14
Türü ma teema nja nagonggoꞌdo
Aaga ümmü tasaasa ka dhidha, aaga tasaasa türü ma koronggore, münda eema ma taneꞌbi. Kudumma ömöꞌdï tiya eema ana onggoꞌdo ka tonggoonyo ya, taalo eema nja kadu, lakiini eema nja Masala kudumma kadu taalo kaföönyö tumma niini, lakiini Koronggore eema tumma na küdhü no. Lakiini ömöꞌdï ya eema tumma ma taneꞌbi ya, iꞌi eema nja kadu ma takïꞌdï eege kuꞌbu ma tïndhïgï eege koꞌdo a talüülü ïïye. Ömöꞌdï ya eema tumma keefe ya, iꞌi indinaana eyi yiini, ömöꞌdï ya eema tumma ma taneꞌbi ya, iꞌi ya arüꞌbü kaniisa.
Nasaasa aꞌa aꞌda aaga teema tumma keefe aaga ïnꞌdïlï, lakiini aaga eema tumma ma Masala ka dhidha, kudumma ömöꞌdï tiya eema tumma ma Masala agiiꞌbi ömöꞌdï ya eema tumma keefe ya, illi kini ka tasaana eege kuꞌbu amang ka kadu ma kaniisa tussu kindinaana kaniisa kuꞌbu. A ꞌbïtïngngö nagöre eede, kede ka töꞌdö kada kanna neema nja aaga a tumma keefe ꞌdee, ara aꞌa tümmünü minna aaga, üürü taalo tumma neede köꞌdö a tumma na töꞌdö no nja tussu eema nja tumma ma Masala nja talaana. Eema ya taalo eela tanya ya, afa kaaru nja perempeera, üürü kitaalo köꞌdö a fara tiya eene ka tonggoonyo, ara angnga tussu aꞌda öjö iꞌi yungngo a kadu kabaana? Üürü tïnïïdö taalo ana fara kaꞌdiila ꞌdee, mada iꞌi yungngo ara takïꞌdï oona kuꞌbu aco ka koroꞌbo? Aaga kafiigi nggeege afeꞌde, onggoꞌdo maada kara madere ka tumma taalo kussu adene, ara ömöꞌdï tussu nïïmö yaada kadeema ya nya? Taalo tanya kara tama tumma naada? 10 Tumma kungngo ka ꞌbüdhülü kadhabbu ka tonggoonyo, lakiini eege nyeꞌdꞌde kussu adene. 11 Üürü taalo aꞌa nussu türü ma tumma, ara aꞌa ta tajeene ka ömöꞌdï tiya eema ya, ömöꞌdï ya ara teema nja aꞌa, afeene afa tajeene ana aꞌa. 12 Aaga tekere. Ada kasaasa türü ma Koronggore, aaga arangnga agusunja kada kide ma tarüꞌbü kaniisa.
13 Ömöꞌdï ya eema tumma kadhabbu keefe ya, fa kini afara ka Masala amang kini tana türü ma tasaana kuꞌbu iini. 14 Kudumma eede kara tafara ka Masala a tumma keefe ya, koronggore yeede iꞌi yungngo a tafara ka Masala, lakiini üüdü yeede taalo ara taluna nïïmö. 15 Ara aꞌa tönynyö ꞌbïtïngngö? Ara aꞌa tafara ka Masala a koronggore, nafara ka Masala ana üüdü afeꞌde. Nüwe tüüsü a koronggore, nüwe tüüsü ana üüdü afeꞌde. 16 Üürü oꞌo namana taꞌdiila a Masala a koronggore ꞌdee, ömöꞌdï ya taföönyö saga tiki “Amiin” nya ka baraka tiya üüdü kudumma iini taalo aföönyö tumma nüüdü ka teema no? 17 Nanangnga oꞌo taꞌdiila a Masala, lakiini ömöꞌdï könö taalo aduna nïïmö ꞌdo. 18 Namana aꞌa taꞌdiila a Masala kudumma eede ka teema tumma keefe ada naada ka teema no aaga nyeꞌdꞌde kungngo. 19 Lakiini ka kaniisa aꞌdiila eede kara tadiri tumma ka ïïdümmü na ussudene no nalaana kadu könö ka kaniisa kadagiiꞌbi tumma nöꞌdö na alif kadaꞌbaaga neede ka teema ana onggoꞌdo no.
