10
Talaana ma Israyil ka dhïïle
Taalo aꞌa nasaasa aꞌda aaga tüürü nagöre eede, kafaafa ma angnga nyeꞌdꞌde kaganna ka tülüügü ka tümꞌbü kadaꞌda to eege ïnꞌdïlï. Eege ïnꞌdïlï kakambeesedene ka nïïsö ma Müüsa ka tülüügü nja to. Eege ïnꞌdïlï kagu kuri ma koronggore ya unggodho ya. Eege ïnꞌdïlï kungngo kakooye ndama koronggore tiya unggodho ya, ndama ꞌdokonꞌda ma koronggore ma unggodho nja eene, a ꞌdokonꞌda mo Almasiihi iꞌi ya miini. Lakiini taalo Masala mamma ka tadhabbu meene, kagirinadene ka dhïïle uuꞌda neene tasananjaana kuꞌbu ka dhïïle.
Eema ya nyeꞌdꞌde agalinggo adene, amang kaja tussu iini angnga tafa tasaasa eema ya toroko ya, afa meene ka talingngo kungngo. Aaga fa tümmü eema ma namasala afa kadu könö katümmöönö ya, afa ma sorne ka tiki aꞌda, “Kemmi kadu kagu eema kooye kassa kafïkïꞌdö kalinggo eema ma temelö.” 10.7 Töꞌdö kürö 32.6 Ungngo tafa ta temelö afa ma kadu könö ka temelö, könö ana kene taaya na alif kukumu ömöꞌdï kafünü iidoona ka uuru ka unggodho. Kada fa takaꞌbꞌba Almasiihi ka oona afa kadu na kaꞌbꞌba iꞌi ka oona a nöönï tagirina eege no. 10 Aaga fa taꞌdigineene afa kadu könö kaꞌdigineene, a tadhangga ma inde kagirina eege.
11 Eema ya agüünï adene ana eege ya nyeꞌdꞌde amang kene tussu iini, sorne iki aꞌda amang kini talaana angnga, angnga na ürüünü ka ndafaradene ana angnga no. 12 Ömöꞌdï ya ümmü eyi yiini aꞌda iꞌi aꞌdïngnge ana koꞌdo ya, fa kini aꞌdïngnge dhorro ïïꞌdï taꞌdïnggö. 13 Taalo taꞌbꞌbadene no kara tüünï nïïmö ana aaga kada nakömöꞌdï, Masala maꞌdiila taalo mara tafa kada aaga taꞌbꞌbadene na dhiiri no, lakiini mara tala aaga ka fïïnï ma takara töꞌdö kürö ndama iini, amang kada tidhi oona kuꞌbu.
14 Nggeege nagöre eede, aaga fa takete ka eema ma namasala. 15 Aꞌa neema nja aaga kada kadu tanno ꞌdara no, aaga asaana tumma neede ka teema no kuꞌbu. 16 Taalo kerꞌde ma baraka maaja kanangnga baraka kide mo oogo mungngo ma tosso ka erïïdö tiya Almasiihi? A miteene maaja kaꞌdüsünü mo taalo tosso ka tuuꞌda tanno Almasiihi eege kamiini? 17 A tadhabbu tanno aja no, tuuꞌda naaja ka unggodho kudumma miteene ma unggodho angnga nyeꞌdꞌde tosso ka miteene ma unggodho mo.
18 Aaga ïïrï laala ya Israyil, taalo kadu na agu eema ma tïrrï no eege kosso ka mïsï ma tïrrï? 19 Aꞌa niki aꞌda minna? Eema ma namasala ya ꞌdee taalo a nïïmö alla nïïmö ya aranja ka eema ma namasala ya iꞌi yungngo a nïïmö? 20 Kaw, nïïmö ya aranja ka eema ma namasala ya, taranja na naganaꞌbu taalo na Masala, nïkïrï aꞌa ka titaalo nasaasa aꞌda aaga tosso kide nja nakanaꞌbu. 21 Taalo aaga kara tambaanya tooye kerꞌde ma Uugaara nja kerꞌde ma nakanaꞌbu, taalo aaga kara tosso kagu eema ka tarabeesa nja Uugaara nja nakanaꞌbu. 22 Ara angnga tasaasa Uugaara kana kïrïmï? Angnga kana türü angnga tagiiꞌbi iꞌi?
Tahürra ma ömöꞌdï tiya amma ya
23 “Angnga kama tüünï eema ïnꞌdïlï,” lakiini taalo eema nyeꞌdꞌde aꞌdiila nja angnga. “Eema nyeꞌdꞌde aꞌdiila,” lakiini taalo eema nyeꞌdꞌde ara takïꞌdï angnga kuꞌbu. 24 Taalo ömöꞌdï öccö tisi ka eema ma eyi tiya iini keere, lakiini fa kini isi ka eema ma kadu töccö afa miini kungngo.
25 Aaga agu uuꞌda na kadu kanadene iini ka mansala no, aaga tafa tindineene kudumma nïïnö ma nongnge. 26 Sorne iki, “ꞌBüdhülü ya Uugaara nja eema ya inggide ya nyeꞌdꞌde.” 10.26 Tüüsü ma Nakaaru 24.1
27 Üürü ömöꞌdï ya taalo amma ka Masala ya, ümmünü aaga aaga co, aaga agu nïïmö yiini kara tanangnga aaga ya, aaga tafa tindineene, kudumma nïïmö ma nongnge. 28 Lakiini ömöꞌdï könö kara tiki aaga aꞌda, “Eema ya aranja ka eema ma namasala ya,” aaga fa taguri, kudumma ömöꞌdï tiya adirina aaga nja nïïnö ma nongnge. 29 Taalo aꞌa niki aꞌda eedi yaada lakiini eedi ya ömöꞌdï könö, aminna agu eedi ya ömöꞌdï könö afaga aꞌa keere ka nïïnö ma eedi tiya eede? 30 Üürü nanangnga aꞌa taꞌdiila a Masala nassa kaguri, aminna agu kadu könö kamidhi aꞌda namana aꞌa taꞌdiila a Masala?
31 Üürü kagu aaga eema aaga tooye nja nïïmö tiya ada ka talinggo ya, aaga linggo eema nyeꞌdꞌde a tïdhïndhï ma Masala. 32 Aaga fa takara ka Yahüüdü kidha nja kadu ya Yünan nja kaniisa tammo a Masala. 33 Lakiini aaga aneene afa ma aꞌa kungngo, nasaasa aꞌa kadu kaꞌdiila ana eema tiya eede ka talinggo ya nyeꞌdꞌde kungngo, taalo aꞌa nawwa nïïmö ma eyi tiya eede, lakiini aꞌa nawwa taꞌdiila a kadu kadhabbu amang kene toolonadene.

10:7 10.7 Töꞌdö kürö 32.6

10:26 10.26 Tüüsü ma Nakaaru 24.1