हिब्रूतिवाला टिवु यिकी
दी थेपकी कोर्ला
दी यिकी ति ख्रीष्‍टियान छोक्‍पा यीला टिवु यिन। मीतिवा छासे तिवी तेन्‍दोकला लावु तप्‍की तिवा येशूला तेपा कितुप क्‍युर्नी ज्‍योकिते सिरुप ज्‍यिवा नोक। ती तप्‍की दी यिकी टिकुप तीकी तिवाला ङाडेङ तेरुपला येशू ख्रीष्‍ट तिराङ टेङ्‍बु वोतुप कोन्‍छ्‍योककी जुजम यिन सिनी हाक्‍को च्‍यिन वे। तीकी थोक्‍ला ताम्‍ङे टेङ्‍बु सुम सिक्‍या वे।
१) येशू ति कोन्‍छ्‍योककी सेवु यिन। खोकी पपा कोन्‍छ्‍योककी कला टेङ्‍बु क्‍यानी ङ्‍येन गोकिवी सिरुप ति छ्‍या देन्‍दुपला छेटाङ खुर नाङ्‍सुङ। तमा येशू ति कोन्‍छ्‍योककी सेवु यिन्‍दुप तप्‍की खो ति ठिम ङ्‍यिङ्‍बाला वोतुप कोन्‍छ्‍योककी लुङ्‍तेम्‍बातिवा ताङ देवाच्‍येनकी लेन क्‍योलुप थु ताङ मोशा सिनाङ चोछ्‍ये यिन सिनी सिक्‍या वे।
२) येशू ति ठिम ङ्‍यिङ्‍बाकी कोङ्‍यारतिवा सिनाङ चोछ्‍ये ताङ नरी लुवु यिन सिनी सिक्‍या वे।
३) खोला तेपा कितुप मीतिवा दिक्‍पा ताङ ज्‍यिवा ताङ शेप नेसुर र्‍होकिवी। खो चोछ्‍येवु कोङ्‍यार यिन्‍दुप तप्‍की खोकी वुतुङ के थर्वा नङ्‍गिवी। दी थर्वा ति यहूदी फयानकी लुक्‍सु ताङ सेम्‍ज्‍येनकी जिन्‍बातिवी पे नेसुर छ्‍या तेन वे।
लोप्‍च्‍येन च्‍युच्‍यिकला ल्‍हासिन दी यिकी टिकुप तीकी यिकी रोकुपतिवाला इस्राएलकी लोग्‍यु ताङ ललाइ मिङ फेलुप मीतिवी क्‍यावु तेपाला पे ल्‍हानी खोङ्‍तेर्मु क्‍या दे गोकिवी सिनी गोङ्‍बा शु वे। लोप्‍च्‍येन च्‍यिङ्‍ङीला ति येशूला तिराङ नरी तेपा रम्‍बु क्‍यानी चो दुक्‍पा ताङ छेटाङ ख्‍येल्‍सिनाङ हम कि गोकी सिनी तिवाला सिक्‍या वे। दी यिकी ति पेतिवा ताङ च्‍याङ्‍से वोतुप सुङतिवा ताङ मुला सिन्‍दा क्‍या वे।
मुला राङ वोतुप लोप्‍च्‍येनतिवा
यिकीकी कोर्ला ताङ ख्रीष्‍ट कोन्‍छ्‍योक टेङ्‍बुकी जुजम १:१-३
देवाच्‍येनकी लेन क्‍योलुप थुतिवा सिनाङ येशू चोछ्‍ये १:४–२:१८
मोशा ताङ यहोशू सिनाङ येशू चोछ्‍ये ३:१–४:१३
येशू चोछ्‍येवु कोङ्‍यार ४:१४–७:२८
येशूकी खक्‍छ्‍येवु थाक्‍छ्‍येतुप ८:१–९:२८
येशूकी खक्‍छ्‍येवु जिन्‍बा १०:१-३०
खक्‍छ्‍येवु तेपा ११:१–१२:२९
कोन्‍छ्‍योकला गा लोङ्‍गुप १३:१-१९
तिङ्‍मी मोपोर १३:२०-२१
तिङ्‍मी सुङतिवा १३:२२-२५
1
येशू ख्रीष्‍ट ति कोन्‍छ्‍योककी सेवु यिन
ताङ्‍बो ङोला कोन्‍छ्‍योककी खोरे सुङ शेतुप लुङ्‍तेम्‍बातिवा नेसुर दाक्‍पी पगावा हङ्‍गावातिवी मुला थेङ्‍मा बङी ताङ नम्‍बा बङीकी ताम्‍ङे क्‍या नाङ्‍सुङ। यिने तसाम पेलाकी तिङ्‍मी तुजेला खोकी खोरे सेवु नेसुर दाक्‍पी मुला ताम्‍ङे क्‍या नाङ्‍सुङ। खोकी खोरे सेवु नेसुर राङ दी जम्‍बुलिङ ज्‍ये नाङ्‍सुङ। तमा स ताङ नामला वोतुप तेरी च्‍यालकतिवा तेरुपला खोरे सेवुला राङ पेन नाङ्‍सुङ। खोकी सेवुकी कोन्‍छ्‍योककी मोवा छासे चोछ्‍येवु वोतुप ति छ्‍या देन्‍गिवी, तमा खो ति वुतुङ के कोन्‍छ्‍योक दोके राङ यिन। खोकी खोरो ङार छ्‍येवु सुङ नेसुर राङ स ताङ नामगी तेरी च्‍यालकतिवी खला ग्‍येला किवी। मीतिवाला दिक्‍पा ने थरुप लाका सिन्‍सिमा खो देवाच्‍येनला चोछ्‍येवु कोन्‍छ्‍योककी छ्‍याक यावी थाकाला ज्‍यु वे।
