7
स्‍तिफनसकी कलोप बिन्‍दुप
ती ज्‍युक्‍ला तेरी सिनाङ कोङ्‍यार छ्‍येकी स्‍तिफनसला “काङ ख्‍योरो तेन्‍दोकला मीतिवी क्‍येन बिन्‍दुप ति टेङ्‍बु यिन?” सिनी टिसुङ। तमा स्‍तिफनसकी सिक्‍यासुङ, “ओ अच्‍युनुपतिवा ताङ पालुतिवा, ङे ताम्‍ङे ल्‍यामो क्‍यानी ङ्‍येना! दाक्‍पी हङ्‍गावा अब्राहाम हारानला डोप सिनाङ गोमाला मेसोपोटामियाला वोतुप पेला मोवा वोतुप कोन्‍छ्‍योककी ज्‍यल्‍का नाङ्‍नी ‘ख्‍युरुङ ख्‍योरो लुङ्‍बा ताङ ख्‍योरो छेङ्‍गाछालीतिवा क्‍युर ज्‍याक्‍नी चुका लुङ्‍बा ति ङे ख्‍युरुङला छ्‍या देन्‍गिवे, ती लुङ्‍बाला ग्‍युक।’ सिनी सुङ्‍नोक। कोन्‍छ्‍योककी तुक सुङ्‍सिमा अब्राहाम कल्‍दीतिवी लुङ्‍बा क्‍युर ज्‍याक्‍नी हारान लुङ्‍बाला गल्‍नी देसुङ। तमा अब्राहामकी पपा नासु गल्‍सिमा कोन्‍छ्‍योककी खोला तन्‍दा दाक्‍पु देन वोतुप लुङ्‍बाला राङ ताङ्‍सुङ। यिने कोन्‍छ्‍योककी ताङ्‍सिमा तीला नोर टोङ्‍बा तिराङ मिन, कोम्‍बा ग्‍यकुप दासा साङ मानाङ। तोजो पेला अब्राहामला पेजा मेसिनाङ कोन्‍छ्‍योककी दुक सिनी ताम्‍ङे यी थाक्‍छ्‍येन नाङ्‍नोक, ‘ज्‍युक्‍थमाला दी तेरी लुङ्‍बा ति ख्‍युरुङ ताङ ख्‍योरो गिपाला तेर्कितो।’ तमा कोन्‍छ्‍योककी अब्राहामला दुक सिनी सुङ्‍सुङ, ‘ख्‍योरो गिपा ति छ्‍यिग्‍यपला गल्‍नी दे गोकितो। तमा ती छ्‍यिग्‍यपकी मीतिवी ख्‍योरो गिपाला लो सयी ज्‍यी सेक योक्‍पु जोनी छासे मेलोक्‍पा कितो। यिने ख्‍योरो गिपातिवाला योक्‍पु जोप लुङ्‍बी गिपाकी मीतिवी खला ङ पर्च्या तोङ्‍यिनो। ती ज्‍युक्‍ला ख्‍योरो गिपाकी मीतिवा ती लुङ्‍बा नेसुर थेन वानी दी दासाला राङ ङला सोवा देकितो।’ तमा कोन्‍छ्‍योककी अब्राहामला यहूदीतिवी च्‍येतुप लुक्‍सु कितुप ताम्‍ङे साङ थाक्‍छ्‍येन नाङ्‍सुङ। ज्‍युक्‍ला अब्राहामला पुज्‍युङ यी क्‍येनोक। तमा ती पुज्‍युङ क्‍येवु ङ्‍यिमा दिनला तीकी यहूदी च्‍येतुप लुक्‍सु क्‍यासुङ। ज्‍युक्‍ला इसहाककी साङ खोरो पुज्‍युङ याकूबला ती च्‍येतुप लुक्‍सु क्‍यासुङ। तमा याकूबकी साङ खोरो पुज्‍युङ च्‍यिङ्‍ङीला तुक राङ क्‍यासुङ।
