2
येशू क्‍येवु
(मत्ती १:१८-२५)
ती पेला रोमी ग्‍येल्‍वु अगस्‍टसकी खोरे लुङ्‍बी तेरी मीतिवाला दाक दाक्‍पी क्‍येवु दासाला मिङ टिनी थो ग्‍योप सिनी क बिन्‍नोक। दी मिङ थो ग्‍यकुप ति कुरेनियसकी सिरिया लुङ्‍बाला ओङ्‍ज्‍येन कितुप पेला थल्‍माला क्‍यावु यिन। मी तेरी खोप्‍रे मिङ थो ग्‍यकुपला दाक दाक्‍पी पगावाकी युल याङ्‍ना ग्‍येसाला गाल।
तमा योसेफ साङ गालील लुङ्‍बाकी नासरत नेसुर यहूदियाकी बेथलेहेम सिरुप ग्‍येल्‍वु दाऊद क्‍येवु ग्‍येसाला गाल, च्‍यिलासिसिन ती ति दाऊदकी गिपा नेमा क्‍येवु मी यिनोक। तीकी खोरो जेन्‍दी कितुपला लङ्‍गुप पुम मरियम ताङ मुला मिङ थो ग्‍यकुपला गल्‍नोक। तोजो पेला मरियम ति जु चेन्‍दी नोक। तिवा ते बेथलेहेमला वोतुप पेला मरियमकी जु ठिलुप पेला लेप्‍सुङ। तमा तीकी खोरो पुज्‍युङ छ्‍ये ति क्‍येसुङ, ती आङा तीला छातेनला टिल्‍नी किम्‍बुर यीकी नाङ्‍ला ङ्‍याल्‍सुङ, च्‍यिलासिसिन तिवाला ते डोखाङला देतुप दासा कनी साङ माङ्‍ये।
येशू क्‍येवु कोर्ला गोठालातिवाला सिक्‍यावु
तमा ती नुपला बेथलेहेम युलकी फेचेक चिप्‍ला दिङ्‍मा यीला गोठालातिवा खोप्‍रे लुकतिवा ल्‍हानी देनोक। ती पेला देवाच्‍येनकी लेन क्‍योलुप थु च्‍यिक तिवी चाला छ्‍यार्सुङ। तमा चोवो कोन्‍छ्‍योककी मोवाकी वोसिर तिवी गारी गुरीला ग्‍यप्‍सुङ। ती थोङ्‍नी तिवा छासे ज्‍यिवा क्‍यासुङ। 10 यिने देवाच्‍येनकी लेन क्‍योलुप थु तीकी तिवाला “ज्‍यिवा माकी। ङ तेरी मीतिवी थोक्‍ला छासे गा लङ्‍गुप लेन ल्‍यामु ख्‍यिराङला तेरुपला वावु यिन। 11 हारिङ दाऊदकी ग्‍येसाला मीतिवाला दिक्‍पा ने थर ज्‍यितुप चोवो ख्रीष्‍ट* २:११ ख्रीष्‍ट ति हिब्रू ताम्‍ङेला मसीह यिन। क्‍ये वे। 12 ख्‍यिरा आङा यीला छातेनला टिल्‍नी किम्‍बुर नाङ्‍ला ङ्‍येल वोतुप थोङ्‍गिवी, ती ति ख्‍यिराङला छ्‍या तेन्‍दुप त यिन।” सिनी सिक्‍यासुङ। 13 ती पेला शार्क्येक ती देवाच्‍येनकी लेन क्‍योलुप थु मुला यम्‍बा देवाच्‍येनकी लेन क्‍योलुप थुतिवा बङी छ्‍यार्नी कोन्‍छ्‍योकला सोवा देकिन सिक्‍यासुङ,
14 “तेरी सिनाङ येर देवाच्‍येनला कोन्‍छ्‍योकला मोवा वुङ्‍शी,
जम्‍बुलिङला कोन्‍छ्‍योककी सु सुला गा क्‍या वे,
तिवाला लोदिमु वुङ्‍शी।”