20 Nagöre eede, aaga fa tafeene nja laala tiya idhiidhi ya ka nanggüüdü, lakiini aaga afeene nja laala tiya dhiidhi ya ka eema tiya toroko ya, aaga tümmü taꞌdara dhorro. 21 Iki tumma ka Sorne ma serïye aꞌda,
Uugaara iki, “Ara aꞌa teema nja kadu tanno ana onggoꞌdo ka tonggoonyo,
a nïïnö ka tonggoonyo,
lakiini eege taalo kara taföönyö.” 14.21 Asaiya 28.11–12
22 Tumma ma nagonggoꞌdo ka tonggoonyo taalo ka türü ka kadu ma kaniisa, lakiini ka türü ka kadu tanno taalo kamma no, illi teema tumma ma Masala ka türü ka kadu tanno amma, taalo na ka kadu no taalo kamma no. 23 Üürü kadu ma kaniisa katemmi ïnꞌdïlï, a ömöꞌdï ya teema tumma niini unggodho iꞌi a kadu na aleefe tamma no, töꞌdö katoodo kide taalo katiki aꞌda aaga ka nagaaga? 24 Lakiini eene kadeema tumma ma taneꞌbi eege ïnꞌdïlï kungngo, a ömöꞌdï ya aleefe töꞌdö ka Masala nja tiya taalo amma ya, öꞌdö atoodo kide ara tamma ana eedi aꞌda iꞌi taalo aꞌdiila, ara kadu nyeꞌdꞌde katümmü iꞌi. 25 Eema ya akaküdhü kini ka eedi ya, tatele oona. Üürü kuꞌbu a dhugudha afara ka Masala amma aꞌda “Masala maneene nja aaga timinꞌda.”
Tamma ka Masala akïꞌdïnja kuꞌbu taꞌbitta
26 Aꞌa niki nya nagöre eede? Kada kara temmi ma tafara ka Masala, ömöꞌdï ya tüwe tüüsü, aya talaana, aya tama tumma ka Masala, aya töꞌdö a tumma keefe, aya tasaana tumma kuꞌbu, eema nyeꞌdꞌde kungngo ya ama tindinaana kaniisa. 27 Üürü ömöꞌdï eema tumma keefe ya, kadu keera üürü kiidoona, aya teema apa a tiya eema, ömöꞌdï öccö asaana eege kuꞌbu. 28 Üürü taalo ömöꞌdï ma tasaana tumma kuꞌbu, fa kini akïꞌdöönö kafa teema ka kaniisa a tumma keefe, eema ka eyi tiya iini nja Masala.
29 Lakiini naganeꞌbi, fa kene keema keera üürü kiidoona, a kadu könö tïïrï tumma na eemadene no. 30 Üürü ömöꞌdï öccö emmi a tumma töꞌdönja iini ndama Masala, a ömöꞌdï ya ageema ka dhidha ya töödhï. 31 Aaga nyeꞌdꞌde kungngo kama teema tumma ma Masala, aya teema apa a tiya, amang ka kadu talaadene nyeꞌdꞌde kafünügü nja koꞌdo. 32 A nagoronggore ma naganeꞌbi ungngo a naganeꞌbi ka nïïsö. 33 Taalo Masala ma eema ma weerö, lakiini Masala ma taꞌdiila afa ma tiya ka nakaniisa ma kadu tanno Masala kungngo. 34 Tafa ka iiya tanno ada kafa teema ka kaniisa. Taalo ungngo kamma kene kadeema, lakiini kaföönyö tumma afa ma sorne ka tiki kungngo. 35 Kene ka asaasa tussu nïïmö, fa kene kindini naganyori neene ka ꞌdï, kudumma iini taalo aꞌdiila aka ka teema ka kaniisa.
36 Kiki aaga kide aꞌda tumma na Masala köꞌdö ndama aaga? Alla eege köödhï kada unggodho aaga? 37 Üürü ömöꞌdï inggide ümmü eyi yiini kada neꞌbi nja türü ma koronggore könö, fa kini ussu aꞌda nïïmö yeede ka rigiri ada aaga ya, tumma na Uugaara eege kamiini. 38 Ömöꞌdï ya taalo ümmü tumma no ya, aaga aadha iini koona.
39 Nagöre eede, aaga asaasa türü ma koronggore, aaga tafa tafaga ömöꞌdï öccö keere ka teema tumma keefe. 40 Eema ïnꞌdïlï talinggo adene akïꞌdïnja kuꞌbu taꞌbitta.

14:21 14.21 Asaiya 28.11–12