फिलिप्‍पीला तेपा कितुपतिवाला
पावलकी टिवु यिकी
दी थेपकी कोर्ला
दी यिकी ति पावलकी फिलिप्‍पी ग्‍येसाकी चर्चला तङ्‍गुप यिन। फिलिप्‍पी ति माकेडोनिया सिरुप रोमी लुङ्‍बाकी ग्‍येसा च्‍यिक यिनोक। दी यिकी टिकुप पेला पावल चोन्‍खाङला शोर्नोक। माङ्‍शोक ख्रीष्‍टियानतिवी पावलकी तेन्‍दोकला लानी दुक्‍पा बिन्‍नोक। ती पेला फिलिप्‍पीकी चर्चला लेन मेटेङ्‍बु ख्‍याप्‍टाक कितुपतिवा साङ नोक। ती तप्‍की पावलला छासे पप लानोक। यिन्‍सिनाङ पावलला गा नोक। ती ति तीकी ख्रीष्‍टला नरी तेपा क्‍यावु तप्‍की यिन।
पावलकी दी यिकी टिकुप खक्‍छ्‍येवु तेन्‍दोक ति फिलिप्‍पीकी ख्रीष्‍टियानतिवाला थुचिछे सिरुपला यिन। च्‍यिलासिसिन तिवी पावलला कतुकार ख्‍येलुप पेला बुल्‍वातिवा कल ताङ्‍नोक। ती कोकापला पावलकी खोरुङला ख्‍येलुप दुक्‍पा ताङ तिवाला ख्‍येलुप दुक्‍पाकी पेला तिवाला ङाडेङ ताङ रेवा तेरुपला दी यिकी ति टिवु यिन। पावलकी तिवाला खुरुङला तिराङ नासाम तङ्‍नी ङराङ यिन सिरुप मिजी माक्याङ्‍नी येशूकी दोके कुसु ज्‍यम्‍बु वोतुप किताङ नालु लोप्‍शी सिनी टोङ्‍गु तेर्किवी। ख्रीष्‍टला वोतुपतिवी मिजी ति कोन्‍छ्‍योककी कटिन यिन। ती कटिन ति तिवी यहूदी ठिमकी लुक्‍सुतिवा तेन्‍नी थोपुप मिन, यिने तिवी क्‍यावु तेपा नेसुर थोपुप यिन सिनी तिवाला टेन्‍सो लोङ्‍गिवी। येलुङ पावलकी तिवाला ख्रीष्‍टला तेपा क्‍यानी मिजी क्‍योङ्‍गुपतिवाला कोन्‍छ्‍योककी गा ताङ लोदिमु नङ्‍गिवी सिनी टि वे।
दी यिकीला ख्रीष्‍टियानकी तेपा ताङ तिवी मिजीला ङ्‍येतुप गा ताङ सेम थिन्‍दुप ताङ लाका क्‍या क्‍यावा देतुप कोर्ला सिक्‍यावु तप्‍की यम्‍बा यिकी सिनाङ कुतुक थोङ्‍गिवी। दी यिकीला ल्‍हासिन फिलिप्‍पीकी चर्चला पावलकी चो ङ्‍यिङ्‍ज्‍ये किनोक सिरुप ति हाक्‍कोकिवी।
मुला राङ वोतुप लोप्‍च्‍येनतिवा
पावलकी ङोशी १:१-११
पावलकी छेटाङ १:१२-२६
ख्रीष्‍टला वोतुप मिजी १:२७–२:१८
तिमोथी ताङ इपाफ्रोडिटसकी थोक्‍ला नोवा २:१९-३०
तेन्‍दोकला लङ्‍गुपतिवा नेसुर र्‍होकुपला टोङ्‍गु ३:१–४:९
पावल ताङ फिलिप्‍पी दाल्‍जातिवा ४:१०-२०
यिकी सिन्‍दा क्‍यावु ४:२१-२३
1
टसी देलेक! दी यिकी ति ख्रीष्‍ट येशूकी थोक्‍ला शब्‍ज्‍यी कितुप ङ पावल ताङ तिमोथी नेसुर फिलिप्‍पीला वोतुप येशूला तेपा कितुप मीतिवा तेरी ताङ चर्चला गोमा कितुप मीतिवा ताङ चर्चला ल्हाटे कितुप मीतिवाला टिवु यिनो। दाक्‍पी पपा कोन्‍छ्‍योक ताङ चोवो येशू ख्रीष्‍ट नेमा ख्‍यिराङला कटिन ताङ लोदिमु वुङ्‍शी।
पावलकी फिलिप्‍पीतिवी थोक्‍ला मोपोर क्‍यावु
