11
पत्रुसकी खोरो लाकाकी थोक्‍ला यरूशलेमकी चर्चला सिक्‍यावु
तमा यहूदी मिन्‍दुप मिरिक यम्‍बाकी मीतिवी साङ कोन्‍छ्‍योककी सुङ ङ्‍येन्‍नी तेपा क्‍यानोक सिरुप ताम्‍ङे ति लोमा छ्‍येतिवा ताङ यहूदियाला वोतुप तेपा कितुपतिवी थोनोक। ती थोसिमा पत्रुस यरूशलेमला लेपुप पेला यहूदियाला वोतुप तेपा कितुपतिवी पत्रुसला “ख्‍युरुङ यहूदीतिवी च्‍येतुप लुक्‍सु मालावु मीतिवी ते गल्‍नी तिवी मुला च्‍यिला समा सोवु? ती ति दाक्‍पी लुक्‍सुला मे।” सिनी क्‍येन बिन्‍सुङ। तमा गोमाला काङ च्‍युङ्‍गुप ताम्‍ङे तेरी रिम्‍बा क्‍यानी पत्रुसकी दुक सिनी शेसुङ, “ङ योप्‍पा ग्‍येसाला मोपोर कियी वोतुप पेला ज्‍यल्‍का थोप्‍नी सुर सुरला टावु च्‍यादार दोके नाम नेमा ङे चाला पापिन वोतुप ति ङे थोङ्‍सुङ। तमा ती नाङ्‍ला ङे ल्‍यामो क्‍यान ल्‍हासिन के ते याङ जम्‍बुलिङकी ठेक्‍पा ज्‍यी चुनी युकुप सेम्‍ज्‍येनतिवा ताङ जु टिनी युकुप बु ताङ नामगी च्‍यच्‍युमतिवा नोक। तमा ङला ‘ओ पत्रुस, दिवाला सेनी सो!’ सिरुप वोरु यी ङे थोसुङ। यिने ङे ‘चोवो, मिन! त सेक्‍ला ङे चेङ्‍गा मेतुप च्‍यालक काङ साङ मासो वे।’ सिनी सिक्‍यायी। येलुङ देवाच्‍येन नेमा ‘कोन्‍छ्‍योककी चेङ्‍गा जो नङ्‍गुप च्‍यालकला ख्‍योरो मेचेङ्‍गा यिन नो माकी!’ सिरुप वोरु यी ङला थोसुङ। 10 थेङ्‍मा सुम सेक तुक सिक्‍यासिमा ती च्‍यादार च्‍यिन्‍दै ति येलुङ येर नामला राङ लोक्‍नी गाल्‍सुङ।
11 ती पेला राङ कैसरिया नेसुर ङला कतोङ तङ्‍गुप मी मिरा सुमतिवा ङ देतुप खाङ्‍बी गे चाला राङ वानोक। 12 तमा कोन्‍छ्‍योककी थु चाङ्‍माकी ङला ‘नाम्‍दोक माक्‍यानी तिवी मुला ग्‍युक!’ सिनी सुङ्‍सुङ। तेसुर तन्‍दा ङे मुला वोतुप योप्‍पा नेसुर वावु तेपा कितुप मिरा टुक साङ ङे मुला राङ कैसरियाला गलिन। तमा ती ङ्‍यिराङला कतोङ तोङ्‍गुप मी तीकी खाङ्‍बा टिम्‍बु राङ लेप्‍सुङ। 13 ङ्‍यिराङ ते लेप्‍सिमा ती मी तीकी ङ्‍यिराङला देवाच्‍येनकी लेन क्‍येलुप थु च्‍यिक तीकी खाङ्‍बा वानी, ‘मीतिवा योप्‍पाला तङ्‍नी पत्रुस सिरुप सिमोनला कताङ्‍नी शोक! 14 तमा तीकी ख्‍युरुङला कोन्‍छ्‍योककी सुङ लप्‍कितो। ती नेसुर राङ ख्‍युरुङ ताङ ख्‍योरो तेरी मिछाङला दिक्‍पा ने थर ज्‍यिकिवी।’ सिनी ङ्‍यिराङला लाप्‍सुङ। 15 तमा तिवाला ङे मालोक सुङ लपिन कितुप पेला तोङ्‍ला दाक्‍पी खला फेवु दोके क्‍यानी तिवी खला साङ कोन्‍छ्‍योककी थु चाङ्‍मा फेप्‍सुङ। 16 ती पेला ‘यूहन्‍नाकी याङ छ्‍यु थ्‍वोनी बप्‍तिस्‍मा बिन्‍सुङ। यिने ख्‍यिराङला कोन्‍छ्‍योककी थु चाङ्‍माकी बप्‍तिस्‍मा नङ्‍गितो।’ सिनी चोवो येशूकी गोमाला सुङ्‍गुप ति ङला नासाम शार्सुङ। 17 तुक क्‍यानी दाक्‍पु चोवो येशू ख्रीष्‍टला तेपा कितुपतिवाला कोन्‍छ्‍योककी नङ्‍गुप थु चाङ्‍मा ति तिवाला साङ नाङ्‍सुङ सिसिन खोकी नोवाला ङे चुक क्‍यानी ग्‍येक थुप्‍किवी रो?”
