6
Tasigi kadu ma kaniisa
Üürü nïïmö ungngo ömöꞌdï tökönö ana kada nja tööje ara tana rüsü ma co tasigi iꞌi kidha ma kadu tanno taalo kussu Masala no nya, lakiini iꞌi adha ya ara co tasigi kidha ma kadu tanno insili no? Taalo aaga kussu aꞌda kadu na insili no eege kungngo kara tümmü kadu ma ꞌbüdhülü? A kada kara tümmü kadu ma ꞌbüdhülü ꞌdee, taalo aaga kara tambaanya tümmü nïïmö ya dhilli ya? Taalo aaga kussu aꞌda ara angnga tahükümü kadhangga? Üürü ara angnga tahükümü kadhangga dee, ara angnga tagambaanya ma tahükümü eema ma ꞌbüdhülü tiya. Üürü tumma kungngo ada ka söödö ma eema afa ma tiya, aaga emmi nja kadu ma kaniisa salla na kadu ka titaalo kümmü eege ka taꞌdara no ka kaniisa no. Aꞌa nadirina tumma no aaga amang ka modolo tagu aaga. Taalo ömöꞌdï ya ꞌdara ya ka tambaanya tindinaana tumma ka kadu kuꞌbu kada nagöre? Lakiini agala ömöꞌdï ka ꞌduga örre yiini aco tasigi iꞌi kidha ma kadu tanno taalo kamma ka Masala no.
Tumma dhorro aaga tasigi ajeene ka nanggeyi tanno ada, afeene afa aaga ka kiꞌdi ꞌdo taalo aꞌdiila ada katidhi oona kuꞌbu ka tüünïnja kuꞌbu. Aꞌdiila ada kara tamma kada nyoorodene? Lakiini aaga ka eyi tiya ada kagala aaga ka tüünï ada kadu naada kuꞌbu, aaga tanyooro nagöre naada.
Taalo aaga kussu aꞌda kadu na üünï ada aaga kuꞌbu no taalo kara takarna ka tauugaara ma Masala? Aaga fa tïïsïnï nanggeyi naada, alla ka temelö nja kadu tanno ümmü masala ma ꞌbüdhülü no nja kadu tanno oroko no nja nagiide tanno temelö no, nja nageldo, 10 alla kanyooro no nja tanno allogo no nja tanno ake ka ngeeli no nja tanno eela kadu no nja tanno arumuru eema ka kadu no, taalo kara co ka tauugaara tanno Masala. 11 Kadu könö ana kada kütü kafeene nggeege, lakiini aaga katanggala, aaga tinsili eema ya titaalo ada ka oona ana eere ma Uugaara Yasu Almasiihi, a Koronggore ma Masala tammo aja.
Temelö na toroko no
12 “Eema nyeꞌdꞌde aꞌdiila nja aꞌa,” lakiini taalo eema nyeꞌdꞌde adho ka fïïnï. “Eema nyeꞌdꞌde aꞌdiila ana aꞌa,” lakiini taalo aꞌa nara tafa ka nïïmö üünï tadasaga ana aꞌa. 13 “Kuri ama eedi, eedi ama kuri,” lakiini Masala oogo mungngo mara tagaꞌda eege ïnꞌdïlï kudumma tuuꞌda taalo kama ma eema ya toroko ya, lakiini eege ama Uugaara, Uugaara ama tuuꞌda. 14 A Masala oogo mungngo manangnga Uugaara ka fïkïꞌdö ka inde, mara tanangnga angnga ka fïkïꞌdö tekere a türü tanno oono. 15 Taalo aaga kussu aꞌda tuuꞌda naada ka unggodho nja Almasiihi? ꞌBïtïngngö ꞌdee ara aꞌa taꞌduga tuuꞌda na Almasiihi nanangnga ka aka tammo temelö mo? Taalo ataꞌdiila! 16 Alla taalo aaga kussu aꞌda ömöꞌdï ya atarefe nja madatemelö ya, a tuuꞌda neene ta unggodho? Sorne iki, “A kadu tanno eera no, ara tuuꞌda neene ta unggodho.” 6.16 Takwiin 2.24 17 A ömöꞌdï ya ara tammaꞌda ka Uugaara ya, a koronggore yiini ta unggodho nja tiya iini.
18 Aaga arünö ka temelö na toroko no koona. Kudumma tatoroko tanno ömöꞌdï ka talinggo no, kungngo kürö ma tuuꞌda, lakiini ömöꞌdï ya afüngngö nja aka a nyooro ya iꞌi agüünï ada tatoroko ka tuuꞌda tanno iini. 19 Taalo aaga kussu aꞌda tuuꞌda naada eege ka la ma Koronggore tiya Insili ya anna kada ka oona, yaada kaꞌduga ka Masala? A tuuꞌda naada no taalo ka ma eyi tiya ada unggodho aaga. 20 Oogo mungngo mana aaga mafaana, aaga ïndhïgï Masala koꞌdo ka tuuꞌda tanno ada.

6:16 6.16 Takwiin 2.24