9
शाऊलकी सेम ग्‍युर्नी येशूला तिङ्‍यावु
(लोमा छ्‍येतिवी लाका २२:६-१६; २६:१२-१८)
यिने शाऊल ति चोवो येशूला तेपा कितुप लोमातिवाला सेन क्‍युरिन सिनी ज्‍यिवा कुयिन नोक। तमा ती ति तेरी सिनाङ कोङ्‍यार छ्‍येकी चाला गल्‍नी येशूला तेपा कितुप ख्‍योक्‍पेजा ताङ पुम्‍पेजातिवा सुला थेप्‍सिनाङ टानी यरूशलेमला टि वुङ्‍गुप सिनी दमस्‍कसकी छ्‍योखाङतिवी मी छ्‍येला छ्‍या देन्‍दुप यिकी जो नाङ सिनी सिक्‍यासुङ।
तमा यिकी थोप्‍नी तेसुर गल्‍सिमा दमस्‍कसला लेप्‍तु छ्‍येवु पेला शार्क्येक देवाच्‍येन नेमा तीकी गारी गुरीला वो सल्‍वु यी ग्‍यप्‍सुङ। तमा वो ग्‍यप्‍लुङ्‍मे शाऊल ति तला लोक ग्‍यप्‍सुङ। ती पेला तीकी दुक सिरुप वोरु यी थोसुङ, “शाऊल, शाऊल, ख्‍युरुङ ङला च्‍यिला छेटाङ तेर्किवी?” तमा शाऊलकी सिक्‍यासुङ, “चोवो ख्‍युरुङ सु यिन?” तमा ते दुक सिरुप वोरु यी शाऊलकी थोसुङ, “ङ येशू यिन, ख्‍योरो ङला छेटाङ तेरिन वे। त ख्‍युरुङ लानी ग्‍येसाला ग्‍युक! तमा ते ख्‍योरो काङ कि गोकी, ती ति मी च्‍यिककी ख्‍युरुङला लोप्‍कितो।” ती थोनी शाऊलकी मुला गलुप मीतिवा हलेवा कियी खरक्‍पा सोके छ्‍योर छ्‍योरी ल्‍हानी देसुङ। च्‍यिलासिसिन तिवी वोरु तिराङ थोनोक, यिने सुला साङ माथोङ्‍नोक। तमा शाऊल खोक लानी मिक पेनी ल्‍हासिन तीकी काङ साङ थोङ मुथुपुप गाल्‍सुङ। ती तप्‍की तीकी मुला वोतुप मीतिवी तीला लाक्‍पाला जिम टिनी दमस्‍कसला क्‍याल्‍सुङ। ङ्‍यिमा सुम सेक तीकी मिक साङ थोङ माथुप। तमा समा साङ मासो, छ्‍यु साङ माथु।
10 ती पेला दमस्‍कसला हननिया सिरुप येशूला तेपा कितुप मी मिरा च्‍यिक नोक। चोवोकी तीला ज्‍यल्‍का थोप्‍नी “ओ हननिया!” सिनी कताङ्‍सुङ। तमा तीकी “ला चोवो, ङ दे राङ वे।” सिनी सिक्‍यासुङ। 11 तमा चोवोकी तीला सुङ्‍सुङ, “ख्‍युरुङ थेकाङ सिरुप लामला वोतुप यहूदाकी खाङ्‍बा ग्‍युक! तमा ते लेप्‍सिमा टार्ससकी शाऊल कनी वे सिनी टी! तन्‍दा ती मी ति तेराङ कोन्‍छ्‍योकला मोपोर क्‍यानी देन वे। 12 तीकी हननिया सिरुप मी यी वानी खोरो गोला लाक्‍पा ज्‍याक्‍सिमा खोरो मिक थोङ थुपुप ज्‍यल्‍का थोप्‍नी वे।” 13 तमा हननियाकी सिक्‍यासुङ, “चोवो, ती मी तीकी याङ यरूशलेमला देतुप तेपा कितुप मीतिवाला छासे मेलोक्‍पा किनोक सिरुप ति मी बङीकी ख नेसुर ङे थोसुङ। 14 दे साङ येशूकी मिङला तेपा कितुपतिवा तेरीला टानी टि डोपला कोङ्‍यार छ्‍येतिवा नेसुर तीला ओङ ङ्‍येनी वे।” 15 यिने चोवोकी हननियाला सुङ्‍सुङ, “ख्‍युरुङ ग्‍युक! गल्‍नी ङे काङ सिक्‍यावे, ती ति की! च्‍यिलासिसिन शाऊल ति मिरिक यम्‍बातिवा ताङ ग्‍येल्‍वुतिवा ताङ इस्राएल मीतिवाला ङे सुङ ख्‍याप्‍टाक कितुपला पेतुप मी यिन। 16 तमा तीकी ङे थोक्‍ला चो दुक्‍पा खुर गोकिनोक सिरुप ति ङ तीला छ्‍या देनिन।”
