25
पावलकी खुरुङला रोमी ग्‍येल्‍वी दोङ्‍ला ठिम की सिक्‍यावु
फेस्‍तस यहूदिया लुङ्‍बाला ओङ्‍ज्‍येन कितुपला कैसरियाला वानी ङ्‍यिमा सुम तिङ्‍ला यरूशलेमला गाल। तमा ते वोतुप कोङ्‍यार छ्‍येतिवा ताङ यहूदी मी छ्‍येतिवा वानी फेस्‍तसला पावलकी थोक्‍ला क्‍येन ग्‍यप्‍नी पावलला यरूशलेमला टि वुङ च्‍यी सिनी तीला गोङ्‍बा शुसुङ। च्‍यिलासिसिन तिवी पावलला लामला राङ सेतुप सिनी च्‍यु ल्‍हानोक। तमा फेस्‍तसकी तिवाला “पावल ति कैसरियाला राङ उम ज्‍याङ वे। ङ साङ टिम्‍बु राङ ते डो गोकिवी। तुक क्‍यानी ख्‍यिरा ओङ्‍ज्‍येन वोतुप मी छ्‍येतिवा ङे मुला राङ ते गल्‍नी पावलकी लाका मेलोवा क्‍यावु वोसिन तीकी तेन्‍दोकला क्‍येन ग्‍यक थुप्‍किवी।” सिनी सिक्‍यासुङ।
तमा फेस्‍तस यरूशलेमला ङ्‍यिमा ग्‍ये च्‍यिथम्‍बा साङ मादेवा क्‍यानी कैसरियाला लोक्‍सुङ। ती सला तीला ठिम कितुप ठीला देनी पावलला टि शोक सिनी क बिन्‍सुङ। तमा पावलला टि वासिमा यरूशलेम नेसुर वावु यहूदीतिवा पावलकी गारी गुरीला लानी तीकी थोक्‍ला छासे क्‍येन मेलोवातिवा ग्‍यप्‍सुङ। यिने तिवी ती क्‍येनकी पङ्‍बु ति काङ साङ तेर माथुप। यिने पावलकी खोरो थोक्‍ला दुक सिक्‍यासुङ, “यहूदीतिवी ठिमकी तेन्‍दोकला ताङ यहूदी ल्‍हङाङकी तेन्‍दोकला ताङ रोमी ग्‍येल्‍वु कैसरकी तेन्‍दोकला ङे काङ साङ मेलोवा माक्‍या वे।” यिने फेस्‍तसकी यहूदीतिवाला गा लोङ्‍गुपला पावलला दुक सिक्‍यासुङ, “काङ ख्‍युरुङ यरूशलेमला गल्‍नी ते ङे चिप्‍ला दी ताम्‍ङेकी कोर्ला ठिम किशी सिनी नोकिवी?”
10 तमा पावलकी “मिन, ङ कैसरकी ठिम कितुप ठिम्‍खाङला राङ वे। ङला दे राङ ठिम कि गोकिवी। यहूदीतिवाला ङे काङ साङ ताम्‍ङे मेलोवा मालाप वे। ती ति ख्‍युरुङला राङ ल्‍यामो छ्‍या वे। 11 ङे शि गोवु छ्‍येर्पा खुर गोवु लाका मेलोवा क्‍यावु यिन्‍सिन ङला शेसिनाङ गिवी। यिने दोजो दिवी ङला क्‍येन बिन्‍दुप ति काङ पङ्‍बु मेसुङ सिसिन सी साङ ङला दिवी लकला चेक ते मुथुपी। तुक क्‍यानी ङला रोमी ग्‍येल्‍वु कैसरकी दोङ्‍ला टि ताङ्‍नी ते राङ ठिम किशी।” सिनी सिक्‍यासुङ। 12 पावलकी तुक सिक्‍यासिमा फेस्‍तसकी केवुल कितुपतिवी मुला ताम्‍ङे क्‍यानी पावलला “ख्‍योरो कैसरकी दोङ्‍ला डोप नो क्‍यावु तप्‍की ख्‍युरुङ कैसर ते राङ तोङ्‍यिन।” सिनी सिक्‍यासुङ।
पावलला ग्‍येल्‍वु अग्रिपास ताङ बरनिकीकी चिप्‍ला कतङ्‍गुप
