8
स्‍तिफनसला सेतुप मीतिवी पर्ला शाऊल साङ ख च्‍यिक नोक।
शाऊलकी तेपा कितुपतिवाला छेटाङ बिन्‍दुप
ती छेर्मु राङ यरूशलेमकी तेपा कितुप मीतिवाला यहूदी गोमा कितुपतिवी जिम्‍नी छेटाङ तेरुप छाल्‍सुङ। तमा लोमा छ्‍येतिवा मिसिन यम्‍बा तेपा कितुप मीतिवा तेरी यहूदिया ताङ सामरियाकी दासा दासा नेवा थरा थुरा गाल्‍सुङ। ललाइ कोन्‍छ्‍योकला सोवा देकुप मीतिवी स्‍तिफनसकी फुङ्‍बु ति खुन गल्‍नी मुक्‍तुम ग्‍यप्‍सुङ। तमा खोकी थोक्‍ला छासे ङुप्‍राङ क्‍यासुङ। यिने शाऊलकी ते वोतुप चर्चतिवा ना तोङ्‍गुप छाल्‍सुङ। तमा खाङ्‍बा खाङ्‍बाला शुनी तेपा कितुप ख्‍योक्‍पेजा ताङ पुम्‍पेजातिवा तेरीला टिनी वुङ्‍यिन ताङ चोन्‍खाङला उपिन क्‍यासुङ।
फिलिपकी सामरियाला ख्‍याप्‍टाक क्‍यावु
ती थरा थुरा गलुप तेपा कितुप मीतिवा खोप्‍राङ कनी कनी डिवे, ते राङ कोन्‍छ्‍योककी सुङ ति ख्‍याप्‍टाक क्‍यासुङ। तमा फिलिप ति सामरियाकी ग्‍येसा यीला गल्‍नी ख्रीष्‍टकी कोर्ला ख्‍याप्‍टाक क्‍यासुङ। फिलिपकी हलेवु ततिवा छ्‍या तेन्‍दुप ताङ सुङ ख्‍याप्‍टाक क्‍यावु थोङ्‍नी मीतिवी तीकी ताम्‍ङेला ङ्‍याम क्‍यानी ङ्‍येन्‍सुङ। च्‍यिलासिसिन मी माङ्‍शोक नेमा डेतिवा थोर ग्‍यप्‍नी च्‍यार देनिन थेन्‍सुङ। तमा जे ग्‍यपुप मीतिवा ताङ युक मुथुवुतिवा साङ टेक्‍सुङ। ती तप्‍की ती ग्‍येसाकी मीतिवाला छासे सेम लोदिमु च्‍युङ्‍नोक।
जिम्‍डुल टुलुप सिमोनकी कोर्ला
ती पेला ती ग्‍येसाला सिमोन सिरुप मी यी नोक। तीकी गोमा नेज्‍युनी जिम्‍डुल टुलुप लाकातिवा छ्‍या तेन्‍नी सामरियाकी मीतिवा तेरीला हलेवा लङ्‍नी खोरुङ ति ङ राङ यिन सिनी नो किनोक। 10 तमा तीला छ्‍ये छ्‍युङा तेरीकी “दी मी ति चोछ्‍येवु कोन्‍छ्‍योककी ओङ थोपुप यिन।” सिनी ताङ्‍देन किनोक। 11 च्‍यिलासिसिन तोङ नेज्‍युनी ती सिमोन तीकी मीतिवाला जिम्‍डुल छ्‍या देन्‍दुप लाकातिवा क्‍यानी हलेवा लाङ्‍नोक। तुक क्‍यानी मीतिवा तीकी तिङ्‍ला तिङ्‍योकिनोक। 12 यिने फिलिपकी कोन्‍छ्‍योककी ग्‍येल्‍खापकी कोर्ला ताङ येशू ख्रीष्‍ट मिङकी कोर्ला ख्‍याप्‍टाक क्‍यावु ताम्‍ङेला ख्‍योक्‍पेजा ताङ पुम्‍पेजातिवा तेरीकी तेपा क्‍यानी बप्‍तिस्‍मा लासुङ। 13 तमा ती सिमोन तीकी साङ तेपा क्‍यानी बप्‍तिस्‍मा लासुङ। तमा फिलिप कनी डिवे, ती साङ ते राङ गाल। फिलिपकी क्‍यावु हलेवु लाकातिवा थोङ्‍नी तीला हलेवा लासुङ।