18 ती थोसिमा पत्रुसला क्‍येन तेरुपतिवा खरक्‍पा देसुङ। तमा “त याङ कोन्‍छ्‍योककी यहूदी मिन्‍दुप मिरिक यम्‍बाकी मीतिवाला साङ सेम ग्‍युर्नी नाम्‍साङ मिशिवु मिजी थोपुप लाम नाङ्‍सुङ।” सियी कोन्‍छ्‍योकला सोवा देकुप छाल्‍सुङ।
एन्‍टिओखियाला चर्च गो चुवु
19 तमा मीतिवी स्‍तिफनसला सेसिमा तेपा कितुप मीतिवाला साङ छेटाङ बिन्‍दुप तप्‍की तेपा कितुप मीतिवा यरूशलेम नेवा थरा थुरा गल्‍नी फोनिके ताङ साइप्रस ताङ सिरियाकी एन्‍टिओखिया लुङ्‍बा सेक लेप्‍सुङ। तमा तिवा ते राङ देनी यहूदीतिवाला तिराङ येशूकी कोर्ला सुङ ख्‍याप्‍टाक क्‍यासुङ। 20 ती पर्ला ललाइ ति साइप्रस ताङ कुरेनीकी मीतिवा नोक। तिवा ति एन्‍टिओखियाला वानी ग्रीककी मीतिवाला साङ येशू ख्रीष्‍टकी कोर्ला लेन ल्‍यामु ख्‍याप्‍टाक क्‍यासुङ। 21 तमा कोन्‍छ्‍योककी ओङ वोतुप तप्‍की तिवी ख्‍याप्‍टाक क्‍यावु सुङ थोनी मी बङी चोवो येशूला तेपा क्‍यानी कोन्‍छ्‍योककी थाकाला ग्‍युर्सुङ। 22 ती ताम्‍ङे ति यरूशलेमकी चर्चला साङ हाक्‍कोनी बारनाबासला एन्‍टिओखियाला ताङ्‍सुङ। 23 बारनाबास ते लेप्‍सिमा तेकी मीतिवाला कोन्‍छ्‍योककी कटिन थोपुप थोङ्‍नी गा क्‍यासुङ। तमा सेमगी दिङ नेज्‍युनी चोवो येशूला तेपा रम्‍बु क्‍यानी दे गोकितो सिनी तिवाला टोङ्‍गु बिन्‍सुङ। 24 ती बारनाबास ति मी टेङ्‍बु ताङ कोन्‍छ्‍योककी थु चाङ्‍माकी क्‍येङ्‍गुप ताङ तेपा रम्‍बु वोतुप मी यिन्‍दुप तप्‍की ते मी बङीकी चोवो येशूला तेपा क्‍यासुङ। 25 ती ज्‍युक्‍ला शाऊलला छोलुपला बारनाबास ति टार्ससला गल्‍नी 26 शाऊलला ठेसिमा एन्‍टिओखियाला टिनी वासुङ। तमा तिवी मुला लो खोर्मा यी सेक देनी चर्चला वोतुप तेपा कितुप मीतिवा बङीला नरी ठेनी येन्‍देन बिन्‍सुङ। ती पेला नेज्‍युनी एन्‍टिओखियाला वोतुप लोमातिवाला थल्‍माला ख्रीष्‍टियान सिनी सिक्‍यावु यिन।
27 ती पेला ललाइ कोन्‍छ्‍योककी लुङ्‍तेम्‍बातिवा यरूशलेम नेसुर एन्‍टिओखियाला वानोक। 28 तिवी पर्ला अगाबस सिरुप कोन्‍छ्‍योककी लुङ्‍तेम्‍बा मिरा च्‍यिककी रोमकी लुङ्‍बा तेरीला छासे ङ्‍यिमा मर्वु शर्कितो सिनी कोन्‍छ्‍योककी थु चाङ्‍मा नेमा नम्‍दर शेसुङ। ती ति रोमकी ग्‍येल्‍वु क्‍लौडियसकी ङोला च्‍युङ्‍गिनोक। 29 तुक क्‍यानी एन्‍टिओखियाला देतुप तेपा कितुप मीतिवी दाक दाक्‍पी काङ अछ्‍योवु ति टङ्‍गा दुनी यहूदियाला देतुप तेपा कितुपतिवी थोक्‍ला कल तोङ्‍गुप सिनी तेन्‍तेन क्‍यासुङ। 30 तमा तिवी दुवु टङ्‍गा ति बारनाबास ताङ शाऊलकी लक नेवा क्‍यानी यरूशलेमला वोतुप चर्चकी गोमा कितुप मी छ्‍येतिवाला कल्‍नी ताङ्‍सुङ।