10
कर्नेलियसकी पत्रुसला कतङ्‍गुप
ती पेला कैसरिया ग्‍येसाला कर्नेलियस सिरुप रोमी मी यी नोक। ती ति इटालिया सिरुप रोमी मक्‍मी सयी च्‍यिककी खकी छ्‍ये यिनोक। ती कर्नेलियस ति कोन्‍छ्‍योककी सुङला युकुप मी नोक। तीकी मिछाङतिवा तेरी मुला कोन्‍छ्‍योकला ज्‍यिवा क्‍यानी पेराङ्‍बुतिवाला बुल्‍दिर ग्‍यकुप ताङ कोन्‍छ्‍योकला नरी मोपोर कियिनोक। ङ्‍यिम्‍ज्‍यिक गोसे छ्‍युजी सुम चोयीला ज्‍यल्‍काला कोन्‍छ्‍योककी लेन क्‍योलुप थु यी खोरो चाला वुङ्‍गुप ति कर्नेलियसकी ल्‍यामो क्‍यानी थोङ्‍सुङ। तमा ती लेन क्‍योलुप थु तीकी कर्नेलियसला “ओ कर्नेलियस!” सिनी कताङ्‍सुङ।
देवाच्‍येनकी लेन क्‍योलुप थु तीला थोङ्‍सिमा कर्नेलियसकी ज्‍यिवा लानी दुक सिक्‍यासुङ, “ओ चोवो, ख्‍युरुङला काङ गोसुङ?” तमा देवाच्‍येनकी लेन क्‍योलुप थु तीकी सिक्‍यासुङ, “ख्‍योरो मोपोर क्‍यावु ताङ पेराङ्‍बुतिवाला बुल्‍दिर बिन्‍दुप ति कोन्‍छ्‍योकला छ्‍या वे। तुक क्‍यानी त याङ पत्रुस सिरुप सिमोनला कतोङ्‍गुपला मीतिवा योप्‍पा ग्‍येसाला तोङ! ती ति ग्‍येम्‍छो गारीला देतुप क्‍वा चेम्‍बुप सिमोन सिरुप मी यीकी खाङ्‍बा देनी वे।” तोजोयी सिक्‍यासिमा देवाच्‍येनकी लेन क्‍योलुप थु ति गाल। गल्‍सिमा कर्नेलियसकी खोरो लावा मिरा ङ्‍यी ताङ यम्‍बा खोरुङला शब्‍ज्‍यी कितुप कोन्‍छ्‍योककी कला युकुप मक्‍मी यीला कताङ्‍सिमा ते च्‍युङ्‍गुप ताम्‍ङेतिवा तेरी सिक्‍यानी तिवाला योप्‍पा ग्‍येसाला ताङ्‍सुङ।
कोन्‍छ्‍योककी पत्रुस ताङ मुला ताम्‍ङे क्‍यावु
ती सला तीला ङ्‍यिमी गुङगी छ्‍युजी च्‍यिङ्‍ङी चोयीला कर्नेलियसकी तङ्‍गुप मीतिवा योप्‍पा ग्‍येसाला लेप्‍सुङ। ती पेला पत्रुस ति मोपोर कितुपला खाङ्‍बी खला वोतुप कौसीला गाल्‍नोक। 10-11 ती पेला पत्रुसला ल्‍होवा लावु तप्‍की काङ रे च्‍यिक रे सयिदे लानोक। यिने यम्‍बातिवा समा जोयी कितुप पेला तीकी नाम सेवु ताङ नाम नेमा सुर सुरला टावु च्‍यादार दोके सला पपिन वोतुप ज्‍यल्‍का थोङ्‍सुङ। 12 ती च्‍यादार खला जम्‍बुलिङकी नम्‍बा कुतुक कुतुक ठेक्‍पा ज्‍यी चुनी युकुप सेम्‍ज्‍येन ताङ जु टिनी युकुप बु ताङ नामला फुरुप च्‍यच्‍युमतिवा तेरी नोक। 13 तमा ते पत्रुसला “ओ पत्रुस, लानी तिवा सेनी सो।” सिरुप वोरु यी थोसुङ। 