8
Eema ya aranja ka eema ma namasala ya
Lakiini eema ya kadu karaana a namasala, kussu angnga eema ya. Tussu eema ka anangnga ömöꞌdï ka tanꞌdinigi oona cooꞌdo, a tasaasa eege kungngo ka inggiri kadu. Ömöꞌdï ya ümmü eyi yiini aꞌda iꞌi ya ussu nïïmö ya, taalo ara tussu nïïmö afa yiini kara ka tussu ya kungngo. Lakiini ömöꞌdï ya asaasa Masala ya, oogo mussu iꞌi.
Lakiini kudumma ma kuri ma eema tiya aranja eema ma namasala. Kussu ungngo aꞌda eema na namasala taalo a nïïmö ka ꞌbüdhülü, ungngo tussu aꞌda mitaalo Masala illi ma unggodho. Üürü namasala kungngo ka ꞌdotomboꞌdo nja ꞌbüdhülü, afa ma kadu katiki, salla üürü namasala ka dhabbu nja naguugaara, lakiini ana ungngo ya, Masala minggide ma unggodho Pupa, oogo magalinggo eema nyeꞌdꞌde, ungngo taneene ma tafünügü oogo koꞌdo, Uugaara inggide unggodho Yasu Almasiihi, eema nyeꞌdꞌde köꞌdö ana iꞌi, ungngo taneene ana iꞌi.
Lakiini taalo kadu nyeꞌdꞌde kussu tumma no, kadu könö kamma ka namasala ma ꞌbüdhülü taꞌbïtïngngö, kaleefe tagu uuꞌda moono tuuꞌda ma taranja ka eema ma masala ma ꞌbüdhülü kümmü nanggeyi neene aꞌda eege kagiꞌdi ka nyoro. Lakiini taalo eema ma taguri iꞌi yungngo ara tunggu angnga kidha ma Masala, angnga saga taguri taalo angnga kara töꞌdö keere a nïïmö, angnga saga taalo kaguri taalo angnga katümmü nïïmö kide.
Lakiini aaga adïnö koꞌdo ïïꞌdï tahürra naada takara ka kadu tanno agiꞌdi no. 10 Kudumma ömöꞌdï tiya taalo ümmü Masala dhorro ka tasala oꞌo naguri ka la ma masala ma ꞌbüdhülü, taalo ara tümmü rüsü ana eedi aguri tekere? 11 Tussu eema nüüdü no, eege kungngo kanangnga örre yüüdü ka tagiꞌdi ya Almasiihi ka teyi ka üüdü miini ya ka taama. 12 Kada kadüünï tatoroko ana nagöre tanno ada, aaga tici nanggeedi neene na agiꞌdi no, nggeege aaga küünï tatoroko ana Almasiihi. 13 Üürü kuri iꞌi yungngo ara tafa ka örre tiya eede aama, taalo aꞌa nara tagu uuꞌda taꞌbilli, ïïꞌdï aꞌa tanangnga örre yeede ka ꞌdïnggö ka tatoroko.