28
पावल माल्‍टाला लेपुप
तेसुर ङ्‍यिराङ थर्सिमा ती ग्‍येम्‍छो परकी स कम्‍बु वोतुप दासाकी मिङ ति माल्‍टा सिवी सिनी हाक्‍कोसुङ। तमा तेकी मीतिवी ङ्‍यिराङला छासे च्‍यम्‍बा क्‍यासुङ। च्‍यिलासिसिन छ्‍यर्वा ग्‍यप्‍नी ख्‍येवा वोतुप तप्‍की तिवी ङ्‍यिराङला मे तङ बिन्‍नी गासो शुसुङ। तमा पावलकी शिङ पाङ्‍बा काङ खुर वानी मेला च्‍यिसुङ। ती मे राप वोतुप तप्‍की रुल यी थेन वानी पावलकी लाक्‍पाला फेनी ते राङ ज्‍युनी देसुङ। तेकी मीतिवी पावलकी लकला रुल ज्‍युन देतुप थोङ्‍नी खोप्‍राङ पर्ला “दी मी याङ वुतुङ के शेन्‍बा के यिन्‍दे। दी ग्‍येम्‍छो ने थर थुप्‍सुङ, यिने कोन्‍छ्‍योककी पर्च्या नेसुर ति थर माथुप।” सिनी सिक्‍यासुङ। यिने पावलकी ती रुल तीला मे नाङ्‍ला थप र्‍हुन क्‍युर्सुङ। तमा तीला काङ साङ ना माताङ। तमा तेकी मीतिवी पावलकी जु ति बोनी शिते सिनी ल्‍हानी गुन देसुङ। यिने अलायी सेक ल्‍हासिनाङ तीला काङ साङ माक्‍यावु थोङ्‍सिमा तिवी नासाम ग्‍युर्नी “दी मी याङ ल्‍ह यिन्‍दुप यिनोक।” सिनी सिक्‍यासुङ।
ते गारी गुरीला पब्‍लियस सिरुप ती ग्‍येम्‍छो परकी स कम्‍बुकी मी छ्‍येकी शिङ नोक। तीकी ङ्‍यिराङला गासो शुनी ङ्‍यिमा सुम सेक तीकी खाङ्‍बा समा बिन्‍सुङ। ती पेला पब्‍लियसकी पपा ति छा ताङ खोक्‍पा शोनी नानोक। तमा पावल तीला ल्‍हापला गल्‍नी तीकी गोला लाक्‍पा ज्‍याक्‍नी कोन्‍छ्‍योकला मोपोर क्‍यानी तीला टेक च्‍यिसुङ। ते तुकै च्‍युङ्‍सिमा ती गारी गुरीकी यम्‍बा मी नेर्पुतिवा साङ ते वासुङ। तमा तिवी नेजु ति पावलकी टेक च्‍यिसुङ। 10 ती तप्‍की तिवी ङ्‍यिराङला छासे ताङ्‍देन क्‍यासुङ। तमा ल सुम ज्‍युक्‍ला ङ्‍यिराङ माल्‍टा नेसुर टुला जेनी रोमला डोप पेला तिवी ङ्‍यिराङला गोवु चोयी समा च्‍यालकतिवा टी नाङ्‍ला ज्‍याक्‍नी बिन्‍सुङ।
पावल रोमला लेपुप
11 तमा ल सुम ज्‍युक्‍ला ङ्‍यिराङ माल्‍टा नेसुर टुला जेनी गलिन। ती टु ति अलेक्‍जेन्‍ड्रिया नेसुर वानी गुन्‍बी लला ते राङ ज्‍योकिनोक। ती टुकी गोमाला ल्‍ह छेमाकी कु क्‍वोनी जोवु नोक। 12 तेसुर ङ्‍यिराङ सुराकुसाई सिरुप दासाला लेप्‍सुङ। ते लेप्‍सिमा ङ्‍यिमा सुम ते राङ देतिन। 