17 चोवोकी तुक सुङ्‍सिमा हननिया गल्‍नी ती खाङ्‍बी नाङ्‍ला शुसुङ। तमा शाऊलकी गोला लाक्‍पा ज्‍याक्‍नी “आङ शाऊल, ख्‍युरुङ दी ग्‍येसाला वुङ्‍गुप पेला लामला ख्‍युरुङला छ्‍या देन्‍दुप चोवो येशूकी ख्‍युरुङला येलुङ थोङ थुपुप ताङ ख्‍युरुङ कोन्‍छ्‍योककी थु चाङ्‍माकी क्‍येङ्‍शी सुङ्‍नी ङला ख्‍योरो चाला तङ्‍गुप यिन।” सिनी सिक्‍यासुङ। 18 हननियाकी तुक सिक्‍यालुङ्‍मे शाऊलकी मिक नेमा चेताक दोके थेन गल्‍नी तीकी मिक ति थोङ थुपुप गाल्‍सुङ। तमा ती ति खोक लान गल्‍नी बप्‍तिस्‍मा लासुङ। 19 ती ज्‍युक्‍ला तीकी समा सोसिमा जुला ङार ङ्‍येसुङ।
शाऊलकी दमस्‍कसला ख्‍याप्‍टाक क्‍यावु
तमा शाऊल ङ्‍यिमा अलायी सेक दमस्‍कसला वोतुप लोमातिवी मुला राङ देसुङ। 20 ते शार्क्येक तीकी येशू ति कोन्‍छ्‍योककी सेवु राङ यिन सिनी यहूदी छ्‍योखाङतिवी नाङ्‍ला ख्‍याप्‍टाक कितुप छाल्‍सुङ। 21 तीकी सुङ ख्‍याप्‍टाक क्‍यावु थोनी मीतिवा तेरी हलेवा लानी, “काङ दी मी ति याङ यरूशलेमला वोतुप येशूकी तिङ्‍ला तिङ्‍योकुपतिवाला छेटाङ तेरुप ति मिन? तोजो तिराङ मिन, दीकी याङ देकी तेपा कितुपतिवाला साङ जिम्‍नी कोङ्‍यार छ्‍येतिवाला चेक तेतुपला वावु यिन।” सिनी सिक्‍यासुङ। 22 यिन्‍सिनाङ शाऊल मङ ङार छ्‍येवु गल्‍नी दमस्‍कसला देतुप यहूदीतिवाला वुतुङ के येशू राङ ख्रीष्‍ट यिन सिरुप पङ्‍बु बिन्‍नी तिवी सेमला काङ कितुप काङ कितुप जोसुङ।
23 ती तप्‍की ङ्‍यिमा अलायी ज्‍युक्‍ला यहूदीतिवी शाऊलला सेतुप छाल्‍सुङ। 24 ती ताम्‍ङे ति मीतिवी शाऊलला सिक्‍यासुङ। तमा यहूदीतिवा शाऊलला सेतुप सिनी गारी गुरीला दोकर ग्‍यपुप ग्‍येसा नेमा पाङ्‍ला थेन्‍दुप गोतिवी चाला ङ्‍यी ताङ नुप्‍ज्‍या गुनी देकिनोक। 25 ती तप्‍की तीकी मुला वोतुप लोमातिवी तीला नुपला राङ तोलुम नाङ्‍ला ज्‍याक्‍नी ग्‍येसाकी दोकर ख नेमा मर पाप्‍नी ताङ्‍सुङ।
शाऊल यरूशलेमला लोक्‍नी वावु
26 तेसुर शाऊल यरूशलेमला लेप्‍सिमा तेकी लोमातिवा ताङ मुला थिन्‍दुप छाल्‍सुङ। यिने तिवा तेरी ती ताङ मुला ज्‍यिवा क्‍यासुङ। च्‍यिलासिसिन शाऊल ति वुतुङ के येशूकी लोमा यिन सिरुप ति तिवी तेपा कि माथुप। 27 तमा लोमातिवी पर नेमा बारनाबासकी शाऊलकी लाक्‍पाला जिम्‍नी लोमा छ्‍येतिवी चाला टि वानी चुक क्‍यानी चोवो येशूकी शाऊलला दमस्‍कस डोप लामला छ्‍यार्सुङ, खोकी तीला काङ सुङ्‍सुङ, तमा चुक क्‍यानी ती ग्‍येसाला ज्‍यिवा माक्‍यावा क्‍यानी येशूकी मिङला लेन ल्‍यामु ख्‍याप्‍टाक क्‍यासुङ, ती तेरी ताम्‍ङे ति तिवाला लाप्‍सुङ। 28 ती तप्‍की यरूशलेमला वोतुप लोमातिवी शाऊलकी ताम्‍ङेला तेपा क्‍यासुङ। तुक क्‍यानी शाऊल ति तेपा कितुप मीतिवी मुला नरी देनी काङ ज्‍यिवा माक्‍यावा क्‍यानी यरूशलेमला युनी येशूकी सुङ ख्‍याप्‍टाक क्‍यासुङ। 29 तमा खो ग्रीक ताम्‍ङे लपुप यहूदीतिवी मुला येशूकी सुङगी कोर्ला ताम्‍ङे कितुप ताङ केवुल साङ किनोक। यिने तिवी तीला सेतुप छोल्‍गिनोक। 30 ती ताम्‍ङे थोसिमा तेपा कितुपतिवी शाऊलला कैसरियाला टि वानी तेसुर तीला टार्ससला ताङ्‍सुङ।