नाम्‍साङ ख्‍यिराङला टेन्‍दुप पेला ङ ङे कोन्‍छ्‍योकला थुचिछे बुलिन। तमा ख्‍यिराङ तेरीकी थोक्‍ला ङ मोपोर कितुप पेला नरी कोन्‍छ्‍योकला सेम गा क्‍यानी मोपोर कितिन। च्‍यिलासिसिन ख्‍यिरा गोमाला येशू ख्रीष्‍टकी लेन ल्‍यामु थोवु पेला नेज्‍यु तन्‍दा सेक ती लेन ल्‍यामु ख्‍याप्‍टाक कितुपला ङ ताङ मुला दाल्‍जा किटे क्‍यासुङ। तमा ख्‍यिरा मिजीला लाका ल्‍यामु गो जुवु कोन्‍छ्‍योककी राङ येशू ख्रीष्‍ट फेवु तुजे सेक ख्‍यिरा मुला ज्‍युनी ती लाका ति सिन्‍दा किवी सिरुप ति ङला तेपा वे।
ख्‍यिराङ तेरीकी थोक्‍ला ङे दी नासाम तङ्‍गुप ति टेके यिन। च्‍यिलासिसिन तसाम ङ चोन्‍खाङला वोतुप पेला ताङ चोन्‍खाङ नेमा तेन्‍नी लेन ल्‍यामु ख्‍याप्‍टाक कितुप ताङ तीला तेन्‍तेन कितुप पेला कोन्‍छ्‍योककी नङ्‍गुप कटिनला ख्‍यिरा ङ ताङ मुला लाका क्‍यासुङ। तुक क्‍यानी ख्‍यिराङला नरी ङे सेमला ज्‍याङ वे। येशू ख्रीष्‍टकी सेम दोके ख्‍यिराङ तेरीला ङ छासे नासाम शर्नी ठेतुपला गा लासुङ। दी ताम्‍ङे ति टेङ्‍बु यिन। तीकी थोक्‍ला कोन्‍छ्‍योक पङ्‍बु वे।
ख्‍यिरा रिक्‍पा ताङ ल्‍यामु मेलोवा काङ यिन सिरुप ति हाक्‍कोनी ख्‍यिरा ङ्‍यिङ्‍ज्‍ये ति मङ मङ फेलिन डोशी सिनी ङ मोपोर कितिन। 10 तुक क्‍यानी चुका ताम्‍ङे ति खक्‍छ्‍येवु यिन ति ख्‍यिरा बे थुप्‍शी। तमा ख्रीष्‍ट फेवु तुजे सेक ख्‍यिराङ क्‍येन मेतुप ताङ टेङ्‍बु क्‍यानी दे थुप्‍शी। 11 तमा येशू ख्रीष्‍ट नेमा वुङ्‍गुप टेङ्‍बुकी ख्‍यिरा मिजीला डेलु गरुप दोके छाछिङी च्‍युङ्‍नी कोन्‍छ्‍योकला मोवा कितुप ताङ सोवा देकुप च्‍युङ थुप्‍शी।
पावलकी छेटाङ नेसुर लेन ल्‍यामु फेलुप
12 अच्‍युनुपतिवा, ख्‍यिराङला दी ताम्‍ङे ति ल्‍यामु हाक्‍कोशी सिरुप ति ङे नोवा वे। काङ यिन सिसिन ङला छेटाङ ख्‍येलुप तप्‍की राङ लेन ल्‍यामु ख्‍याप्‍टाक कितुप लाका मङ च्‍युङ्‍नी वे। 13 च्‍यिलासिसिन ख्रीष्‍टकी कोर्ला सुङ ख्‍याप्‍टाक क्‍यावु तप्‍की ङ चोन्‍खाङला शोरुप यिन सिरुप ति रोमी ग्‍येल्‍खाङला र्‍हेन्‍दुप मक्‍मीतिवा ताङ यम्‍बा मीतिवा तेरीला छ्‍या वे। 14 ङ चोन्‍खाङला शोर्सिमा माङ्‍शोक तेपा कितुप अच्‍युनुपतिवा ङार छ्‍येवु गल्‍नी कोन्‍छ्‍योककी सुङ ङाडेङ क्‍यानी ख्‍याप्‍टाक क्‍यासुङ।
15 वुतुङ के ललाइ अच्‍युनुपतिवा ति ठतोक लानी खाँदा कियी सिरा लेन ल्‍यामु ख्‍याप्‍टाक क्‍यासुङ, ललाइकी नासाम ल्‍यामो तङ्‍नी ख्रीष्‍टकी कोर्ला लेन ल्‍यामु ख्‍याप्‍टाक क्‍यासुङ। 16 नासाम ल्‍यामो तङ्‍नी लेन ल्‍यामु ख्‍याप्‍टाक कितुपतिवी कोन्‍छ्‍योककी लेन ल्‍यामु र्‍होकुपला राङ ङ चोन्‍खाङला शोरुप यिन सिरुप हाक्‍कोनी ङ्‍यिङ्‍ज्‍ये लानी ख्‍याप्‍टाक क्‍यासुङ। 