13 तेसुर गल्‍सिमा ङ्‍यिराङ ग्‍येम्‍छो गारी ताङ गारी ने क्‍यानी रेगियन सिरुप दासाला लेप्‍सुङ। ते लेपुप ङ्‍यिमा च्‍यिककी ज्‍युक्‍ला ल्‍होकी थाका ने लुङ ग्‍यप्‍सुङ। तमा ती सला तीला ङ्‍यिराङ पटिओलीला लेप्‍सुङ। 14 ते ङ्‍यिरा ललाइ तेपा कितुप मीतिवा ताङ मुला ठेसुङ। तमा तिवी ङ्‍यिराङला ते राङ दे सिनी गोङ्‍बा शुवु तप्‍की ङ्‍यिराङ ङ्‍यिमा दिन सेक ते राङ देतिन, तमा तेसुर रोमला गलिन। 15 ङ्‍यिराङ वुङ्‍गुप लेन थोनी रोमला वोतुप तेपा कितुपतिवा अप्‍पियसकी हाला ताङ डोखाङ सुम सिरुप दासा सेक ङ्‍यिराङला ठेतुपला वानोक। तिवाला थोङ्‍सिमा पावलकी ङाडेङ ङ्‍येनी कोन्‍छ्‍योकला थुचिछे पुल्‍सुङ। 16 तमा ङ्‍यिराङ रोमला लेप्‍सिमा पावलला र्‍हेन्‍दुपला मक्‍मी मिरा च्‍यिककी मुला खोप्‍रे लावु खाङ्‍बा यीला दे च्‍यिसुङ।
पावलकी रोमला सुङ ख्‍याप्‍टाक क्‍यावु
17 तेमी ङ्‍यिमा सुम तिङ्‍ला पावलकी ते देतुप यहूदी गोमा कितुप मीतिवाला कतोङ ताङ्‍सुङ। यहूदीतिवा ते जोम्‍सिमा पावलकी तिवाला सिक्‍यासुङ, “ओ अच्‍युनुपतिवा, ङे याङ ङरा लुङ्‍बी मीतिवा ताङ पगावा हङ्‍गावी लुक्‍सुकी तेन्‍दोकला काङ लाका माक्‍यासिनाङ यहूदीतिवी ङला जिम्‍नी यरूशलेमला वोतुप रोमीतिवी लकला चेक तेन ताङ्‍सुङ। 18 ती रोमीतिवी ङला ल्‍यामो क्‍यान टिन ल्‍हानी से गोवु छ्‍येर्पा तेर गोवु तेन्‍दोक काङ साङ माथोङ्‍सिमा ङला पिताङ तोङ्‍गुप नो क्‍यावु यिन। 19 यिने यहूदीतिवी ङला पिताङ तोङ्‍गुप गा माक्‍यावु तप्‍की ग्‍येल्‍वु कैसरकी दोङ्‍ला राङ ठिम की सिनी ङे गोङ्‍बा शुयी। यिन्‍सिनाङ ङे गिपाकी तेन्‍दोकला काङ साङ क्‍येन तेरुप ताम्‍ङे माक्‍या वे। 20 ती तप्‍की ख्‍यिराङला ठेनी अरा उरा सिरुप नोनी ङे ख्‍यिराङला कतङ्‍गुप यिन। च्‍यिलासिसिन इस्राएलकी मीतिवी रेवा क्‍यानी गुन देतुप शेप ने ङोसु लावु ख्रीष्‍टकी थोक्‍ला राङ ङला च्‍याटोक ग्‍यपुप यिन।” 21 तमा ते देतुप यहूदी गोमा कितुप मीतिवी पावलला सिक्‍यासुङ, “ङ्‍यिरा याङ अच्‍युकी तेन्‍दोकला यहूदिया नेसुर काङ यिकी राङ माङ्‍ये वे। सु साङ वानी अच्‍युकी थोक्‍ला ताम्‍ङे काङ साङ मालाप वे। अच्‍युकी लाका मेलोवा क्‍यावु यिन सिनी ताम्‍ङे साङ माक्‍या वे। 22 यिने अच्‍युकी नासाम ति काङ नोक सिनी अच्‍युकी ख नेमा राङ ङ्‍येन्‍दुप ङ्‍यिरा नो वे। च्‍यिलासिसिन कनी साङ मीतिवा अच्‍युकी छोक्‍पाकी कोर्ला ताम्‍ङे मेलोवा तिराङ किवी सिरुप ति ङ्‍यिराङला छ्‍या वे।”