15 तमा देवाच्‍येनकी लेन क्‍योलुप थुतिवा तिवा नेसुर क्‍येनी येर देवाच्‍येनला गल्‍सिमा गोठालातिवी च्‍यिककी च्‍यिकला सिक्‍यासुङ, “शोक, दाक्‍पु बेथलेहेमला डोप। ते गल्‍नी चोवो कोन्‍छ्‍योककी दाक्‍पुला सुङ्‍गुप ताम्‍ङे च्‍युङ्‍गुप ति ल्‍हाप।” 16 तमा तिवा छ्‍योङ्‍बाल ग्‍यम गल्‍नी मरियम ताङ योसेफ ताङ किम्‍बुर नाङ्‍ला ङ्‍यल्‍नी वोतुप आङा तीला थोङ्‍सुङ। 17 तिवी ती आङाला थोङ्‍सिमा ती आङी कोर्ला देवाच्‍येनकी लेन क्‍योलुप थुकी तिवाला सिक्‍यावु ताम्‍ङे ति मीतिवाला लाप्‍सुङ। 18 गोठालातिवी सिक्‍यावु ताम्‍ङे थोवु मीतिवा तेरी छासे हलेवा क्‍यासुङ। 19 यिने मरियमकी ति ती तेरी ताम्‍ङे खोरो सेमगी दिङ्‍ला ज्‍याक्‍नी छासे नासाम ताङ्‍सुङ। 20 गोठालातिवा खोप्‍रे थोवु ताङ थोङ्‍गुप ताम्‍ङे ति देवाच्‍येनकी लेन क्‍योलुप थुकी सिक्‍यावु दोके राङ यिन सिरुप हाक्‍कोनी कोन्‍छ्‍योकला मोवा कितुप ताङ खोला सोवा देकिन सिरा लोक्‍नी गाल्‍सुङ।
येशूला मिङ तावु
21 ङ्‍यिमा ग्‍येकी छेर्मुला आङाला यहूदीतिवी च्‍येतुप लुक्‍सु कितुप पेला आङी मिङ ति येशू सिनी तासुङ। ती मिङ ति खो आमी खोकला वोतुप सिनाङ गोमाला के देवाच्‍येनकी लेन क्‍योलुप थुकी सिक्यावु मिङ यिन।
आङा येशूला कोन्‍छ्‍योककी दोङ्‍ला चेक तेतुप
22 तमा मोशाकी ठिमला टिवु दोके तिवा चेङ्‍गा जोप ङ्‍यिमा खल ङ्‍यी छेसिमा योसेफ ताङ मरियमकी आङाला कोन्‍छ्‍योककी दोङ्‍ला चेक तेतुपला यरूशलेमला वोतुप यहूदी ल्‍हङाङला खुर्नी वासुङ। 23 ती ति कोन्‍छ्‍योककी ठिमला “थल्‍माला क्‍येवु तेरी पुज्‍युङ छ्‍ये ति कोन्‍छ्‍योककी थोक्‍ला चाङ्‍मा क्‍यानी चिवु यिन।” सिनी टिवु दोके कितुपला यिन।* २:२३ प्रस्‍थान १३:२, १२ 24 येलुङ कोन्‍छ्‍योककी ठिमला “गम्‍देर छ्‍या च्‍यिक याङ्‍ना बुर्केन च्‍यप्‍रुक ङ्‍यी चोके जिन्‍बा बुल गोकिवी।” सिनी टिवु दोके तिवी बुलुपला वासुङ।
25 तमा ती पेला यरूशलेमला शिमियोन सिरुप मी यी नोक। ती ति कोन्‍छ्‍योककी थोङ्‍दाङला टेङ्‍बु वोतुप ताङ कोन्‍छ्‍योकला मोवा कितुप मी यिनोक। तीकी कोन्‍छ्‍योककी इस्राएलकी मीतिवाला थर ज्‍यितुप तीला गुनी देनोक, तमा तीला कोन्‍छ्‍योककी थु चाङ्‍मा थोप्‍नी नोक। 