याकूबकी पुज्‍युङतिवी खोप्‍रे नुप योसेफला ति ठतोक क्‍यानी मिश्र लुङ्‍बाला चोनी ताङ्‍सुङ। क्‍यासिनाङ कोन्‍छ्‍योक ति योसेफ ताङ मुला राङ ज्‍युनोक। 10 ती तप्‍की कोन्‍छ्‍योककी योसेफला ख्‍येलुप तेरी दुक्‍पा नेसुर र्‍होक्‍नी मिश्रकी ग्‍येल्‍वु फारोकी चिप्‍ला खोकी कटिन ताङ रिक्‍पा नाङ्‍सुङ। तमा ग्‍येल्‍वु फारोकी योसेफला खोरो ग्‍येल्‍खाङ ताङ तेरी मिश्र लुङ्‍बाकी मी छ्‍ये जोसुङ। 11 तोजो पेला मिश्र लुङ्‍बा ताङ कनानला ङ्‍यिमा मर्वु शर्नी तेरीला दुक्‍पा च्‍युङ्‍सुङ। तमा दाक्‍पी हङ्‍गावातिवाला साङ ग्‍यावी छ्‍येनी दुक्‍पा ङ्‍येसुङ। 12 मिश्र लुङ्‍बाला डु वे सिरुप ति याकूबकी थोनी खोरो पुज्‍युङतिवाला मिश्र लुङ्‍बाला डु ङ्‍योपला ताङ्‍सुङ। 13 तमा येलुङ तिवा ते डु ङ्‍योपला गलुप पेला योसेफकी उज्‍यु नुपतिवाला खोरो कोर्ला लाप्‍सुङ। तमा योसेफकी गिपातिवी कोर्ला ग्‍येल्‍वु फारोकी हाक्‍कोसुङ। 14 ती ज्‍युक्‍ला योसेफकी पपा ताङ तेरी मिछाङतिवा मिरा खल दिन ताङ ङ तेरीला खोरो ते राङ कताङ्‍सुङ। 15 कताङ्‍सिमा याकूब खोरो पुज्‍युङतिवा ताङ मुला मिश्र लुङ्‍बाला गाल। तमा ते राङ याकूब ताङ दाक्‍पी हङ्‍गावातिवा गावा गल्‍नी नासु गाल। 16 ती ज्‍युक्‍ला तिवी फुङ्‍बु ति शकेमला खुन वानी हमोरकी पुज्‍युङतिवा ताङ मुला अब्राहामकी गोङ तेनी ङ्‍योवु शिङ खला मुक्‍तुम ग्‍यप्‍सुङ।
17 कोन्‍छ्‍योककी अब्राहाम ताङ मुला थाक्‍छ्‍येन नङ्‍गुप तुजे ति छेन सिन्‍सुङ। तमा मिश्र लुङ्‍बाला दाक्‍पी मीतिवा कशेन मङ फेलिन गाल। 18 ती ज्‍युक्‍ला योसेफकी कोर्ला काङ साङ हाक्‍माकोवु यम्‍बा ग्‍येल्‍वु यीकी मिश्र लुङ्‍बाला ग्‍येला क्‍यासुङ। 19 ती ग्‍येल्‍वु तीकी ङ्‍यिरा गिपाकी मीतिवाला किताङ मेलोक्‍पा क्‍यानी दाक्‍पी हङ्‍गावातिवाला मलोक क्‍येवु आङा टिक्‍पेतिवाला सेन्‍बु मलङ्‍शी नोनी क्‍युर च्‍यिसुङ। 20 ती पेला राङ मोशा साङ क्‍येसुङ। ती ति कोन्‍छ्‍योककी थोङ्‍दाङला छासे ल्‍यामु नोक। तमा तीला ल सुम सेक खोरो पपाआमी सोसुङ। 21 यिने ज्‍युक्‍ला तीला बानी ज्‍योक माथुप्‍नी क्‍युर्सिमा फारोकी पुमकी तीला खुन गल्‍नी खोरो पुज्‍युङ दोके क्‍यानी सोसुङ। 22 तमा मोशाकी मिश्रीतिवी लुक्‍सुला वोतुप येन्‍देनतिवा तेरी लाप्‍नी ताम्‍ङे लपुप ताङ लाकाला ङार छ्‍येवु गाल्‍सुङ।
