20
येशू टुङ्‍नी ङोसु लावु
(मत्ती २८:१-८; मर्कूस १६:१-८; लूका २४:१-१२)
दिन्‍जाकी ङ्‍यिमा थल्‍माला टोपला टेताङ मरियम मग्‍दलिनी ति येशूकी फुङ्‍बु ज्‍यकुप टककी फुकला गाल। ते गल्‍नी ल्‍हासालेन्‍सिन ती टककी फुककी खला च्‍येनी ज्‍यकुप दो ति तेसुर दोवु ति तीकी थोङ्‍नोक। ती थोङ्‍नी ती ति तेसुर सिमोन पत्रुस ताङ येशूकी ङ्‍यिङ्‍ज्‍ये क्‍या नङ्‍गुप यम्‍बा लोमा तीकी चाला छ्‍योङ्‍बाल ग्‍यम गल्‍नी, “मी ललाइकी चोवोकी फुङ्‍बु याङ टककी फुक नेसुर तेन्‍नी गाल्‍नोक। तमा तिवी ती फुङ्‍बु ति कनी ज्‍यकुप यिन सिनी ङ्‍यिराङला छ्‍या मे।” सिनी सिक्‍यासुङ। तमा पत्रुस ताङ यम्‍बा लोमा ङ्‍यिकर शेप मीला ज्‍योकुप टककी फुक नेवा गाल्‍सुङ। तिवा ङ्‍यिकर मुला राङ छ्‍योङ्‍बाल ग्‍यम डोयी कितुप पेला यम्‍बा लोमा ति पत्रुस सिनाङ गोमा कोर्नी ती टककी फुकला लेप्‍सुङ। ते लेप्‍नी तीकी कुक क्‍यानी ती टककी फुककी नाङ्‍ला ल्‍हासियाङ ते रा नेङेन तिराङ वोतुप थोङ्‍नोक, यिने ती ति टककी फुककी नाङ्‍ला माशु। सिमोन पत्रुस साङ तीकी तिङ्‍ला लेप्सुङ। तमा तीकी टककी फुककी नाङ्‍ला शुनी ल्‍हासालेन्‍सिन ते रा नेङेन वोतुप ताङ येशूकी फुङ्‍बुकी गोला टुम्‍बुप रा ति रा नेङेनकी मुला मेनी कुतुक तप ग्‍यप्‍नी वोतुप थोङ्‍सुङ। ती ज्‍युक्‍ला पत्रुस सिनाङ गोमाला ती टककी फुकला लेपुप लोमा ति साङ ती टककी फुककी नाङ्‍ला शुसुङ। तमा ल्‍हासिमा तीकी येशू टुङ्‍गुप ने ङोसु लावु ति तेपा क्‍यासुङ। तिवी येशू टुङ्‍गुप नेसुर ङोसु लङ गोकिवी सिनी टिवु कोन्‍छ्‍योककी सुङ ति तरोङ साङ हाक्‍माकोनोक। 10 ती ज्‍युक्‍ला ती लोमा ङ्‍यिवु ति खोप्‍रे खाङ्‍बा लोक्‍सुङ।
येशू ङोसु लानी मरियम मग्‍दलिनीकी चाला छ्‍यरुप
(मत्ती २८:९-१०; मर्कूस १६:९-११)
11 यिने मरियम ति शेप मीला ज्‍योकुप टककी फुककी फिला देनी ङुयी नोक। तीकी ङुयी कुक क्‍यानी ती फुककी नाङ्‍ला ल्‍हासालेन्‍सिन 12 ते मज्‍या कर्मु कोन्‍दुप देवाच्‍येनकी लेन क्‍योलुप थु मिरा ङ्‍यी देतुप थोङ्‍सुङ। तिवा च्‍यिक ति येशूकी फुङ्‍बी गो ज्‍यकुप थाकाला, यम्‍बा ति येशूकी फुङ्‍बी काङ्‍बा ज्‍यकुप थाकाला देन नोक। 13 तिवी मरियमला “ओ नुमो, ख्‍युरुङ च्‍यिला ङिवी?” सिक्‍यानोक। तमा मरियमकी तिवाला “मी ललाइकी ङे चोवोकी फुङ्‍बु खुन गाल्‍नोक, तीकी ती फुङ्‍बुला कनी ज्‍यकुप यिन ङला छ्‍या मे।” सिनी सिक्‍यासुङ। 14 मरियमकी तुक सियी तिङ्‍ला ग्‍युर्नी ल्‍हासालेन्‍सिन ते येशू लानी ज्‍यु वोतुप थोङ्‍नोक, यिने खो येशू राङ यिन सिनी तीकी ङो माशेनोक। 15 तमा येशूकी तीला “नुमो, ख्‍युरुङ च्‍यिला ङिवी? सुला छोल्‍गिवी?” सिनी टि नाङ्‍सुङ। यिने मरियमकी नासामला खो ति दुम्‍डोक ल्‍हाप मी यिन्‍दे नोनी, “अच्‍यो, अच्‍यी खोकी फुङ्‍बु ति खुन फेवु यिन्‍सिन ती ति कनी ज्‍याङ वे ङला सुङ्‍नी, ङ खोकी फुङ्‍बुला खुर्नी डोयी।” सिनी सिक्‍यासुङ। 16 तमा येशूकी तीला “मरियम!” सिनी सुङ्‍सुङ। तमा मरियमकी खोकी थाकाला ग्‍युर्नी हिब्रू ताम्‍ङेला “रब्‍बोनी।” सिनी सिक्‍यासुङ। (तीकी तेन्‍दोक ति गेकेन सिक्‍यावु यिन।) 