4
Kadafïïnï na Almasiihi
Fa ka kadu kümmü angnga kada kadu ma linggo tanno Almasiihi, ungngo kungngo kümmü tumma na Masala na dhorro na küdhü no ungngo tafa kide. Nïïmö ya asaasadene ka kadu tanno ümmü tumma na Almasiihi dhorro aꞌda kaduna ömöꞌdï ya afa ka eema dhorro ya. Taalo aguꞌdu aꞌa ka oona ꞌdo aꞌda aaga kara tümmü aꞌa, üürü kadu ma ꞌbüdhülü könö kara tümmü aꞌa, dhorro taalo aꞌa nara tümmü eyi yeede. Taalo eedi yeede aꞌdoore ma nïïmö, lakiini taalo aꞌa nara tiki aꞌda ninsili aꞌa, kudumma Uugaara oogo mungngo mara tümmü aꞌa. Nggeege aaga fa tapügü tumma ka ömöꞌdï ka oona aꞌda küfürü uuru miini töꞌdö, aaga öödhï ara Uugaara ka ööꞌdö. Ara sa kööꞌdö a nïïmö tiya küdhü ka ꞌbuugu tiya lüllü ya ööꞌdö iini ka töyeene adhere tumma ma nanggeedi tanno kadu koꞌdo. Ka uuru tanno miini no ara ömöꞌdï saga aꞌduga tafünügünja koꞌdo niini ndama Masala.
Nagöre eede, nanangnga aꞌa eyi yeede ka linggo tanno, aꞌa nja Apölös kudumma aaga, amang kada tussu teema tumma miini, “Aaga fa takïkï ïïye co kuꞌbꞌba aaga tadheedhe ka tumma tanno ka sorne no koꞌdo.” Ömöꞌdï könö tafa tabbü ꞌdanïïsö ana ömöꞌdï könö, ara aaga kafa ka könö. Mada iꞌi yungngo anangnga oꞌo ka tambananjaana kuꞌbu nja kadu? Taalo Masala oogo mungngo manangnga eema ya oꞌo nyeꞌdꞌde? Aminna agu oꞌo nabbü ꞌdanïïsö afa taalo oꞌo naꞌduga adha?
Asa aaga tüüsü, aaga tana eema, asa aaga ta naguugaara, aaga tafa kïdï, kasaasa ungngo aꞌda aaga ta naguugaara dhorro amang kïdï tosso ka tauugaara nja aaga. Niji aꞌa aꞌda Masala manangnga ungngo kada kadafïïnï tanno ka kadu keere afa maaja ka tümmününja ka inde ꞌbïïnï kungngo, kudumma ïïdï ka tümmünü eyi yïïdï ka kadu ma modolo kuꞌbu nja kadhangga nja kadu. 10 Kanagaaga ungngo ka üüdü ma Almasiihi, aaga taꞌdara ka Almasiihi, ungngo tagiꞌdi aaga tana türü. Kadu kïndhïgï aaga koꞌdo, kadaana ungngo kalama. 11 Taꞌbïtïngngö aleefe ïïre tagu ungngo nja tenege, enꞌdi titaalo kïdï ka oona, ungngo tabbü adene, a nööꞌdï titaalo kïdï ma tanna kide. 12 Ungngo tadhügürü a linggo ana iisine tanno ïïdï. A kadu talinggo ungngo, ungngo tanangnga baraka eene, illi ungngo kütü ka tambaanya a tidhi oona kuꞌbu. 13 Kamidhi ungngo illi ungngo ka kïꞌdöönö, ungngo tafeene nja kadu tanno nyoro ka ꞌbüdhülü, a kadu ma ꞌbüdhülü tanu kïdï.
14 Taalo aꞌa narigiri tumma no aꞌda nangnga modolo kagu aaga, lakiini aꞌa nalaana aaga kada laala tiya eede ka asaasa eege ya. 15 Üürü katalaana kungngo ada köꞌdö na alif kadaꞌbaaga ka Almasiihi, taalo kupupa naada kadhabbu ka Almasiihi Yasu, a tumma ma Ïnjïïlï tanno eede kööꞌdö iini aaga no. 16 Iꞌi yungngo eede ka asaasa aꞌda aaga takinya aꞌa. 17 Tumma no eege kungngo eede ka kürünü Timosaws, kada ꞌbiiꞌbala tiya eede ka asaasa iꞌi dhorro ya kidha ma Uugaara. Iꞌi yungngo ara tadirina linggo neede nja taneene tanno eede aaga ka Almasiihi, afa ma tiya eede ka talaana kadu ka nakaniisa ka naꞌbuugu koona nyeꞌdꞌde kungngo. 18 Kadu könö ana kada kaꞌdiniga oona cooꞌdo, kudumma eene kiki kide aꞌda taalo aꞌa nara töꞌdö kada. 19 Lakiini ara aꞌa töꞌdö kada kanna areere ka Uugaara ka nïïsö, ara aꞌa töꞌdö tussu nïïmö ya nagaaga tanno ꞌdinigi oona cooꞌdo kadeema no, lakiini nasaasa aꞌa tussu türü neene. 20 Lakiini tauugaara na Masala taalo a tumma lakiini a türü. 21 Öjö iꞌi yungngo ada kasaasa? Nööꞌdö kada a tamaꞌdaka alla a koronggore ma tasaasa nja taꞌdiila?