14 तमा पत्रुसकी सिक्‍यासुङ, “चोवो, मिन! ङे याङ नाम्‍साङ मेचेङ्‍गा वोतुप श मासो वे।” 15 ती ज्‍युक्‍ला साङ येलुङ दुक सिरुप वोरु यी लेसुङ, “कोन्‍छ्‍योककी चेङ्‍गा जो नङ्‍गुप च्‍यालकला ख्‍योरो मेचेङ्‍गा यिन सिनी नासाम मातोङ!” 16 येलुङ तिङ्‍ला साङ थेङ्‍मा सुम सेक तुक सिरुप वोरु थोसुङ। तमा ती ज्‍युक्‍ला शार्क्येक ती च्‍यादार ति नाम ने केला राङ लोक्‍नी गाल।
17 तमा खोरो थोङ्‍गुप तेन्‍दोक ति काङ यिनाङ सिनी पत्रुसकी सेम ख्‍यला ख्‍यिला गाल। ती पेला राङ कर्नेलियसकी तङ्‍गुप मीतिवा सिमोन पत्रुस देतुप खाङ्‍बा च च्‍येयी सिरा ती खाङ्‍बी गोला थेन्‍सुङ। 18 तमा ती खाङ्‍बी नाङ्‍ला देतुप मीतिवाला कतोङ्‍यिन सिरा पत्रुस सिरुप सिमोन देतुप खाङ्‍बा ति दी राङ यिन सिनी टिसुङ। 19 ती पेला पत्रुस ति खोरो थोङ्‍गुप ताङ थोवुकी कोर्ला नासाम तोङ्‍यिन नोक। कोन्‍छ्‍योककी थु चाङ्‍माकी तीला सुङ्‍सुङ, “सिमोन, ख्‍युरुङला मी मिरा सुमकी छोलिन नोक। 20 तुक क्‍यानी तन्‍दा लानी मर वोक्‍ला गल्‍नी ज्‍यिवा माक्‍यावा क्‍यानी तिवी मुला राङ ग्‍युक। च्‍यिलासिसिन तिवाला ङे राङ तङ्‍गुप यिन।”
21 तमा पत्रुस मर वोक्‍ला पाप्‍नी ती मीतिवी चाला गल्‍नी सिक्‍यासुङ, “ल्‍हो ताङ, ख्‍यिरा छलुप मी याङ ङ राङ यिन। ख्‍यिराङ दे च्‍यिला वावु यिन?” 22 तमा तिवी सिक्‍यासुङ, “ङ्‍यिराङला याङ रोमी मक्‍मी सयी च्‍यिककी खकी छ्‍ये कर्नेलियसकी तङ्‍गुप यिन। खो ति कोन्‍छ्‍योककी थोङ्‍दाङला टेङ्‍बु वोतुप ताङ खोला ज्‍यिवा कितुप ताङ यहूदीतिवा तेरीकी ताङ्‍देन क्‍यावु मी यिन। चाङ्‍मा वोतुप देवाच्‍येनकी लेन क्‍योलुप थु यीकी ख्‍योरो ताम्‍ङे ङ्‍येन्‍दुपला ख्‍युरुङला कताङ्‍नी शोक सिनी खोला सुङ्‍नोक।” 23 ती ताम्‍ङे थोनी पत्रुसकी ती मीतिवाला गासो शुनी खोरो खाङ्‍बाला शासा दे च्‍यिसुङ।
पत्रुस कर्नेलियसकी खाङ्‍बा गलुप
ती सला तीला कर्नेलियसकी तङ्‍गुप मिरा सुमतिवा ताङ मुला पत्रुस गाल्‍सुङ। तिवी मुला योप्‍पाकी यम्‍बा तेपा कितुप मीतिवा साङ गाल्‍सुङ। 24 न तीला तिवा कैसरिया लेप्‍सुङ। ती पेला कर्नेलियस ति खोरो नाङ्‍बातिवा ताङ दाल्‍जातिवाला साङ कताङ्‍नी पत्रुसला गुनी देनोक। 25 तमा पत्रुस कर्नेलियसकी खाङ्‍बा लेप्‍लुङ्‍मेताला पत्रुसकी काङ्‍बाला कर्नेलियसकी शावा क्‍यासुङ। 