26 कोन्‍छ्‍योककी थु चाङ्‍माकी तीला “चोवो कोन्‍छ्‍योककी तङ्‍गुप ख्रीष्‍टला ख्‍योरो माथोङ्‍वा सेक्‍ला ख्‍युरुङ मिशिवी।” सिनी हाक्‍को च्‍यिसुङ। 27 तोजो पेला कोन्‍छ्‍योककी थु चाङ्‍माकी तीला गोमा क्‍यानी ती ति यहूदी ल्‍हङाङ नाङ्‍ला गाल्‍सुङ। ती पेला राङ ते योसेफ ताङ मरियमकी आङा येशूला मोशाकी ठिमला वोतुप दोके लुक्‍सु तेन्‍दुपला खुन लेसुङ। 28 शिमियोनकी ती आङाला खोरो पङ्‍दुर लानी कोन्‍छ्‍योकला सोवा बुलिन सिरा सिक्‍यासुङ,
29 “ओ चोवो कोन्‍छ्‍योक,
चोवोकी थाक्‍छ्‍येन नङ्‍गुप दोके तेरी छे च्‍यिन वे।
त ङ ख्‍योरो लावाला लोदिमु क्‍यानी डो च्‍यिकिवी।
30 च्‍यिलासिसिन चोवोकी तेरी मीतिवाला थर ज्‍यितुपला तङ्‍गुप तीला ङे मिककी राङ थोङ्‍सुङ।
31 जम्‍बुलिङ तेरीकी मीतिवी तीला थोङ्‍शी सिनी चोवोकी टडिक क्‍या नाङ वे।
32 दी ति यहूदी मिन्‍दुप मिरिक यम्‍बातिवाला ति चोवोकी लाम छ्‍या देन्‍दुप वोसिर यिन,
तमा इस्राएलकी मीतिवाला ति मोवा ङ्‍ये ज्‍यितुप यिन।”
33 शिमियोनकी आङी कोर्ला सिक्‍यावु ताम्‍ङे थोनी आङी पपा ताङ आमा तीकी हलेवा क्‍यासुङ। 34 शिमियोनकी तिवाला मोलाम बिन्‍नी आङी आमा मरियमला सिक्‍यासुङ, “ल्‍होसा, दी आङा ति इस्राएलकी मीतिवा बङीला ललाइला ति थर ज्‍यितुपकी थोक्‍ला ताङ ललाइला ति ना तोङ ज्‍यितुपकी थोक्‍ला कोन्‍छ्‍योककी पेतुप यिन। दी ति कोन्‍छ्‍योककी छ्‍या तेन्‍दुप त यिन, मी बङीकी तीकी तेन्‍दोकला लानी खोरो सेमगी नासाम छ्‍या देन्गिवी। 35 तमा ख्‍योरो सेम ति टि थ्‍वोनी सुरुप दोके छासे सेम्‍दुक लङ्‍गितो।”
हन्‍नाकी आङा येशूकी कोर्ला लापुप
36 ते यहूदी ल्‍हङाङला हन्‍ना सिरुप कोन्‍छ्‍योककी लुङ्‍तेम्‍बा पुम्‍पेजा यी साङ नोक। ती ति आशेरकी गिपाकी फनुएलकी पुम नोक, तमा छासे मी गामा यिनोक। ती ति जेन्‍दी क्‍यावु लो दिनकी ज्‍युक्‍ला युक्‍सिम फोक्‍नोक, 37 तमा युक्‍सिम फोक्‍नी लो खाल गे ताङ ज्‍यी लेपुप पेला सेक ल्‍हङाङला क्‍युर्नी माज्‍याक्‍नी ङ्‍युङ्‍ने र्‍हुङ्‍यिन ताङ मोपोर कियी ङ्‍यी ताङ नुप्‍ज्‍या कोन्‍छ्‍योकला सोवा देकिनोक। 38 ती पेला राङ हन्‍ना ति मरियम ताङ योसेफकी चाला वानी कोन्‍छ्‍योकला थुचिछे पुल्सुङ, तमा कोन्‍छ्‍योककी इस्राएलला थर ज्‍यितुपला गुनी देतुपतिवा तेरीला ती आङी कोर्ला लाप्‍सुङ।
