26
अग्रिपासकी दोङ्‍ला पावलकी खोरो थोक्‍ला ताम्‍ङे क्‍यावु
तमा अग्रिपासकी पावलला ख्‍युरुङ ख्‍योरो थोक्‍ला लप थुप्‍किवी सिनी सिक्‍यासुङ। तमा पावलकी खोरो थोक्‍ला ताम्‍ङे लापुपला लाक्‍पी छ्‍याक्‍के क्‍यानी दुक सिक्‍यासुङ। “ओ ग्‍येल्‍वु अग्रिपास, यहूदीतिवी ङला क्‍येन ग्‍यपुप तेरी ताम्‍ङेकी कोर्ला हारिङ ङ ग्‍येल्‍वुकी चिप्‍ला लपुप ङ्‍येतुप तप्‍की ङला छासे गा लानी वे। च्‍यिलासिसिन यहूदीतिवी तेरी लुक्‍सु ताङ छ्‍योला तेपा कितुप ताम्‍ङेला कुतुक कुतुक वोतुप ति ग्‍येल्‍वुला राङ छ्‍या वोतुप तप्‍की ङे ताम्‍ङे ल्‍यामो क्‍यानी सेन सिनी ङ गोङ्‍बा शोयी। ङ ज्‍येन्‍दा वोतुप पेला नेज्‍युनी ङे मिरिककी पर्ला ताङ यरूशलेमला साङ ङे किताङ नालु चुकै वे सिरुप ति तेरी यहूदीतिवाला छ्‍या राङ वे। तिवी ङला तोङ नेज्‍युनी छ्‍या वे। ङ ति छ्‍योकी ठिमला छासे तम्‍बु वोतुप फरिसीकी मी यिन्‍दुप ति तिवी नोवा वोसिन पङ्‍बु तेर थुप्‍किवी। कोन्‍छ्‍योककी ङ्‍यिरा पगावा हङ्‍गावातिवाला थाक्‍छ्‍येन नङ्‍गुप शेप ने ङोसु लावु ख्रीष्‍टकी थोक्‍ला रेवा क्‍यानी गुनी देतुप तप्‍की हारिङ ङ दी ठिम्‍खाङला लानी वे। दाक्‍पी गिपा च्‍यिङ्‍ङीकी मीतिवी* २६:७ ती ‘गिपा च्‍यिङ्‍ङीकी मीतिवा’ ति याकूबकी पुज्‍युङ पिन च्‍यिङ्‍ङी नेसुर च्‍युङ्‍गुप यिन (उत्‍पत्ति ४९)। ङ्‍यी ताङ नुप्‍ज्‍या सेम च्‍यिक राङ च्‍युङ्‍नी ती कोन्‍छ्‍योककी थाक्‍छ्‍येन नङ्‍गुप ति ङ्‍येतुपला सोवा तेक्‍नी रेवा क्‍यासुङ। ओ ग्‍येल्‍वु, दी रेवाकी थोक्‍ला यहूदीतिवी ङला क्‍येन ग्‍यम वे। कोन्‍छ्‍योककी शेपतिवाला सेन्‍बु लोङ मुथुपी सिनी ख्‍यिराङ च्‍यिला नासाम तोङ्‍गिवी?
