2
A kede ka ööꞌdö kada nagöre eede, taalo aꞌa nagööꞌdö a tumma tanno adhabbu nja tumma ma taꞌdara ma teemaga tumma ma Masala na küdhü no co aaga. Taalo aꞌa nümmü tumma ma tussu nïïmö öccö kede ka taganeene nja aaga illi Yasu Almasiihi ya abünnünja ka saliiꞌbi ya. Nöꞌdö aꞌa kada ka tagiꞌdi nariꞌba naꞌdeedene ka oona. A tumma neede nja talaana tanno eede taalo ka tumma ma taꞌdara nja tumma taꞌbunu kadu kide, lakiini a talaala ma türü tanno Koronggore. Amang kada tamma ka Masala tanno ada taalo tumma ma taꞌdara ma tadüꞌdꞌdü, lakiini a türü ma Masala.
Taꞌdara na Masala
Ungngo ꞌdo keema ungngo tumma ma taꞌdara ka kadu tanno ussu eema no ka söödö, lakiini taalo taꞌdara ma ürüünü tiya ma naguugaara ma ürüünü tiya ara titaalo ya. Lakiini ungngo keema taꞌdara na Masala na küdhü no, taꞌdara na kaküdhü tafinni ma ꞌbilli na Masala ka takindinaana kuꞌbu ma ꞌbilli ma türü tanno aja. Taalo naguugaara ma nagürüünü tiya kussu, kene ka tussu taalo kara takabünnü Uugaara ya ïdhïndhï ya ka saliiꞌbi. Lakiini afa ma sorne ka tiki,
“Nïïmö ya ööye ka titaalo ijöögö
a neeso taalo kaföönyö ya, taalo eedi ma tussu
a tadüꞌdꞌdü taalo ussu Masala
makindinaana ka kadu tanno kasaasa oogo no kuꞌbu.” 2.9 Asaiya 64.4
10 Lakiini Masala mala angnga a Koronggore tiya oono, kudumma a Koronggore awwa eema nyeꞌdꞌde kadara co eedi tiya Masala. 11 Mada iꞌi ya ussu eedi ya tadüꞌdꞌdü nggeege, illi koronggore ya tadüꞌdꞌdü. Taalo ömöꞌdï öccö ma tussu eedi ya Masala illi Koronggore ya Masala. 12 Taalo angnga kaꞌduga koronggore ma ꞌbüdhülü tiya, lakiini kaꞌduga angnga Koronggore ya Masala ka kürünü iꞌi ya, amang kaja tussu eema ya Masala ka anangnga angnga ya aꞌda taalo faana kide. 13 Ungngo taalo keema tumma ma talaana ma taꞌdara ma kadüꞌdꞌdü, lakiini tumma ma talaana na Koronggore tiya Insili ya, ungngo tadünnü tumma ma timinꞌda ma Koronggore ka tumma ma koronggore. 14 Ömöꞌdï ya taalo ana koronggore ya, taalo atamma ka tumma tanno Koronggore ma Masala, kudumma iini ka tümmöönö kada taaꞌbaga, taalo ara tambaanya tussu eege, kudumma eene kada tumma tanno koronggore. 15 Lakiini ömöꞌdï ma koronggore ka oona ya, iꞌi yungngo a tümmü kadu ka eema nyeꞌdꞌde, lakiini iꞌi ka eyi tiya iini taalo ömöꞌdï ma tümmü iꞌi. 16 Sorne iki,
“Mada iꞌi yungngo ussu üüdü ya Uugaara
ma talaana iꞌi?” 2.16 Asaiya 40.13
Lakiini tümmü üüdü na Almasiihi kungngo aja.

2:9 2.9 Asaiya 64.4

2:16 2.16 Asaiya 40.13