23 मोशा लो खल ङ्‍यी लेप्‍सिमा तीला खोरो इस्राएलकी मीतिवाला ठेतुप नो क्‍यानोक। 24 मोशाकी खोरो मीतिवाला ठेतुप पेला तिवी पर नेमा मिरा च्‍यिकला मिश्री यीकी मेलोक्‍पा क्‍यावु थोङ्‍नी ती मिश्री तीला सेनी ङ्‍येन लासुङ। 25 कोन्‍छ्‍योककी तिवाला मिश्रीकी ओङ नेसुर र्‍होकुपला खोरुङला तङ्‍गुप यिन सिरुप ति खोरो इस्राएलकी मीतिवी हाक्‍कोशी सिनी मोशाकी नो क्‍यानोक। यिने तिवी ती ताम्‍ङे ति हाक्‍माको। 26 येलुङ ती सला तीला इस्राएलकी मी मिरा ङ्‍यी थमु ग्‍यकिन वोतुप मोशाकी थोङ्‍सुङ। तमा तिवाला थिन ज्‍यितुप नोनी दुक सिक्‍यासुङ, ‘ओ नुपतिवा, ख्‍यिराङ याङ पिन के यिन। च्‍यिला ख्‍यिराङ थमु ग्‍यकिवी?’ 27 यिने मेलोक्‍पा कितुप मी तीकी मोशाला पुलिन सिरा दुक सिक्‍यासुङ, ‘ख्‍युरुङ ख्‍योरो लाम शु। ख्‍युरुङला सी ङ्‍यिरा खला ठिम तोङ्‍गुप जोसुङ? 28 काङ दाङ ति मिश्रीला सेतुप दोके ख्‍योरो ङला साङ सेतुप नोकिवी?’ 29 ती थोसिमा मोशा ति मिश्र लुङ्‍बा नेवा टोनी मिद्यान लुङ्‍बाला गल्‍नी देसुङ। तमा ते तीकी ति पुज्‍युङ पिन ङ्‍यी क्‍येसुङ।
30 तमा ते लो खल ङ्‍यी सेक देसिमा सीनै रीला वोतुप दासा पाङ्‍थेरीला बुलुक दोङ्‍बी लोला बरिन वोतुप मे मेलाप नाङ्‍ला मोशाकी देवाच्‍येनकी लेन क्‍योलुप थु यीला थोङ्‍सुङ। 31 ती थोङ्‍सिमा काङ यिन्‍दे नोनी मोशा ति हलेवा लानी ल्‍ह गाल्‍सुङ। तमा चोवो कोन्‍छ्‍योककी तीला दुक सुङ्‍गुप वोरु थोसुङ, 32 ‘ङ ख्‍योरो हङ्‍गावातिवा, अब्राहाम ताङ इसहाक ताङ याकूबकी कोन्‍छ्‍योक यिन।’ ती थोसिमा मोशा ज्‍यिवा लानी र्‍हुकुप ताङ तेवा ल्‍हापला साङ ङाडेङ माक्‍या। 33 तमा कोन्‍छ्‍योककी तीला सुङ्‍सुङ, ‘ख्‍योरो काङ्‍बाला कोन्‍दुप जुता पी! च्‍यिलासिसिन ख्‍युरुङ लानी देतुप दासा ति चाङ्‍मा यिन। 34 मिश्र लुङ्‍बाला वोतुप ङे मीतिवाला छेटाङ दुङल ख्‍येलुप ति वुतुङ के ङे थोङ्‍सुङ। तिवी ङुप्‍राङ क्‍यावु तिङ ङे थोसुङ। ती तप्‍की ङ तिवाला र्‍होकुपला वावु यिन। दे शोक। त याङ ङ ख्‍युरुङला मिश्र लुङ्‍बा राङ लोक्‍नी तोङ्‍यिनो।’
35 ती मोशाला राङ मीतिवी दुक सिक्‍यावु यिन, ‘ख्‍युरुङला सी ङ्‍यिरा खला ओङ्‍ज्‍येन कितुप ताङ ठिम तोङ्‍गुप जोसुङ?’ यिने कोन्‍छ्‍योककी ती मोशाला राङ ती मीतिवाला ठिम तोङ्‍गुप ताङ थर ज्‍यितुपला मे बरिन वोतुप दोङ्‍बी पर नेमा देवाच्‍येनला लेन क्‍योलुप थु नेसुर ताङ्‍सुङ। 36 तमा मोशाकी मिश्र लुङ्‍बा ताङ ग्‍येम्‍छो मर्वु ताङ दासा पाङ्‍थेरीला क्‍यानी लो खल ङ्‍यी सेक हलेवु लाका ताङ ततिवा छ्‍या तेन्‍नी यहूदीतिवाला तीकी राङ मिश्र लुङ्‍बा नेसुर तेन्‍सुङ। 