17 तमा येशूकी तीला “ङला जिम जिम्‍वा माज्‍योक, च्‍यिलासिसिन ङ तरोङ साङ पपी चाला लोक्‍नी मागल वे। यिने ख्‍युरुङ ङे लोमातिवी चाला गल्‍नी ख्‍यिरा पपा यिन्‍दुप ङे पपा, ख्‍यिरा कोन्‍छ्‍योक यिन्‍दुप ङे कोन्‍छ्‍योककी ते ङ लोक्नी डोयी वे सिनी लोप।” सिनी सुङ्‍सुङ। 18 तमा मरियम मग्‍दलिनी ति येशूकी लोमातिवी चाला गल्‍नी चोवो येशूला खोरो थोङ्‍गुप ताङ खोकी खोरुङला सुङ्‍गुप ताम्‍ङेतिवा तेरी तिवाला लाप्‍सुङ।
येशू लोमातिवी चाला छ्‍यरुप
(मत्ती २८:१६-२०; मर्कूस १६:१४-१८; लूका २४:३६-४९)
19 ती जा ङ्‍यिमी गोमु राङ लोमातिवा मुला जोम्‍नी गो च्‍येनी देनोक, च्‍यिलासिसिन तिवा यहूदी गोमा कितुप छ्‍येतिवाला ज्‍यिवा क्‍यासुङ। ती पेला राङ येशू फेप्‍नी तिवी पर्ला शेङ्‍नी, “ख्‍यिराङला लोदिमु वुङ्‍शी।” सिनी सुङ्‍सुङ। 20 तुक सुङ्‍सिमा खोकी तिवाला खोरे छ्‍याकतिवाला काँडी दापुप म ताङ याशिङ्‍बाला दुङ सुरुप म ति छ्‍या तेन्‍सुङ। चोवोला थोङ्‍सिमा लोमातिवा छासे गा क्‍यासुङ। 21 येलुङ येशूकी तिवाला “ख्‍यिराङला लोदिमु वुङ्‍शी। पपी ङला तङ्‍गुप दोके ङ ख्‍यिराङला तोङ्‍यिनो।” सिनी सुङ्‍सुङ। 22 खोकी तुक सुङ्‍सिमा तिवाला उ थ्‍वोनी पुयी सिरा दुक सुङ्‍सुङ, “कोन्‍छ्‍योककी थु चाङ्‍मा लोसा। 23 ख्‍यिरा सी दिक्‍पाला माफ तेर्किवे, कोन्‍छ्‍योककी साङ ती दिक्‍पाला माफ नङ्‍गितो। तमा माफ माबिन्‍सिन ती दिक्‍पा ति तुकै राङ लुकितो।”
येशूकी थोमाला ठेतुप
24 येशूकी लोमा मिरा च्‍यिङ्‍ङीतिवी पर्ला दिदुमस सिरुप थोमा ति येशू फेपुप पेला तिवी मुला मिन्‍दुक। 25 तुक क्‍यानी यम्‍बा लोमातिवी तीला “ङि्‍यरा याङ चोवोला थोङ्‍सुङ।” सिनी सिक्‍यासिनाङ तीकी “ङे खोकी छ्‍याकला काँडी दापुप म ति माथोङ्‍वा सेक ताङ ती मला ङे थेप्‍तोक च्‍यिनी माल्हावा सेक ताङ खोकी याशिङ्‍बाला दुङ सुरुप मला ङे थेप्‍तोक च्‍यिनी माल्हावा सेक्‍ला ङ ती ताम्‍ङेला तेपा मिकिवी।” सिनी सिक्‍यासुङ। 26 दिन्‍जा च्‍यिक तिङ्‍ला येलुङ लोमातिवा खाङ्‍बी नाङ्‍ला जोम्‍नोक, ती पेला थोमा साङ तिवी मुला राङ नोक। तिवा गो च्‍येनी देन्‍नोक, यिने येशू फेप्‍नी तिवी पर्ला शेङ्‍नी तिवाला “ख्‍यिराङला लोदिमु वुङ्‍शी।” सिनी सुङ्‍सुङ। 27 तमा खोकी थोमाला “ख्‍योरो लाक्‍पी थेप्‍तोक ङे लाक्‍पाला ज्‍याक्‍नी ल्हो, तमा ख्‍योरो लाक्‍पा ङे याशिङ्‍बाला ज्योक। यिन्‍दे मिन्‍दे नो माक्‍यानी ङ सेन्‍बु लावु ति तेपा की।” सिनी सुङ्‍सुङ। 28 तमा थोमाकी खोला “ओ ङे चोवो, ओ ङे कोन्‍छ्‍योक।” सिनी सिक्‍यासुङ। 29 तमा येशूकी तीला “ख्‍योरो ङला थोङ्‍गुप तप्‍की तेपा क्‍यावु यिन? ङला माथोङ्‍सिनाङ तेपा कितुपतिवा मोलाम थोपुप यिनो।” सिनी सुङ्‍सुङ।
दी थेप टिकुप तेन्‍दोक
30 दी थेपकी नाङ्‍ला माटिवु यम्‍बा हलेवु ततिवा साङ येशूकी खोरो लोमातिवी थोङ्‍दाङला बङी छ्‍या तेन्‍सुङ। 31 यिने दी थेप टिवु तेन्‍दोक ति येशू ति ख्रीष्‍ट राङ यिन्‍दुप ताङ कोन्‍छ्‍योककी सेवु यिन्‍दुप ति ख्‍यिरा तेपा किशी, तमा खोला तेपा क्‍यानी ख्‍यिराङला नाम्‍साङ मिशिवु मिजी ङ्‍येशी सिनी यिन।