गोमाला याङ ङे साङ नासरतकी येशूला तेपा कितुपतिवाला क्‍येन तेरुप सिनी नासाम ताङ्‍यिन। 10 तमा यरूशलेमला वोतुप नासरतकी येशूला तेपा कितुप मीतिवा बङीला छ्‍येर्पा बिनिन। कोङ्‍यार छ्‍येतिवा नेसुर ओङ्‍ज्‍येन थोप्‍नी तेपा कितुप मी बङीला चोन्‍खाङला उपिन। तोजो तिराङ मिन, तिवाला सेतुप पेला ङ साङ तिवी मुला ख च्‍यिक क्‍यायिन। 11 छ्‍योखाङ छ्‍योखाङला गल्‍नी तिवाला थेङ्‍मा बङी छ्‍येर्पा बिन्‍नी तेपा कितुप क्‍युर ज्‍यितुप ताङ येशूला मारे तोङ्‍गुप नो क्‍यायिन। तमा तिवाला ङ्‍यिर्मु लानी लुङ्‍बा ज्‍येनकी ग्‍येसातिवाला साङ गल्‍नी छेटाङ बिनिन।”
पावलकी खोरो सेम ग्‍युरुप ताम्‍ङे क्‍यावु
(लोमा छ्‍येतिवी लाका ९:१९; २२:६-१६)
12 “तमा येलुङ थेङ्‍मा यी ङ कोङ्‍यार छ्‍येतिवी ओङ्‍ज्‍येन ताङ क बिन्‍दुप तप्‍की दमस्‍कसला गलिन। 13 लामला डोयी वोतुप पेला ङ्‍यिमा फेका चोयीला, ओ ग्‍येल्‍वु, देवाच्‍येन नेमा ङ ताङ ङे मुला गलुपतिवी गारी गुरीला ङ्‍यिमा शरुप सिनाङ मङ वो सल्‍वु ग्‍यपुप ति ङे थोङ्‍सुङ। 14 तमा ङ्‍यिराङ तेरी सला तला ग्‍यप्‍सुङ। ती पेला हिब्रू ग्‍येतामला ‘ओ शाऊल, ओ शाऊल, ख्‍युरुङ ङला च्‍यिला छेटाङ तेर्किवी? ख्‍योरो ङला छेटाङ बिन्‍सिन ती छेटाङ ति ख्‍युरुङला राङ फोकिवी।’ सिरुप वोरु यी ङे थोसुङ। 15 तमा ङे ‘ओ चोवो, ख्‍योरुङ सु यिन?’ सिनी टिसालेन्‍सिन खोकी ‘ङ ख्‍योरो छेटाङ तेरिन वोतुप येशू यिन। 16 ख्‍युरुङ खोक लानी टङी दे। च्‍यिलासिसिन ख्‍यिरा ङला थोङ्‍गुप ताङ ङे ख्‍यिराङला छ्‍या तेन्‍दुप ताम्‍ङेकी थोक्‍ला कोन्‍छ्‍योकला शब्‍ज्‍यी कितुप ताङ पङ्‍बु तेरुपला बेतुप नोनी ङ ख्‍यिरा चिप्‍ला छ्‍यरुप यिन। 17 ङ ख्‍युरुङला ख्‍योरो गिपा ताङ यहूदी मिन्‍दुप मिरिक यम्‍बाकी मीतिवी मु नेसुर र्‍होक्‍नी तिवी पर्ला तोङ्‍यिनो। 18 ख्‍युरुङ गल्‍नी ख्‍योरो गिपाकी मीतिवाला कोन्‍छ्‍योककी थाकाला ग्‍युर च्‍यी। तमा तिवा नक्‍तोमी वुङ नेसुर ठछ्‍येलीला ग्‍युर्नी शैतानकी ओङ नेसुर कोन्‍छ्‍योककी थाकाला वुङ्‍शी। तुक क्‍यासिन तिवी दिक्‍पा ताकिवी, तमा ङला तेपा क्‍यानी टेङ्‍बु गलुपतिवी पर्ला देतुप ङ्‍येकिवी।’ सिनी सुङ्‍सुङ।
