13
Tasaasa
Üürü aꞌa ka neema a tumma tanno a kadu nja tanno kadhangga, lakiini taalo aꞌa nasaasa kadu ya nafeene nja fara ma tanyaanya nja eliili kafara. Üürü Masala manangnga tumma ma taneꞌbi aꞌa nussu eema ya kaküdhü ya ïnꞌdïlï, nümmü Masala ana eedi niki a naanya aꞌda mooso aꞌda taalo aꞌa nasaasa kadu ya, taalo aꞌa na nïïmö. Nassa ka tadhifi almaala yeede a kadu nyeꞌdꞌde, nümmü tuuꞌda neede ka tatinyogo aꞌda taalo nasaasa kadu, taalo aꞌa nagüünï nïïmö ya aꞌdiila.
Tasaasa ka anangnga ömöꞌdï ka tidhi oona kuꞌbu kana ꞌbangnga, tasaasa taalo kussu kïrïmï nja taꞌdiniga oona cooꞌdo taalo kabbü ꞌdanïïsö. Tasaasa taalo kamidhi, taalo ka asaasa ma eyi tiya eene, taalo kagorooꞌbo ünꞌdügüngngö, taalo kümmü tumma na toroko no ka eedi. Tasaasa taalo kadhodho a nïïmö tiya toroko ya, lakiini kadhodho a nïïmö tiya dhorro ya. Tasaasa kidhi oona kuꞌbu ka eema nyeꞌdꞌde kungngo, kamaama ka eema ïnꞌdïlï, ma ïndhïgï taꞌdiila.
Tasaasa taalo kara taama ꞌdo, lakiini tumma ma taneꞌbi kara titaalo a tumma ma nagonggoꞌdo kara titaalo a tussu eema titaalo afeꞌde. Kudumma tussu eema naaja ka taꞌba a tumma ma taneꞌbi naaja ka taꞌba, 10 Nïïmö ya tigini ya ka töꞌdö, aya taꞌba ya titaalo. 11 Eede ka takaleefe tadhilli ya, nageema aꞌa kada ꞌbiiꞌbala, nussu eema afa ꞌbiiꞌbala, nadinigöögö afa ꞌbiiꞌbala, lakiini kede kanda miide ya naadha ka eema ma taꞌbiiꞌbala. 12 Koronggore yaaja kadïnö kide ꞌbïtïngngö ka almandara kada irifirifi ya, lakiini ka uuru tanno miini no ara angnga tiji nadhugudha, a ꞌbïtïngngö nussu aꞌa eema öccö, lakiini ka uuru tanno miini no ya, ara aꞌa tussu eema nyeꞌdꞌde afa meede ka tussu adene kungngo.
13 A ꞌbïtïngngö ya ara tamma na Masala tütü nja tïndhïgï nja tasaasa, aya adhabbu ana kene na iidoona no tasaasa.