रोमला वोतुप तेपा कितुपतिवाला
पावलकी टिवु यिकी
दी थेपकी कोर्ला
दी यिकी ति पावलकी रोमला वोतुप चर्चतिवाला टिवु यिन। ती चर्चकी मीतिवाला ठेसिमा पावल तिवी मुला ङ्‍यिमा चेयी लाका क्‍यासुङ। तमा तिवाला दाल्‍जा लङ्‍नी स्‍पेन नेवा डोप नो क्‍यानोक। दी थेप ति पावलकी ख्रीष्‍टियानतिवी मिजीला गोवु ताम्‍ङेतिवा हाक्‍को ज्‍यितुपला टिवु यिन। पावलकी दी थेपला वुतुङ्‍की येन्‍देन टेङ्‍बु बिन्‍दुप हाक्‍कोकिवी।
पावलकी रोमकी चर्चतिवाला टसी देलेक सिक्‍यासिमा तिवी थोक्‍ला मोपोर क्‍यावु ताम्‍ङे साङ दे टिनी वे। ती ज्‍युक्‍ला खोरो तङ्‍गुप यिकीकी कोर्ला दुक सिक्‍या वे, “लेन ल्‍यामुकी मीला कोन्‍छ्‍योककी चिप्‍ला चुक क्‍यानी टेङ्‍बु च्‍युङ्‍गिवी सिरुप कोर्ला हाक्‍को ज्‍यिकिवी। खोला तेपा क्‍यानी तिराङ कोन्‍छ्‍योककी थोङ्‍दाङला तेरी टेङ्‍बु च्‍युङ्‍गिवी” (१:१७)।
ती ज्‍युक्‍ला तीकी कोर्ला पावलकी दुक सिक्‍या वे। कोन्‍छ्‍योककी चिप्‍ला यहूदी यिन्‍शी, यहूदी मिन्‍दुप मिरिक यम्‍बाकी मी यिन्‍शी, तेरी मीतिवा टेङ्‍बु च्‍युङ गोकिवी। च्‍यिलासिसिन तेरी मीतिवा दिक्‍पी ओङला च्‍यिक्‍पा राङ वे। खुरुङ टेङ्‍बु च्‍युङ्‍गुपला येशू ख्रीष्‍टला तेपा कि गोकिवी। तमा कोन्‍छ्‍योककी मुला तम्‍जी च्‍युङ्‍नी येशू ख्रीष्‍टला वोतुप मिजी सम्‍बा थोप्‍नी कोन्‍छ्‍योककी दोङ्‍ला देतुप ङ्‍येकिवी। खोकी थु चाङ्‍माकी दिक्‍पा ताङ शेपकी ओङ नेसुर तिवाला थर ज्‍यिकिवी। लोप्‍च्‍येन ङ नेज्‍युनी लोप्‍च्‍येन ग्‍ये सेक्‍ला तेपा कितुपतिवी मिजीला कोन्‍छ्‍योककी ठिम ताङ खोकी थु चाङ्‍माकी ङारकी चुका लाका किवी सिरुप कोर्ला टिनी वे। ती ज्‍युक्‍ला मीतिवी थोक्‍ला कोन्‍छ्‍योककी जो नङ्‍गुप नोवाला यहूदीतिवा ताङ यहूदी मिन्‍दुप मिरिक यम्‍बाकी मीतिवा चुक क्‍यानी वुङ थुप्‍किवी सिरुप कोर्ला टिलेन तेरुप छल वे। ती ज्‍युक्‍ला पावलकी खोरो यिकी ति दुक सिनी सिन्‍दा क्‍या वे, यहूदीतिवी येशूला सेमला मालावु तेन्‍दोक ति च्‍यिक वे। ती ति तेरी मीतिवाला येशू ख्रीष्‍टला वोतुप कटिन थोप ज्‍यितुप कोन्‍छ्‍योककी नोवा च्‍यिक यिन। यहूदीतिवी येशूला नरी सेमला मलाङ मिसिर्वी सिरुप ति पावलकी तेन्‍तेन क्‍यासुङ। पावलकी तेरी सिनाङ तिङ्‍ला ख्रीष्‍टियानकी मिजी ति खक्‍छ्‍येवुला मी यम्‍बाला ङ्‍यिङ्‍ज्‍ये कियी मिजी क्‍योङ गोकिवी सिरुप कोर्ला टि वे। तुका ताम्‍ङेतिवा ख्रीष्‍टियानतिवी कोन्‍छ्‍योकला शब्‍ज्‍यी कितुप, ग्‍येल्‍खापला ताङ च्‍यिककी च्‍यिकला कि गोवु लाकाकी कोर्ला सेमगी टिवातिवा टिनी वे। ती ज्‍युक्‍ला खोरो लेनतिवा ताङ कोन्‍छ्‍योकला सोवा देकुप ताम्‍ङेतिवा ज्‍याक्‍नी यिकी ति टिनी सिन्‍दा क्‍या वे।
