11
Aaga ümmü fïïnï yeede afa meede ka tümmü fïïnï ya Almasiihi kungngo.
Taküdhü üüdü
Nafünügü aaga koꞌdo, kudumma ada ka tagïïgï aꞌa ka eema nyeꞌdꞌde, aaga tafa ka talaana tanno eede ka tümmünü aaga no. Lakiini aꞌa nasaasa aꞌda aaga tussu aꞌda Almasiihi iꞌi ya üüdü ma ömöꞌdï ya a miide ya, ömöꞌdï ya miide ya iꞌi ya üüdü ma aka, a Masala oogo ma üüdü ma Almasiihi. A miide ka fara ka Masala nja iini ka teema tumma ma taneꞌbi assa ka taküdhü üüdü ya, iꞌi ya midhi üüdü yiini. A aka mafara ka Masala nja oono ka teema tumma ma taneꞌbi aꞌda taalo maküdhü üüdü ya, oogo ma midhi üüdü yoono mafeene afa moono ka takemme üüdü kungngo. Üürü taalo aka ma küdhü üüdü yoono, fa kono masiimi awu yoono, lakiini üürü ara tamodolo ka aka ka temmedene nja ka tasiimi awu ya, fa kono ma küdhü üüdü yoono. Taalo aꞌdiila nja ömöꞌdï ya miide ya ka taküdhü üüdü, kudumma iini ka ta Koronggore nja tïdhïndhï ma Masala aala tïdhïndhï noono kuꞌbu, illi aka mala tïdhïndhï ma miide. Taalo ömöꞌdï ya miide ya öꞌdö ndama aka, lakiini aka möꞌdö ndama ömöꞌdï ya miide ya. A Masala taalo madina ada miide a aka, lakiini oogo madina ada aka a miide. 10 Nggeege kudumma kadhangga, aka mama taküdhü üüdü yoono, taneene ma tamma eege kamiini. 11 Kidha ma Uugaara ya, taalo aka ma taneene unggodho oogo aꞌda taalo miide kono, a miide taalo ara taneene unggodho iꞌi aꞌda mitaalo aka kini. 12 Üürü aka möꞌdö ndama miide ya, aka oogo mungngo meene miide, lakiini eema nyeꞌdꞌde öꞌdö ndama Masala. 13 Aaga ïïröönö unggodho aaga, aꞌdiila ka aka kono kara tafara ka Masala ana üüdü kuꞌbu? 14 Taalo tafiigi ma taneene kakalaana aaga ka eyi tiya ada aꞌda a modolo ka ömöꞌdï ya miide ya ka tinggiri awu yiini, 15 lakiini aꞌdiila ka aka kara tinggiri awu yoono? Kudumma Masala manangnga awu oono maküdhü üüdü iini. 16 Üürü ömöꞌdï inggide asaasa tanu ka tumma tanno ya, taalo taneene naaja eege kungngo, itaalo taneene ma nakaniisa tanno Masala eege kamiini.
17 Lakiini tumma neede ka tirina aaga no, taalo aꞌa nara tïndhïgï aaga koꞌdo, temmi naada no, taalo kara töꞌdö keere a nïïmö tiya aꞌdiila ya, lakiini kara töꞌdö a tatoroko aaga. 18 Naföönyö aꞌa ka dhidha aꞌda ada ka temmi ka kaniisa aaga tasümünü njaana kuꞌbu, na aꞌa tamma kide idhilli. 19 Timinꞌda tumma na toroko no tanna kada ka söödö, amang ka kadu tanno ümmü Masala dhorro no tussu adene, 20 a kada kara temmi ya, taalo aaga köꞌdö tagu kuri ya Uugaara. 21 Ömöꞌdï tagu kuri ma eyi tiya iini ara ïïre kagu kadu öccö, anno taaya ka ngeeli. 22 Taalo nööꞌdï kada ma taguri kide, aaga tooye kide? Alla aaga kamidhi kaniisa ma Masala, aaga tanangnga modolo kagu kadu no eema ka titaalo kene no? Ara aꞌa tiki aaga nya? Ara aꞌa tafünügü aaga koꞌdo ka eema tiya? Kaw.
Kuri ma taamu ya Uugaara ya eere ya
(Matta 26.26–29; Murkus 14.22–25; Lüüka 22.14–20)
23 Kudumma aꞌa naꞌduga ka Uugaara nanangnga aaga tekere, ka ooso tanno Uugaara Yasu kara tümmünü eyi yiini a kadu aꞌduga miteene. 24 Anangnga taꞌdiila a Masala aꞌdüsünü iki, “Aaga ꞌduga, aaga tagu tuuꞌda neede eege kungngo kananja aaga, aaga üünï nggeege amang kada tagïïgï tumma ma aꞌa.” 25 Afada aꞌduga kerꞌde kene ka ndagu kuri ma ooso iki, “Kerꞌde mo, oogo ma timiꞌdi tumma ma ꞌbïtïngngö ma erïïdö tiya eede, aaga üünï nggeege ada kara tooye, aaga tagïïgï tumma ma aꞌa.” 26 Kada kara tagu miteene mo, aaga tooye ka kerꞌde tammo ya, aaga teema tumma ma inde tanno Uugaara kadara ka uuru ma töꞌdö tanno iini.
27 Ömöꞌdï ya agu miteene mo, alla ooye ka kerꞌde tammo Uugaara aꞌda taalo yiini ya, iꞌi ya hetti ada ka tuuꞌda nja erïïdö tiya Uugaara. 28 Fa ka ömöꞌdï ïïrï eyi yiini dhorro assa ka agu miteene ooye ka kerꞌde tammo. 29 Kudumma ömöꞌdï tiya aguri ada kooye aꞌda taalo amma ka tuuꞌda tanno Uugaara ya, iꞌi ya aguri adagooye, öꞌdö a tapusu ka eyi tiya iini. 30 Iꞌi yungngo a kadu könö kada kiꞌdi kamaara, anno taaya. 31 Lakiini üürü angnga kagümmü nanggeyi naaja ya, taalo angnga kara ta kapusu adene. 32 Lakiini Uugaara ümmü angnga apusu angnga amang kini tafa tapusu angnga nja kadu ma ꞌbüdhülü.
33 Nagöre eede, kada kara temmi ma tagu eema aaga tïndhïgï ajeene. 34 Ömöꞌdï ya ïïre kagu iꞌi ya, fa kini agu eema ka ꞌdï kita iini, amang kada tafa tüpü nanggeyi naada ka tapusu adene. Lakiini türeene ma eema könö kede kara töꞌdö nassa tirina aaga.