9
Kadafïïnï
Taalo aꞌa na hurra? Taalo aꞌa na tafïïnï? Taalo aꞌa nadïnö ka Uugaara tiya aja Yasu? Taalo aaga ka kadu ma linggo tanno eede ka Uugaara? Üürü taalo aꞌa na tafïïnï ma kadu könö ya, aꞌa na tafïïnï ana aaga, kudumma ada kada hitimi ma tafïïnï tanno eede ka Uugaara.
A tumma no eege kungngo eede ka tümmöönö ka eyi tiya eede co kadu tanno ümmü aꞌa no. Taalo ungngo kama tagu eema angnga tooye? Taalo ungngo kama taꞌduga aka ma amma mo ka Masala nja ungngo afa türeene ma kadafïïnï nja nagöre tanno Uugaara nja Bütrüs? Alla nja Barnaba unggodho ungngo tumma dhorro kitaalo kïdï, illi ungngo taluna kuri ma eyi tiya ïïdï? Mada iꞌi yungngo alinggo tasigira ndama eyi tiya iini? Mada iꞌi yungngo adïnï kiꞌbimꞌbi assa ka taalo aguri? Mada iꞌi yungngo aguri a kiꞌbiini assa ka taalo ooye siiga miini?
Tumma neede no ka tumma ma tadüꞌdꞌdü? Taalo serïye iki afeꞌde? Sorne ma serïye ya Müüsa iki aꞌda, “Aaga fa takumu kodha ya ka ꞌdeeli ya ka nïïnö, kini ka tödhe migile.” 9.9 Serïye ya eera ya 25.4 Kaguꞌdu tumma ma nagodha Masala ka oona? 10 Taalo iꞌi ya eema dhorro ma tümmöönö kaja? Ïï, arigirinja ka Sorne ka üüdü ma angnga aꞌda amang ka ömöꞌdï tiya aleele ya, taleele kuꞌbu ömöꞌdï ya ödhe ya, tödhe kalinggo nggeege kïndhïgï uuru meene kara tosso ka migile ateera meene.
11 A kïdï ka tadïnï ada eema ma koronggore ya aꞌdiila ya kada ka oona, ara tadhabbu kïdï kara tara eema ma ꞌbüdhülü kada? 12 Üürü kadu könö kama eema kada ꞌdee, taalo ungngo kama taꞌduga ya dhabbu ya? Lakiini taalo ungngo kagalinggo nggeege, lakiini kidhi ungngo nanggeedi kuꞌbu amang kïdï tafa tagaꞌda fïïnï ma tumma ma Almasiihi. 13 Taalo aaga kussu aꞌda kadu na linggo ka la ma Masala no, kagu eema ma faana miini, a kadu na linggo ka mïsï ma tïrrï no kosso ka eema tiya amananja ka mïsï ma tïrrï? 14 Nggeege yungngo Uugaara ka tiki aꞌda kadu na eema tumma ma sorne no kaguri kide.
15 Lakiini aꞌa taalo nagalinggo nggeege, na aꞌa taalo narigiri tumma no ma tasaasa nïïmö ma eyi tiya eede. Aꞌdiila kede kara teyi aꞌda taalo ömöꞌdï ma tafaga aꞌa keere ka abbü ꞌdanïïsö. 16 Üürü aꞌa nadünnü tumma ma Masala, taalo aꞌa nara tabbü ꞌdanïïsö, kudumma eede ka tagaꞌbununja kide. Amꞌba kede eede ka titaalo nadünnü tumma ma Masala. 17 Üürü aꞌa neema tumma ma eyi tiya eede ya, ara aꞌa taꞌduga faana, üürü taalo aꞌa nadünnü tumma ndama eyi tiya eede ya, aꞌa nalinggo linggo na ümmününja aꞌa no. 18 Faana yeede iꞌi ya ïïye? Faana yeede aꞌda nadünnü tumma ma Ïnjïïlï aꞌda taalo faana kide naadha ka faana tiya eede ka linggo ma tumma ma Ïnjïïlï.
19 Naneene aꞌa ka eyi tiya eede kidha ma kadu, lakiini aꞌa nümmü eyi yeede kada tasaga ma kadu nyeꞌdꞌde amang kede töꞌdö a kadu kadhabbu. 20 Nümmü eyi yeede kada taga Yahüüdü ka Yahüüdü kidha. Amang kede töꞌdö ana Yahüüdü. Nümmü eyi yeede kidha ma kadu ma serïye ka tamöꞌdï ma serïye, (aꞌda nitaalo aꞌa ka nïïsö ma serïye,) amang kede töꞌdö a kadu ma serïye. 21 Naneene aꞌa nja kadu tanno taalo kamma ka serïye no afa meede ka titaalo namma ka serïye kungngo, amang kede töꞌdö a kadu tanno taalo kanna ka serïye no, (aꞌda serïye ungngo eede, namma ka serïye tiya Almasiihi). 22 Naneene aꞌa nja kadu tanno agiꞌdi no, afa meede ka tagiꞌdi kungngo, amang kede töꞌdö a kadu tanno agiꞌdi no, na aꞌa teema nyeꞌdꞌde ka kadu kidha amang kede toolona könö. 23 Aꞌa nalinggo eema ya ka üüdü ma tumma ma Ïnjïïlï, amang kede tosso ka eema miini ya aꞌdiila ya.
24 Taalo aaga kussu aꞌda kadu no ambrinanago no, kïïsö ïnꞌdïlï, lakiini ökönö unggodho ara tadhe eene? Aaga ïïsö afa miini kungngo amang kada taꞌduga ndalembö. 25 Ömöꞌdï ya ambrinanago ya idhi oona kuꞌdu ma eema nyeꞌdꞌde, kudumma ma ndalembö kara tatanggaꞌda. Lakiini ungngo ka ïïsö kudumma ndalembö no ara tütü taꞌbilli. 26 Taalo aꞌa nïïsö weerö ünꞌdügüngngö aꞌda taalo aꞌa niji nïïmö miini, taalo aꞌa neema koroꞌbo nabbü ꞌdolodho ünꞌdügüngngö. 27 Lakiini aꞌa napusu ada oona neede kide nüünï tadasaga iini, kede ka tagadünügü tumma co a kadu könö amang kede tafa tafeene nja kadu tanno ütü ka teene no.

9:9 9.9 Serïye ya eera ya 25.4