23 तुक क्‍यानी तिवी ङ्‍यिमा च्‍यिक पावलला ठेतुप तुजे जोसुङ। तमा मीतिवा बङी पावल देतुप खाङ्‍बा वासुङ। पावलकी टोप नेज्‍युनी सोर्‍हिप सेक तिवाला कोन्‍छ्‍योककी ग्‍येल्‍खापकी कोर्ला लाप्‍सुङ। तमा मोशाकी ठिम ताङ कोन्‍छ्‍योककी लुङ्‍तेम्‍बाकी थेप नेसुर येशूकी कोर्ला तिवाला पङ्‍बु बिन्‍सुङ। 24 पावलकी सिक्‍यावु ताम्‍ङेला ललाइकी तेपा क्‍यासुङ, ललाइकी तेपा माक्‍या। 25 तमा तिवा खोप्‍रे पर्ला साङ ताम्‍ङे माडिक्‍नोक। तुक क्‍यानी केन डोप पेला पावलकी दुक सिनी लाप्‍सुङ, “ख्‍यिरा पगावा हङ्‍गावाला कोन्‍छ्‍योककी थु चाङ्‍माकी यशैया लुङ्‍तेम्‍बा नेमा सुङ्‍गुप सुङ ति टेके राङ नोक। ती सुङ ति दी यिन,
26 ‘गल्‍नी दी मीतिवाला दुक सिनी सी।
ख्‍यिरा ङ्‍येन्‍दुप याङ ङ्‍येन्‍गिवी,
यिने हाक्‍मोकोवी।
ल्‍हाप याङ ल्‍हेवी,
यिने मोथोङ्‍गिवी।
27 च्‍यिलासिसिन तिवी सेम ति क्‍योङ्‍बु गल्‍नी वे।
तमा तिवी नम्‍ज्‍योक वोन्‍बा गलुप ताङ मिक चुम वे।
मिसियाङ तिवी मिककी थोङ्‍गुप ताङ नम्‍ज्‍योक थोवु ताङ सेमगी हाक्‍को थुप्‍नी दिक्‍पा ने ग्‍युरुप ति यिन्‍जा।
तमा तिवाला ङे दिक्‍पा ने थर ज्‍यितुप ति यिन्‍जा।’* २८:२६-२७ यशैया ६:९-१०
28 ती तप्‍की ख्‍यिरा हाक्‍कोशी, कोन्‍छ्‍योककी दिक्‍पा ने थर ज्‍यितुप सुङ ति यहूदी मिन्‍दुप मिरिक यम्‍बाकी मीतिवाला ख्‍याप्‍टाक क्‍यानी वे। तमा तिवी ती सुङ ति ङ्‍येन्‍गिवी।” 29 (पावलकी ती सुङ ति ख्‍याप्‍टाक क्‍यासिमा यहूदीतिवा खोप्‍रे पर्ला अलायी लप्‍सिर ग्‍यक्‍टी चेसिमा तेसुर क्‍येनी गाल्‍सुङ।)* २८:२९ यम्‍बा थेपला ती पद ति मे।
30 तमा पावल लो ङ्‍यी सेक खोरे लावु खाङ्‍बाला राङ देसुङ। ते तीकी येशूकी कोर्ला येन्‍देन ङ्‍येन्‍दुपला वुङ्‍गुपतिवा तेरीला गासो शुसुङ। 31 तमा सी साङ पावलला माक्‍येक। तुक क्‍यानी पावलकी ज्‍यिवा माक्‍यावा क्‍यानी कोन्‍छ्‍योककी ग्‍येल्‍खापकी कोर्ला ख्‍याप्‍टाक कियी ताङ चोवो येशू ख्रीष्‍टकी कोर्ला येन्‍देन बिन्‍सुङ।

*28:27 २८:२६-२७ यशैया ६:९-१०

*28:29 २८:२९ यम्‍बा थेपला ती पद ति मे।