7
Tarna
A tumma nüüdü ka tunggu waraga aꞌa miini no, aꞌdiila a ömöꞌdï afa tarna. Lakiini kudumma füngngö kadhoonyo ünꞌdügüngngö, fa ka ömöꞌdï arna aka miini, aka tarna nyori yoono. A nyori tamana eema aka tammo iini yoono ka asaasa ya, aka tamana eema ya nyori ka asaasa ya iini. Tuuꞌda na aka na nyori eege kamiini, a nyori tekere tuuꞌda niini na aka tammo iini. Ömöꞌdï tafa taꞌdükü tuuꞌda niini a tööje illi ada kara timiꞌdi tumma ma uuru töccö, amang kada töödhï ka teema nja Masala aaga sa ka tapadaga ka taneene ma tanyori afeꞌde kudumma Ebliisi ara tanggaaga tïïsïnï aaga kudumma ada ka titaalo kümmü nanggeyi naada ma tidhi oona kuꞌbu. Aꞌa nadirina tumma no aaga, lakiini taalo aꞌa naꞌbuna aaga kide, lakiini ka teemaana kide. Nasaasa aꞌa kadu nyeꞌdꞌde aꞌda ka tafeene afa aꞌa, lakiini Masala masümünaana eema ka kadu kuꞌbu kambananjaana kuꞌbu, ömöꞌdï könö tafiigi kungngo aya tafiigi kungngo.
Aꞌa niki a kadu tanno taalo karna no nja iiya ma nagüüme, aꞌdiila nggeege eene kara tütü afa ma aꞌa kungngo. Lakiini üürü eege taalo kambaanya tümmü nanggeyi neene ya, fa kene karna kudumma tarna kaꞌdiila ka tagiiꞌbi taguꞌdu ajeene atemelö.
10 A kadu na arna no ara aꞌa tiki eene, taalo ndama aꞌa lakiini Uugaara miki aꞌda, aka tafa tadheene nja nyori tiya oono. 11 Üürü madheene nja iini, mütü mafa tarnadene üürü masaasa mapadaga ka nyori tiya oono. A nyori tafa tadheene nja aka tammo iini.
12 A türeene ma kadu, ara aꞌa tiki eene, aꞌa taalo na Uugaara, üürü örre ma angnga ana aka, aka taalo mümmü tumma ma kaniisa, masa ka asaasa taneene nja iini, afa tapa kono. 13 Üürü aka ma kaniisa mana nyori taalo ümmü tumma ma kaniisa, assa ka asaasa taneene nja oono mafa tadheene nja iini. 14 Nyori ya taalo amma ka kaniisa ya, insili ka aka tammo iini, aka mitaalo mamma ka kaniisa mo, minsili ka nyori tiya oono, üürü taalo nggeege a laala yeene tanyoro aꞌda kinsili. 15 Üürü ömöꞌdï ya taalo amma ka kaniisa assa asaasa tadheene nja tööje ya, fa kini adheene ka tumma örre nja ïnye taalo nïïmö ma timiꞌdi eege ka oona, lakiini Masala oogo mungngo magümmünü aaga aꞌda aaga taneene a taꞌdiila. 16 Nussu oꞌo nya aꞌda ara oꞌo na aka tammo amma ka Masala mo aꞌda ara oꞌo toolona nyori yüüdü? Ömöꞌdï ya amma ka Masala nussu oꞌo nya aꞌda ara oꞌo toolona aka müüdü mitaalo mamma ka Masala mo?
17 Nggeege fa ka ömöꞌdï aneene taneene na Masala ka tagümmünü iꞌi iini no, tumma no eege kungngo eede ka talaana kadu iini ka nakaniisa nyeꞌdꞌde kungngo. 18 Ömöꞌdï ya Masala ka tagümmünü iꞌi aꞌda atendhe ya afa tatendhe afeꞌde. Ömöꞌdï ya taalo aga tendhe aꞌda magümmünü Masala iꞌi ya, afa tatendhe. 19 Tatendhe taalo ka nïïmö, a titaalo ka tendhe taalo ka nïïmö. Tümmü tumma na Masala eege kungngo kasaasadene. 20 Fa ka ömöꞌdï ütü ka taneene taneene na Masala ka tagümmünü iꞌi iini no. 21 Üürü naga tasaga oꞌo ka uuru tanno üdü ka tagümmünüdene no fa tadinigöögö miini lakiini üürü oꞌo niji fïïnï ma tahürra a linggo iini. 22 Kudumma ömöꞌdï tiya Uugaara ka tatümmünü iꞌi aꞌda a tasaga iꞌi ya hurra kidha ma Uugaara, afeꞌde nja ömöꞌdï tiya Almasiihi ka tagümmünü iꞌi ya hurra, iꞌi ya tatasaga tiya Almasiihi. 23 Masala mana aaga manangnga faana miini kuꞌbu, aaga tafa ta kasaga ma kadu. 24 Nagöre eede, aaga fa ka ömöꞌdï ütü ka taneene tanno iini afa ma tiya Masala ka tagümmünü iꞌi ya kungngo.