14 तमा सामरियाकी मीतिवी साङ कोन्‍छ्‍योककी सुङ सेमला लासुङ सिरुप ताम्‍ङे ति यरूशलेमला वोतुप लोमा छ्‍येतिवी थोनी पत्रुस ताङ यूहन्‍नाला तिवी ते ताङ्‍सुङ। 15 तिवा ते लेप्‍सिमा तेपा क्‍यावु मी सम्‍बातिवाला कोन्‍छ्‍योककी थु चाङ्‍मा थोप्‍शी सिनी तिवी थोक्‍ला मोपोर क्‍यासुङ। 16 च्‍यिलासिसिन ती पेला तेपा कितुप मी सम्‍बातिवी येशूकी मिङला बप्‍तिस्‍मा तिराङ लानोक, यिने कोन्‍छ्‍योककी थु चाङ्‍मा ति सुला साङ माथोप्‍नोक। 17 ती तप्‍की पत्रुस ताङ यूहन्‍नाकी तिवी गोला लाक्‍पा ज्‍याक्‍सुङ। तमा तिवाला कोन्‍छ्‍योककी थु चाङ्‍मा थोप्‍सुङ। 18 लोमा छ्‍येतिवी मीतिवी गोला लाक्‍पा ज्‍याक्‍सिमा कोन्‍छ्‍योककी थु चाङ्‍मा थोप्‍किनोक सिरुप ति थोङ्‍नी ती सिमोनकी लोमा छ्‍येतिवाला टङ्‍गा तेरिन दुक सिक्‍यासुङ, 19 “दी ओङ ति ङला साङ नङ्‍नी ङे साङ सु थेपकी गोला लाक्‍पा ज्‍याक्‍सिन तीला कोन्‍छ्‍योककी थु चाङ्‍मा थोप्‍शी।”
20 ती थोसिमा पत्रुसकी दुक सिक्‍यासुङ, “ख्‍योरो टोङ्‍बा याङ ख्‍योरो लोला राङ ना डोशी, च्‍यिलासिसिन कोन्‍छ्‍योककी कटिन ति टङ्‍गा तेनी ङ्‍यो थुप्‍किवी सिनी ख्‍योरो नासाम ताङ्‍नोक। 21 दीकी कोर्ला याङ ख्‍योरो ङ्‍यिरा मुला काङ साङ लाका कि मुथुपी। च्‍यिलासिसिन कोन्‍छ्‍योककी थोङ्‍दाङला ख्‍योरो सेम टेङ्‍बु मिन्‍दुक। 22 ख्‍युरुङ दी सेम मेटेङ्‍बु कितुप लाका क्‍युर्नी कोन्‍छ्‍योकला मोपोर की! तुक क्‍यासिन ख्‍योरो सेमगी ताम्‍ङे मेलोक्‍पातिवाला खोकी माफ नङ्‍गिते यिन्‍दे। 23 च्‍यिलासिसिन ङे ल्‍हासिन ख्‍युरुङ खोनक्‍पु ताङ दिक्‍पी ओङला शोर्नी नोक।” 24 ती थोसिमा सिमोनकी सिक्‍यासुङ, “ङे थोक्‍ला कोन्‍छ्‍योकला मोपोर क्‍या नङ, तुक क्‍यासिन ख्‍योरो सुङ्‍गुप दोके ताम्‍ङे मेलोक्‍पातिवा ङे खला मेख्‍येल्‍शी।”
25 तमा पत्रुस ताङ यूहन्‍ना कोन्‍छ्‍योककी सुङ ख्‍याप्‍टाक कियी ताङ पङ्‍बु तेरिन सिरा यरूशलेमला लोक्‍सुङ। लोकुप पेला तिवी सामरियाकी युल बङीला लेन ल्‍यामु ख्‍याप्‍टाक क्‍यासुङ।
फिलिप ताङ इथियोपियाकी मी छ्‍ये
26 ती ज्‍युक्‍ला कोन्‍छ्‍योककी लेन क्‍योलुप थु यीकी फिलिपला दुक सिक्‍यासुङ, “ख्‍युरुङ लानी ल्‍होकी थाकाला ख्‍येलुप दासा पाङ्‍थेरीला ग्‍युक। तेसुर यरूशलेम नेवा गाजाला डोप लामला लेप्‍किवी।” 27 ती थोसिमा फिलिप ति लानी गाल। डोप पेला लामला इथियोपियाकी मी छ्‍ये यीला ठेसुङ। ती मी ति इथियोपियाकी ग्‍येल्‍मु कन्‍दाकीकी तेरी नोर टोङ्‍बा ल्‍हाप खाक्‍छ्‍येवु मी छ्‍ये यिनोक। ती ति कोन्‍छ्‍योकला सोवा देकुपला यरूशलेमला वानोक। 28 तमा खाङ्‍बा लोकुप पेला लामला ती मी ति खोरो तखुर खला देनी यशैया लुङ्‍तेम्‍बाकी थेप लोपिन वोतुप फिलिपकी थोङ्‍सुङ। 