16
Monsoona ma kadu ma kaniisa
A kudumma ma tawaana gürüüsï koona ma kadu ma kaniisa, aaga üünï afa meede ka tünügü co kadu ma kaniisa ma Galatiya aꞌda küünï nggeege. Ka uuru ma Lahada, ömöꞌdï tonsaana liga nagürüüsï koona aaga tamana kuꞌbu taalo kama tawaana gürüüsï koona ana aꞌa kide. Kede kara töꞌdö nagürünü kadu yaada kadagesse eege no aꞌda kaco tunggu eema ma monsoona yaada co a kadu ma Örsaliim ara aꞌa ka kürünü kene a tumma. Üürü aꞌdiila eede ka tunggeene afeꞌde ya kara tunggeene nja aꞌa.
Tasaasa ma eema ma eyi tiya iini
Ara aꞌa sa kööꞌdö kada kanna eede ka tadigaala ka Makadoniya, kudumma eede kara tadigaala ka Makadoniya a ꞌdagawwa koꞌdo. Kede ka taneene nja aaga ara feele ka co a kürö aaga sa ka tattogo aꞌa co kita eede kara co kita. Kudumma eede taalo aꞌa nasaasa tassa kada a ꞌdagawwa koꞌdo nasaasa aꞌa tagünü nja aaga dhabbu ka Uugaara ka nïïsö. Lakiini ara aꞌa tanna ka Afosus ara uuru ma Taanyara ma Koronggore ka ööꞌdö. Kudumma Masala ka tafaꞌda fïïnï ma linggo kaꞌdiila aꞌda nadiidi ma aꞌa kinggide kadhabbu.
10 Timosaws kara töꞌdö kada kanna ya, aaga afa kini idhi oona kuꞌbu kudumma iini ka talinggo ada Uugaara afa aꞌa. 11 Taalo ömöꞌdï ma tamidhi iꞌi, lakiini aaga tattogo iꞌi a taꞌdiila ööꞌdö kede kita kudumma eede ka tïndhïgï iꞌi nja nagöre ma angnga.
12 Lakiini örre ma angnga Apölös ya, neema aꞌa nja iini dhabbu aꞌda ööꞌdö kada kanna nja nagöre ma angnga, illi iꞌi anu lakiini eedi yiini taalo asaasa töꞌdö kada kanna ꞌbïtïngngö ara iꞌi sa kööꞌdö a fïïnï tiya iini kara tatanfaꞌda.
Tumma no eere no
13 Aaga adïnö koꞌdo aaga tidhi oona kuꞌbu dhorro ana eedi ma tamiide aaga kardha kuꞌbu a türü dhorro. 14 Aaga linggo eema ïnꞌdïlï a tasaasa ajeene.
15 Kussu aaga aꞌda kadu ma ꞌdï tiya Istifanüüs eege kungngo kagamma ka Almasiihi ka Akaiya ka dhidha. Kümmünü nanggeyi neene ka linggo ma kadu ma kaniisa, aꞌa niki aaga nagöre eede, 16 amang kada taföönyö tumma neene nja kadu tanno alinggo ka dhügürü nja eene no. 17 Yungngo eede ka tadhodho ka töꞌdö tanno Istifanüüs nja Frtunatos nja Akayos kudumma eene katakarna ka ꞌbuugu tiya kada katitaalo. 18 Kanangnga tiicolo eede ka eedi afa meene ka anangnga kada ka nanggeedi kungngo, aaga ümmü kadu afa ma tanno.
Tööjülü na eere no
19 Kadu ma nakaniisa ma Asiya kööjülü aaga. Akilla nja Berskilla kööjülü aaga ana eere ma Uugaara dhabbu nja kadu ma kaniisa tammo ka ꞌdï kita eene mo. 20 Nagöre ma angnga no kööjülü aaga nyeꞌdꞌde aaga tööjülü tööjülü na insili no.
21 Aꞌa na Bölis narigiri tööjülü no a nïïsö tanno eede.
22 Ömöꞌdï ya taalo asaasa Uugaara ara linggi tagu iꞌi. Ka Uugaara aayu.
23 A türü na Uugaara Yasu taneene nja aaga. 24 A tasaasa neede taneene nja aaga nyeꞌdꞌde ana eere ma Yasu Almasiihi, Amiin.