कोन्‍छ्‍योककी सेवु ति देवाच्‍येनकी लेन क्‍योलुप थुतिवा सिनाङ चोछ्‍ये वे
खोकी सेवु ति देवाच्‍येनकी लेन क्‍योलुप थुतिवा सिनाङ चोछ्‍ये वे। च्‍यिलासिसिन कोन्‍छ्‍योककी खोला देवाच्‍येनकी लेन क्‍योलुप थुतिवा सिनाङ छासे चोछ्‍येवु मिङ ज्‍याक्‍नी वे। कोन्‍छ्‍योककी चुका देवाच्‍येनकी लेन क्‍योलुप थुला साङ
“ख्‍युरुङ ङे पुज्‍युङ यिन,
हारिङ ङ ख्‍योरो पपा च्‍युङ्‍गिवी।”* १:५ भजन २:७
सिनी मासुङ वे।
येलुङ खोकी चुका देवाच्‍येनकी लेन क्‍योलुप थुला साङ
“ङ तीकी पपा यिनो,
ती ति ङे पुज्‍युङ यिनो।”* १:५ २ शमूएल ७:१४
सिनी मासुङ वे।
यिने खोकी खोरे पुज्‍युङ छ्‍येला जम्‍बुलिङला तोङ्‍गुप पेला दुक सुङ्‍सुङ,
“कोन्‍छ्‍योककी तेरी देवाच्‍येनकी लेन क्‍योलुप थुतिवी तीला राङ सोवा देक्‍शी।”
येलुङ देवाच्‍येनकी लेन क्‍योलुप थुतिवी कोर्ला ति खोकी दुक सुङ वे,
“कोन्‍छ्‍योककी खोरो देवाच्‍येनकी लेन क्‍योलुप थुतिवाला वुर्तुक दोके जेवी,
तमा खोला शब्‍ज्‍यी कितुपतिवाला ति मे मेलाप दोके जेवी।”* १:७ भजन १०४:४
यिने पुज्‍युङकी कोर्ला ति खोकी दुक सुङ्‍सुङ,
“ओ कोन्‍छ्‍योक, चोवोकी* १:८ १:८-१२ ला वुङ्‍गुप चोवोकी तेन्‍दोक ति ख्रीष्‍ट यिन। ग्‍येल्‍ठिक ति नरीकी नरी लुकिवी।
चोवोकी टेङ्‍बु क्‍यानी ग्‍येला क्‍या नङ्‍गिवी।* १:८ भजन ४५:६, ७
चोवोकी ताम्‍ङे टेङ्‍बुला सेमला डिवी,
ताम्‍ङे मेटेङ्‍बुला ङ्‍यिङ्‍मर क्‍या नङ्‍गिवी।
तुक क्‍यानी कोन्‍छ्‍योक, कोन्‍छ्‍योककी चोवोला पेनी चोवोकी दाल्‍जातिवाला सिनाङ मङ गा ताङ ताङ्‍देन क्‍या नाङ्‍सुङ।”
10 येलुङ दुक सिनी सुङ वे,
“ओ चोवो, थल्‍माला चोवोकी जम्‍बुलिङ ज्‍ये नाङ्‍सुङ।
तमा चोवोकी छ्‍याककी राङ नामतिवा जो नाङ्‍सुङ।* १:१० भजन १०२:२५-२७
11 तिवा तेरी ना डिवी,
यिने चोवो याङ नरीकी नरी ज्‍युकिवी।
चोवोकी ज्‍येवुतिवा तेरी मज्‍या दोके ङ्‍यिङ्‍बा डिवी,
12 चोवोकी तिवाला मज्‍या दोके क्‍यानी टिल्‍गिवी।
तमा मज्‍या ङ्‍यिङ्‍बा गल्‍सिमा सम्‍बा पोवु दोके क्‍यानी पोकिवी,
यिने चोवो याङ नरी च्‍यिक्‍पा राङ लुकिवी।”
13 चुका देवाच्‍येनकी लेन क्‍योलुप थु तीला कोन्‍छ्‍योककी
“ख्‍योरो डतिवाला तेरी ख्‍योरो काङ्‍बी वोक्‍ला मालेपा सेक्‍ला ख्‍युरुङ ङे यावी थाकाला दे।”* १:१३भजन ११०:१ सिनी सुङ्‍सुङ रो?
14 ती देवाच्‍येनकी लेन क्‍योलुप थुतिवा ति सु यिन रो? काङ तिवा याङ दिक्‍पा ने थर्वा ङ्‍येतुपतिवाला शब्‍ज्‍यी कितुप थोक्‍ला तङ्‍गुप थुतिवा तिराङ मिन रो?

*1:5 १:५ भजन २:७

*1:5 १:५ २ शमूएल ७:१४

*1:7 १:७ भजन १०४:४

*1:8 १:८ १:८-१२ ला वुङ्‍गुप चोवोकी तेन्‍दोक ति ख्रीष्‍ट यिन।

*1:8 १:८ भजन ४५:६, ७

*1:10 १:१० भजन १०२:२५-२७

*1:13 १:१३भजन ११०:१