15
Almasiihi afïkïꞌdö ka inde
Nagöre eede, ara aꞌa tadirina tumma ma Ïnjïïlï neede ka ööꞌdö iini no aaga, aaga tamma kide, aaga tütü kafa kide no. Aaga toolonadene iini, üürü aaga kafa kide afa meede ka tagadünnü aaga no, alla kamma aaga ka weerö ünꞌdügüngngö.
Nagümmünü aꞌa aaga ka dhidha afa miini ka tagananja aꞌa kungngo, aꞌda Almasiihi eyi kudumma tatoroko tanno aja afa ma kasorne ka tiki kungngo. Atatüꞌbüdene afïkïꞌdö a füngngö iidoona afa ma kasorne ka tiki kungngo. Adele oona a Bütrüs assa ka ala oona a kadafïïnï tanno ïïdümmü kafünü eera no. Assa ka tatele oona a nagöre tanno öꞌdö na miya ka ïïdümmü kadhabbu meene taleefe tefe ka ꞌdï, könö taaya. Afada adele oona a Yaguub nja kadafïïnï ïnꞌdïlï. Idhi adele oona aꞌa keere kungngo afa ꞌbiiꞌbala ya ageenedene ka titaalo adho ka fïïnï ya.
Aꞌa nungngo nadhilli ka kadafïïnï tanno ïnꞌdïlï no, taalo nama a kadu ka tümmünü aꞌa aꞌda tafïïnï, kudumma eede ka tagalinggo kaniisa ma Masala. 10 Lakiini a türü tanno Masala aꞌa nungngo naneene nja türü tanno oono ka anangnga aꞌa no, taalo kananja aꞌa ünꞌdügüngngö, lakiini aꞌa nadhügürü natagiiꞌbi türeene ma kadafïïnï, lakiini taalo aꞌa nungngo na dhügürü, lakiini türü na Masala na eede ka oona no. 11 Tumma no köꞌdö ndama aꞌa alla ndama eene, eege kungngo ïïdï kadeema iini, aaga tamma kide.
Tafïkïꞌdö ka inde
12 Üürü angnga keema tumma ma Almasiihi aꞌda iꞌi afïkïꞌdö ka inde, a kadu könö saga tiki aꞌda, taalo kadu kafïkïꞌdö ka inde nya? 13 Üürü taalo kadu na ake no kafïkïꞌdö ka inde, Almasiihi taalo afïkïꞌdö tekere. 14 Üürü taalo Almasiihi afïkïꞌdö ka inde ya, a tumma naaja kara tatumma ünꞌdügüngngö, a tamma ka Masala naada kara ta ünꞌdügüngngö. 15 Nggeege ara angnga tafünü korokoro ka Masala ka oona, kudumma aja ka tiki aꞌda Masala manangnga Almasiihi ka fïkïꞌdö aꞌda taalo afïkïꞌdö, üürü taalo kadu kafïkïꞌdö ka inde. 16 Üürü taalo kadu na aaya no kafïkïꞌdö ya, taalo Almasiihi afïkïꞌdö. 17 Üürü taalo Almasiihi afïkïꞌdö, a tamma ka Masala naada ta nïïmö ünꞌdügüngngö, aaga tütü ka tatoroko tanno ada. 18 Üürü nggeege ya, kadu na aaya keere ma Almasiihi no, kaama. 19 Üürü tïndhïgï naaja ka Almasiihi kaꞌdiila ka tefe ka ꞌdï tanno, angnga kungngo küünï muuyu ka kadu ka teene nyeꞌdꞌde kungngo.
