फिलेमोनला पावलकी टिवु यिकी
दी थेपकी कोर्ला
फिलेमोन ति मिङ फेलुप ख्रीष्‍टियान मिरा च्‍यिक यिन। ती ति कलस्‍सेला वोतुप चर्चकी मी यिनोक। तीकी ति ओनेसिमस सिरुप योक्‍पु यी नोक। तमा ती योक्‍पु ति खोरो ज्‍यिन्‍दाक फिलेमोनकी खाङ्‍बा नेसुर टोनी गाल्‍नोक। ती पेला पावल ति चोन्‍खाङला शोर्नी नोक। ते ती ओनेसिमसकी पावलला ठेनोक। तमा पावल नेसुर राङ ती ति ख्रीष्‍टियान च्‍युङ्‍नोक। दी यिकी ति पावलकी ओनेसिमसकी लकला कल्‍नी फिलेमोनकी ते तङ्‍गुप यिन। पावलकी दी यिकीला ती योक्‍पुला माफ तेरुप तिराङ मिन, तेपा कितुप ख्रीष्‍टियान नुपला दोके क्‍यानी गासो शुसा सिनी फिलेमोनला गोङ्‍बा शुनी टिवु यिन।
मुला राङ वोतुप लोप्‍च्‍येनतिवा
यिकीकी कोर्ला १:१-३
फिलेमोनकी थोक्‍ला थुचिछे ४-७
ओनेसिमसकी थोक्‍ला गोङ्‍बा शुवु ८-२२
सिन्‍दा क्‍यावु २३-२५
1
पावलकी टसी देलेक
टसी देलेक! येशू ख्रीष्‍टकी थोक्‍ला चोन्‍खाङला शोरुप ङ पावल ताङ दाक्‍पी नुप तिमोथी नेसुर मुला राङ लाका कितुप दाक्‍पी ङ्‍यिङ्‍ज्‍येवु दाल्‍जा फिलेमोन ताङ दाक्‍पी नुम अप्‍फिया ताङ मक्‍मी दोके च्‍युङ्‍नी दाक्‍पी मुला लाका कितुप अर्खिप्‍पस ताङ ख्‍योरो खाङ्‍बाला जोम्‍बुप चर्चकी तेरी मीतिवाला दी यिकी ति टिवु यिनो। दाक्‍पी पपा कोन्‍छ्‍योक ताङ चोवो येशू ख्रीष्‍टकी ख्‍यिराङला कटिन ताङ लोदिमु नङ्‍शिता।
थुचिछे ताङ मोपोर
आङ फिलेमोन, ङ मोपोर कितुप पेला ख्‍युरुङला टेन्‍नी कोन्‍छ्‍योकला नरी थुचिछे बुलिन। च्‍यिलासिसिन ख्‍योरो तेपा ति चोवो येशूला वोतुप ताङ कोन्‍छ्‍योकला तेपा कितुप मी तेरीला ख्‍योरो ङ्‍यिङ्‍ज्‍ये क्‍यावु ति ङे थोसुङ। ख्‍योरो क्‍यावु तेपाकी कोर्ला ख्‍योरो मी यम्‍बाला शेसिमा दाक्‍पुला ख्रीष्‍टकी नङ्‍गुप मोलाम ति तेरी ल्‍यामु क्‍यानी हाक्‍कोशी सिनी ङ मोपोर कितिन। आङो, ख्‍योरो क्‍यावु ङ्‍यिङ्‍ज्‍येकी ङला छासे गा ताङ सेमला ङाडेङ बङी ङ्‍येनी वे। च्‍यिलासिसिन कोन्‍छ्‍योकला तेपा कितुप मीतिवी सेमला ख्‍योरो लोदिमु जो वे।
ओनेसिमसकी थोक्‍ला पावलकी गोङ्‍बा शुवु
ङ ति ख्रीष्‍टला तेपा कितुप ख्‍योरो च्‍युच्‍यु यिन्‍दुप तप्‍की ङाडेङ क्‍यानी ख्‍योरो काङ कि गोकिवी सिनी क तेर थुप्‍किवी, यिन्‍सिनाङ ङे ख्‍युरुङला ङ्‍यिङ्‍ज्‍ये क्‍यावु तप्‍की ख्‍युरुङला गोङ्‍बा शोयिन। ङ पावल मी गावा यिन, तमा येशू ख्रीष्‍टकी थोक्‍ला तसाम चोन्‍खाङला शोर्नी वे। 10 ओनेसिमसकी कोर्ला ङ गोङ्‍बा शोयिन। ङ चोन्‍खाङला वोतुप पेला तीकी ख्रीष्‍टला तेपा क्‍यावु तप्‍की ती ति ङे पुज्‍युङ दोके च्‍युङ्‍नी वे। 