योसेफ ताङ मरियम नासरतला लोकुप
39 योसेफ ताङ मरियम ति चोवो कोन्‍छ्‍योककी ठिमला टिवु दोके तेरी क्‍या सिन्‍सिमा खोप्‍रे युल गालीलकी नासरतला लोक्‍सुङ। 40 आङा येशू ति छरिन रम्‍बु डोयी च्‍यु ताङ रिक्‍पाकी क्‍येङ्‍नी गाल, तमा चोवो कोन्‍छ्‍योककी कटिन खोकी खला नोक।
पेजा येशू यहूदी ल्‍हङाङला फेवु
41 येशूकी पपाआमा ति ले टेङ यहूदी थरुप तुछ्‍येन तेन्‍दुपला यरूशलेमला डिनोक। 42 येशू लो च्‍यिङ्‍ङी लेपुप पेला साङ तिवा नरी दोके क्‍यानी तुछ्‍येन तेन्‍दुपला यरूशलेमला गाल। 43 तमा तुछ्‍येन सिन्‍सिमा तिवा खाङ्‍बा लोकुप पेला पेजा येशू ति यरूशलेमला राङ लुनोक। यिने खोकी पपाआमाला ति ती ताम्‍ङे हाक्‍माकोनी 44 पेजा येशू ति तिवी मुला वुङ्‍गुप मीतिवी पर्ला वोते नोनी तिवा ङ्‍यिमा च्‍यिककी लामला गाल। तिङ्‍ला तिवी छेङ्‍गाछालीतिवा ताङ दाल्‍जातिवी पर्ला खोला छाल्‍सुङ। 45 यिने खोला माङ्‍येसिमा तिवा खोला छोलुपला येलुङ यरूशलेमला राङ लोक्‍सुङ। 46 तमा ङ्‍यिमा सुमकी तिङ्‍ला राङ तिवी येशूला यहूदी ल्‍हङाङला ठेसुङ। ती पेला खो ति यहूदी छ्‍योकी गेकेनतिवी पर्ला देनी तिवी ताम्‍ङे ङ्‍येनिन ताङ तिवाला ताम्‍ङे टिवा कियी नोक। 47 ते खोकी ताम्‍ङे ङ्‍येन्‍दुपतिवा तेरी खोकी च्‍यु ताङ रिक्‍पा ताङ खोकी टिलेन ग्‍यकुप थोङ्‍नी हलेवा क्‍यासुङ। 48 खोला ते थोङ्‍नी खोकी पपाआमा हलेवा क्‍यासुङ। तमा आमा तीकी खोला टिसुङ, “पुज्‍यो, ख्‍योरो च्‍यिला ङ्‍यिराङला दुक क्‍यावु यिन? ल्हो ताङ, ख्‍योरे पालु ताङ ङ ख्‍युरुङला छोल्‍सा छोल्‍सा छासे पप लासुङ।” 49 येशूकी तिवाला सुङ्‍सुङ, “ङला च्‍यिला छलुप्‍जा? ङ ङरा पपी खाङ्‍बाला राङ दे गोकिवी सिरुप ति ख्‍यिराङला छ्‍या मे?” 50 यिने खोकी सुङ्‍गुप ताम्‍ङे ति तिवी हाक्‍माको। 51 ती ज्‍युक्‍ला येशू खोरो पपाआमा मुला नासरतला लोक्‍सुङ, तमा तिवी खला ङ्‍येन्‍नी ज्‍युसुङ। खोकी आमा मरियमकी ती तेरी ताम्‍ङेतिवा खोरो सेमला ज्‍याक्‍सुङ। 52 येशू ति रिक्‍पा ताङ जुजमला छरिन गाल्‍सुङ, तमा कोन्‍छ्‍योक ताङ मीतिवा नेमा मङ ङ्‍यिङ्‍ज्‍ये थोपिन गाल्‍सुङ।

*2:11 २:११ ख्रीष्‍ट ति हिब्रू ताम्‍ङेला मसीह यिन।

*2:23 २:२३ प्रस्‍थान १३:२, १२