एफिससला वोतुप तेपा कितुपतिवाला
पावलकी टिवु यिकी
दी थेपकी कोर्ला
दी यिकी ति एफिसस ग्‍येसाकी तेपा कितुपतिवाला पावलकी टिवु यिन। तेरी सिनाङ गोमाला कोन्‍छ्‍योककी च्‍यु ति तिवाला हाक्‍को ज्‍यितुप ति पावलला पप क्‍यानोक। ती च्‍यु ति कोन्‍छ्‍योककी ख्रीष्‍टला चोछ्‍येवु जो नाङ्‍नी खोकी ज्‍येवु च्‍यालक याङ्‍ना देवाच्‍येन ताङ जम्‍बुलिङकी तेरी च्‍यालकतिवा खोकी ओङला ज्‍याङ नाङ्‍सुङ सिरुप यिन (१:१०)। दी यिकी ति कोन्‍छ्‍योककी गिपातिवाला पावलकी गोङ्‍बा शुवु यिकी साङ यिन। तमा मीतिवाला ख्रीष्‍टकी मिङला सेम च्‍यिक राङ च्‍युङ्‍नी चोछ्‍येवु कोन्‍छ्‍योककी च्‍यु तिला तेन्‍दोक वोतुप जोपला टिवु यिन।
दी यिकीकी थल्‍माला मीतिवाला सेम च्‍यिक राङ च्‍युङ्‍गुपकी कोर्ला सिक्‍या वे। तमा पपा कोन्‍छ्‍योककी खोरे गिपाला पेनी तिवाला खोरे सेवु येशू ख्रीष्‍ट नेसुर माफ नाङ्‍नी तिवाला दिक्‍पा ने थर च्‍यिनी कोन्‍छ्‍योककी चोछ्‍येवु थाक्‍छ्‍येतुप ति खोकी थु चाङ्‍मा नेसुर तेन्‍तेन क्‍या नाङ्‍सुङ। ङ्‍यिवाला ति पावलकी दी यिकी रोकुपतिवा चुक क्‍यानी मिजी क्‍योङ गोकिवी सिरुप कोर्ला गोङ्‍बा शुनी टिनी वे। तमा ख्रीष्‍टला तेपा कितुपतिवा च्‍यिक राङ च्‍युङ्‍नी मिजी टेङ्‍बु क्‍योङ्‍शी सिनी टिनी वे।
कोन्‍छ्‍योककी गिपातिवा च्‍यिक राङ च्‍युङ्‍गुप कोर्ला दुका पेतिवा साङ सिक्‍या वे। चर्च ति जु यिन, तीकी गो ति ख्रीष्‍ट यिन। ती चर्च ति खाङ्‍बा दोके यिन, ती खाङ्‍बाकी सुरकी दो ति ख्रीष्‍ट यिन। चर्च ति नमा दोके यिन, तीकी माक्‍पा ति ख्रीष्‍ट यिन। दी यिकीला दुका खक्‍छ्‍येवु येन्‍देनतिवा साङ बिन वे। तिवा ति जिन्‍बा, दिक्‍पा पङ्‍गुप, कटिन, चाङ्‍मा ताङ ख्रीष्‍टकी ङ्‍यिङ्‍ज्‍येकी वोसिर यिन।
मुला राङ वोतुप लोप्‍च्‍येनतिवा
पावलकी ङोशी १:१-२
ख्रीष्‍ट ताङ चर्च १:३–३:२१
ख्रीष्‍टला वोतुप मिजी सम्‍बा ४:१–६:२०
यिकी टिनी सिन्‍दा क्‍यावु ६:२१-२४
1
पावलकी टसी देलेक
टसी देलेक! दी यिकी ति कोन्‍छ्‌योककी नोवा नेसुर ख्रीष्‍ट येशूकी लोमा छ्‌ये च्‍युङ्‍गुप ङ पावलकी छ्‍योक नेसुर येशू ख्रीष्‍टला तेपा क्‍यानी खोङ्‍तेर्मु वोतुप एफिससकी मीतिवाला टिवु यिनो। दाक्‍पी पपा कोन्‍छ्‌योक ताङ चोवो येशू ख्रीष्‍ट नेमा ख्‍यिराङला कटिन ताङ लोदिमु वुङ्‍शी।
ख्रीष्‍टकी नङ्‍गुप मोलाम
दाक्‍पी चोवो येशू ख्रीष्‍टकी पपा कोन्‍छ्‌योकला सोवा वुङ्‍शी, च्‍यिलासिसिन खोकी येशू ख्रीष्‍ट नेसुर देवाच्‍येनला वोतुप तेरी मोलाम ति दाक्‍पुला नङ्‍नी वे। ती मोलाम ति खोकी थोङ्‍दाङला दाक्‍पु चाङ्‍मा ताङ क्‍येन मेतुप च्‍युङ्‍शी सिनी जम्‍बुलिङ ज्‍येङ्‍गुप सिनाङ गोमाला के खोकी दाक्‍पुला पेन नङ्‍गुप यिन। कोन्‍छ्‌योककी दाक्‍पुला ङ्‍यिङ्‍ज्‍ये क्‍या नङ्‍गुप तप्‍की येशू ख्रीष्‍ट नेमा दाक्‍पुला खोरे पुज्‍युङ जोपला गोमाला के पेन नङ्‍सुङ। ती ति खोकी गा लङ्‍गुप नोवा यिन। तुक क्‍यानी खोकी ङ्‍यिङ्‍ज्‍येवु सेवु नेसुर दाक्‍पुला तुक राङ नङ्‍गुप खोकी मोवा वोतुप कटिनकी थोक्‍ला सोवा देकुप। तमा खोकी ग्‍यक्‍चेकी कटिन नेसुर येशू ख्रीष्‍ट दाक्‍पी दिक्‍पी थोक्‍ला टुङ्‍नी खोकी ठककी दाक्‍पी दिक्‍पा ता च्‍यिनी दाक्‍पुला थर्वा ङ्‍येन वे। खोकी ती कटिन ति हाक्‍कोशी नोनी तेरी च्‍यु ताङ रिक्‍पा ति दाक्‍पुला नाङ्‍सुङ। खोकी येशू ख्रीष्‍ट नेसुर गोमाला के जो नङ्‍गुप खोला गा लङ्‍गुप नोवाला वोतुप छ्‍याककी ताम्‍ङे ति दाक्‍पुला तेरी हाक्‍को च्‍यिसुङ। 10 कोन्‍छ्‌योककी नोवा ति काङ यिन सिसिन तुजे छेसिमा देवाच्‍येन ताङ जम्‍बुलिङला वोतुप तेरी ख्रीष्‍टकी मुला खोकी ओङला च्‍युङ्‍शी। 11 खोकी तेरी लाका ति खोरे नोवा नेसुर राङ क्‍या नङ्‍गिवी। तमा खोकी नोवाला वोतुप दोके राङ दाक्‍पुला गोमाला के पेन नङ्‍गुप तप्‍की दाक्‍पु खोकी पुज्‍युङ च्‍युङ्‍नी वे। 12 तुक क्‍यानी दाक्‍पु गोमाला नेज्‍युनी ख्रीष्‍टला रेवा कितुपतिवा तेरीकी कोन्‍छ्‌योकला मोवा ताङ सोवा देकुपला खोकी पेन नङ्‍गुप यिन। 13 ती ख्रीष्‍ट नेसुर दाक्‍पु साङ कोन्‍छ्‌योककी सुङ टेङ्‍बु थोनी खोकी थाक्‍छ्‌येन नङ्‍गुप थु चाङ्‍माकी त ग्‍यप्‍नी वे। ती सुङ टेङ्‍बु ति ख्‍यिराङला दिक्‍पा ने थर ज्‍यितुप लेन ल्‍यामु यिन। 14 ती कोन्‍छ्‌योककी थु चाङ्‍मा ति खोरे गिपातिवा तेरीला थर माच्‍यिवा सेक्‍ला तिवाला थाक्‍छ्‍येन नङ्‍गुप ति तेरी थोप्‍किवी सिनी तेन्‍तेन कितुपला दाक्‍पुला नङ्‍गुप यिन। तीकी थोक्‍ला खोला सोवा देकुप।
पावलकी मोपोर
15-16 तुक क्‍यानी ङ मोपोर कितुप पेला नरी ख्‍यिराङला टेन्‍नी कोन्‍छ्‌योकला थुचिछे बुलिन। च्‍यिलासिसिन चोवो येशूला ख्‍यिरा तेपा क्‍यावु ताङ तेरी तेपा कितुप मीतिवाला ख्‍यिरा च्‍यम्‍बा क्‍यावु ति ङे हाक्‍कोसुङ। 17 तमा दाक्‍पी चोवो येशू ख्रीष्‍टकी मोवा वोतुप पपा कोन्‍छ्‌योककी ख्‍यिराङला खोकी च्‍यु ताङ रिक्‍पाकी सेम नङ्‍नी खोला ङो शे थुप्‍शी सिनी ङ नरी मोपोर कितिन। 18 ख्‍योरो सेम पेनी चुका रेवाकी थोक्‍ला कोन्‍छ्‌योककी ख्‍यिराङला कताङ वे, तमा खोला तेपा कितुपतिवाला खोकी नङ्‍गुप हलेवु मोलाम ति ग्‍यक्‍चे वे सिरुप ति ख्‍यिरा हाक्‍को थुप्‍शी सिनी ङ मोपोर कितिन। 19 तमा दाक्‍पु तेपा कितुपतिवी थोक्‍ला खोकी छासेकी ङार ति काङ यिनोक सिनी ख्‍यिरा हाक्‍कोशी सिनी मोपोर कितिन। ती ङार ति खोकी चोछ्‍येवु ङार यिन। 20 ती ङार नेसुर खोकी ख्रीष्‍टला टुङ्‍गुप ने ङोसु लङ्‍नी देवाच्‍येनला खोकी छ्‌याक यावी थाकाला ज्‍याक नाङ्‍सुङ। 21 तमा जम्‍बुलिङ तेरीला ग्‍येला कितुप ताङ तेरी ओङ्‍ज्‍येन ताङ ङार ताङ ग्‍येल्‍खाप ताङ दी कल्‍वाला तिराङ मिन यिने त वुङ्‍गुप कल्‍वा सेक्‍ला वुङ्‍गुपतिवा तेरी सिनाङ चोछ्‌ये जो नाङ्‍सुङ। 22 खोकी दी तेरी ओङ्‍ज्‍येन ति येशू ख्रीष्‍टकी शापकी वोक्‍ला ज्‍याक्‍नी नाङ्‍सुङ। तमा चर्चकी खला साङ खोला राङ तेरी सिनाङ चोछ्‌येवु जो नाङ्‍सुङ। 23 चर्च ति ख्रीष्‍टकी जु यिन, ती चर्चला ख्रीष्‍टकी तेरी छेङ्‍मा जो नङ्‍गिवी।