31 तमा यहूदिया ताङ गालील ताङ सामरियाला वोतुप तेरी चर्चतिवाला लोदिमु ताङ रम्‍बु डोयी गाल। तेपा कितुपतिवा कोन्‍छ्‍योकला ज्‍यिवा क्‍यानी खोकी सुङला युकुप ताङ खोकी थु चाङ्‍माकी टोङ्‍गु ङ्‍येनी चर्चतिवा मङ मङ फरिन गाल्‍सुङ।
पत्रुसकी लाक्‍पा काङ्‍बा शोरुप मीला टेक च्‍यितुप
32 ती पेला पत्रुस ति फार छुर तेरी दासाला कोरा ग्‍यकिन ग्‍यकिन लुड्‍डाला वोतुप तेपा कितुपतिवी चाला लेप्‍सुङ। 33 ते तीकी एनियास सिरुप मी यी ठेसुङ। ती मी ति लो ग्‍ये नेज्‍युनी काङ्‍बा लाक्‍पा शोरुप नेजु ग्‍यप्‍नी ङ्‍यिलोक्‍नी राङ देकिनोक। 34 तमा पत्रुसकी तीला “ओ एनियास, येशू ख्रीष्‍टकी ख्‍युरुङला टेक ज्‍यिकिवी। खोक लानी ख्‍योरो सप्‍तेन थुल!” सिनी सिक्‍यासुङ। तमा ती ति शार्क्येक खोक लासुङ। 35 ती थोङ्‍सिमा लुड्‍डा ताङ शारोनला देतुप मीतिवा तेरीकी येशूला तेपा क्‍यासुङ।
पत्रुसकी शेप डोरकासला सेन्‍बु लङ्‍गुप
36 योप्‍पा ग्‍येसाला तबीता सिरुप पुम्‍पेजा यी देकिनोक। तीकी मिङ ति ग्रीक ताम्‍ङेला डोरकास सिनोक।* ९:३६ तीकी तेन्‍दोक ति हरिणी सिक्‍यावु यिन। तीकी नरी लाका टेङ्‍बु तिराङ कितुप ताङ पेराङ्‍बुतिवाला साङ दाल्‍जा किनोक। 37 तोजो पेला राङ ती ति नानी शिसुङ। तमा मीतिवी तीला जु टुनी येर तेला वोतुप कोठाला ज्‍याक्‍सुङ। 38 पत्रुस ति लुड्‍डाला वे सिरुप ति लोमातिवी थोनी मी मिरा ङ्‍यीला “ङ्‍यिरा ते ङमु फेप।” सिनी गोङ्‍बा शु ताङ्‍सुङ। च्‍यिलासिसिन लुड्‍डा ति योप्‍पा नेवा थाक्‍ङ्‍यिमु राङ ख्‍येल्‍गिनोक। 39 तमा पत्रुस तिवी मुला ते गाल। ते लेप्‍सिमा तिवी पत्रुसला येला तेला वोतुप कोठाला क्‍याल्‍सुङ। ते पेर्मी युक्‍सिमतिवा तेरी पत्रुसकी गारी गुरीला लानी ङुयी सिरा तबीता तिवी मुला वोतुप पेला तीकी चेम्‍बुप मज्‍यातिवा छ्‍या तेन्‍सुङ। 40 तमा पत्रुसकी ते खाङ्‍बी नाङ्‍ला वोतुप मीतिवा तेरीला पाङ्‍ला तेन तङ्‍नी पुमुङ चुनी मोपोर क्‍यासुङ। ती ज्‍युक्‍ला फुङ्‍बु तीकी थाकाला ल्‍हानी, “ओ तबीता खोक लो!” सिनी सिक्‍यासुङ। तमा तीकी मिक पेनी पत्रुसला थोङ्‍सिमा लानी देसुङ। 41 तमा पत्रुसकी तीकी लाक्‍पाला जिम्‍नी खोक लाङ्‍सुङ। ती ज्‍युक्‍ला तेकी युक्‍सिमतिवा ताङ तेपा कितुपतिवाला नाङ्‍ला कताङ्‍नी ती शेप ने सेन्‍बु लावु ति तेरीला छ्‍या तेन्‍सुङ। 42 ती ताम्‍ङे थोनी योप्‍पाला देतुप मीतिवा माङ्‍शोककी येशूला तेपा क्‍यासुङ।
43 ती ज्‍युक्‍ला पत्रुस योप्‍पा ग्‍येसाला क्‍वा चेम्‍बुप सिमोन सिरुप मी यीकी खाङ्‍बा ङ्‍यिमा अलायी देसुङ।

*9:36 ९:३६ तीकी तेन्‍दोक ति हरिणी सिक्‍यावु यिन।