12
याकूबला सेतुप ताङ पत्रुस चोन्‍खाङला शोरुप
ती पेला यरूशलेमकी चर्चला वोतुप तेपा कितुप मीतिवा ललाइला ग्‍येल्‍वु हेरोदकी छेटाङ तेरुपला जिम्‍बुप छाल्‍सुङ। तमा यूहन्‍नाकी अच्‍यु याकूबला खुर्पा थ्‍वोनी से च्‍यिसुङ। तुक क्‍यासिमा यहूदीतिवा गा क्‍यावु थोङ्‍नी तीकी पत्रुसला साङ जिम्‍सुङ। ती पेला ति खमीर मालुकुप शुब्‍ज्‍याङ साप तुछ्‍येनला* १२:३ ती तुछ्‍येनकी कोर्ला प्रस्‍थान १२:२१-२८ ला वे। यिन्‍नोक। तीकी पत्रुसला जिम्‍नी चोन्‍खाङला उप्‍सिमा मक्‍मी मिरा ज्‍यी ज्‍यीकी छो ज्‍यी जोनी गोर्मा ताङ्‍नी र्‍हेन्‍दुपला ज्‍याक्‍सुङ, तमा खमीर मालुकुप शुब्‍ज्‍याङ साप तुछ्‍येन सिन्‍सिमा लुङ्‍बाकी मीतिवी चिप्‍ला टि वानी ठिम कितुप नो क्‍यानोक। पत्रुस चोन्‍खाङला वोतुप पेला चर्चकी मीतिवा तेरीकी तीकी थोक्‍ला कोन्‍छ्‍योकला मोपोर क्‍यासुङ।
कोन्‍छ्‍योककी पत्रुसला चोन्‍खाङ ने थर च्‍यितुप
तमा ग्‍येल्‍वु हेरोदकी पत्रुसला ठिम तोङ्‍गुपला चोन्‍खाङ नेमा पाङ्‍ला टि वुङ्‍गुप गोमी नुपला पत्रुसला च्‍याटोक ङ्‍यी ग्‍यप्‍नी लाक्‍पा यावी थाकाला मक्‍मी मिरा च्‍यिक, येन्‍बी थाकाला मक्‍मी मिरा च्‍यिककी च्‍याटोकला जिम्‍सुङ। ती पेला पत्रुस ति ङ्‍यिलोक्‍नी नोक। तमा चोन्‍खाङकी गोला साङ मक्‍मीतिवी र्‍हेन्‍दुपला देनोक। ती पेला राङ शार्क्येक देवाच्‍येनकी लेन क्‍योलुप थु यी वानी चोन्‍खाङ नाङ्‍ला वो ग्‍यप्‍सुङ। ती देवाच्‍येनकी लेन क्‍योलुप थु तीकी पत्रुसकी याशिङ्‍बी वोक्‍ला पोप्‍नी “ङमु खोक लो!” सिनी लाङ्‍सुङ। ती ज्‍युक्‍ला पत्रुसकी लाक्‍पाला ग्‍यपुप च्‍याटोकतिवा ति टोल्‍सुङ। तमा ती देवाच्‍येनकी लेन क्‍योलुप थु तीकी पत्रुसला “मज्‍या ताङ काचा कोन!” सिनी सिक्‍यासुङ। तीकी सिक्‍यावु दोके पत्रुसकी क्‍यासुङ। लोङ देवाच्‍येनकी थु तीकी पत्रुसला “खयिटो यालुक ग्‍यप्‍नी ङे तिङ्‍ला शोक!” सिनी सिक्‍यासुङ। तमा पत्रुस मज्‍या कोन्‍नी ती देवाच्‍येनकी थु तीकी तिङ तिङ्‍ला गाल्‍सुङ। यिने देवाच्‍येनकी थु तीकी क्‍यावु ति टेङ्‍बु यिन सिरुप ति तीकी हाक्‍माकोनी मिलाम दोके यिन सिनी नोक्‍यानोक। 10 तिवा र्‍हेन्‍दुपला देतुप दासा तङ्‍बु ताङ ङ्‍यिवाकी मक्‍मीतिवी हाक्‍माकोवा क्‍यानी थेन्‍नी चोन्‍खाङ नेसुर ग्‍येसाला डोप च्‍याकी गोला लेप्‍सिमा ती गो ति खोरुङ राङ पेसुङ। तिवा तेसुर थेन्‍नी लाम यम्‍बाला डोयी कितुप पेला ती देवाच्‍येनकी लेन क्‍योलुप थु तीकी पत्रुसला क्‍युर्नी ज्‍याक्‍सुङ। 11 ती ज्‍युक्‍ला पत्रुसकी टेन्‍बा ङ्‍येनी दुक सिक्‍यासुङ, “त याङ ङे ल्‍यामो क्‍यानी हाक्‍कोसुङ। कोन्‍छ्‍योककी खोकी लेन क्‍योलुप थु तङ्‍नी ङला ग्‍येल्‍वु हेरोद ताङ यहूदीतिवी काङ कितुप नो क्‍यावे, ती नेसुर ङला र्‍होक्‍सुङ।”
