3
Kadu ma linggo na Masala
Lakiini nagöre eede, taalo aꞌa nara tambaanya teema nja aaga kada kadu ma nagoronggore, lakiini kada tadüꞌdꞌdü nja laala tiya idhiidhi ya ka Almasiihi. Namana aꞌa siiga aaga taalo kuri ya kidhö ya, kudumma ada taalo kakamꞌbaanya kuri miini, a ꞌbïtïngngö taalo aaga kamꞌbaanya. Kaleefe aaga ta kadu ma ꞌbüdhülü, aaga takïrïmï nja tanu oona ka oona nja tasümünü njaana kuꞌbu tanno kadu ka söödö, taalo aaga ka kadu ma ꞌbüdhülü? Aaga taalo kaneene taneene ma kadüꞌdꞌdü? Ka ömöꞌdï töccö ana kada ka tiki aꞌda, “Aꞌa tuurna Bölis,” aya tiki, “Aꞌa tuurna Apölös,” taalo aaga ka kadu ünꞌdügüngngö?
Mada iꞌi yungngo Apölös? A mada iꞌi yungngo a Bölis? Kadu ma linggo no nangnga aaga ka tümmü tumma ma Masala eege kamiini afa ma Uugaara ka tasümünaana linggo eene kuꞌbu. Aꞌa nakodho oogo, Apölös tagünü ꞌbïïdï kide, lakiini Masala oogo mungngo minggiraana. Ömöꞌdï ya akodho oogo ya nja tiya agünü ꞌbïïdï kide ya taalo a nïïmö, Masala oogo minggiraana. Ömöꞌdï ya akodho oogo ya nja tiya agünü ꞌbïïdï kide ya ka unggodho, lakiini eege kama faana ma dhügürü tiya eene. Ungngo kosso ka linggo nja Masala, aaga ka siga tanno Masala nja tarüꞌböönö tanno oono.
10 Afa ma türü tanna Masala ka anangnga no kungngo nagesse aꞌa kadese kuꞌbu kada, tatürüꞌböönö ya ussu ka arüꞌböönö ya, ömöꞌdï öccö tarüꞌbünü kide afeꞌde, lakiini fa ka ömöꞌdï könö ïïröönö ara tarüꞌböönö nya? 11 Taalo ömöꞌdï ma tambaanya tanangnga kadese kuꞌbu illi ömöꞌdï ya illi ka anangnga kuꞌbu ya illi Yasu Almasiihi. 12 Lakiini üürü ömöꞌdï ara tarüꞌbünü ka kadese tanno ana dahaba nja fudda nja nduguri nja keeꞌdi nja ooyo nja kaforo. 13 Ara linggo niini saga tussu adene, kudumma uuru kara sa kööꞌdö ana eege ka töyeene kara sa kööꞌdö ana ïssï, ïssï saga tïïrï taꞌdiila ma linggo tanno ömöꞌdï. 14 Üürü tarüꞌböönö niini ka talinggo no kütü ya, iꞌi ara taꞌduga talïngnge niini. 15 A ömöꞌdï ya linggo tanno iini ka talinggo no ka tafinne, taalo ara taluna faana yiini, lakiini iꞌi ara toolonadene afa miini ka tigaala ka ïssï kungngo.
16 Aaga ka eyi tiya ada taalo kussu aꞌda aaga ka la ma Masala, a Koronggore ya Masala ungngo ada ka oona? 17 Ömöꞌdï ya agaꞌda la ma Masala ya, ara Masala tagaꞌda iꞌi, kudumma la ma Masala ka tinsili, aaga ka eyi tiya ada la ma Masala aaga kungngo ka la ma Masala tiya miini ya.
18 Aaga fa tïïsïnï nanggeyi naada. Ömöꞌdï öccö kara tümmü eyi yiini ka taꞌdara ka ꞌbüdhülü tiya, fa kini aꞌbaga amang kini taꞌdara. 19 Kudumma taꞌdara ma ꞌbüdhülü tiya a taaꞌbaga a Masala, kudumma sorne ka tiki,
“Masala mümmü kadu na ꞌdara no ana ünggü tammo eene.” 3.19 Ayüb 5.13
20 Iki sorne afeꞌde, “Uugaara ussu nanggeedi na kadu tanno ꞌdara no,
ka tumma ünꞌdügüngngö.” 3.20 Tüüsü ma Nakaaru 94.11
21 Ömöꞌdï tafa tabbü ꞌdanïïsö ana ömöꞌdï, kudumma eema nyeꞌdꞌde ata yaada. 22 Bölis üürü Apölös üürü Bütrüs üürü ꞌbüdhülü üürü tefe ka ꞌdï üürü inde nja iini ka teema ma ꞌbïtïngngö nja tiya unggunu töꞌdö ya, eema ya nyeꞌdꞌde yaada, 23 lakiini aaga ka kadu tanno Almasiihi, Almasiihi iꞌi ya Masala.

3:19 3.19 Ayüb 5.13

3:20 3.20 Tüüsü ma Nakaaru 94.11