13 ङ्‍यिमा चेयी ज्‍युक्‍ला फेस्‍तसला टसी देलेक सिरुपला ग्‍येल्‍वु अग्रिपास ति बरनिकी* २५:१३ बरनिकी ति ग्‍येल्‍वु अग्रिपासकी नुम यिन। ताङ मुला कैसरियाला वानी 14 ङ्‍यिमा अलायी देसिमा फेस्‍तसकी पावलकी थोक्‍ला ग्‍येल्‍वुला दुक सियी ताम्‍ङे क्‍यासुङ, “फेलिक्‍सकी चोन्‍खाङला उम ज्‍यकुप मिरा च्‍यिक दे वे। 15 दीकी कोर्ला ङ यरूशलेमला वोतुप पेला कोङ्‍यार छ्‍येतिवा ताङ यहूदीतिवाला गोमा कितुपतिवी दीकी तेन्‍दोकला क्‍येन ग्‍यप्‍नी दीला छ्‍येर्पा ग्‍येल गोकिवी सिनी गोङ्‍बा शुसुङ। 16 यिने क्‍येन फोकुप मी तीकी क्‍येन ग्‍यकुप मीतिवाला ठेनी खोरो तेन्‍दोकला ग्‍यपुप क्‍येनकी कोर्ला टिलेन तेरुप सिनाङ गोमाला चुका मीला साङ ठिम कितुप ति रोमी ठिमला मे सिनी तिवाला ङे सिक्‍यायिन। 17 तमा तिवा कैसरियाला ङे मुला राङ वासिमा ती सला तीला राङ ङ फिमु माक्‍यावा क्‍यानी ठिम कितुप ठीला देनी तीला टि शोक सिनी क बिनिन। 18 तीकी थोक्‍ला पावलला क्‍येन तेरुप मीतिवी ङे नो क्‍यावु दोके काङ साङ क्‍येन ग्‍यक गोवु लाका मेलोवा क्‍यावु माथोङ। 19 यिने तिवा नक लक्‍लोका गलुप तेन्‍दोक ति तिवी छ्‍योकी थोक्‍ला ताङ येशू सिरुप शेप मी च्‍यिककी कोर्ला नोक। ती येशूला पावलकी तरोङ साङ ङोसु राङ वे सिनी सिनोक। 20 दीकी कोर्ला ङ काङ कितुप काङ कितुप गलुप तप्‍की पर्साला याङ तीकी यरूशलेमला गल्‍नी ठिम क्‍यान नाङ्‍शी सिरुप नो वोते सिनी ङे तीला टियी। 21 यिने पावलकी खुरुङला रोमी ग्‍येल्‍वु कैसरकी ते राङ ठिम कितुपला तोङ सिनी गोङ्‍बा शुसुङ। ती तप्‍की कैसर ते माताङा सेक्‍ला पावलला र्‍हेना सिनी मक्‍मीतिवाला क बिनिन।” 22 तमा अग्रिपासकी फेस्‍तसला दी मी तीकी ताम्‍ङे ति ङे साङ ङ्‍येन्‍दुप ङ्‍येसिन वुङ्‍गुप्‍जा सिनी सिक्‍यासुङ। तमा फेस्‍तसकी सला ख्‍योरो राङ ङ्‍येन्‍सिन गिवी सिनी अग्रिपासला सिक्‍यासुङ।
23 ती सला तीला अग्रिपास ताङ बरनिकी ति छासे ताङ्‍देन ताङ क्‍यानी मक्‍मी तोङ्‍डा च्‍यिककी छ्‍येतिवा ताङ यहूदी छ्‍योकी ठिम्‍खाङकी मी छ्‍येतिवा ताङ मुला ठिम कितुप दासाला शुसुङ। तमा फेस्‍तसकी क बिन्‍दुप तप्‍की पावलला ते कताङ्‍सुङ। 24 कताङ्‍सिमा फेस्‍तसकी अग्रिपास ताङ ते वोतुप मी तेरीला सिक्‍यासुङ, “ग्‍येल्‍वु अग्रिपास ताङ दे जोम वोतुप तेरी मीतिवा, ख्‍यिरा थोङ्‍गुप दी मी तीकी कोर्ला तेरी यहूदीतिवी ‘दी मी ति सेन्‍बु दे छ्‍योवु मे।’ सिनी यरूशलेमला ताङ दे साङ ङला गोङ्‍बा शुसुङ। 25 यिने दीकी से गोवु छ्‍येर्पा याङ काङ साङ माक्‍यावु ति ङे थोङ्‍सुङ। तमा दीकी साङ रोमी ग्‍येल्‍वु कैसरकी चाला डो च्‍यी सिनी गोङ्‍बा शुवु तप्‍की ङे दीला रोमी ग्‍येल्‍वी ते राङ तोङ्‍सा क्‍यायी। 26 दी मी तीकी कोर्ला ङे रोमी ग्‍येल्‍वुला टि गोवु ताम्‍ङे काङ साङ मे। तुक क्‍यानी दी मीला ख्‍यिराङ ताङ खक्‍छ्‍येवु ग्‍येल्‍वु अग्रिपासकी चिप्‍ला टिन वायी। तमा ङ्‍यिरा दीला ल्‍यामो क्‍यानी टिसिमा ङे काङ रे च्‍यिक रे ताम्‍ङे टिकुप ङ्‍येकिवी। 27 च्‍यिलासिसिन चोन्‍खाङला शोरुप मी तेन्‍दोकला काङ साङ क्‍येन हाक्‍माकोवा क्‍यानी दी मीला तोङ्‍गुप ति ल्‍यामु मिन।”

*25:13 २५:१३ बरनिकी ति ग्‍येल्‍वु अग्रिपासकी नुम यिन।