मुला राङ वोतुप लोप्‍च्‍येनतिवा
ङोशी ताङ नोवाकी कोर्ला १:१-१७
मीला गोवु थर्वा १:१८–३:२०
मी थर्वाकी थोक्‍ला कोन्‍छ्‍योककी च्‍यु ३:२१–४:२५
ख्रीष्‍टला वोतुप मिजी सम्‍बा ५:१–८:३९
यहूदीतिवी कोर्ला कोन्‍छ्‍योककी नोवा ९:१–११:३६
ख्रीष्‍टियानकी किताङ नालु १२:१–१५:१३
यिकी टिनी सिन्‍दा क्‍यावु ताङ टसी देलेक १५:१४–१६:२७
1
रोमीतिवाला पावलकी टसी देलेक
रोमला वोतुप मीतिवा तेरीला टसी देलेक! दी यिकी ति येशू ख्रीष्‍टकी थोक्‍ला लावा च्‍युङ्‍गुप ङ पावलकी टिवु यिनो। ङ ति कोन्‍छ्‍योककी लेन ल्‍यामु ख्‍याप्‍टाक कितुप ताङ लोमा छ्‍ये च्‍युङ्‍गुपला खोकी पेन नङ्‍गुप यिन। ती लेन ल्‍यामु ति काङ यिन सिसिन ती ति तोङ्‍ला के कोन्‍छ्‍योककी खोरो सेवु येशू ख्रीष्‍टकी थोक्‍ला खोरे लुङ्‍तेम्‍बातिवा नेसुर खोकी सुङगी नाङ्‍ला थाक्‍छ्‍येन नङ वे। ती येशू ख्रीष्‍ट ति जम्‍बुलिङकी ताम्‍ङे कितुप पेला ग्‍येल्‍वु दाऊदकी गिपा नेमा क्‍येवु यिन। तमा खो ति कोन्‍छ्‍योककी थु चाङ्‍माकी ताम्‍ङे कितुप पेला टुङ्‍गुप मीतिवी नाङ ने ङोसु लानी ङार छ्‍येवु कोन्‍छ्‍योककी सेवु सिनी पङ्‍बु छ्‍या तेन्‍दुप दाक्‍पी चोवो येशू ख्रीष्‍ट यिन। यहूदी मिन्‍दुप मिरिक यम्‍बाकी मीतिवी येशूला तेपा क्‍यानी खोकी सुङला ङ्‍येन्‍शी सिनी ङला खो नेमा कटिन ङ्‍येनी खोला शब्‍ज्‍यी कितुपला खोकी लोमा छ्‍ये च्‍युङ्‍गुप यिन। तुक राङ क्‍यानी ख्‍यिराङ साङ येशू ख्रीष्‍टला तेपा कितुपला कोन्‍छ्‍योककी कताङ नङ्‍गुप यहूदी मिन्‍दुप मिरिक यम्‍बाकी मीतिवी नाङ्‍ला ख्‍येल्‍गिवी।
रोमला वोतुप ख्‍यिराङ कोन्‍छ्‍योककी ङ्‍यिङ्‍ज्‍येवु मीतिवा ताङ खोला तेपा क्‍यावु चाङ्‍मा वोतुप मीतिवा तेरीला दाक्‍पी पपा कोन्‍छ्‍योक ताङ चोवो येशू ख्रीष्‍ट नेमा कटिन ताङ लोदिमु वुङ्‍शी।
पावल रोमला डोप नो क्‍यावु
थल्‍माला ख्‍यिराङ तेरीकी थोक्‍ला येशू ख्रीष्‍टकी छ्‍योक नेमा ङ ङे कोन्‍छ्‍योकला थुचिछे बुल्‍गिवी, च्‍यिलासिसिन ख्‍यिरा खोला तेपा क्‍यावु ताम्‍ङे ति जम्‍बुलिङ तेरीला टम वे। ङ ङे सेमगी दिङ नेज्‍युनी खोकी सेवु येशू ख्रीष्‍टकी थोक्‍ला लेन ल्‍यामु ख्‍याप्‍टाक क्‍यानी खोला शब्‍ज्‍यी क्‍यावु तप्‍की ङे नरी ख्‍यिराङला टेन्‍नी ङ्‍यी ताङ नुप्‍ज्‍या ख्‍यिरा थोक्‍ला मोपोर क्‍यावु ति कोन्‍छ्‍योकला राङ छ्‍या वे। 10 तमा कोन्‍छ्‍योककी नोवा वोसिन ङ ख्‍यिरा ते वुङ थुप्‍शी सिनी नरी खोला मोपोर कितिन। 11 ङ ख्‍यिराङला ठेतुप छासे नो क्‍यावु तेन्‍दोक ति ख्‍यिराङला तेपा रम्‍बु जोपला कोन्‍छ्‍योककी थु चाङ्‍मा नेमा वुङ्‍गुप कटिनकी ङ्‍येम्‍बा ति ख्‍यिराङला साङ शेतुप सिनी यिन। 12 तुक क्‍यासिन ख्‍यिरा क्‍यावु तेपाकी ङला ङाडेङ ङ्‍येशी, ङे क्‍यावु तेपाकी ख्‍यिराङला ङाडेङ ङ्‍येशी सिनी ङला रेवा वे।