19 ती तप्‍की ओ ग्‍येल्‍वु अग्रिपास, देवाच्‍येन नेमा सुङ्‍गुप ताम्‍ङेला ङे ङ्‍येनिन। 20 गोमाला दमस्‍कसला ताङ यरूशलेमला, तेसुर यहूदियाकी दासा तेरीला देतुप मीतिवाला ताङ, तेसुर गल्‍नी यहूदी मिन्‍दुप मिरिक यम्‍बाकी मीतिवाला साङ ‘रङगी क्‍यावु दिक्‍पा ने सेम ग्‍युर, तमा कोन्‍छ्‍योककी थाकाला ग्‍युर्नी सेम ग्‍युरुप मी दोके मिजी टेङ्‍बु क्‍योङ।’ सिनी ङे ख्‍याप्‍टाक क्‍यायिन। 21 ती तप्‍की यहूदीतिवी ङला ल्‍हङाङ नाङ्‍ला जिम्‍नी सेतुप छाल्‍सुङ। 22 यिन्‍सिनाङ हारिङ सेक कोन्‍छ्‍योककी ङला दाल्‍जा किटे क्‍यान वे। ती तप्‍की ङ दे लानी छ्‍ये छ्‍युङा ङ्‍यिकरला पङ्‍बु तेरिन। कोन्‍छ्‍योककी लुङ्‍तेम्‍बातिवा ताङ मोशाकी सिक्‍यावु सुङतिवा वुतुङ के छेकिवी सिरुप ताम्‍ङे ति मिसिन यम्‍बा ताम्‍ङे काङ साङ सिमाक्‍या वे। 23 ङे सिक्‍यावु ति ख्रीष्‍टकी दुक्‍पा खुर गोवु ताङ टुङ्‍नी थल्‍माला ङोसु लानी खोरो गिपा ताङ यहूदी मिन्‍दुप मिरिक यम्‍बाकी मीतिवाला दिक्‍पा ने थर ज्‍यितुप वोसिरकी लाम छ्‍या तेन नङ्‍गिवी सिरुप कोर्ला यिन।”
24 पावलकी तुक सिनी खोरो थोक्‍ला ताम्‍ङे लपिन वोतुप पेला फेस्‍तसकी थोर ग्‍यप्‍नी “ओ पावल, ख्‍योरुङ ङ्‍योनोक। ख्‍योरो येन्‍देन बङीकी ख्‍युरुङला ङ्‍येन्‍बु जोवु यिन।” सिनी वोरु तेन्‍सुङ। 25 यिने पावलकी दुक सिक्‍यासुङ, “ओ ओङ छ्‍येवु फेस्‍तस ला, ङ ङ्‍येन्‍बु मिन, ङ टेङ्‍बु ताङ येन्‍देन वोतुप ताम्‍ङे तिराङ लपिन। 26 दी ताम्‍ङेकी कोर्ला ग्‍येल्‍वुकी हाक्‍को वे। तुक क्‍यानी ती ताम्‍ङे ति ङ ङाडेङ क्‍यानी लपिन वे। च्‍यिलासिसिन दी तेरी ताम्‍ङे ति छ्‍याकला मेतुप तप्‍की ग्‍येल्‍वुकी साङ बानी माज्‍याक वे। 27 ग्‍येल्‍वु अग्रिपास ला, काङ ग्‍येल्‍वी लुङ्‍तेम्‍बातिवी खला तेपा किवी? ग्‍येल्‍वुकी तेपा किवी सिरुप ति ङला छ्‍या वे।” 28 तमा अग्रिपासकी पावलला “काङ ख्‍युरुङ ङला उकुर च्‍यिकला राङ ख्रीष्‍टियान जोप नो किवी?” सिनी सिक्‍यासुङ। 29 यिने पावलकी सिक्‍यासुङ, “कोले क्‍यान यिन्‍सिनाङ शार्क्येक यिन्‍सिनाङ ग्‍येल्‍वुला तिराङ मिन, हारिङ ङला च्‍याटोक माग्‍यप्‍सिन ङे ताम्‍ङे ङ्‍येन्‍दुपतिवा तेरी ङ दोके राङ येशूला तेपा किशी सिनी ङ कोन्‍छ्‍योकला मोपोर कितिन।”
30 पावलकी तुक सिक्‍यासिमा ग्‍येल्‍वु ताङ फेस्‍तस ताङ बरनिकी ताङ ते देतुपतिवा तेरी लासुङ। 31 तमा तिवा थेन्‍सिमा खोप्‍राङ पर्ला “दी मी तीकी याङ से गोवु छ्‍येर्पा खुर गोवु ताङ चोन्‍खाङला डो गोवु लाका मेलोवा काङ साङ माक्‍यानोक।” सियी तिवा ताम्‍ङे क्‍यासुङ। 32 तमा अग्रिपासकी फेस्‍तसला “दीकी कैसरकी चाला डोपला गोङ्‍बा माशुवु यिन्‍सिन दी मीला पि तोङ्‍गुप्‍जा।” सिनी सिक्‍यासुङ।

*26:7 २६:७ ती ‘गिपा च्‍यिङ्‍ङीकी मीतिवा’ ति याकूबकी पुज्‍युङ पिन च्‍यिङ्‍ङी नेसुर च्‍युङ्‍गुप यिन (उत्‍पत्ति ४९)।