2
Almasiihi oolona kaja
Laala eede, aꞌa narigiri ada waraga aaga aꞌda aaga tafa taꞌdïnggö ka tatoroko. Üürü ömöꞌdï saga ꞌdïngngö ka tatoroko ya, Yasu Almasiihi ya adho ka fïïnï ya eema nja Pupa kudumma angnga. A Yasu Almasiihi ka eyi tiya iini a tïrrï ma tagala tatoroko naaja, taalo unggodho angnga lakiini ara tagala tatoroko ma kadu ka ꞌbüdhülü nyeꞌdꞌde kungngo.
Kaja ka taföönyö talaana na Masala, ara angnga tagamma aꞌda ka kussu angnga oogo. Ömöꞌdï ya iki aꞌda iꞌi ussu oogo ya, lakiini taalo alinggo a tumma tanno oono, akorokoro, taalo tumma dhorro kini. A ömöꞌdï ya ümmü tumma na Masala alinggo iini ya, tasaasa na Masala ka tigi kini ka oona ara angnga tagussu aꞌda angnga ka unggodho nja Masala. Ömöꞌdï ya amma aꞌda iꞌi afünü sïgïrï nja Yasu ya, fa kini aneene taneene na Yasu Almasiihi.
Talaana ma ꞌbïtïngngö
Nagöre eede, talaana neede ka rigiri ada co aaga no, taalo tumma na issi no eege kamiini, talaana na illi no eege kamiini, ya taganna kada ka dhidha aaga taföönyö. Lakiini aꞌa narigiri ada aaga tumma na issi no co aaga timinꞌda miini kijidene ka Yasu nja aaga kudumma talüllü kinynyo a töyeene ma timinꞌda ka öyeene.
Ömöꞌdï ya iki aꞌda iꞌi ama töyeene assa ka kïrïmï nagöre niini, iꞌi ya miini ya taꞌbïtïngngö aleefe tanna ka talüllü. 10 A ömöꞌdï ya asaasa nagöre niini ya, iꞌi yungngo efe ka töyeene, a nïïmö matara tüpü iꞌi ka tatoroko kungngo ya titaalo. 11 A ömöꞌdï ya akïrïmï nagöre niini, iꞌi anna ka talüllü awwa fïïnï taalo ussu kita iini ka tapadaga co, kudumma ma talüllü ka taꞌbürü iꞌi akisinsoro.
12 Aꞌa narigiri ada aaga laala eede,
kudumma Masala mara tagala tatoroko naada kudumma ma eere tiya Yasu Almasiihi.
13 Aaga na kafaafa no, aꞌa narigiri adaga co aaga,
kudumma ada ka ndussu Yasu ya ma dhidha ya.
Kadïmöögö, narigiri ada aꞌa co aaga
kudumma ada ka tagiiꞌbi Ebliisi.
14 Aꞌa narigiri ada tumma aaga, aaga na kafaafa no,
kudumma ada ka tussu iꞌi ya aganna ka dhidha.
Kadïmöögö, aꞌa narigiri ada co aaga
kudumma ada kana türü,
a tumma ma Masala tafünü sïgïrï kada ka nanggeedi
aaga kagiiꞌbi Ebliisi.
Aaga fa tasaasa eema ma ꞌbüdhülü
15 Aaga fa tasaasa eema ma ꞌbüdhülü alla eema ya ka ꞌbüdhülü ya. Üürü ömöꞌdï asaasa eema ma ꞌbüdhülü ya, taalo tasaasa aꞌda Pupa ka tanna kini ka eedi. 16 Eema nyeꞌdꞌde kungngo ya ma ꞌbüdhülü ya, tallogo ma tuuꞌda a tallogo ma tasaasa eema ana ïïye, eema ka ꞌbüdhülü tiya nyeꞌdꞌde kungngo taalo öꞌdö ndama Pupa, öꞌdö ndama ꞌbüdhülü. 17 A ꞌbüdhülü ana eema tiya inggide nyeꞌdꞌde ya kadu ka asaasa ya, ara tamanyaga itaalo. A ömöꞌdï ya ara tafünü sïgïrï ka Masala ya, ara tefe ka ꞌdï taꞌbilli.
Nadiidi na Almasiihi
18 Laala eede, asa ꞌbüdhülü takete ka titaalo, a tumma killi ka tirina co aaga aꞌda diidi ma Almasiihi inggide ara töꞌdö. A ꞌbïtïngngö asa nadiidi ma Almasiihi ka ndadele oona, yungngo aja ka tagussu aꞌda ꞌbüdhülü ndakete ka titaalo. 19 Kagedhe oona kaja ka oona, kudumma eene taalo ka kadu tanno aja. Kene ka ta kadu tanno aja katakütü nja angnga, eege kagedhe oona amang kene tussu adene aꞌda eege kitaalo nja angnga.
20 Illi aaga Koronggore ya Insili ya ungngo ada ka oona aaga nyeꞌdꞌde tussu tumma ma timinꞌda. 21 Taalo aꞌa narigiri ada aaga, kudumma ada kitaalo kussu timinꞌda, lakiini kudumma ada ka tussu iꞌi, kudumma korokoro taalo atöꞌdö ndama timinꞌda. 22 Mada yungngo a korokoro adha? Ömöꞌdï ya iki aꞌda Yasu taalo Almasiihi ya iꞌi yungngo a diidi ma Almasiihi. Iꞌi aꞌdüsünü Pupa nja ꞌbiiꞌbala eege a teera ma eene. 23 Ömöꞌdï ya aꞌdüsünü ꞌBiiꞌbala ya, aꞌdüsünü Pupa tekere, a ömöꞌdï ya amma ka ꞌBiiꞌbala ya, amma ka Pupa tekere.
24 Aaga assa kide so, yaada ka taföönyö ka dhidha ya ütü kada. Üürü nggeege ya, ara aaga tekere tütü ka ꞌBiiꞌbala nja Pupa. 25 Tumma no eege kungngo a Yasu ka takiki aꞌda iꞌi ara tanangnga angnga no, tefe ka ꞌdï taꞌbilli.
26 Aꞌa narigiri ada aaga a tumma co aaga ma kadu tanno kasaasa tïïsïnï aaga no. 27 A Yasu Almasiihi uuru Koronggore yiini kada ka oona, a Koronggore yiini kara tütü kada ka oona, taalo aaga ka tasaasa ömöꞌdï aꞌda alaanaga aaga. Kudumma Koronggore alaana aaga ka eema nyeꞌdꞌde, talaana niini eege kamiini, timinꞌda eege kamiini, taalo korokoro. Aaga linggo, aaga ütü ka talaana ma Koronggore so, aaga ütü ka taneene nja Yasu.
Laala ya Masala
28 A ꞌbïtïngngö laala eede, aaga idhi oona kini, amang kini tadhe, angnga kaana türü ana iꞌi, a modolo miini tafa tagu angnga kini ka töꞌdö.
29 Kussu aaga aꞌda Yasu adho ka fïïnï, aaga tussu aꞌda ömöꞌdï ya alinggo tumma na dhorro no, iꞌi ya ꞌbiiꞌbala ma Masala.