13 अच्‍युनुपतिवा, दी ताम्‍ङे ति ख्‍यिरा ल्‍यामु हाक्‍कोशी सिरुप ति ङे नोवा वे। काङ यिन सिसिन ङ ति थेङ्‍मा अलायी सेक ख्‍यिराङला ठेतुपला वुङ्‍गुप नो क्‍यायी। च्‍यिलासिसिन ङ ख्‍यिराङला गल्‍नी यहूदी मिन्‍दुप मिरिक यम्‍बाकी मीतिवी पर्ला तेपा रम्‍बु वोतुप मीतिवा अलायी ल्‍हावु दोके ख्‍यिराङ रोमला वोतुपतिवी पर नेमा साङ तेपा रम्‍बु वोतुप मीतिवा ल्‍हाप ङला नो वे। यिने तन्‍दा सेक ङला देराङ क्‍येक्‍नी ज्‍याङ वे। 14 ङ ति ग्रीककी मी यिन्‍शी ग्रीककी मी मिन्‍शी, रिक्‍पा वोतुप मी यिन्‍शी रिक्‍पा मेतुप मी यिन्‍शी, तेरीकी थोक्‍ला सुङ ख्‍याप्‍टाक क्‍यानी खोकी ठिलेन च्‍योलुप नो वे। 15 ती तप्‍की ख्‍यिराङ रोमीतिवाला साङ ती लेन ल्‍यामु ति ख्‍याप्‍टाक कितुप ङला छासे गा लानी वे।
कोन्‍छ्‍योककी लेन ल्‍यामुकी ओङ
16 ङ लेन ल्‍यामु ख्‍याप्‍टाक कितुपला सुला साङ ङोछा मिकी, च्‍यिलासिसिन कोन्‍छ्‍योककी लेन ल्‍यामु ति तेपा कितुपतिवा तेरीला दिक्‍पा ने थर ज्‍यितुप कोन्‍छ्‍योककी ओङ यिन। गोमाला यहूदीतिवी थोक्‍ला, तमा ज्‍युक्‍ला ति यहूदी मिन्‍दुप मिरिक यम्‍बाकी मीतिवी थोक्‍ला साङ यिन। 17 ती लेन ल्‍यामु ति कोन्‍छ्‍योककी थोङ्‍दाङला दाक्‍पु दिक्‍छेनतिवाला चुक क्‍यानी टेङ्‍बु वोतुप जोवु ति छ्‍या तेन्‍सुङ। ती टेङ्‍बु ति दाक्‍पी येशूला तेपा क्‍यासिमा तिराङ गिवी। कोन्‍छ्‍योककी सुङला साङ “खोला तेपा क्‍यानी टेङ्‍बु च्‍युङ्‍गुप मीतिवा ति तिवी क्‍यावु तेपा नेमा मिजी ङ्‍येकिवी।” सिनी टि वे।* १:१७ हबकूक २:४
यहूदी मिन्‍दुपतिवी दिक्‍पाकी थोक्‍ला कोन्‍छ्‍योककी पर्च्या
18 कोन्‍छ्‍योककी पर्च्या ति खोकी सुङ टेङ्‍बुला हाक्‍मोकोवु जोप दुक्‍टातिवा ताङ खोला मोवा मिकिवुतिवी थोक्‍ला देवाच्‍येन नेमा छ्‍या देन्‍गिवी। 19 कोन्‍छ्‍योककी खुरुङ सु यिन सिरुप ति मीतिवाला छ्‍या तेन्‍दुप तप्‍की मी तेरीकी खो सु यिन सिरुप ति हाक्‍को थुप्‍किवी। 20 खोकी ज्‍ये नङ्‍गुप जम्‍बुलिङकी थल्‍मा नेज्‍युनी जम्‍बुलिङला वोतुप च्‍यालकतिवा नेसुर थोङ मुथुवु खोकी ओङ ताङ खो कोन्‍छ्‍योक यिन सिरुप ति मीतिवी ठछ्‍येली हाक्‍को थुप्‍किवी। ती तप्‍की मीतिवी ङ ति हाक्‍मोकोनोक सिनी काङ साङ सि मुथुपी।
21 मीतिवी कोन्‍छ्‍योकला ङो शेसिनाङ खोला कि गोवु मोवा ति माक्‍या, थुचिछे साङ मापुल। तुक क्‍यानी तिवी मुला वोतुप नोवा ति तेर्मे गल वे। तमा तिवी अम्‍बारङ्‍शिङ वोतुप सेमगी जोसालेन्‍सिन काङ हाक्‍को मुथुपुप गल वे। 22 तुक क्‍यानी मीतिवी ङ च्‍यङ्‍बु यिन सिनी सिवी, यिने तिवा अम्‍बारङ्‍शिङ कितुप राङ गल वे। 23 तिवी नाम्‍साङ ना मोडोवु कोन्‍छ्‍योकला मोवा माक्‍यानी ना डोप मी ताङ च्‍यच्‍युम ताङ ठेक्‍पा ज्‍यी चुनी युकुप छ्‍युङ्‍मा ताङ जु टिन युकुप सेम्‍ज्‍येन दोके कु जोनी तिवाला मोवा कितुप गल वे।
24 तुक क्‍यानी कोन्‍छ्‍योककी तिवाला तिवी सेमला काङ मेलोक्‍पा कियी दे लङ्‍गुप ति किशी नोनी पि ताङ ताङ्‍सुङ। ती तप्‍की तिवा तिवी खोप्‍रे पर्ला राङ ङोछा मेतुप लाकातिवा क्‍यासुङ। 25 तिवा कोन्‍छ्‍योक टेङ्‍बुला ति मेटेङ्‍बु जोनी जम्‍बुलिङ ज्‍येङ्‍गुप कोन्‍छ्‍योकला ति मोवा माक्‍यानी खोकी ज्‍ये नङ्‍गुप च्‍यालकतिवाला के सोवा देकुप ताङ शब्‍ज्‍यी कितुप छाल्‍सुङ। जम्‍बुलिङ तेरी ज्‍येङ्‍गुप कोन्‍छ्‍योकला नरी सोवा वुङ्‍शी, आमिन! 26 ती तप्‍की कोन्‍छ्‍योककी तिवाला ङोजु मेतुप लाका कि ज्‍यितुपला पि ताङ ताङ्‍सुङ। तिवा पुम्‍पेजातिवी साङ पुम्‍पेजातिवी मुला राङ शम्‍डेन क्‍यानी लाका मेलोवा क्‍यासुङ। 27 ख्‍योक्‍पेजातिवी साङ ख्‍योक्‍पेजी मुला राङ शम्‍डेन कितुप लाका मेलोवा क्‍यासुङ। तुक क्‍यानी तिवी लाका मेलोवा क्‍यावु तप्‍की तिवाला कोन्‍छ्‍योककी पर्च्या फोक्‍नी वे।
28 कोन्‍छ्‍योकला तिवी सेमला ज्‍योकुप नो माक्‍यावु तप्‍की खोकी तिवाला खोप्‍रे काङ कियी दे लङ्‍गिवे, तुकै राङ किशी सुङ्‍नी तिवाला मेलोवा कि ज्‍यितुपला क्‍युर्नी ज्‍याक्‍सुङ। 29 तमा मीतिवा तेरी वुल्‍दुङ्‍बा कितुप ताङ दुक्‍टा कितुप ताङ देर्पा कितुप ताङ लाका मेलोक्‍पा कितुप गल वे। तिवा ठतोक कितुप ताङ मी सेतुप ताङ थमु ग्‍यकुप ताङ जिनोक जोप ताङ दुक्‍टा वोतुप नासाम तोङ्‍गुप ताङ ताम्‍ङे क्‍योलुप ताङ 30 मीला मेलोवा सिरुप ताङ कोन्‍छ्‍योकला मोवा मिकिवु ताङ मीला मो बेपुप ताङ ङ राङ यिन सिनी छ्‍येजु कितुप ताङ अम्‍बारङ्‍शिङ कितुप ताङ किताङ नालु मेलोक्‍पा जोप ताङ पपाआमी खला मेङ्‍येन्‍दुप गिवी। 31 तमा तिवा सेम माङ्‍येवु दोके कितुप ताङ मीला जिनोक जोनी क्‍येन तेरुप ताङ च्‍यम्‍बा मेतुप ताङ सेमला च्‍यङ्‍च्‍यु मेतुप गिवी। 32 तुका मीतिवाला कोन्‍छ्‍योककी पर्च्या फोकिवी सिरुप ताम्‍ङे ति छ्‍या वोसिनाङ तुका लाका मेलोवा तिराङ किवी। तमा तुका लाका मेलोवा कितुप मीतिवाला “ख्‍योरो छासे लाका ल्‍यामु क्‍यासुङ।” सिनी गा लोङ्‍गिवी।

*1:17 १:१७ हबकूक २:४