29 तमा कोन्‍छ्‍योककी थु चाङ्‍माकी फिलिपला सुङ्‍सुङ, “ख्‍युरुङ ती तखुरकी तिङ तिङ्‍ला ग्‍युक।” 30 तमा फिलिप ति छ्‍योङ्‍बाल ग्‍यकिन गाल। ती मी छ्‍ये तीकी कोन्‍छ्‍योककी लुङ्‍तेम्‍बाकी थेप लोपिन क्‍यावु थोनी फिलिपकी तीला दुक सिनी टिसुङ, “दी ख्‍योरो लोपिन वोतुप थेप ति हाक्‍कोकिनोक?” 31 तमा तीकी सिक्‍यासुङ, “दीकी तेन्‍दोक ति ललाइकी सि माक्‍यासिन ङे चुक क्‍यानी हाक्‍कोवुजा?” तुक सिक्‍यासिमा तीकी फिलिपला खोरो तखुर खला मुला राङ दे च्‍यिसुङ। 32 ती मी छ्‍ये तीकी रकिन कितुप सुङ ति दी नोक,
“लुक सेतुपला टि गलुप दोके याङ्‍ना पाल टेकुप पेला लुक खरक्‍पा सोके देतुप दोके खोकी काङ साङ मासुङ।
33 तुक राङ क्‍यानी मीतिवी खोला मारे तोङ्‍गुप पेला टेके ठिम क्‍या माबिन।
काङ खोकी गिपाकी मेलोवा क्‍यावु कोर्ला सी ताम्‍ङे कि थुप्‍किवी?
च्‍यिलासिसिन खोकी मिजी ति दी जम्‍बुलिङ ने तोर्नी गाल।”* ८:३२-३३ यशैया ५३:७-८
34 तमा ती मी तीकी फिलिपला दुक सिनी टिसुङ, “कोन्‍छ्‍योककी लुङ्‍तेम्‍बाकी दुक सिक्‍यावु ति सी थोक्‍ला सिक्‍यावु यिन? खोरो थोक्‍ला यिनाङ की, यम्‍बी थोक्‍ला यिन? ङला लोप।” 35 तमा फिलिपकी ती कोन्‍छ्‍योककी लुङ्‍तेम्‍बाकी थेप नेसुर राङ येशूकी कोर्ला लेन ल्‍यामु ख्‍याप्‍टाक क्‍यासुङ। 36 तेसुर तिवा डोयी कितुप पेला छ्‍यु वोतुप दासा यीला लेप्‍सुङ। तमा ती मी तीकी फिलिपला “ल्‍हो ताङ, दे छ्‍यु नोक। काङ ङला बप्‍तिस्‍मा तेर थुप्‍किवी?” सिनी सिक्‍यासुङ। 37 (तमा फिलिपकी सिक्‍यासुङ, “दोजो ख्‍योरो सेमगी दिङ नेज्‍युनी तेपा क्‍यासिन बप्‍तिस्‍मा लासिनाङ गिवी।” तमा तीकी सिक्‍यासुङ, “येशू ख्रीष्‍ट कोन्‍छ्‍योककी शेवु राङ यिन सिनी ङ तेपा कितिन।”)* ८:३७ माङ्‍शोक थेपला ती पदला सिक्‍यावु ताम्‍ङे ति मे। 38 तीकी तुक सिक्‍यासिमा तखुर तीला तेराङ ज्‍याक्‍नी तिवा ङ्‍यिकर मर छ्‍यी चाला गाल्‍सुङ। तमा फिलिपकी ती मी तीला बप्‍तिस्‍मा बिन्‍सुङ। 39 तमा तिवा ङ्‍यिकर छ्‍यी नाङ ने थेन्‍लुङ्‍मे कोन्‍छ्‍योककी थु चाङ्‍माकी फिलिपला शार्क्येक टिनी फेप्‍सुङ। ती ज्‍युक्‍ला ती मी तीकी फिलिपला माथोङ, यिन्‍सिनाङ गा कियी सिरा खोरो लाम शुसुङ। 40 ती पेला राङ फिलिप ति अश्‍दोदला लेप्‍नोक। तमा कैसरियाला लेप्‍ता सेक लामला वोतुप तेरी युल ताङ ग्‍येसातिवाला लेन ल्‍यामु ख्‍याप्‍टाक कियी गाल।

*8:33 ८:३२-३३ यशैया ५३:७-८

*8:37 ८:३७ माङ्‍शोक थेपला ती पदला सिक्‍यावु ताम्‍ङे ति मे।