20 Lakiini tumma timinꞌda, Almasiihi afïkïꞌdö ka inde amang ka kadu tanno ïïyü ka inde no kara tafïkïꞌdö afeꞌde. 21 Inde ka kanna ka nïïsö ma ömöꞌdï, a ka nïïsö ma ömöꞌdï ara tafïkïꞌdö ka inde tanna kide. 22 Afa ma kadu nyeꞌdꞌde ka taaya ka Adam ya, eege nyeꞌdꞌde kara tafïkïꞌdö ka inde nja Almasiihi. 23 Lakiini ara ömöꞌdï töödhï ka ꞌbuugu tiya iini. Almasiihi iꞌi yungngo adhidha assa tapa a kadu tanno ïndhïgï Almasiihi iini kara töꞌdö no. 24 Keere kungngo Almasiihi saga ööꞌdö tümmünü tauugaara a Masala Pupa, mara tagirina tauugaara nyeꞌdꞌde. 25 Iꞌi ara tauugaara idhi anangnga nadiidi miini kini ka uune. 26 Diidi ya ara tiididene keere ya inde. 27 Kudumma, “Eema nyeꞌdꞌde ananja kini ka uune.” 15.27 Tüüsü ma Nakaaru 8.6 Lakiini iini ka tiki aꞌda eema nyeꞌdꞌde ananja kini ka uune, taalo nja Masala ka eyi tiya oono mo, manangnga eema ïnꞌdïlï ka Almasiihi ka uune. 28 Lakiini ka eema ïnꞌdïlï kara tananja iini, a ꞌBiiꞌbala ka eyi tiya iini ara tananja ömöꞌdï tiya anangnga iini, a Masala oogo ma eema nyeꞌdꞌde.
29 Üürü taalo kadu na aaya no kara tafïkïꞌdö ꞌdee, aminna agu kadu kambeesedene kudumma inde? Minna agu eege kambeesedene kudumma eene. 30 Aminna agu angnga angnga tadhügürü a nakuuru. 31 Nagöre eede, nake aꞌa a nakuuru aꞌa tanꞌdinigi oona neede cooꞌdo ana aaga ka Yasu Almasiihi Uugaara yaaja. 32 Aꞌa ka tamöꞌdï kungngo nageema aꞌa koroꞌbo nja eema ma toroko ka Afosus taalo ara ta nïïmö ana aꞌa üürü kadu na aaya no taalo kafïkïꞌdö ka inde.
“Kada aguri, angnga tagooye,
kudumma aja kara taaya taka.” 15.32 Asaiya 22.13
33 Aaga fa taama nanggeyi naada, “Taneene na toroko no kara tagaꞌda taneene na ꞌdiila no.” 34 Aaga adïnö koꞌdo ma taꞌdiila, aaga tafa tüünï tatoroko, kudumma kadu töccö kinggide taalo kussu Masala, aꞌa neema nggeege amang ka modolo tagu aaga.
Tafïkïꞌdö ma tuuꞌda
35 Ömöꞌdï könö indineene iki aꞌda, “Ara kadu na aaya no tafïkïꞌdö ka inde nya? Kara tafada a tuuꞌda töccö?” 36 Ka ꞌbaga, nïïmö yüüdü ka tïnïïgï ya, taalo ara tafüꞌdöönö illi kini ka teyi. 37 A nïïmö yüüdü ka tïnïïgï ya, taalo tuuꞌda miini eege kungngo kara taneene. Lakiini ndanïïye ma tinggile üürü nïïmö könö afeꞌde. 38 Lakiini Masala manangnga tuuꞌda eene a maraada tammo oono, tinggile no, tuuꞌda neene unggodho eege. 39 Taalo tuuꞌda nyeꞌdꞌde kafeene, tuuꞌda ma ömöꞌdï a tuuꞌda ma eema ma erïïdö kinggide, a tuuꞌda ma uyi kinggide, a tuuꞌda ma kïlöögö könö. 40 Nja tuuꞌda ma ꞌdotomboꞌdo nja tuuꞌda ma ꞌbüdhülü, tuuꞌda ma ꞌdotomboꞌdo ka öyeene, a töyeene könö ka tuuꞌda ma ꞌbüdhülü. 41 Ndanaaya ka öyeene, a tere töyeene, midigi kömö taalo mafeene ka töyeene nja köje.