12 पत्रुसकी दी ताम्‍ङे हाक्‍कोसिमा मर्कूस सिरुप यूहन्‍नाकी आमा मरियमकी खाङ्‍बा गाल्‍नोक। ती पेला ते मी बङी मोपोर कियी नोक। 13 ते लेप्‍सिमा पत्रुसकी गोला डक डक ग्‍यप्‍सुङ। तमा रोदा सिरुप लावाम यी गो बेतुपला वासुङ, 14 तमा पत्रुसकी वोरु थोसिमा गा लानी गो साङ मापेवा क्‍यानी ङमु नाङ्‍ला गल्‍नी, “पत्रुस गे चाला लानी देनोक!” सिनी मीतिवाला च्‍यार ग्‍यप्‍सुङ। 15 यिने तिवी लावाम तीला दी ङ्‍येन्‍मु ति काङ सिरुप यिनाङ सिक्‍यासुङ। तमा तीकी पत्रुस वुतुङ के वानोक सिनी हम्‍बा क्‍यानी सिक्‍यासुङ। यिने तिवी याङ पत्रुसला ल्हाटे कितुप देवाच्‍येनकी लेन क्‍योलुप थु के यिन्‍दे सिक्‍यासुङ। 16 यिन्‍सिनाङ पत्रुसकी गोला डक डक ग्‍यपुप ति ग्‍यप्‍तोक क्‍यासिमा तिवी गो पेसुङ। तमा पत्रुसला थोङ्‍नी तिवा छासे हलेवा क्‍यासुङ। 17 तमा पत्रुसकी तिवाला खरक्‍पा दे सिनी लाक्‍पी छ्‍याक के क्‍यानी कोन्‍छ्‍योककी खोरुङला चुक क्‍यानी चोन्‍खाङ नेमा तेन्‍सुङ सिरुप ताम्‍ङे ति तिवाला लाप्‍सुङ। तमा ती ताम्‍ङे ति याकूब ताङ यम्‍बा तेपा कितुपतिवाला साङ लोपा सिनी खोरुङ ति दासा यम्‍बाला गाल।
18 ती सला तीला नाम लासिमा पत्रुस चोन्‍खाङ नेमा थेन गलुप थोङ्‍नी मक्‍मीतिवा हराङ हुरुङ क्‍यासुङ। 19 तमा ग्‍येल्‍वु हेरोदकी पत्रुसला छोल च्‍यिसुङ। यिने तीला माङ्‍येसिमा पत्रुसला र्‍हेन्‍दुप मक्‍मीतिवाला ल्‍यामो क्‍यानी टि ल्‍हानी ती मक्‍मीतिवाला सेतुप क बिन्‍सुङ। तमा ग्‍येल्‍वु हेरोद ति खोरुङ देन वोतुप यहूदिया दासा क्‍युर ज्‍याक्‍नी कैसरियाला गल्‍नी ते राङ देसुङ।
ग्‍येल्‍वु हेरोद शेप
20 तमा टुरोस ताङ सीदोनकी मीतिवाला ग्‍येल्‍वु हेरोद छासे ङ्‍यिर्मु कियिनोक। तुक क्‍यानी टुरोस ताङ सीदोनकी मीतिवा ख च्‍यिक क्‍यानी हेरोदकी ग्‍येल्‍खाङला लाका कितुप बलस्‍तस सिरुप मी छ्‍ये तीकी चाला गल्‍नी ग्‍येल्‍वु हेरोद ताङ मुला डिङ नाङ सिनी गोङ्‍बा शुनोक। च्‍यिलासिसिन टुरोस ताङ सीदोनकी मीतिवा ति ग्‍येल्‍वु हेरोदकी लुङ्‍बा नेमा राङ साप डुतिवा खुर्नी वुङ गोकिनोक। 21 ग्‍येल्‍वु हेरोद ति टुरोस ताङ सीदोनकी मीतिवी मुला ठेतुप तुजेला ग्‍येल्‍वी नम्‍सा कोन्‍नी ग्‍येल्‍ठिकला देनी तिवाला कलोप बिन्‍सुङ। 22 तमा मीतिवी खोकी ताम्‍ङे थोनी, “दी ताम्‍ङे ति मी लापुप मिन, ल्‍हे लापुप यिन।” सियी च्‍यार ग्‍यप्‍सुङ। 23 यिने हेरोदकी कोन्‍छ्‍योकला सोवा मातेकुप तप्‍की शार्क्येक देवाच्‍येनकी लेन क्‍योलुप थुकी तीला पोप्‍सुङ। तमा तीकी खोकला बु ग्‍यप्‍नी शिसुङ।
24 यिने कोन्‍छ्‍योककी सुङ ति दासा तेरीला टम्‍बुप ताङ तेपा कितुप मीतिवा साङ बङी गाल्‍सुङ।
25 तमा बारनाबास ताङ शाऊलकी कोन्‍छ्‍योककी क नङ्‍गुप लाकातिवा तेरी क्‍या सिन्‍सिमा मर्कूस सिरुप यूहन्‍नाला साङ मुला राङ टिनी यरूशलेम नेमा एन्‍टिओखियाला लोक्‍सुङ।

*12:3 १२:३ ती तुछ्‍येनकी कोर्ला प्रस्‍थान १२:२१-२८ ला वे।