गलातीयाला वोतुप तेपा कितुपतिवाला
पावलकी टिवु यिकी
दी थेपकी कोर्ला
येशूकी कोर्ला लेन ल्‍यामु ख्‍याप्‍टाक कितुप छल्‍सिमा यहूदी मिन्‍दुप मीतिवी ती लेन ल्‍यामुला तेपा क्‍यासुङ। ती ज्‍युक्‍ला तिवी वुतुङ्‍की ख्रीष्‍टियान च्‍युङ्‍गुपला मोशाकी ठिम तेन गोकी ताङ, मोगोवी सिनी टिवा क्‍यासुङ। तमा पावलकी तिवाला ती ठिम ति तेन मोगोवी सिनी सिक्‍यासुङ, च्‍यिलासिसिन ख्रीष्‍ट नेसुर थोपुप मिजी रम्‍बु ति तेपा यिन। तमा तेपा नेसुर राङ तेरी मीतिवा कोन्‍छ्‍योककी दोङ्‍ला टेङ्‍बु च्‍युङ्‍गिवी सिनी सिक्‍यासुङ। यिने एशियाला वोतुप गलाती सिरुप रोमी लुङ्‍बाला वोतुप चर्चतिवाला ललाइ मीतिवा पावलकी तेन्‍दोकला लानी मोशाकी ठिमला मातेन्‍सिन सु साङ कोन्‍छ्‍योककी दोङ्‍ला टेङ्‍बु च्‍युङ मुथुपी सिनी ख्‍याप्‍टाक क्‍यानोक।
तुका लेन मेटेङ्‍बु ख्‍याप्‍टाक कितुपतिवी लुवु गलातीतिवा तेपा टेङ्‍बुला लोक्‍नी वुङ ज्‍यितुपला पावलकी दी यिकी ति टिवु यिन। तीकी दी यिकीला खोरुङ ख्रीष्‍टकी लोमा यिन्‍दुप ताङ खोरुङला ख्रीष्‍टकी लोमाकी ओङ्‍ज्‍येन वोतुप ति हाक्‍कोवा क्‍यानी सिक्‍या वे। तमा खोरुङ लोमा च्‍युङ्‍गुप ति कोन्‍छ्‍योककी कताङ नङ्‍गुप यिन। तमा चुका जम्‍बुलिङकी ओङ्‍ज्‍येन नेमा साङ च्‍युङ्‍गुप मिन, यिने खोरो ख्‍याप्‍टाक क्‍यावु ति खक्‍छ्‍येवुला यहूदी मिन्‍दुपतिवी थोक्‍ला यिन सिनी सिक्‍या वे। येलुङ तेपा क्‍यानी तिराङ मी ति कोन्‍छ्‍योककी दोङ्‍ला टेङ्‍बु च्‍युङ्‍गिवी सिनी तीकी सिक्‍या वे। तिङ्‍मी लोप्‍च्‍येनतिवाला ल्‍हासिन पावलकी ख्रीष्‍टियानकी किताङ नालु ति ख्रीष्‍टला तेपा क्यासिमा वुङ्‍गुप ङ्‍यिङ्‍ज्‍ये नेसुर राङ छ्‍या देन्‍गिवी सिनी सिक्‍या वे।
मुला राङ वोतुप लोप्‍च्‍येनतिवा
पावलकी ङोशी १:१-१०
पावलला लोमा छ्‍येकी ओङ्‍ज्‍येन वोतुप १:११–२:२१
कोन्‍छ्‍योककी च्‍यम्‍बा वोतुप लेन ल्‍यामु ३:१–४:३१
ख्रीष्‍टियानकी थर्वा ताङ ठिलेन ५:१–६:१०
यिकी टिनी सिन्‍दा क्‍यावु ६:११-१८
1
पावलकी टसी देलेक
1-2 टसी देलेक! दी यिकी ति ङ पावल ताङ ङे मुला वोतुप तेपा कितुपतिवा तेरी नेसुर गलातियाला वोतुप चर्चतिवाला टिवु यिनो। ङ लोमा छ्‍ये च्‍युङ्‍गुप ति मीतिवी नेसुर मिन, मीकी ओङ नेसुर साङ मिन, यिने येशू ख्रीष्‍ट ताङ खोला टुङ्‍गुप ने ङोसु लोङ्‍गुप पपा कोन्‍छ्‍योककी पेन नङ्‍गुप यिन। दाक्‍पी पपा कोन्‍छ्‍योक ताङ चोवो येशू ख्रीष्‍टकी ख्‍यिराङला कटिन ताङ लोदिमु नङ्‍शी। येशू ख्रीष्‍ट ति दाक्‍पी पपा कोन्‍छ्‍योककी नोवा नेसुर दी दुक्‍टाकी क्‍येङ्‍गुप जम्‍बुलिङ ने दाक्‍पुला थर्वा नङ्‍गुपला दाक्‍पी दिक्‍पी थोक्‍ला टुङ्‍सुङ। तुक क्‍यानी कोन्‍छ्‍योकला नरीकी नरी मोवा वुङ्‍शी। आमिन।
लेन ल्‍यामु ति ख्रीष्‍टकी तिराङ यिन