26 यिने पत्रुसकी कर्नेलियसला दुक सिनी येर लाङ्‍सुङ, “येर लो! ङ साङ ख्‍युरुङ दोके मी राङ यिन।” 27 तमा पत्रुस कर्नेलियस ताङ मुला ताम्‍ङे कियी कोठा नाङ्‍ला गल्‍नी मीतिवा बङी जोम वोतुप ति थोङ्‍नी 28 तिवाला सिक्‍यासुङ, “यहूदी मिन्‍दुप मिरिक यम्‍बाकी मीतिवी मुला ठेतुप ताङ तिवी दला शुकुप ति यहूदी ठिमला ल्‍यामु मिन सिरुप ताम्‍ङे ख्‍यिराङला साङ छ्‍या राङ वे। क्‍यासिनाङ कोन्‍छ्‍योककी ङला मी सुला साङ मेचेङ्‍गा यिन नो माकी सिनी सुङ वे। 29 ती तप्‍की ख्‍यिरा ङला कताङ्‍सिमा ताम्‍ङे काङ साङ माटिवा क्‍यानी ङ दे वायिन। तुक क्‍यानी ङ ख्‍यिराङला ताम्‍ङे यी टेयी, ख्‍यिरा ङला काङगी थोक्‍ला कतङ्‍गुप यिन?”
30 तमा कर्नेलियसकी सिक्‍यासुङ, “ङ्‍यिमा ज्‍यी गोमाला गोसे छ्‍युजी सुम चोयीला ङ खाङ्‍बा देनी मोपोर कियी वोतुप पेला वो ग्‍यकुप मज्‍या कर्मु कोन्‍दुप मी यी शार्क्येक ङे चिप्‍ला वानी, 31 ‘ओ कर्नेलियस, ख्‍योरो मोपोर क्‍यावु ति कोन्‍छ्‍योककी थोनी वे। तमा पेराङ्‍बुतिवाला ख्‍योरो च्‍यम्‍बा क्‍यावु ति कोन्‍छ्‍योकला छ्‍या वे। 32 ती तप्‍की पत्रुस सिरुप सिमोनला दे कतोङ्‍गुपला ख्‍योरो मीतिवा योप्‍पाला तोङ। ती ति ग्‍येम्‍छोकी गारीला क्‍वा चेम्‍बुप सिमोनकी खाङ्‍बा देनी वे।’ सिनी सुङ्‍सुङ। 33 ती तप्‍की ख्‍युरुङला ङे शार्क्येक कतोङ तङ्‍गुप यिन। तमा ख्‍युरुङ साङ दे फेप्‍सुङ। त याङ कोन्‍छ्‍योककी ख्‍युरुङला क नङ्‍गुप तेरी ताम्‍ङेतिवा ङ्‍येन्‍दुपला ङ्‍यिराङ तेरी कोन्‍छ्‍योककी थोङ्‍दाङला जोम वे।”
कर्नेलियसकी खाङ्‍बाला पत्रुसकी सुङ बिन्‍दुप
34 ती थोसिमा पत्रुसकी सिक्‍यासुङ, “त याङ ङे हाक्‍कोसुङ। कोन्‍छ्‍योककी मी ललाइला ल्‍यामु, मी ललाइला मेलोवा मिकिवी, तेरीला च्‍यिक्‍पा राङ किवी। 35 तमा खोला ज्‍यिवा कितुप ताङ लाका टेङ्‍बु कियी वोतुप मिरिक तेरीला खोकी गासो शिवी। 36 इस्राएलकी मीतिवी थोक्‍ला कोन्‍छ्‍योककी नङ्‍गुप सुङ ति ख्‍यिराङला साङ छ्‍या वे। ती सुङ ति येशू ख्रीष्‍ट नेमा सुङ्‍गुप कोन्‍छ्‍योक ताङ मीतिवी पर्ला वोतुप लोदिमुकी लेन ल्‍यामु यिन। तमा येशू ति तेरीकी चोवो यिन। 