37 ती मोशाकी राङ इस्राएलकी मीतिवाला दुक सिक्‍या वे, ‘कोन्‍छ्‍योककी ख्‍यिरा रङगी उज्‍युनुपतिवी पर नेसुर ङ दोके खोकी लुङ्‍तेम्बा मिरा च्‍यिकला तोङ्‍गितो।’ 38 ती मोशाकी राङ दाक्‍पी हङ्‍गावातिवाला दासा पाङ्‍थेरीला टिनी वासुङ। तमा सीनै रीला देवाच्‍येनकी लेन क्‍योलुप थुकी मोशा ताङ मुला ताम्‍ङे लाप्‍सुङ। ते राङ सुङ टेङ्‍बु ति मोशाला थोप्‍नी दाक्‍पुला बिन्‍दुप यिन।
39 यिने दाक्‍पी हङ्‍गावातिवी खोकी ताम्‍ङे माङ्‍येन, तमा तीला क्‍युर ज्‍याक्‍नी मिश्र लुङ्‍बाला लोक्‍नी डोप नो क्‍यासुङ। 40 तमा तिवी हारूनला दुक सिक्‍यासुङ, ‘ङ्‍यिरा थोक्‍ला गोमा कितुप ल्‍हलुतिवा जो नाङ। च्‍यिलासिसिन ङ्‍यिराङला मिश्र लुङ्‍बा नेसुर तेन वुङ्‍गुप मोशाला काङ क्‍याते, ङ्‍यिराङला छ्‍या मे।’ 41 तमा ती ज्‍युक्‍ला तिवी पिउकी कु यी जोनी तीला जिन्‍बा तङ्‍नी खोप्‍रे जोवु च्‍यालकला गा क्‍यासुङ। 42 तुक क्‍यानी कोन्‍छ्‍योककी तिवाला ङ्‍याम माक्‍यानी नामगी कर्मातिवाला छ्‍यो तोङ्‍गुपला क्‍युर्नी ज्‍याक्‍सुङ। ती तप्‍की कोन्‍छ्‍योककी लुङ्‍तेम्‍बाकी सुङला साङ दुक सिनी टि वे,
‘ओ इस्राएलकी मीतिवा,
काङ लो खल ङ्‍यी सेक ख्‍यिरा ङला ती दासा पाङ्‍थेरीला बुल्‍वा ताङ सेम्‍ज्‍येन सेनी जिन्‍बा तङ्‍गुप?
43 ख्‍यिरा याङ मोलोख ल्‍हकी कुर ताङ रेफन ल्‍हकी कर्मा ताङ ख्‍यिरा छ्‍यो तोङ्‍गुपला जोवु कुतिवा खुर्नी गाल।
ती तप्‍की ख्‍यिराङला बेबिलोन पाङ्‍ला तेन्‍नी तोङ्‍यिन।’* ७:४२-४३ आमोस ५:२५-२७
44 तमा पाङ्‍थेरी दासाला देतुप पेला दाक्‍पी हङ्‍गावातिवी पङ्‍बुकी कुर यी नोक। ती कुर ति कोन्‍छ्‍योककी मोशाला छ्‍या तेन्‍दुप दोके राङ जोवु नोक। 45 ज्‍युक्‍ला ती कुर ति दाक्‍पी हङ्‍गावातिवाला थोप्‍सुङ। तमा यहोशूकी मीतिवी मिरिक यम्‍बी लुङ्‍बा ति खोरो लकला लासिमा ती कुर ति ती लुङ्‍बाला खुर्नी वासुङ। ती कुर ति दाऊदकी ङो सेक ते राङ लुसुङ। 46 ती दाऊदकी राङ कोन्‍छ्‍योक नेमा मोलाम थोप्‍नी, याकूबकी कोन्‍छ्‍योक ज्‍युवु दासा यी जो नाङ सिनी गोङ्‍बा शुसुङ। 47 यिने ती दासा जोप ति सोलोमन यिन। 48 क्‍यासिनाङ चोछ्‍येवु कोन्‍छ्‍योक ति मी जोवु खाङ्‍बी नाङ्‍ला मुज्‍युयी। तीकी थोक्‍ला कोन्‍छ्‍योककी लुङ्‍तेम्‍बाकी दुक सिक्‍या वे,
49 ‘देवाच्‍येन ति ङे ठी यिन।
जम्‍बुलिङ ति ङे काङ्‍बा ज्‍योक्‍सा यिन।
ख्‍यिरा ङे थोक्‍ला चुका खाङ्‍बा जेवी?