ख्रीष्‍टकी कटिन नेमा ख्‍यिराङला कताङ नङ्‍गुप कोन्‍छ्‍योकला ख्‍यिरा दुका टिम्‍बु क्‍युर्नी यम्‍बा लेन ल्‍यामुकी थाकाला युकुप थोङ्‍नी ङला छासे हलेवा लानी वे। चोवो येशू ख्रीष्‍टकी लेन ल्‍यामु मिसिन चुका ति साङ टेङ्‍बु मे, यिने मी ललाइकी यम्‍बा लेन ल्‍यामु शेनी ती लेन ल्‍यामुला क्‍योसुङ। यिने ङ्‍यिरा ख्‍याप्‍टाक क्‍यावु लेन ल्‍यामु सिनाङ यम्‍बा लेन ति ङ्‍यिराङ याङ्‍ना देवाच्‍येनकी लेन क्‍योलुप थु सी ख्‍याप्‍टाक क्‍यासिनाङ तीला पर्च्या फोकिवी। दी ताम्‍ङे ति ङे गोमाला साङ सिक्‍यायी, यिने तन्‍दा साङ सिरिन। सी साङ ख्‍यिरा सेमला लावु लेन ल्‍यामु सिनाङ यम्‍बा लेन ल्‍यामु ख्‍यिराङला ख्‍याप्‍टाक किवी सिसिन तीला पर्च्या फोकिवी।
10 त ङे सिक्‍यावु ताम्‍ङे ति मीला गा लोङ्‍गुपला यिनाङ की, कोन्‍छ्‍योकला गा लोङ्‍गुपला यिन? याङ्‍ना ङ मीतिवा नेसुर ताङ्‍देन छोलुपला यिन? ङे तरोङ साङ मीतिवा नेसुर ताङ्‍देन छोलुप लाका क्‍यासुङ सिसिन ङ ख्रीष्‍टला शब्‍ज्‍यी कितुप लावा मिन।
पावलला कोन्‍छ्‍योककी कतङ्‍गुप
11 अच्‍युनुपतिवा ङे ख्‍यिराङला ख्‍याप्‍टाक क्‍यावु लेन ल्‍यामु ति मी जोवु मिन सिनी ख्‍यिराङला हाक्‍को ज्‍यितुप ङला नो वे। 12 च्‍यिलासिसिन ती ति मी ङला सिक्‍यावु मिन, मी लापुप साङ मिन, यिने चोवो येशू ख्रीष्‍टकी ङला ज्‍यल्‍का नेसुर नङ्‍गुप यिन।
13 गोमाला ङ यहूदी छ्‌योला तेन्‍दुप पेला येशूला तेपा कितुपतिवाला छेटाङ दुङल तेरुप मी यिन सिरुप ति ख्‍यिरा थोनी राङ वे। 14 ती पेला ङ ताङ दुरिम वोतुप यहूदी मी बङी नाङ ने ङ ति यहूदी छ्‍योला तेन्‍दुप खामु वोतुप मी यिन। तमा पगावा हङ्‍गावी तेन्‍दुप लुक्‍सु तेरी ङार छ्‍येवु क्‍यानी तेन्‍दुप मी साङ यिन। 15 यिने ङ क्‍येप सिनाङ गोमाला के कोन्‍छ्‍योककी ङला पेनी खोकी कटिनला कताङ नङ्‍नी 16 खोरे सेवुकी कोर्ला लेन ल्‍यामु माथोवु मीतिवी पर्ला पङ्‍बु तेरुपला खोकी ङला खोरे सेवुला ङो शे ज्‍यितुप गा लानोक। ती पेला ङे मी सुला साङ ती ताम्‍ङे सी माक्‍या। 17 तमा ङ सिनाङ गोमी लोमा छ्‍येतिवाला ठेतुपला यरूशलेम मागल्‍नी शार्क्येक अरब लुङ्‍बाला गल्‍नी तेसुर चेयी ज्‍युक्‍ला दमस्‍कसला लोकिन।
18 तेसुर लो सुम ज्‍युक्‍ला ङ पत्रुसला ठेतुपला यरूशलेमला गल्‍नी ते तीकी मुला ङ्‍यिमा च्‍येङा सेक देतिन। 19 यिने ते ङे चोवो येशूकी नुप याकूबला मिसिन यम्‍बा लोमा छ्‍ये सुला साङ माठे। 20 दी ङे ख्‍यिरा थोक्‍ला टिवु ताम्‍ङे ति तेरी कोन्‍छ्‍योककी थोङ्‍दाङला टेङ्‍बु वे। 21 ती ज्‍युक्‍ला ङ सिरिया ताङ किलिकिया लुङ्‍बाला गलिन। 22 ती पेला सेक ते यहूदियाला वोतुप चर्चकी मीतिवी ङला ङो माशेनोक। 23 तिवी “तोङ्‍ला दाक्‍पुला दुक्‍पा तेरुप मी ति तन्‍दा ना तोङ्‍गुप छोलुप ती सुङ राङ ख्‍याप्‍टाक किनोक।” सिरुप ति थोनोक। 24 ते तिवी ङे मिजी फोवु थोङ्‍नी कोन्‍छ्‍योकला सोवा तेक्‍सुङ।