12
Türü ma Koronggore
A ꞌbïtïngngö kudumma türü ma koronggore nagöre eede, taalo aꞌa nasaasa aꞌda aaga tüürü miini. Kussu aaga aꞌda kagïïsö aaga ka eema ma namasala tanno nakïnggïrï no keere, aꞌda taalo aaga kussu fïïnï. Amang kada tussu aꞌda taalo ömöꞌdï ma teema a Koronggore ma Masala iki aꞌda, “Yasu agaꞌdadene,” a ömöꞌdï taalo tambaanya tiki aꞌda, “Yasu Uugaara,” illi a Koronggore tiya Insili ya.
Türü ma koronggore kambananjaana kuꞌbu, lakiini Koronggore unggodho. Linggo kambananjaana kuꞌbu, lakiini Uugaara unggodho. Linggo kinggide kambananjaana kuꞌbu, illi Masala ma unggodho malinggo ada eema a kadu nyeꞌdꞌde.
Türü ka ananja ömöꞌdï ma linggo ma Koronggore tussu adene ma taꞌdiila ma kadu nyeꞌdꞌde. Ömöꞌdï taꞌduga tumma ma taꞌdara ka Koronggore, aya taꞌduga tumma ma tussu eema ka Koronggore ya unggodho ya, a Koronggore ya unggodho ya tamana tamma a Masala ana eedi, anangnga a tiya a türü ma toolona kadu ka namaara, 10 öccö anangnga türü ma talinggo eema keefe, anangnga a tiya linggo ma neꞌbi, aya tussu nagoronggore, könö teema tumma keefe taalo niini, aya tasaana kuꞌbu. 11 Eema ya nyeꞌdꞌde Koronggore ya unggodho ya iꞌi yungngo alinggo ka eyi tiya iini, asümünaana türü niini ka kadu kuꞌbu afa ma tiya iini ka asaasa kungngo.
Oona ka unggodho nja kolelle
12 Afa ma tuuꞌda kada unggodho a kolelle kungngo eene kadhabbu, lakiini eege ka unggodho, Almasiihi afeene nggeege afeꞌde. 13 Angnga nyeꞌdꞌde kungngo, Yahüüdü nja kadu ma Yünan no, kasaga nja tanno taalo ka kasaga no, kakambeesedene angnga a Koronggore tiya unggodho ya, angnga ta unggodho ka tuuꞌda, angnga tagooye ka Koronggore tiya unggodho ya.
14 A tuuꞌda taalo nïïmö ya unggodho ya iꞌi ya miini, lakiini kolelle miini kadhabbu. 15 Üürü awwa kara tiki aꞌda, “Taalo aꞌa na nïïsö, taalo aꞌa na takolelle ma tuuꞌda,” taalo iꞌi yungngo tafaga eege keere kada taꞌba ma tuuꞌda. 16 A neeso tiki aꞌda, “Taalo aꞌa na ööye, taalo aꞌa na ma tuuꞌda,” ara taadha kada kolelle ma tuuꞌda. 17 Üürü tuuꞌda nyeꞌdꞌde kara taga ööye, a taföönyö eema eege kïïye? Üürü tuuꞌda nyeꞌdꞌde kara taga neeso, a tüꞌdꞌdü eege kïïye? 18 Lakiini Masala manangnga kolelle ka tuuꞌda afa ma tiya oono ka asaasa ya kungngo. 19 A kene kara taga tagolelle ka unggodho ꞌdee, a tuuꞌda eege kïïye? 20 Lakiini kolelle kadhabbu, a tuuꞌda ka unggodho.
21 Taalo ööye ara tiki a nïïsö aꞌda, “Taalo aꞌa nasaasa oꞌo,” alla üüdü tiki uune aꞌda, “Taalo aꞌa nasaasa aaga.” 22 Lakiini tagolelle öccö ka ijöögö ka tuuꞌda kada kiꞌdi no, eege kungngo kasaasadene dhorro. 23 A ꞌbaꞌdakeyi yaaja ka tümmü iꞌi kada idhilli ya, ümmü adene katitaalo aꞌdiila ya, iꞌi yungngo ümmü adene kaꞌdiila, 24 a kolelle na ꞌdiila no taalo kasaasa nïïmö, lakiini Masala marüꞌbü tuuꞌda manangnga taꞌdiila dhabbu a ꞌbandakolelle tiya dhilli ya. 25 Amang ka tuuꞌda tafa tasümünü njaana kuꞌbu, amang ka kolelle tümmü ajeene ka finꞌdinanjaana koona nyeꞌdꞌde. 26 Nïïmö kara tagu tagolelle könö, agu kolelle nyeꞌdꞌde kungngo, a takolelle könö ka taꞌdeema, a türeene ma kolelle tadhodho nja iini nyeꞌdꞌde.
27 Aaga ka tuuꞌda tanno Almasiihi, aaga ka kolelle miini. 28 Masala manangnga kadafïïnï ka kaniisa ka dhidha a naganeꞌbi tisi kide, a katalaana tisi kide masa tanangnga türü a türeene ma kadu ma talinggo eema keefe, a türü ma toolona ka maara nja türü ma takinyi kadu öccö koꞌdo nja türü ma tindinaana kadu kuꞌbu nja kadu keema tumma öccö aꞌda taalo neene. 29 Eege no ïnꞌdïlï kungngo ꞌdee, eege ka kadafïïnï? Eege ïnꞌdïlï ka naganeꞌbi? Eege ïnꞌdïlï ka katalaana? Eege ïnꞌdïlï ka türü ma talinggo eema keefe? 30 Eege ïnꞌdïlï kana türü ma toolona ka maara? Eege ïnꞌdïlï keema tumma keefe? Eege ïnꞌdïlï kasaana tumma kuꞌbu? 31 Lakiini aaga asaasa eema ya aꞌdiila ya, ara aꞌa tala aaga ka fïïnï tiya dhorro ya.