Kadu na iiya ka titaalo kene nja iiya ma nagüüme
25 Lakiini tumma ma laala tiya lömü ya taalo karna no taalo köꞌdönja aꞌa ndama Uugaara meene, lakiini ara aꞌa tadiri tumma kada ömöꞌdï ya ꞌbangnga ma Uugaara ka tamma kini ana eedi ya dhorro ya. 26 Aꞌa niki aꞌda ka tatoroko ma ꞌbuugu tiya ꞌbïtïngngö ya, ara taꞌdiila ka ömöꞌdï kara tütü kungngo. 27 Üürü narna oꞌo aka fa tawwa fïïnï ma tadheene nja oono. Üürü taalo oꞌo narna aka ya, fa tarna aka. 28 Üürü narna oꞌo taalo oꞌo natoroko, üürü tölömü marnadene taalo matatoroko, lakiini kadu na arna no kara taluna dhügürü ka ꞌbüdhülü tiya, iꞌi yungngo eede ka titaalo nasaasa aꞌda takete kide.
29 Nagöre eede, aꞌa niki aaga aꞌda, ꞌbuugu ꞌbïtïngngö anda kete. A kadu tanno ana iiya no, kafeene afa ma iiya ka titaalo kene kungngo. 30 A kadu na fara no tafeene afa taalo kafara, a kadu na dhodho no, a kadu na ana eema no kafeene afa ma eema ka titaalo kene. 31 A kadu na linggo eema ka ꞌbüdhülü tiya, kafeene afa taalo kalinggo, kudumma ꞌbüdhülü tiya ara titaalo.
32 Taalo aꞌa nasaasa aaga ka tinigöögö. Ömöꞌdï ya taalo arna no ana ïïye ka linggo ma Uugaara, amang ka Uugaara tamma kene ana eedi dhorro. 33 Ömöꞌdï ya arna ya atinigöögö ma eema ma ꞌbüdhülü, amang kini tanangnga aka miini kaꞌdiila nja iini. 34 Iꞌi asümününjaana kuꞌbu, aka mitaalo marnadene mo nja ꞌbadaada tammo tölömü mo, katinigöögö ma linggo ma Uugaara amang kono taluna tinsili ma tuuꞌda nja koronggore. Lakiini aka marnadene mo, matinigöögö ma eema ma ꞌbüdhülü, moono kanangnga nyori kaꞌdiila nja oono. 35 Aꞌa nadiri tumma no ma taꞌdiila tanno ada, taalo meede ka imiꞌdina aaga kuꞌbu, lakiini amang kada tüünï eema ya adho ka fïïnï ya, aaga talinggo ada Uugaara aꞌda taalo eedi eera.
36 Üürü ömöꞌdï iji eyi yiini taalo atambaanya tïndhïgï ꞌbala miini ka tagümmünü oogo kuꞌbu mo, üürü atügöögö, fa kini arna, iꞌi taalo üünï nïïmö ya toroko ya. 37 Lakiini ömöꞌdï ya indinaana taneene ma eyi tiya iini kuꞌbu ya, aneene ma eyi tiya iini, taalo arna ꞌbala ma tölömü mo. Ömöꞌdï ya üünï nïïmö ya aꞌdiila ya. 38 Nggeege ya ömöꞌdï ya arna ya aꞌdiila, a ömöꞌdï ya ütü aꞌda taalo arna ꞌbala ya, agala kaꞌdiila.
39 Aka mimiꞌdi adene a tarna ka nyori tiya oono kaleefe ka ꞌdï. Kini kara teyi ya, möödhï ma eyi tiya oono marna ömöꞌdï yoono ka asaasa iꞌi kidha ma Uugaara. 40 Lakiini nijöögö aꞌa aꞌdiila oono kara tütü aꞌda taalo marnadene, niki aꞌa kide aꞌda Koronggore ma Masala ungngo eede ka oona tekere.