42 Tafïkïꞌdö ka inde kafiigi nggeege, tatüꞌbü tuuꞌda ka teyi ka fïkïꞌdö taalo ka teyi afeꞌde. 43 Atüꞌbüdene kada midhi afïkïꞌdö ka taꞌdiila, atüꞌbüdene kada kiꞌdi afïkïꞌdö a türü. 44 Atüꞌbüdene kada tuuꞌda afïkïꞌdö kada tuuꞌda ma koronggore, üürü tuuꞌda ma ömöꞌdï ka inggide, a tuuꞌda ma koronggore ka inggide tekere. 45 Sorne iki aꞌda, “Adam ömöꞌdï ya dhidha ya tuuꞌda ka adïnö,” Adam ya eere ya a koronggore ya amana teefe ka ꞌdï angnga. 46 Lakiini taalo koronggore öꞌdö ka dhidha, lakiini tuuꞌda assa kanda koronggore. 47 Ömöꞌdï ya dhidha ama kuraaga ndama ꞌbüdhülü, a ömöꞌdï ya eere ya ama ꞌdotomboꞌdo. 48 Afa miini ka ama ꞌbüdhülü kada kadu ma ꞌbüdhülü afeꞌde, afa miini kada kadu ma ꞌdotomboꞌdo kara ta kadu ma ꞌdotomboꞌdo. 49 Afa maaja ka kïrnï koronggore ma ꞌbüdhülü kaja ka oona, ara angnga sa ka kïrnï koronggore ma ꞌdotomboꞌdo kara ta kadu ma ꞌdotomboꞌdo.
50 Ara aꞌa tiki aaga nagöre eede, taalo tuuꞌda nja erïïdö ka takarna ka tauugaara ma Masala, inde taalo ka takarna ka tefe ka ꞌdï taꞌbilli. 51 Ara aꞌa tadirina tumma na küdhü no aaga, taalo angnga kara takaaya ïnꞌdïlï, lakiini ara angnga takatemꞌbele ïnꞌdïlï. 52 Tasala areere afa talimi ma ööye, fara ma tïnïïdö tiya eere ya, kudumma tïnïïdö kara tafara, a kadu na aaya no tafïkïꞌdö kagïrnï tefe ka ꞌdï kene ka oona angnga takatemꞌbele. 53 Ömöꞌdï ya eyi ya, tagïrnï tefe ka ꞌdï kini ka oona taalo a teyi, aya ara teyi ya tagïrnï tefe ka ꞌdï iini ka oona. 54 Ka tuuꞌda tanno aja na aaya ka sürdö no kara tatenggere. Yungngo a tumma na kirinja ka sorne no kara tatiminꞌda, “Inde aꞌduurudene a tiiꞌbaana.” 15.54 Asaiya 25.8
55 “Tiiꞌbaana nüüdü eege ka ïïye inde?
A türü nüüdü eege ka ïïye inde?” 15.55 Hawsha 13.14
56 A tïmmï ma inde tatoroko eege kamiini, türü ma tatoroko eege kungngo ka serïye. 57 Kada nangnga taꞌdiila a Masala kudumma oono kamana tiiꞌbaana angnga ana eere ma Uugaara tiya aja Yasu Almasiihi.
58 Aaga idhi oona kuꞌbu nagöre eede, aaga tarïgï awwa caaꞌbu, aaga kardha kuꞌbu ka linggo ma Uugaara, amang kada tussu aꞌda takardha kuꞌbu naada ka linggo ma Uugaara taalo kara titaalo.

15:27 15.27 Tüüsü ma Nakaaru 8.6

15:32 15.32 Asaiya 22.13

15:54 15.54 Asaiya 25.8

15:55 15.55 Hawsha 13.14