11 ती ति गोमाला ख्‍योरो थोक्‍ला फेन मोथोवु वोसिनाङ त याङ ख्‍युरुङ ताङ ङ ङ्‍यिकरकी थोक्‍ला फेन थोवु च्‍युङ वे। 12 ती ति ङे छासे ङ्‍यिङ्‍ज्‍येवु यिन। तन्‍दा तीला ङ ख्‍योरो ते तोङ्‍यिनो। 13 लेन ल्‍यामु ख्‍याप्‍टाक क्‍यावु थोक्‍ला ङ चोन्‍खाङला शोर्नी वोतुप पेला ख्‍योरो छापला ङला दाल्‍जा किटे कितुपला तीला ङे मुला राङ ज्‍योकुप नो वोतुप्‍जा, 14 यिने ख्‍युरुङ माङ्‍येन्‍सुङ सिसिन ङ काङ साङ कितुप गा मलाङ्‍गिवी। ङे करखापकी ख्‍योरो ङला च्‍यम्‍बा कितुप मिन, ख्‍योरो सेम्‍बा सेमगी किशी सिरुप ति ङ नो कितिन। 15 ओनेसिमस नरीकी थोक्‍ला ख्‍योरो मुला लुशी सिनी राङ चेयी पर सेक ती ति ख्‍योरो मु नेसुर कुतुक पेतुप यिन्‍दे सिनी ङे नासामला नोसुङ। 16 त याङ ती ति योक्‍पु मिन, यिने योक्‍पु सिनाङ मङ ङ्‍यिङ्‍ज्‍येवु नुप यिन। ङला ङ्‍यिङ्‍ज्‍येवु मी यिन्‍सिन ख्‍यिराङला ति मङ ङ्‍यिङ्‍ज्‍येवु यिन्‍जा। च्‍यिलासिसिन गोमाला ती ति ख्‍योरो योक्‍पु वोसिनाङ तन्‍दा ति येशूला तेपा क्‍यावु नुप यिन।
17 ख्‍योरो ङला वुतुङ के मुला राङ लाका कितुप दाल्‍जा यिन सिनी नो वोसिन ङला दोके क्‍यानी तीला साङ गासो शु। 18 दोजो तीकी ख्‍योरो ति काङ रे च्‍यिक रे मेलोक्‍पा क्‍या वोसिन याङ्‍ना ते गोवु छ्‍यावा वोसिन ङे मिङला टिनी ज्‍योक। 19 दी यिकी ति ङ पावलकी लाक्‍पी राङ टिवु यिनो। ती छ्‍यावा ति ङे राङ तेतुप्‍नो। ख्‍योरो साङ ङ नेसुर राङ मिजी थोप्‍नी ङे थोक्‍ला ठिलेन च्‍योल गोवु वे। दी ताम्‍ङे ति ङे ख्‍युरुङला सि मोगोवी। 20 तुक क्‍यानी आङो, येशूला तेपा क्‍यावु तप्‍की ङे थोक्‍ला ओनेसिमसला तोजोयी ल्‍यामु किसा। तमा ख्रीष्‍टकी थोक्‍ला ङे सेमला लोदिमु जोनी नाङ।
21 ख्‍युरुङ ङे खला ङ्‍येन्‍गिवी सिनी रेवा क्‍यानी ङ दी यिकी ति टिकिन वोतो। ख्‍योरो ङे सिक्‍यावु सिनाङ ल्‍हक्‍पा किवी सिरुप ति ङला नो वे। 22 तमा यम्‍बा साङ ताम्‍ङे च्‍यिक वे। ख्‍यिरा क्‍यावु मोपोरकी ङ ख्‍यिरा ते वुङ थुप्‍किवी सिरुप ति ङे रेवा क्‍या वे। तुक क्‍यानी ङे थोक्‍ला देतुप दासा यी टडिक क्‍यानी ज्‍योका।
23 येशू ख्रीष्‍टकी थोक्‍ला ङे मुला राङ चोन्‍खाङला शोरुप इपाफ्रासकी साङ ख्‍यिराङला टसी देलेक सिनी तङ वोतो। 24 तमा ङ ताङ मुला राङ लाका कितुप मर्कूस ताङ अरिस्‍तार्खस ताङ डेमास ताङ लूकाकी साङ टसी देलेक सिनी तङ वोतो। 25 चोवो येशू ख्रीष्‍टकी कटिन ति ख्‍यिराङ तेरीला वुङ्‍शिता।