17 यिने ठतोक लानी खाँदा कितुपतिवी ङला चोन्‍खाङला मङ छेटाङ ङ्‍येशी नोनी सेम टेङ्‍बु क्‍यानी मिन, यिने खोरो थोक्‍ला तिराङ नासाम ताङ्‍नी ख्रीष्‍टकी कोर्ला ख्‍याप्‍टाक क्‍यासुङ। 18 काङ यिन्‍सिनाङ खक्‍छ्‍येवु ताम्‍ङे ति दी यिन। तिवी सेम टेङ्‍बुकी ख्‍याप्‍टाक क्‍यासिनाङ, सेम मेटेङ्‍बुकी क्‍यासिनाङ ख्रीष्‍टकी कोर्ला राङ ख्‍याप्‍टाक क्‍यावु यिन। तीकी थोक्‍ला ङ छासे गा लानी वे। तमा नरी गा कितिन। 19 च्‍यिलासिसिन ख्‍यिरा क्‍यावु मोपोर ताङ येशू ख्रीष्‍ट नेमा वावु थु चाङ्‍माकी दाल्‍जा क्‍यानी ङ दी चोन्‍खाङ ने थर थुप्‍किवी सिरुप ति ङला छ्‍या वे। 20 ङे खक्‍छ्‍येवुला कि राङ गोवु लाका ताङ रेवा ति दी यिन। ङ नाम्‍साङ ङोछाला माख्‍येल्‍नी छासे ङाडेङ ङ्‍येनी शिसिनाङ सेन्‍बु वोसिनाङ नरी दोके तन्‍दा साङ ङे मिजी ति ख्रीष्‍टकी थोक्‍ला मोवा कितुप डोशी।
21 च्‍यिलासिसिन ङ मिजी क्‍योङ्‍गुप ति ख्रीष्‍टकी थोक्‍ला यिन, तमा शेप साङ ङे थोक्‍ला ख्‍येप्‍साङ यिन। 22 दोजो ङ सेन्‍बु लुसिन ख्रीष्‍टकी थोक्‍ला मङ लाका ल्‍यामु कितुप डिवी। यिने ङ शिते सेन्‍बु लुकिते चुका ति बे गोकिवी ती ति ङला छ्‍या मे। 23 तुक क्‍यानी ङ काङ कितुप काङ कितुप गल वे। ङला याङ जम्‍बुलिङ क्‍युर ज्‍याक्‍नी ख्रीष्‍टकी चिप्‍ला राङ देतुप नो वे। ङला ती राङ ल्‍यामु यिन। 24 यिन्‍सिनाङ ङ ति ख्‍यिरा थोक्‍ला राङ सेन्‍बु लु गोकिवी। 25 दी ताम्‍ङे ति तेन्‍तेन हाक्‍कोनी ङ सेन्‍बु देतिन। ख्‍यिराङ येशूला तेपा क्‍यानी येर्के डोप ताङ गा किशी सिनी ङ ख्‍यिराङ तेरीकी मुला नरी देतिन। 26 तुक क्‍यानी ङ येलुङ ख्‍यिरा ते वुङ्‍गुप पेला ख्‍यिरा ङे थोक्‍ला येशू ख्रीष्‍टला मङ सोवा देक थुप्‍किवी।
27 त खक्‍छ्‍येवु ताम्‍ङे ति दी राङ यिन, ख्‍यिरा मिजी ति ख्रीष्‍टकी लेन ल्‍यामुला सुङ्‍गुप दोके च्‍युङ्‍शी। तुक क्‍यानी ङ ख्‍यिरा ते वोसिनाङ माङुसिनाङ ख्‍यिराङ सेम च्‍यिक्‍पा राङ च्‍युङ्‍नी डेकला देतुप ताङ लेन ल्‍यामुला वोतुप तेपाकी थोक्‍ला मुला राङ हुर्ताक क्‍यावु ति ङे थो थुप्‍शी। 28 तमा ख्‍यिराङ रङगी डतिवी काङ क्‍यासिनाङ ज्‍यिवा माकी। तुक क्‍यासिन ख्‍यिरा डतिवा फम्‍बुप ताङ ख्‍यिराङ ति दिक्‍पा ने थरुप त छ्‍या देन्‍गिवी। ती थर्वा ति कोन्‍छ्‍योककी नङ्‍गिवी। 29 च्‍यिलासिसिन ख्‍यिराङ ख्रीष्‍टला तेपा कितुप तिराङ मिन, यिने खोकी थोक्‍ला दुक्‍पा साङ खुर गोकिवी। तुक कितुप ति ख्रीष्‍टकी नङ्‍गुप कटिन यिन। 30 तमा ङे कशेन दुक्‍पा खुरुप ति ख्‍यिरा थोङ वे। तन्‍दा साङ ङ ती दुक्‍पा राङ खुरिन वोतुप ति ख्‍यिरा थोनी वे, ख्‍यिरा साङ ङे दोके राङ क्‍यानी ती दुक्‍पा ति खुरिन वे।