोन, काङ ख्‍युरुङ ङला ङ्‍यिङ्‍ज्‍ये किवी?” सिनी टि नाङ्‍सुङ। खोकी थेङ्‍मा सुम सेक “ख्‍योरो ङला ङ्‍यिङ्‍ज्‍ये किवी?” सिनी टिन नङ्‍सिमा पत्रुसला छासे पप लानी येशूला “चोवो, चोवोला राङ तेरी छ्‍या वे। चोवोला ङे ङ्‍यिङ्‍ज्‍ये क्‍यावु ति चोवोला राङ छ्‍या वे।” सिनी सिक्‍यासुङ। येलुङ येशूकी पत्रुसला सुङ्‍सुङ, “ख्‍योरो ङे लुकतिवाला चोसा। 18 वुतुङ के ङ ख्‍युरुङला सिरिन, ख्‍युरुङ ज्‍येन्‍दा वोतुप पेला याङ ख्‍योरो करा ख्‍योरो राङ च्‍यिनी ख्‍युरुङ कनी डोयी दे लङ्‍गिवे, ते राङ गाल्‍सुङ। यिने ख्‍युरुङ गावा गल्‍सिमा ख्‍योरो लाक्‍पा क्‍योङ्‍गितो, तमा मी यम्‍बी राङ ख्‍योरो करा च्‍यि बिन्‍नी ख्‍युरुङ डोयी मेदेवु दासाला टिनी डितो।” 19 ती ति पत्रुस चुक क्‍यानी शिनी कोन्‍छ्‍योकला मोवा तेर्किवी सिरुप कोर्ला येशूकी सुङ्‍गुप यिन। तुक सुङ्‍सिमा येशूकी पत्रुसला “ङे तिङ्‍ला तिङ्‍यो!” सिनी सुङ्‍सुङ।
येशूकी ङ्‍यिङ्‍ज्‍ये क्‍या नङ्‍गुप लोमा
20 तमा पत्रुसकी तिङ्‍ला ग्‍युर्नी ल्‍हासियाङ येशूकी ङ्‍यिङ्‍ज्‍येवु लोमा ति तिवी तिङ्‍ला वुङ्‍यिन कितुप थोङ्‍सुङ। ती लोमा ति येशूला जिम्‍बुप सिनाङ गोमाला गोमी समा साप पेला येशूकी छेकोकला ङ्‍यिम्‍बुर क्‍यानी, “चोवो, चोवोला जिम तेरुप ति सु यिन?” सिनी टेप ति यिन। 21 तीला थोङ्‍सिमा पत्रुसकी येशूला “चोवो, तीला ति चुकै च्‍युङ्‍गिवी?” सिनी टिसुङ। 22 तमा येशूकी तीला “ङ माङुवा सेक तीला सेन्‍बु देशी सिरुप ङे नो क्‍यासिनाङ ती ताम्‍ङे ति ख्‍युरुङला काङ गोसुङ? ख्‍युरुङ ति ङे तिङ्‍ला तिङ्‍यो।” सिनी सुङ्‍सुङ। 23 येशूकी तुक सुङ्‍गुप ति खोकी ङ्‍यिङ्‍ज्‍येवु लोमा ति मिशिते सिनी खोला तेपा कितुपतिवी पर्ला टाम्‍सुङ। यिने येशूकी ती लोमा ति मिशिवी सिनी सुङ्‍गुप मिन, “ङ माङुवा सेक तीला सेन्‍बु देशी सिरुप ङे नो क्‍यासिनाङ ती ति ख्‍युरुङला काङ गोसुङ?” सिनी सुङ्‍गुप तिराङ यिन।
24 दी तेरी ताम्‍ङेतिवा पङ्‍बु तेरुप ताङ टिकुप ति ती लोमा राङ यिन। तीकी बिन्‍दुप पङ्‍बु ति टेङ्‍बु यिन सिरुप ति ङ्‍यिराङला छ्‍या वे। 25 येशूकी क्‍या नङ्‍गुप यम्‍बा हलेवु लाकातिवा साङ बङी वे। दोजो ती तेरीकी कोर्ला रे ताङ रे क्‍यानी टिवु यिन्‍सिन ती टिवु थेपतिवा दी जम्‍बुलिङला साङ ज्‍योकुपला मोशोङ्‍दे यिन्‍दे।