37 येलुङ ती सुङ ति यूहन्‍नाकी बप्‍तिस्‍माकी सेम ग्‍युरुप कोर्ला ख्‍याप्‍टाक क्‍यावु तिङ्‍ला गालील नेज्‍युन गो चुनी यहूदियाकी लुङ्‍बा तेरीला ख्‍याप्‍टाक क्‍यावु सुङ यिन। 38 कोन्‍छ्‍योककी नासरतकी येशूला खोकी थु चाङ्‍मा ताङ ङार छ्‍येवु ओङ नाङ्‍सुङ। तमा कोन्‍छ्‍योक ति खोकी मुला राङ ज्‍यु वोतुप तप्‍की लुङ्‍बाकी छो ज्‍यीला खोकी लाका ल्‍यामुतिवा कियी शैतानकी दुक्‍पा बिन्‍नी नानी वोतुप ताङ डेकी कुलुपतिवा तेरीला टेक च्‍यितुप ति ख्‍यिराङला साङ छ्‍या वे।
39 यहूदीतिवी लुङ्‍बा ताङ यरूशलेमला खोकी काङ क्‍या नङ वे, ती तेरी ताम्‍ङेकी पङ्‍बु ति ङ्‍यिराङ यिन। खोला राङ यहूदीतिवी ग्‍यङ्‍शिङ लोला कल्‍नी सेसुङ। 40 यिने टुङ्‍गुप ङ्‍यिमा सुमला राङ कोन्‍छ्‍योककी खोला ङोसु लाङ्‍नी मीतिवी चिप्‍ला छ्‍या तेन्‍सुङ। 41 ती पेला तेरी मीतिवी खो माथोङ, यिने खोकी पङ्‍बु तेरुपला ङ्‍यिराङ कोन्‍छ्‍योककी तोङ्‍ला के पेतुपतिवी तिराङ थोङ्‍सुङ। तमा येशू टुङ्‍नी ङोसु लावु ज्‍युक्‍ला खोकी मुला राङ देनी ङ्‍यिरा समा साङ सोयिन। 42 सेन्‍बु वोतुप ताङ शेपतिवी खला ठिम तोङ्‍गुपला कोन्‍छ्‍योककी येशूला पेसुङ। ती ताम्‍ङे ति मीतिवाला ख्‍याप्‍टाक कितुप ताङ पङ्‍बु तेरुपला येशूकी ङ्‍यिराङला क नङ वे। 43 खोला तेपा कितुपतिवा तेरीला खोकी मिङ नेमा तिवी क्‍यावु दिक्‍पा ने थर ज्‍यिकिवी सिनी तेरी कोन्‍छ्‍योककी लुङ्‍तेम्‍बातिवी खोकी कोर्ला सिक्‍या वे।”
यहूदी मिन्‍दुप मिरिक यम्‍बातिवाला थु चाङ्‍मा थोपुप
44 पत्रुसकी ती ताम्‍ङे ति सियी वोतुप पेला ते सुङ ङ्‍येन्‍दुपतिवा तेरीकी खला कोन्‍छ्‍योककी थु चाङ्‍मा पाप्‍नी फेप्‍सुङ। 45 तमा यहूदी मिन्‍दुप मिरिक यम्‍बाकी मीतिवाला साङ कोन्‍छ्‍योककी थु चाङ्‍मा फेवु थोङ्‍सिमा पत्रुसकी मुला वावु तेपा कितुप यहूदीतिवा हलेवा क्‍यासुङ। 46 च्‍यिलासिसिन तिवा ग्‍येताम कुतुक कुतुकला ताम्‍ङे लपुप ताङ कोन्‍छ्‍योकला सोवा देकुप ति तिवी थोसुङ। तमा पत्रुसकी सिक्‍यासुङ, 47 “ङ्‍यिराङला दोके कोन्‍छ्‍योककी थु चाङ्‍मा याङ दिवाला साङ थोप्‍सुङ। त याङ दी मीतिवाला बप्‍तिस्‍मा लङ्‍गुपला सी ग्‍येक थुप्‍किवी रो?” 48 तमा पत्रुसकी तिवाला येशू ख्रीष्‍टकी मिङला बप्‍तिस्‍मा बिन्‍सुङ। तमा तिवी पत्रुसला ङ्‍यिमा च्‍येयी ते राङ ज्‍यु सिनी गोङ्‍बा शुसुङ।