ङे ङासोप दासा ति चुका ति यिन?
50 काङ दी तेरी च्‍यालकतिवा ङे राङ जेवु मिन?’* ७:४९-५० यशैया ६६:१-२
51 ओ अम्‍बारङ्‍शिङ ताङ सेम क्‍योङ्‍बु ताङ नम्‍ज्‍योक वोन्‍बी टेङ, ख्‍यिरा हङ्‍गावातिवी क्‍यावु दोके ख्‍यिराङ साङ कोन्‍छ्‍योककी थु चाङ्‍माला मारे तोङ्‍गिनोक। 52 ख्‍यिरा हङ्‍गावातिवी चुका कोन्‍छ्‍योककी लुङ्‍तेम्‍बातिवाला छेटाङ माबिन वे? टेङ्‍बु वोतुप मी यी गितो सिरुप कोन्‍छ्‍योककी लुङ्‍तेम्‍बातिवा तेरीला तिवी सेसुङ। तमा ख्‍यिरा साङ ती टेङ्‍बु वोतुप तीला क्‍येन बिन्‍नी सेतुप यिन। 53 देवाच्‍येनकी लेन क्‍योलुप थुतिवी सिक्‍यावु ठिम याङ ख्‍यिराङला थोप्‍सुङ, यिने ख्‍यिराङ ती ठिमला ति माङ्‍येन।”
स्‍तिफनसला सेतुप
54 स्‍तिफनसकी तुक सिक्‍यावु थोसिमा यहूदी छ्‍येतिवा छासे ङ्‍यिर्मु लानी काङ साङ माथोङ। 55 यिने स्‍तिफनस कोन्‍छ्‍योककी थु चाङ्‍माकी क्‍येङ्‍नी देवाच्‍येन ने ल्‍हानी कोन्‍छ्‍योककी मोवा ताङ येशू ख्रीष्‍ट ति कोन्‍छ्‍योककी यावी थाकाला लानी वोतुप थोङ्‍सुङ। 56 तमा तीकी सिक्‍यासुङ, “ल्‍होसा, देवाच्‍येन सेङ्‍गुप ताङ मी सेवु ति कोन्‍छ्‍योककी यावी थाकाला लानी वोतुप ति ङे थोङ्‍सुङ।” 57 ती थोसिमा तिवा तेरी खोप्‍रे नम्‍ज्‍योक उप्‍नी थोर ग्‍यकिन सिरा स्‍तिफनसला दुङ्‍गुपला छ्‍योङ्‍बाल ग्‍यप्‍नी गाल्‍सुङ। 58 तमा तीला टितिन सिरा ग्‍येसाकी फिला क्‍यल्‍नी दो थ्‍वोनी पोप्‍सुङ। ती पेला ते च्‍युङ्‍गुप ताम्‍ङेकी पङ्‍बु देतुपतिवी खोप्‍रे मज्‍यातिवा पिनी शाऊल सिरुप ख्‍योक्‍पेजा यीकी चाला ज्‍याक्‍नोक। 59 मीतिवी खोरुङला दो बेपिन वोतुप पेला स्‍तिफनसकी दुक सिनी मोपोर क्‍यासुङ, “ओ चोवो येशू, ङे सेम ति ख्‍युरुङला राङ चेक तेतिन।” 60 ती ज्‍युक्‍ला खोकी पुमुङ सला चुनी थोर ग्‍यप्‍नी सिक्‍यासुङ, “कोन्‍छ्‍योक, दिवी क्‍यावु दिक्‍पाकी क्‍येन ति दिवाला मोफोक्‍शी।” तोजोयी सिक्‍यासिमा तीकी उ छ्‍येसुङ।

*7:43 ७:४२-४३ आमोस ५:२५-२७

*7:50 ७:४९-५० यशैया ६६:१-२